Формативно оцењивање у настави Музичке културе

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 850  

Конференција

Удружење наставника музичке културе Србије
Миријевски булевар 26, БеоградАлександра Станковић
unmks1@gmail.com
0691898704
0691898704

Формативно оцењивање у настави Музичке културе

Развијање компетениција наставника за планирање, праћење и вредновање кроз формативно оцењивање у настави музичка култура. Разумевање улога, проблема и начина праћења формативног оцењивања, оспособљавање за организовање и реализацију формативног праћења оцењивања у настави музичке културе.

- Праћење развоја и вредновање рада ученика у настави Музичке културе - Наставне стратегије у развоју формативног праћења напредовања и оцењивања у настави Музичке културе - Рад у мањим групама по подтемама - Презентација радова са сумирањем и закључивањем по подтемама

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

1

70

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

1000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд (онлајн) 26.11.2022. 72