„Педагошка истраживања и школска пракса” Стање, проблеми и потребе савремене образовне заједнице

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 854  

Конференција

Institut za poedagoška istraživanja
Dobrinjska 11/3dr Jelena Stevanović
jelena.stevanovic.jelena@gmail.com
0112658439
063479957

„Педагошка истраживања и школска пракса” Стање, проблеми и потребе савремене образовне заједнице

Образовни системи, односно образовне заједнице широм света прилагођавају се честим променама којеусловаљавају бројни фактори на националном и глобалном нивоу. Очекује се да образовни системи ефикаснои брзо одговоре на захтеве савременог друштва чије су основне вредности засноване на примењивости знања,активном односу према професионалном и личном развоју појединца и концепту целоживотног учења. Стога, циљконференције јесте да се размотре различита питања и различити проблеми који се тичу образовања у савременимусловима живота и рада, посебно у контексту убрзаног развоја информационо-комуникационих технологија, као и да се укаже на потребе свих актера савремених образовних заједница и на изазове са којима се они суочавају.

1. Професионални развој и компетенције запослених у образовању 2. Личност ученика и њихове образовне потребе 3. Савремени приступи учењу и подучавању 4. Сарадња различитих актера у савременој образовној заједници

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

виши научни сарадник др Јелена Стевановић , Институт за педагошка истраживања
redovni profesor Mara Cotič , University of Primorska, Faculty of Education
ванредни професор Олга Михаjлова , Руски универзитет пријатељства народа, Москва
profesor Sergey Kudinov , Peoples' Friendship University of Russia (RUDN)
vanredni profesor dr Branislav Randjelovic , Zavod za vred. kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Dr Daniel Churchill , The University of Hong Kong
Prof. Vilmos Vass , Budapest Metropolitan University
vanredni profesor Nataša Vlah , University of Rijeka, Fakulty of Teacher Education
prof. PhDr., CSc Milan Pol , Masaryk University
Professor Emeritus Djuradj Stakic , Pennsylvania State University
redovni profesor Snežana Marinković , Pedagoški fakultet u Užicu
redovni profesor Ana Pešikan Avramović , Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju
redovni profesor Mile Srbinovski , Mother Teresa University- Skopje
Vanredni profesor Slobodanka Antić , Univerzitet u Beogradu, Fasper
vanredni profesor Tina Štemberger , University of Primorska, Faculty of Education
doktor filologije Elizabeta Karalić , Institute for the Evaluation of the Quality of Edu
Naučni savetnik Emilija Lazarević , Institut za pedagoška istraživanja
viši naučni saradnik Nikoleta Gutvajn , Institut za pedagoška istraživanja
Viši naučni saradnik Slavica Ševkušić , Institut za pedagoška istraživanja, Beograd
Viši naučni saradnik Milica Marušić Jablanović , Institut za pedagoška istraživanja, Beograd
viši naučni saradnik Dušica Malinić , Institut za pedagoška istraživanja Beograd
Naučni saradnik Jelena Stanišić , Institut za pedagoška istraživanja

1

75

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

6000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд 09.12.2022. 3