Одговоран однос према здрављу

Код одобреног скупа: 792  

Симпозијум

Друштво педагога физичког васпитања Војводине
др Васе Савић 3 Нови СадЈасна Ђукић
dpfvoj@gmail.com
0216371828
0652020553

Одговоран однос према здрављу

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

доктор наука Вишња Ђорђић , Факултет спорта и физичког васпитања Нови Сад
доктор педагошких наука Слађана Зуковић , Филозофски факултет у Новом Саду
Педагошки саветник Драгана Пелемиш , ОШ "Ђура Јакшић"
педагошки саветник Јасна Ђукић , ОШ "Ђура Јакшић"
психолог Снежана Вујановић , Покрајински завод за спорт и медицину спорта

1

70

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи

Радне биографије


Вишња Ђорђић

Члан програмског одбора и реализатор
0644817412
djordjicvisnja@gmail.com
Звање:

доктор наука 

Установа:

Факултет спорта и физичког васпитања Нови Сад 

Радно место:

редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 1996 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду Асистент-приправник
1996 2003 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду Асистент
2003 2010 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду Доцент Теорија и методика физичког васпитања
2010 2015 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду Ванредни професор Теорија и методика физичког васпитања
2015 2022 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду Редовни професор Теорија и методика физичког васпитања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Motivation and physical self-concept as the predictors of physical activity in physical education classes. Аутор BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation, 11(Suppl 1):P58. 2019
Oslobađanje učenika srednjih škola od nastave fizičkog vaspitanja [Medical exemption from physical education in secondary school students] Oslobađanje učenika srednjih škola od nastave fizičkog vaspitanja [Medical exemption from physical education in secondary school students] Аутор Oslobađanje učenika srednjih škola od nastave fizičkog vaspitanja [Medical exemption from physical education in secondary school students] Sportske na 2016
Nastava fizičkog vaspitanja iz perspektive adolescentkinja Međunarodna naučna konferencija Аутор Pedagoška istraživanja i praksa (1; Beograd; 2016 ), 41-44 2016
Fizička aktivnost učenika oslobođenih od nastave fizičkog vaspitanja. [Physical аctivity of students medically exempted from physical education classes]. Аутор Sportske nauke i zdravlje, 6(2), 124-129. 2013
Теорија самоодређења и разумевање мотивације ученика у настави физичког васпитања. Аутор Зборник Института за педагошка истраживања, 42(1), 128-149 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Предшколско физичко васпитање у Војводини: друштвено-институционални контекст. Вршац: Виша школа за образовање васпитача Аутор
Школско физичко васпитање, Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду Аутор
Инклузивна настава физичког васпитања у војвођанским школама: изазови и перспективе. Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања. Аутор
Водич за здраве животне навике: исхрана и физичка активност, Центар за здравље, вежбање и спортске науке Коаутор
Евробарометар: физичка активност становништва Војводине у контексту евроинтеграција Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Евробарометар: физичка активност становништва Војводине у контексту евроинтеграција Спортски савез Војводине 2014
„Светосавска награда“ Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво педагога физичког васпитаа Војводине, члан
Српски савез професора физичког васпитања и спорта, члан

Слађана Зуковић

Реализатор
063537161
sladjana.zukovic@ff.uns.ac.rs
Звање:

доктор педагошких наука 

Установа:

Филозофски факултет у Новом Саду 

Радно место:

редовни професор, шеф одсека за педагоги 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 1997 OШ ”Прва војвођанска бригада“, Нови Сад школски педагог
1997 2000 Филозофски факултет, Нови Сад сарадник у научно-истраживачком раду
2001 2009 Филозофски факултет, Нови Сад асистент
2009 2013 Филозофски факултет, Нови Сад доцент
2013 2022 Филозофски факултет, Нови Сад ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Adolescents' perception of coping strategies within families Коаутор Љетопис социјалног рада/Аннуал оф Социал Њорк, 2012, Вол. 19, Но.2, 275-296. Зборник одсека за педагогију, 2016, 25, 99-113 2012
Партнерство породице, школе и заједнице – теоријски и практични аспекти. Коаутор Годишњак филозофског факултета у Новом Саду, 2013, Вол. XXXВИИИ, Но. 2, 55-68. 2013
Супервизија у институцијама формалног и неформалног образовања Аутор Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 2016, XЛИ-2, 233-246. 2016
Карактеристике и кључни фактори ефикасног саветодавног рада Аутор Зборник одсека за педагогију, 2016, 25, 99-113 2016
Комуникацијска компетентност у функцији савјетодавног рада школског педагога Коаутор Сувремени изазови у раду (школског) педагога, 2017, 236-250. Филозофски факултет у Ријеци.. 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Зуковић, С. (2012). Породица као систем – функционалност и ресурси оснаживања. Нови Сад: Педагошко друштво Војводине. Аутор
Зуковић, С. (2017). Саветодавни рад у институцијама васпитања и образовања – теоријски и практични аспекти. Нови Сад: Филозофски факултет Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење "Подружница педагога основних школа Јужнобачког округа", Нови Сад - почасни члан
Удружење "Play centar" - Центар за развој потенцијала деце и младих , Нови Сад - почасни члан

