Медијска писменост наставника и васпитача у функцији осавремењивања васпитно-образовног рада

Код одобреног скупа: 343  

Трибина

Центар за менаџмент доо - огранак Институт за јавни менаџмент
Саве Јовановића 69, БеоградМарко Шпилер
mspiler@gmail.com
0113962532
0642480025

Медијска писменост наставника и васпитача у функцији осавремењивања васпитно-образовног рада

Унапређивање медијске писмености и комуникације програмирањем разноврсних медијских садржаја; примена савремених наставних средстава и материјала у васпитно-образовном раду.

1. Значај медијске писмености васпитача и наставника у васпитно-образовном раду; 2. Пројектовање модела развоја медијске писмености и предлог медијских садржаја у васпитно-образовном раду; 3. Филм као едукативно средство у раду са децом и ученицима; 4. Дискусија 5. Евалуација

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1

40

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Васпитач у предшколсој установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

0 РСД