ДИРЕКТОР – ПОКРЕТАЧ, ПОДРШКА И КОНТРОЛА УНАПРЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ

Код одобреног скупа: 703  

Симпозијум

Дата Дидакта
Милутина Миланковића 1/45Александра Ристовић
redakcija@datastatus.rs
0603017884
0603017884

ДИРЕКТОР – ПОКРЕТАЧ, ПОДРШКА И КОНТРОЛА УНАПРЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Редовни професор Ђорђе Каличанин , Универзитет у Београду – Економски факултет
Доцент/Виши саветник/шеф одсека Снежана Вуковић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
дипл. математичар и дипл. педагог Бесим Адиловић , ОШ „Халифа бин Заид ал Нахјан”, Нови Пазар
дипл.инж. пејзажне архитктуре Драган Филиповић , Школска управа Београд, МПНТР
дипломирани економиста Мила Велицки , VIZIJA SOLUTION DOO NOVI SAD
Проф. југословенске књиж. и српског јез. Весна Недељковић , Секретаријат за образовање и дечју заштиту, БГ
професор разредне наставе Дајана Тепић , ОШ „Вук Караџић“ Бач

2

100

директор/помоћник директора

Радне биографије


Ђорђе Каличанин

Реализатор
0648465029
djordje.kalicanin@ekof.bg.ac.rs
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Универзитет у Београду – Економски факултет 

Радно место:

Дипломирани економиста / доктор наука по 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2022 Универзитет у Београду – Економски факултет редовни професор
2020 2022 Универзитет у Београду – Факултет драмских уметности редовни професор
2010 2020 Универзитет у Београду – Економски факултет ванредни професор
2005 2010 Универзитет у Београду – Економски факултет доцент
2001 2005 Универзитет у Београду – Економски факултет асистент
1997 2001 Универзитет у Београду – Економски факултет асистент приправник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Kuč, V., & Kaličanin, Đ. (2020). Determinants of the capital structure of large companies: Evidence from Serbia. Ekonomska istraživanja – Economic research, 34(1), 590-607. Коаутор Научни рад објављен у међународном часопису 2020
Veljković, S., & Kaličanin, Đ. (2016). Improving business performance through brand management practice. Economic Annals, 61(208), 137–168. Коаутор Научни рад објављен у националном часопису међународног значаја 2016
Kaličanin, Đ., Veljković, S., & Bogetić, Z. (2015). Brand orientation and financial performance nexus. Industrija, 43(1), 155–173. Коаутор Научни рад објављен у националном часопису међународног значаја 2015
Kаличанин, Ђ., & Богетић, З. (2016). Стратегијска мапа и Усклађена листа куповног маркетинга. Анали Економског факултета у Суботици, 52(35/2016), 157–173. Коаутор Научни рад објављен у националном часопису међународног значаја 2016
Kаличанин, Ђ., & Бабић, Ј. (2011). Одрживи успех предузећа заснован на управљању системом квалитета. 4-7. октобар 2011. Тара, Србија. Зборник радова XXXVIII Симпозијум о операционим истраживањима. Економски факултет у Београду, Друштво операционих истраживача, Економски институт, ФОН Коаутор Рад на научном скупу националног значаја објављен у целини 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ђуричин, Д., Kаличанин, Ђ., Лончар, Д., & Вуксановић-Херцег И. (2021). Менаџмент и стратегија (тринаесто издање). Економски факултет Универзитета у Београду, ISBN 978-86-403-1542-5 Коаутор
Kаличанин, Ђ., & Kуч, В. (2020). Менаџмент вредности и перформанси предузећа. Економски факултет Универзитета у Београду, ISBN 978-86-403-1646-0 Коаутор
Kаличанин, Ђ., & Лончар, Д. (2013). Пословна економија – уџбеник за 3. разред средње економске школе, Дата Статус, Београд, ISBN 978-86-7478-269-9 Коаутор
Kаличанин, Ђ., & Стефановић, С. (2014). Пословна економија – уџбеник за 2. разред средње економске школе. Дата Статус, Београд, ISBN 978-86-7478-330-6 Коаутор
Kаличанин, Ђ., Вељковић, С., Лончар, Д., & Богетић, З. (2015). Пословна економија – уџбеник за 4. разред средње економске школе. Дата Статус, Београд, ISBN 978-86-7478-356-6 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Научног друштва економиста; Члан пројектног тима за израду стратешких докумената МУП Србије; Директор Центра за издавачку делатност Економског факултета у Београду; Члан консултантских тимова

Снежана Вуковић

Реализатор
0648134075
snezana.vukovic@mpn.gov.rs
Звање:

Доцент/Виши саветник/шеф одсека 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

