Актуелни проблеми методике физичког васпитања

Код одобреног скупа: 972  

Сусрети, дани

Факултет спорта и физичког васпитања
Благоја Паровића 156Ирена Обрадовић
dekanat@fsfv.bg.ac.rs
0113531011
062333400

Актуелни проблеми методике физичког васпитања

Циљ скупа је унапређење компетенција наставника у области реализације наставе физичког и здравственог васпитања кроз упознавање са новим плановима и програмима за основну и средњу школу, тенденцијама у методици рада, како у оквиру часовних облика рада, тако и оквиру ваннаставних (ванчасовних) активности ученика различитих способности и потреба.

Наставни планови и програми физичког и здравственог васпитања Физичко васпитање у интернационалном систему образовања, методика наставе и критеријуми оцењивања Примери онлајн наставе физичког и здравственог васпитања током Ковид пандемије Примена интегративне наставе у физичком и здравственом васпитању Настава физичког и здравственог васпитања деце са сметњама у развоју Примери добре организације ванчасовних активности у настави физичког и здравственог

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

редовни професор, доктор наука Ивана Милановић , Факултет спорта и физичког васпитања, Београд
ванредни професор, доцент Милош Марковић , Факултет спорта и физичког васпитања, Београд
доцент, доктор наука Владимир Милошевић , Факултет спорта и физичког васпитања, Београд
редовни професор, доктор наука Снежана Радисављевић Јанић , Факултет спорта и физичког васпитања, Београд
доктор наука, доцент Мирослав Марковић , Завод за унапређивање образовања и васпитања
редовни професор у пензији, доктор наук Драгољуб Вишњић , /
мастер професор физичког васпитања Ђорђе Николић , PRIMA, International School, Serbia
дипломирани професор физичке културе Мирјана Спасић , ОШ " 3. октобар", Бор
дипломирани педагог за физичку кулутуру Небојша Стојановић , Медицинска школа „Др Миодраг Лазић“ Ниш

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Директор/помоћник директора

1000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду 03.06.2023. 20