Драгана Пелемиш

Члан програмског одбора и реализатор
063597059
peldraga76@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник 

Установа:

ОШ "Ђура Јакшић" 

Радно место:

стручни сарадник-педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2004 Саобраћајна школа „Пинки“ Нови Сад стручни сарадник-педагог
2004 2012 Саобраћајна школа „Пинки“ Нови Сад настаник грађанског васпитања
2012 2022 ОШ "Ђура Јакшић" стручни сарадник-педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Изазови професионалног идентитета педагога у основној школи, симпозијум Предавач Филозофски факултет у Новом саду, одсек за пеагогију, 2021. 2021
Симпозијум-Ефикасна саветодавна праксa,значај сарадње и умрежавања релевантних институција Реализатор Подружница педагога основних школа Јужнобачког округа, 2018 2018
Програм обуке наставника-Развој међупредметних компетенција Реализатор „Нови Логос“ МПНТР ,2020. год. 2020
Програм обуке наставника-Развој кључних компетенција за целоживотно учење и општих међупредметних компетенција Реализатор Иницијатива за квалитетно учење и Центар за образовне политике МПНТР, 2021 2021
„Међупредметно повезана настава“ Реализатор Акредитован семинар за школску 2022-2023; 2023-2024. ;2024-2025. год. 2022
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Дневник рада одељењског старешине“, Клетт 2014. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Креативна школа- „Једначење сугласника по звучности“ Завод за унапређење образовања и вапитања. 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник Подружнице педагога основних школа Јужнобачког округа
Члан Педагошког друштва Србије

Јасна Ђукић

Члан програмског одбора и реализатор
0646677648
djukicjasna55@gmail.com
Звање:

педагошки саветник 

Установа:

ОШ "Ђура Јакшић" 

Радно место:

наставник физичког и здравственог васпињ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 1994 Клиника за ендокринологију Нови Сад медицинска сестра
1994 2022 ОШ "Ђура Јакшић" наставник физичког васпитања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Конференција: Физичка активност и правилна исхрана у функцији здравља – „ЗдравоРастимо“ 5 Предавач Савез за школски спорт Србије 2020
СИМПОЗИЈУМ: Физичка активност и правилна исхрана у функцији здравља – „ЗдравоРастимо“ 6 Предавач Савез за школски спорт Србије 2021
Семинар «Физички активнији ученици, здравије одрастање, квалитетније школе!» Аутор Каталог ЗОУВ 2016
Семинар„Међупредметно повезана настава“ Аутор Каталог ЗОУВ 2022
Сeминар „ Управљање разредом – изазови и решења Аутор Каталог ЗОУВ 2022
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стратегија школског спорта у АП Војводини за период од 2013 до 2017 године и Акционог плана за њену примену ПС за спорт и омладину Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница за изузетан допринос унапређењу рада Друштва Друштво наставника физичког васпитања Новог Сада 2016
Захвалница за изузетан допринос развоју школског спорта Савез за школски спорт града Новог Сада 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво наставника физичког васпитања Новог Сада, члан
Друштво педагога физичког васпитања Војводине, председник
Српски савез професора физичког васпитања и спорта, члан

Снежана Вујановић

Реализатор
0643710370
vujanovicsnezana@yahoo.com
Звање:

психолог 

Установа:

Покрајински завод за спорт и медицину спорта 

Радно место:

спортски психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 1995 Предшколска установа “ Радосно детињство” васпитач
2000 2002 Новосадски хуманитарни центар асистент у пројекту
2005 2007 Техничка школа “Павле Савић" Психолог и професор психологије
2008 2022 Покрајински завод за спорт и медицину спорта Спортски психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Личност спортисте” Предавач Семинар за лоценцирање СТСС, 2013. 2013
“Мотивација у спорту” Предавач Републички завод за спорт, 2014. 2014
“Улога психолога у спорту” Предавач Семинар: “ Медицина у служби спорта” , Андревље, 2018. 2018
“Свето тројство” Предавач Семинар: “Уз спорт растемо заједно”, Андревље,2019. 2019
„Однос дете-тренер-родитељ" Предавач Семинар за лиценциранје куглашких тренера Србије, 2021. 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан психолошког друштва Србије