Настава Ликовне културе – подршка реализацији и практични примери

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 704  

Трибина

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Настава Ликовне културе – подршка реализацији и практични примери

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Доцент на Метод. наст. ликовне културе Ана Сарвановић , Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Доцент на Метод. наст. ликовне културе Марија Павловић , Универзитет у Београду, Учитељски факултет
/ Славица Младеновић Ивановић , ОШ „Никола Тесла“ Винча
Пед. саветник, МА обр. политика Снежана Милојковић , ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште
професор разредне наставе Сузана Мијушковић , ОШ "Николај Велимировић" Шабац

1

2000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

Радне биографије


Ана Сарвановић

Реализатор
0628070277
ana.sarvanovic@uf.bg.ac.rs
Звање:

Доцент на Метод. наст. ликовне културе 

Установа:

Универзитет у Београду, Учитељски факултет 

Радно место:

Доктор наука – уметност и медији 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2022 Универзитет у Београду, Учитељски факултет Доцент – ужа научна област Методика наставе ликовне културе
2012 2018 Универзитет у Београду, Учитељски факултет Асистент – ужа научна област Метод. наставе ликовне културе
2011 2012 Универзитет у Београду, Учитељски факултет Сарадник за методичку праксу
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Sarvanovic, A. & Fredriksen, B. C. (2021) Prolonged Engagement With a Boy, a 35-cm Length of Spaghetti, and a 35-Second Video. Art Education. Рад прихваћен за објављивање. ID: 2009280 DOI:10.1080/00043125.2021.2009280) Коаутор Објављен рад 2021
Сарвановић, А. и Павловић, М. (2021). Методика наставе ликовне културе – изазови и могућности у време пандемије. Зборник радова са научног скупа Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту, 163–176. Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу. Коаутор Објављен рад 2021
Sarvanović, A., Nikolić, M. (2020). The active environment: The role of space in early childhood education from a relational materialist perspective. Educ. space. Selected theoretical and practical approaches. Nowy Sacz: SUAS and Belgrade: Teacher Education Faculty. Коаутор Објављен рад 2020
Сарвановић, А. (2018). Историјски ослонац прогресивног уметничког образовања XXI века – Блек маунтин колеџ. Теме, XLII, 2018/3, 821–837. ISSN 0353-7919, UDC 398.15:351:854, DOI: 10.22190/TEME1803821S Аутор Објављен рад 2018
Sarvanović, A. (2017). Umetničko obrazovanje u doba kognitivnog kapitalizma. Andragoške studije. Časopis za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih, 2017/II, 63–77. ISSN 0354–5415, UDK 37.013.83+374i, decembar 2017. DOI: 10.5937/andstud1702063S Аутор Објављен рад 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Сарвановић, А. (2017). Образовни обрт: Ка савременим теоријама образовања у уметности и култури. Београд: Учитељски факултет. ISBN 978-86-7849-241-9 Аутор
Благданић, С; Ристић, М; Сарвановић, А. (2018). Од идеје до производа: пројектни приступ настави у првом циклусу основног образовања и васпитања. Београд: БИГЗ школство. ISBN 978-86-6049-485-8 Коаутор

Марија Павловић

Реализатор
0642049464
marija.pavlovic@uf.bg.ac.rs
Звање:

Доцент на Метод. наст. ликовне културе 

Установа:

Универзитет у Београду, Учитељски факултет 

Радно место:

Доктор дидактичко-методичких наука 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2022 Универзитет у Београду, Учитељски факултет Доцент – ужа научна област Методика наставе ликовне културе
2010 2017 Универзитет у Београду, Учитељски факултет Асистент – ужа научна област Метод. наставе ликовне културе
2009 2010 Универзитет у Београду, Учитељски факултет Наставник- ужа уметничка област- ликовна уметност
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Сарвановић, А. и Павловић, М. (2021). Методика наставе ликовне културе – изазови и могућности у време пандемије. У: Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту (163-176). Научни скуп Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту, 22.10.2021. Ужице: Педагошки факултет. Коаутор Објављен рад 2021
Вечански, В., Благданић, С. и Павловић, М. (2019). Визуелне уметности и наука – могућности и ограничења њиховог интегрисања у првом циклусу основног образовања и васпитања. Иновације у настави 32 (4), 32-43. Коаутор Објављен рад 2019
Павловић, М. (2016). Ликовно дело као средство и предмет поучавања: различити приступи и стратегије. Настава и васпитање, LXV, 3, 569-581. ISSN 0547-3330, UDK 37.036:373.2; 371.3::73/76-028.31, DOI: 10.5937/nasvas1603569P Аутор Објављен рад 2016
Павловић, М. (2016). Уметнички музеји и галерије: едукативни програми и ресурси за наставнике. Зборник Матице српске за друштвене науке, LXVII, 4 (двоброј 159-160), 931-945. ISSN 0352-5732, UDC 371.3:069(497.11), DOI: 10.2298/ZMSDN1660931P Аутор Павловић, М. (2016). Уметнички музеји и галерије: едукативни програми и ресурси за наставнике. Зборник Матице српске за друштвене науке, LXVII, 4 (дво 2016
Павловић, М. (2015). Значај интеракције дете, наставник и ликовно дело. Иновације у настави, 28, 1, 105-112. ISSN 0352-2334, UDC 371.3::73/76-057.874; 37.064.2:7; 159.923.2 Аутор Објављен рад 2015
Награде и признањ
Назив Организација Година
GRAND PRIX награда на 9. Бијеналу У светлости Милене Павловић Барили Галерија Милене Павловић Барили, Пожаревац 2003
Награда Факултета ликовних уметности Сретен Стојановић, вајар Факултет ликовних уметности у Београду 2003
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан УЛУСА-а.

