Правилник о сталном стручном усавршавању и како израдити лични план професионалног развоја?

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 778  

Трибина

Педагошко друштво Србије
Теразије 26Сашка Стевановић
saskamil2@gmail.com
0113067783
0668013246
0112687749

Правилник о сталном стручном усавршавању и како израдити лични план професионалног развоја?

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

1

70

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 онлај, преко зум апликације 25.08.2022. 74
2 https://us06web.zoom.us/j/89742735275?pwd=Z3lUR2JSV1BmQUFFMDI1dmszcnRWUT09 12.10.2022. 69

Радне биографије


Бранка Шегрт

Реализатор
0641622046
brankasegrt@yahoo.com
Звање:

дипломирани биолог; спец.менаџмент у обр 

Установа:

Радно место:

пензионер  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1979 2001 ОШ „Родољуб Чолаковоћ“, Беогрд наставник биологије
1979 2001 ОШ „Вељко Дугошевић“, Београд наставник биологије
1979 2001 ОШ „Вукица Митровић“, Београд наставник биологије
1979 2001 ОШ „Милан Ракић“, Београд наставник биологије
2001 2005 ОШ „Јован Дучић“, Београд директор
2005 2009 Завод за унапређивање образовања и васпитања Саветник координатор у Центру за проф. развој запослених
2009 2018 Завод за унапређивање образовања и васпитања Руководилац Сектора за стручно усавршавање и напредовање
2018 2019 Завод за унапређивање образовања и васпитања Руководилац Центра за проф. развој запослених у образовању
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стручно усавршавање васпитача у предшколсим установама Аутор Центар за стручно усавршавање Чачак и Ужице 2019
Услови и поступак за стицање звања наставникау организацији Аутор Центар за стручно усавршавање Кикинда и Шабац 2019
Стручно-методичке припреме директора школа у функцији професионалног развоја Аутор Друштво директора школа 2018
Стручно усавршавање и професионални развој наставника-актуелности Аутор Савез учитеља Србије 2017
„Десет година стручног усавршавања запослених у образовању: искуства и перспективе“ Аутор Друштво психолога Србије 2015
Обуке наставника за остваривање нових програма наставе и учења усмерених на исходе за први циклус и други циклус основне школе и за гимназију Коаутор Завод за унапређивање образовања и васпитања 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Павловић, М., Шегрт, Б., (2014). Декада стручног усавршавања. Унапређивање образовања и васпитања (стр. 239-259). Београд: Завод за унапређивање образовања и васпитања. Коаутор
Приручник за планирање стручног усавршавања, II допуњено издање, (2012). Београд; Завод за унапређивање образовања и васпитања Коаутор
Алибабић, Ш., Шегрт, Б., (2010) „Понуда и потражња“ у систему (подсистему) усавршавања наставника; Педагогија, број 2, Коаутор

Гордана Миловановић

Модератор
0600106372
milogoca@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник 

Установа:

Радно место:

Пензионер 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1981 1986 Предшколска установа „Милица Ножица“Ваљево Стручни сарадник
1986 1992 Међуопштински завод за унапређивање васпитања и образовања, Ваљево Просветни саветник за предшколско васпитање и образовање
1992 1993 Општинска управа Ваљево Виши саветник за друштвену бригу о деци
1993 2002 Основна школа „Миша Дудић“, Ваљево Директор
2002 2022 Економска школа „Ваљево“ Стручни сарадник - педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Идентитет професије педагог у савременом образовању Коаутор Објављен рад 2014
Педагошки допринос унапређивању подучавања и учења Стандарди образовања – нови елементи креирања образовних политика Реализатор Модератор секције 2015
Обука запослених у образовању за примену општих стандарда постигнућа за крај општег средњег и средњег стручног образовања Гимназије Реализатор Пројекат Дигитална ризница 2016
Обука запослених у образовању за примену општих стандарда постигнућа за крај општег средњег и средњег стручног образовања Средње стручне школе Реализатор Пројекат: Дигитална ризница 2017
О поучавању и учењу Реализатор Међународни стручни скуп 2017
Технике учења Реализатор Обука 2017
Наставници као носиоци квалитетног образовања за сву децу Реализатор Обука 2017
Технике учења Реализатор Обука 2017
Школско законодавство-основа развоја образовања и васпитања Реализатор Обука 2017
Даровитост у предшколској установи и школи:препознавање и додатна подршка Реализатор Обука 2018
Васпитање данас Реализатор Међународни стручни скуп 2018
Обука запослених у образовањз за примену хоризонталног учења и јачање капацитета саветника-спољних сарадника Реализатор Подели искуство-Share 2018
Процењивање и самопроцењивање постигнућа ученика Реализатор Обука 2019
Образовна политика и пракса: У складу или у раскораку? Реализатор Конференција-Стручни скуп 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
ШКОЛЕ У ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ 1918-1985, Ваљево, Народни музеј Ваљево и СИЗ друштвених делатности Општине Ваљево, 1986 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Педагошког друштва Србије
Члан Управног одбора Педагошког друштва Србије 2015-2019
Члан радне групе ПДС за израду правлника о интерном стручном усавршавању у установама образованња и васпитања
Сарник Завода за вредновање квалитета васпитања и образовања
Сарадник пословног факултета Сингидум за добру пословну идеју

