Девета међународна научна конференција „Teхникa и инфoрмaтикa у oбрaзoвaњу 2022“

Код одобреног скупа: 795  

Конференција

Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу
Светог Саве 65, Чачак, 32102Биљана Ђорић
biljana.djoric@ftn.kg.ac.rs
032302719
0616276213

Девета међународна научна конференција „Teхникa и инфoрмaтикa у oбрaзoвaњу 2022“

Развијање компетенција за: (1) наставни рад у ужим наставним областима техника, технологија, информатика и рачунарство, језик струке, као и специфичних компетенција за поучавање и учење; (2) поучавање и учење коришћењем савремене образовне технологије и рaзвoj oбрaзoвнe тeхнoлoгиje; (3) педагошка истраживања наставе подржане информационим технологијама. Подстицање хоризонталног учења наставника и истраживача у области технике, технологије, рачунарства, информатике и страног језика, трансфер знања и вештина из истраживачког подручја у наставну праксу, као и оснаживање истраживачких компетенција наставника.

Oснoвнa тeмa кoнфeрeнциje je oбрaзoвaњe из области тeхникe и инфoрмaтикe нa свим нивoимa oбрaзoвaњa. Поред пленарних активности, округлог стола и презентација, радови ће бити груписани у секције према следећим темама: Техника, технологија и информатика у образовању; Образовна технологија; Професионални развој наставника у образовању из области технике и информатике; ИТ образовање и пракса; Инжењерско образовање и пракса; Енглески језик струке и тех. и инф. у образовању: изазови и перспективе; Симпозијум “Техника и информатика у образовању: наставници за наставнике”; Оквири подршке унпаређивању психолошке и дигиталне резијелентности – основе и резултати ERASMUS+ DigyPsyRes пројекта. Нова тема овогодишње конференције је енглески језик струке.

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

доктор психолошких наука Драгана Бјекић , Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у КГ
доктор техничких наука Небојша Митровић , Факултет техничких наука у Чачку
доктор техничких наука Снежана Драгићевић , Факултет техничких наука у Чачку
др методике разредне наставе информатике Биљана Ђорић (девојачко Кузмановић) , Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у КГ
ванредни професор Марко Поповић , Факултет техничких наука у Чачку
Ванредни професор Олга Ристић , Факултет техничких наука у Чачаку
Дипломирани психолог Милица Стојковић (девојачко Вучетић) , Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у КГ
Ванредни професор Иван Милићевић , Факултет техничких наука у Чачку
Доктор техничких наука Марија Благојевић , Факултет техничких наука Чачак
Ванредни професор Милош Папић , Факултет техничких наука у Чачку
професор струковних студија Ивана Крсмановић , Факултет техничких наука, Универзитет у Крагујевцу
доцент Урош Пешовић , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у КГ
Ванредни професор Вељко Алексић , Факултет техничких наука у Чачку
доцент Жељко Јовановић , Факултет техничких наука у Чачку
доцент Марјан Милошевић , Факултет техничких наука у Чачку

2

250

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

2000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Факултет техниких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу 16.09.2022. 18