Славица Младеновић Ивановић

Реализатор
0648605466
slavica.mladenovic.ivanovic@gmail.com
Звање:

Установа:

ОШ „Никола Тесла“ Винча 

Радно место:

учитељица (професор разредне наставе) 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1986 2022 ОШ „Никола Тесла“ Винча наставник разредне наставе
1985 1986 ОШ „Вучко Милићевић“ Гроцка наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Светски грант "Откривамо прошлост, обликујемо садашњост, стварамо будућност" радион. за обликовање и печење глине "Бело брдо" Винча Коаутор пројекат, излагање 2005
„Ликовна култура у млађим разредима основне школе” Часопис Учитељ бр79. стр.66-69, СУРС, Београд, Коаутор објављен рад 2012
„Учитељи у свету линија, боја и облика“ – акредитован програм Аутор излагање 2021
„Паметне фасцикле-слагалице-да ученик учи, вежба зна“ – акредитован програм Аутор излагање 2021
„Ликовно стваралаштво у школи“ – акредитован програм Аутор излагање 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ликовно коферче – додатно наставно средство за ликовну кулутру за први разред основне школе, 2019, Вулкан знање, Београд Коаутор
Ликовница 2, Вулкан знање, 2020, Београд Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда на конкурсу: Бирамо 100 најлепших учионица у Србији, Црној Гори и Републици Српској Издавачко предузеће „Прво слово”д.о.о 2003
Плакета „Креативна школа 2005/06.” Завод за унапређивање образовања и васпитања 2006
Захвалница Друштва учитеља Београда за успешну сарадњу и афирмацију Друштва Друштво учитеља Београда 2012
Захвалница УГ Креатива за несебичну помоћ и подршку на смотри Удружење грађана Креатива 2014
Диплома за освојено 3. место – Креативна изложба, Дечији Васкршњи сабор Удружење грађана Креатива 2014
Захвалница на првом сајму холтикултуре – Ликовна радионица „Дунавски цвет“ Градска општина Гроцка 2015
Диплома за сценографију у представи „Цврчак и мрав“, 34. Фестивал Позоришних игара деце и младих Београда Пријатељи деце Србије 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Београда
Савез учитеља Републике Србије
Национална асоцијација наставника Грађанског васпитања
Синдикат образовања Србије

Снежана Милојковић

Члан програмског одбора и модератор
0646445379
sneznana@gmail.com
Звање:

Пед. саветник, МА обр. политика 

Установа:

ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2022 ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Лидери као носиоци реинжењеринга у образовању Аутор Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу 2015
Професионална сарадња и умрежавање школа Аутор Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку 2015
Наставник - лидер“, Компетенције васпитача за друштво знања Аутор Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда 2015
Савремене технологије у настави математике Аутор IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стојковић, Ј., Мишић, Ј.,Милојковић,С., Заједно до успеха, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште. Аутор
Мишић, Ј.,Милојковић,С.,Будућност је у нашим рукама, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи наставник бивше Југославије Асоцијација наставника бивше Југославије 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије
Асоцијација наставника бивше Југославије
Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац

Сузана Мијушковић

Члан програмског одбора и модератор
0646445374
suzana.mijuskovic@gmail.com
Звање:

професор разредне наставе 

Установа:

ОШ "Николај Велимировић" Шабац 

Радно место:

учитељ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2022 ОШ "Николај Велимировић" Шабац учитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
XXXII Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2018
XXXI Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2017
XXX Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2016
„Летња школа науке“ Аутор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2015
„Облици у простору“ Аутор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за допринос образовању – Град Шабац Град Шабац 2010
Награда за допринос образовању – Град Шабац Град Шабац 2016
Награда за допринос образовању – Град Шабац Град Шабац 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Шабац
Савез учитеља Републике Србије