Психолог /др педагошких наука 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2022 Министарствo просвете, науке и технолошког развоја Саветник за развојно планирање;
1994 2002 Гимназија у Крушевцу психолог стручни сарадник
1989 1994 СОШО ,,Веселин Николић“ психолог стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ Аутор / 2022
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Вуковић, С. : Управљање стресом у процесу васпитања и образовања/ модели и превенција, (стручна књига)издавач ЈНИП Просветни преглед, Београд, 2005. ISBN 86-7055-056-3 (брош.) Аутор
Вуковић, С. : Стрес родитељске улоге у контексту породичних односа и васпитног стила, Посебна издања / Задужбина Андрејевић, ISSN 1450-801X ; Аутор
Вуковић,С . : Стрес родитеља деце школског узраста и социодемографске варијабле породица, Зборник међународне научне конференције Унапређивање образовања у основним школама, ISBN 978-86-7604-3150-3 (ИПИ, ЗУОВ),Београд, (стр 289-294); Аутор
Вуковић,С и др. : Приручник за школе у реализацији Стручног упутства за укључивање ученика избеглица у систем образовања и васпитања /Различитост у школи 21.века, коаутор, ISBN 978-86-7452-068-0, МПНТР Коаутор
Зборник радова научно стручног скупа: 67. Конгрес психолога Србије, коаутор рада Примена Правилника о поступању установе у случају дискриминације, 2019 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Добитник Повеље захвалности Филолошког факултета у Београду за подршку и унапређивање развоја језика и културе, 2014. Филолошки факултет Универзитета у Београду 2014
Добитник Грамате за најбољег предавача 2018. Националне академије за државну управу Националне академије за државну управу 2018
Биографија се налази у Лексикону стваралаца у предуниверзитетском образовању 2019. Klett znanje 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
EDC/HRЕ – Национални координатор 2010–2017; ЕПАН – члан мреже координатора Савета Европе од 2017; • Радна група ЕТ2020 за промоцију грађанства, толеранције и недискриминације у образовању;

Бесим Адиловић

Реализатор
0648134595
besim.adilovic@gmail.com
Звање:

дипл. математичар и дипл. педагог 

Установа:

ОШ „Халифа бин Заид ал Нахјан”, Нови Пазар 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2022 ОШ „Халифа бин Заид ал Нахјан”, Нови Пазар директор
1987 1999 OШ Алекса Шантић, Тутин директор
1980 1987 OШ Алекса Шантић, Тутин наставник математике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ Аутор / 2022
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Потреба и значај сарадње породице и школе Аутор
Монографија ОШ Растко Немањић Сава Аутор
Монографија ОШ Халифа бин Заид ал Нахјан, Нови Пазар Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Европски менаџер у животном осигурању WVP 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник актива директора Нови Пазар; Потпредседник Друштва креативних директора Србије

Драган Филиповић

Реализатор
0648134595
dragan.filipovic@mpn.gov.rs
Звање:

дипл.инж. пејзажне архитктуре 

Установа:

Школска управа Београд, МПНТР 

Радно место:

виши саветник/руководилац 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2022 Школска управа Београд руководилац
2013 2019 Пољопривредна школа са домом ученика ПК „Београд“ директор
2004 2013 Пољопривредна школа са домом ученика ПК „Београд“ Наставник стручних предмета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ Аутор / 2022

Мила Велицки

Реализатор
0655287529
milavelicki@vizijasolution.com
Звање:

дипломирани економиста 

Установа:

VIZIJA SOLUTION DOO NOVI SAD 

Радно место:

директор, консултант 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2022 VIZIJA SOLUTION DOO NOVI SAD Директор
2018 2018 Инцептум доо Нови Сад Руководилац, Саветник за ФУК
2013 2018 Општинска управа Аналитичар буџета, Руководилац за финансијско управљање
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Успостављање и одржавање система финансијског управљања и контроле Предавач Семинар у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Кањижа, дана 13.10.2021. године 2021
Успостављање и одржавање система финансијског управљања и контроле Предавач Семинар у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Ниш, дана 22.10.2021 2021
Финансијско управљње и контрола и управљање неправилностима Предавач Семинар са радионицом у Центру за стручно усавршавање Шабац; дана 19.11.2021. 2021
Финансијско управљање и контрола у школама Предавач Радионица у Центру за стручно усавршавање Шабац; дана 17.12.2021. 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Чланице клуба Бизнис на штиклама; Консултант на изради пројеката успостављања система ФУК-а; Директор и оснивач VIZIJA SOLUTION DOO NOVI SAD;

Весна Недељковић

Реализатор
063448968
vesnanedeljkovic67@gmail.com
Звање:

Проф. југословенске књиж. и српског јез. 

Установа:

Секретаријат за образовање и дечју заштиту, БГ 

Радно место:

Просветни инспектор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2021 2022 Секретаријат за образовање и дечју заштиту Руководилац
2016 2019 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Пом. министра за предшколско и основно образовање и васп.
2007 2016 Основна школа „Михаило Петровић Алас” Директор школе
2006 2007 Основна школа „Михаило Петровић Алас” Заменик директора школе
1994 2006 Основна школа „Михаило Петровић Алас” Професор српског језика
1993 2000 Пета економска школа Професор српске књижевности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Кључне компетенције за активно учење у учионици будућности Аутор / 2022
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда града Београда за допринос унапређивању образовања Град Београд 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Управног одбора Фондације за младе таленте града Београда; Учесник на Конференцији у Паризу „Развој људског капитала”; Члан Надзорног одбора ОКЦ “Вук Караџић”:

Дајана Тепић

Реализатор
0607096180
skolabac@mts.rs
Звање:

професор разредне наставе 

Установа:

ОШ „Вук Караџић“ Бач 

Радно место:

наставник разредне наставе  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2022 ОШ “Вук Караџић“ Бач директор школе
2014 2014 ОШ “Вук Караџић“ Бач в.д. директора школе
1996 2014 ОШ “Вук Караџић“ Бач наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ Аутор / 2022
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда Општина Бач 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Друштва креативних директора Србије; Председник Актива директора општине Бач;