Трећи конгрес биолога Србије

Код одобреног скупа: 809  

Конгрес

Српско биолошко друштво
Студентски трг 3, 11000 БеоградМирослав Живић
mzivic@bio.bg.ac.rs
0637346028
0637346028

Трећи конгрес биолога Србије

Општи циљ Трећег конреса биолога Србије је осврт на развој биолошке науке у целини са посебним нагласком на развој и унапређивање наставног процеса и то на свим нивоима образовања од основношколског до високог, где се биологија и њене дисциплине изучавају. Специфични циљ Конгреса је да омогући непосредни контакт и сарадњу наставника биологије из основних и средњих школа са колегама са универзитета и научних института што би требало да доведе до директне интеграције наставног и научног процеса што би требало да доведе до побољшања њиховог квалитета.

Методика наставе биологије, Физиологија животиња и човека, Генетика и еволуциона биологија, Ботаника и физиологија биљка, Молекуларна биологија и биохемија, Микробиологија, Екологија, Биофизика, Зоологија, Микологија и алгологија.

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

редовни професор Јелена Станисављевић , Универзитет у Београду - Биолошки факултет
ванредни професор Вера Жупанец , Универзитет у Новом Саду, ПМФ
ванредни професор Биљана Бојовић , Природно-математички факултет Универзитета у Крагу
асистент с докторатом Тихомир Лазаревић , Универзитет у Новом Саду, ПМФ

4

400

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа

2000 РСД