Сашка Стевановић

Члан програмског одбора и модератор
0637535162
saskamil2@gmail.com
Звање:

Мастер дипломирани педагог 

Установа:

Педагошко друштво Србије 

Радно место:

Секретар Педагошког друштва Србије  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2021 Филозофски факултет Универзитета у Београду Демонстратор у настави
2021 2022 Педагошко друштво Србије Секретар Педагошког друштва Србије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Научни скуп ,, „Партиципација у образовању – педагошки (п)огледи“.Педагошко друштво Србије и Филозофски факултет у Београду Коаутор Објављен рад 2020
Пројекат „Превазилажење дигиталног јаза за најугроженију децу“- УНИЦЕФ и МПНТР Извођач Пројекат 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије

Маја Врачар

Члан програмског одбора и реализатор
0641833455
vracarmaja@yahoo.com
Звање:

доктор педагогије  

Установа:

Зуботехничка школа 

Радно место:

стручни сарадник педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2007 Класична гимназија Београд Стручни сарадник педагог
2004 2007 Зуботехничка школа Београд Школски педагог, проф.грађанског васпитања и предузетништва
2004 2007 Фармацеутско-физиотерапеутска школа Београд Педагог
2006 2009 Педагошко друштво Србије Координатор Омладинског центра за медијацију
2007 2010 Техничка школа «Дрво арт» Београд Педагог
2010 2011 Техничка школа «Дрво арт» Помоћник директора
2011 2013 Педагошко друштво Србије секретар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пројекат СИДЛИНГ - који представља циљеве одрживог развоја Уједињених нација у југоисточној Европи, Регионални центар за животну средину уз подршку МПНТР Пројекат треба између осталог да допринесе прoцeсу трaнспoнoвaња и примене EУ прaвилa у области раног развоја, образовања и одрживог развоја. Реализатор Пројекат 2017
Педагошки допринос унапређивању подучавања и учења Реализатор Скуп 2015
„Спровођење обука у циљу реализације програма стручног усавршавања запослених у основним школама-обука за примену Стручног упуства за спровођење завршног испита у основним школама“, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Реализатор Припрема материјала и спровођење обуке 2015
„Обука запослених у образовању за примену општих стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања и средњг стручног обрзовања у делу општеобр.пр Реализатор Онлајн модерација 2016
“Развијање образовних стандарда за крај основног и општег средњег и средњег стручног образовања (ИПА 2008.)“ , Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Извођач Истраживач на терену за потребе пројекта 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Вршњаци у акцији“ ( за вршњачке едукаторе, адолесценте за вођење радионица са својим вршњацима), Организација за техничку сарадњу СР Немачке (ГТЗ) и Министарство омладине и спорта Републике Србије,Београд, 2009.године, ISBN 978-86-87737-06-8 Коаутор
Коаутор Водича за одељенске старешине „Kорак напред у сарадњи школа и родитеља“, Педагошко друштво Србије, Београд, 2016. ISBN 978-86-82551-10-2 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
• ЦАРС – Центар за алтерантивно решавање конфликата
• ПДС – Педагошко друштво Србије, председник Педагошког друштва Србије
• Члан Радне групе Уницефа за програм „ Школа без насиља“
• Члан редакције Педагошких новина

Наташа Веселиновић

Члан програмског одбора
063538323
natasamandic@yahoo.com
Звање:

Педагошки саветник 

Установа:

„Техноарт Београд“  

Радно место:

Педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2001 ОШ „Јован Дучић“ Чајниче Педагог
2001 2003 Гимназија „Иво Андрић“ Вишеград Педагог
2003 2004 ОШ „Братство и јединство“ Панчево Педагог
2004 2022 „Техноарт Београд“ Београд Педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Образовање у време кризе и како даље Реализатор Презентација рада 2022
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије