Настава Природе и друштва – подршка реализацији и практични примери

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 684  

Трибина

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Настава Природе и друштва – подршка реализацији и практични примери

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

доктор дидактичко-методичких наука Сања Благданић , Учитељски факултет Универзитета у Београду
Доктор географских наука Марко Милошевић , Географски институт ''Јован Цвијић'' САНУ
Педагошки саветник Биљана Ивковић , ОШ „Јован Јовановић Змај“, Обреновац

1

2000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

Радне биографије


Сања Благданић

Реализатор
0603120112
sanja.blagdanic@uf.bg.ac.rs
Звање:

доктор дидактичко-методичких наука 

Установа:

Учитељски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

Редовни професор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2021 Учитељски факултет Универзитета у Београду Асистент припр, асистент, доцент, ванред. проф, редовни проф
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
1. Stanišić, J., Blagdanić, S. i Marušić Jablanović, M. (2021). Greške učenika u rešavanju timss 2019 zadataka – oblast biologija. U: Timss 2019 u Srbiji –Rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika četvrtog razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka, str. 193-219. Коаутор Објављен рад 2021
2. Miščević, G., Blagdanić, S. and Bošnjak Stepanović, M. (2021). Knowledge in shadow – misconceptions related to light phenomena that are retained in spite of education. InProblems and perspectives of contemporary education, pp. 35-51. Коаутор Објављен рад 2021
3. Благданић, С., Радовановић, И. и Бошњак Степановић, М. (2019). Предубеђења ученика о природним феноменима на почетку основног образовања – оков и/или могућност. Иновације у настави, 1(31), 16-29. ISSN 0352-2334; UDK 371.3::3/5, 371.315 Коаутор Објављен рад 2019
4. Благданић, С. (2017). Да ли ученици четвртог разреда разумеју експерименталну процедуру: резултати TIMSS 2015 истраживања. У: Маручић Јаблановић, М., Гутвајн, Н. и Радуловић, М. (ур.) TIMSS 2015: резултати и импликације. Београд: Институт за педагошка истраживања. МПНТР, УФ, СУРС Коаутор Објављен рад 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
1. Марушић Јаблановић, М., Благданић, С. (2019). Када научно постане научено: природно-научно описмењавање у теорији, истраживањима и наставној пракси. Београд: Учитељски факултет, Институт за педагошка истраживања, 191 стр. ISBN 978-86-7849-284-6 Коаутор
2. Благданић, С. и Банђур, В. (2018). Методика наставе природе и друштва. Београд: Учитељски факултет и БИГЗ школство, 383 стр. ISBN 978-86-6049-521-3 Коаутор
3. Благданић, С. (2008). Методичка ефикасност мреже појмова. Београд: Учитељски факултет, 238 стр. ISBN 978-86-7849-102-2 Аутор
4. Благданић, С. (2014). Историјски садржаји у настави природе и друштва. Београд: Учитељски факултет, 292 стр. ISBN 978-86-7849-197-9 Аутор
5. Уџбеници за Свет око нас и Природу и друштво, БИГЗ школство Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан редакције часописа Иновације у настави (2014-2019)
Члан научног (програмског) одбора на више међународних и националних научних скупова

Марко Милошевић

Реализатор
0642530874
m.milosevic@gi.sanu.ac.rs
Звање:

Доктор географских наука 

Установа:

Географски институт ''Јован Цвијић'' САНУ 

Радно место:

Географ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2021 Географски институт ''Јован Цвијић'' САНУ Истраживач сарадник за физичку географију
2008 2010 Географски факултет Универзитет у Београду Сарадник у настави
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
1. Risk education in Serbia. Acta Geographica Slovenica, 54 (1), 163-178 Коаутор Објављен рад 2014
2. Edukacija u sistemu prevencije i zaštite od prirodnih nepogoda. Izgradnja 69 (11-12), 547-556 Коаутор Објављен рад 2015
3. Географски приступ имплементацији концепције одрживог развоја општине. Зборник радова, 179-186 Коаутор Објављен рад 2004
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
1. Како се заштитити од природних непогода. Приручник за учитеље. (2018). UNICEF, СУРС Коаутор
2. Географија (2021). Уџбеник за 8 разред. Бигз, 1-232 Аутор
3. Географија (2018). Уџбеник за 5 разред. Вулкан знање, 1- Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница за допринос у раду са талентованом младом популацијом Регионални центар за таленте. Београд 2 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско географско друштво
Асоцијација просторних планера Србије
Друштво геоморфолога Србије

Биљана Ивковић

Реализатор
0652394567
biljana.ivkovic68@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник 

Установа:

ОШ „Јован Јовановић Змај“, Обреновац 

Радно место:

Учитељица 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 1996 ОШ „Скела“ Учитељица
1996 2021 ОШ“Јован Јовановић Змај“, Обреновац Учитељица
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Реализатор семинара-током претходних година Реализатор / 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Уџбеник за други разред основне школе-Абецедарко, Завод за уџбенике, 2019.год. Београд Аутор рецензија за српски језик и природу и друштво, Завод за уџбенике, 2019. Београд Аутор
Радна свеска уз Буквар, Завод за уџбенике, 2014. Београд Коаутор
Радна свеска за полазнике Друге шансе, 2008.год. Коаутор
Значај језичке компетенције за постигнуће ученика из математике и природних наука, проф. др Јелена Стевановић и Биљана Ивковић, Институт за педагошка истраживања, 2017 , Београд/ истраживачки рад-резултати међународног истраживања постигнућа ученика 4.разреда/ Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Сарадник сам Института за педагошка истраживања, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, ДУБ-а