Неопходност перманентног усавршавања запослених у образовању као императив савременог доба

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 757  

Конференција

Aкадемија струковних студија Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152аАндреа Жерајић
andreazerajic@gmail.com
0631110777
0631110777

Неопходност перманентног усавршавања запослених у образовању као императив савременог доба

Савремено доба наметнуло је изузетно брзе, до сада незабележене, промене у интерном и екстерном окружењу, које условљавају неопходност перманентног усавршавања запослених током њиховог радног века. Стога се као циљ овог стручног скупа истиче сагледавање како кључних трендова и промена у туризму, угоститељству и медицини (са посебним освртом на радиологију), тако и промена у информационим и комуникационим технологијама, а и у другим техникама и технологијама и синергетски утицај наведених промена на рад запослених, тј. неопходност тзв. целоживотног учења.

1. Улога и значај знања, образовања и обуке у организацијама туристичке привреде 2. Утицај развоја и примене савремених информационих технологија на потребу континуираног усавршавања запослених у организацијама туристичке привреде 3. Утицај промена у туризму и информационим и комуникационим технологијама на динамику и области личног усавршавања запослених у ГДС Амадеус (Глобални дистрибуциони систем Амадеус – један од највећих на свету) 4. Динамика и области личног усавршавања у радиологији, као последица развоја технике и технологије 5. Улога и значај стручног усавршавања у гастрономији и ресторатерству

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

доктор економских наука Јелисавета Вучковић , Академија струковних студија Београд, одсек ВТШ
Магистар економских наука Милош Ницић , Академија струковних студија Београд, Одсек ВТШ
Мастер информатичар Анђелка Штилић , Академија струковних студија Београд, Одсек ВТШ
Мастер инжењер организационих наука Јелица Љушић , Амадеус д.о.о.
Специјалиста доктор медицине Момчило Новаковић , Академија струковних студија Београд, Одсек ВЗШ
доктор наука Ђорђе Стојановић , Академија струковних студија Београд одсек ВХШ
Мастер економиста у туризму Милош Зрнић , Академија струковних студија Београд одсек ВХШ

1

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
директор/помоћник директора

1000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 online 28.05.2022. 91