ПРОФЕСИОНАЛНЕ УЛОГЕ ВАСПИТАЧА У КОНТЕКСТУ НОВЕ КОНЦЕПЦИЈЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Код одобреног скупа: 682  

Конференција

Академија васпитачко-медицинских струковних студија
Балканска 18 КрушевацИгор Петровић
igor.p@vsvaspitacka.edu.rs
0628835338
0628835338

ПРОФЕСИОНАЛНЕ УЛОГЕ ВАСПИТАЧА У КОНТЕКСТУ НОВЕ КОНЦЕПЦИЈЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Доктор педагошких наука Александра Милошевић , Академија васпитачко-медицинских струковних студиј
Ванредни професор Далиборка Поповић , Универзитет у Приштини са привременим седиштем у К
доктор филолошких наука Игор Петровић , Академија васпитачко-медицинских струковних студиј
доктор наука- психолошке науке Жељко Младеновић , Академија васпитачко-медицинских струковних студиј
Доктор политичких наука Анкица Симона Ковачевић , Академија васпитачко-медицинских струковних студиј
психолог (МА) Марија Белензада , пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образ
дипломирани педагог Сузана Симеуновић , Предшколска установа „Моје детињство“Чачак
Професор струковних студија Весна Краварушић , Академија васпитачко-медицинских струковних студиј
Професор струковних студија Милутин Ђуричковић , Академија васпитачко-медицинских струковних студиј
доктор књижевних наука Предраг Јашовић , Академија васпитачко-маедицинских струковних студи

2

80

Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

Радне биографије


Александра Милошевић

Члан програмског одбора и реализатор
0642883112
milosevicaleksandra67@gmail.com
Звање:

Доктор педагошких наука 

Установа:

Академија васпитачко-медицинских струковних студиј 

Радно место:

Професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 1996 Дом за децу и омладину ,,Петар Радовановић“ у Ужицу Васпитач
1996 2003 Техничка школа, Ужице Педагог
2003 2005 Школска управа Ужице, Министарство просвете и спорта РС Саветник за развој школа
2005 2011 Школска управа Ужице, Министарство просвете и спорта РС Просветно-педагошки саветник
2011 2016 Медицинска школа и Музичка школа „Војислав-Лале Стефановић“ Ужице Стручни сарадник, педагог
2016 2021 Академија васпитачко-медицинских струковних студија Крушевац, одсек Алексинац Професор струковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Компетентност директора за развој и обезбеђивање квалитета рада школе Коаутор Зборник радова са међународног научног скупа „Изазови и дилеме професионалног развоја наставника и лидера у образовању“.Београд: Институт за педагошка 2015
Улога невербалне комуникације у реализацији педагошке функције предшколске установе Аутор Зборник радова Наше стварање - бр. 17 са XIII конференције „ Васпитач у XXI веку“. Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија, 213-221.20 2018
Планирање личног професионалног развоја васпитача у циљу рефлексије на праксу Аутор Зборник радова Наше стварање - бр. 20 са XVI конференције „Васпитач у XXI веку“, Алексинац: Академија васпитачко-медицинских струковних студија, (у пр 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стилови рада савременог наставника (2015), Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије

Далиборка Поповић

Члан програмског одбора и реализатор
0691371819
daliborka.p76@gmail.com
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Универзитет у Приштини са привременим седиштем у К 

Радно место:

Наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2003 ОШ „Јосиф Панчић“, Баљевац Наставник разредне наставе
2003 2008 ОШ ,,Сутјеска“ Рашка Машинска школа, Рашка ОШ ,,Милун Ивановић“ Ушће Наставник грађанског васпитања
2008 2012 ОШ ,,Милун Ивановић“ Ушће Школски педагог
2012 2016 Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац Наставник
2016 2021 Природно-математички факултет у Крагујевцу Наставник
2021 2021 Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Учитељски Наставник
2021 2021 Академија васпитачко-медицинских струковних студија, одсек Ћуприја Наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Значај електронског дневника за остваривање успешне комуникације између породице и школе. . Коаутор У: Техника и информатика у образовању, Чачак. Стр. 689-694 2010
Partnership in Education - the basis of progress. Аутор Vlado Timovski (прир. књигу резимеа) Education for human society, Skopje. University ,,S. Cyril and Methodius“ 2010
Capacity of the Family System for Peer Violence Prevention Коаутор The New Educational Review, Vol. 56, No. 2 2019
Leisure Time And Problematic Internet Use In Youth. In: Milica Tošić Radev, Ana Jovančević (editors) Коаутор 16th International Conference DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY 2020, PSYCHOLOGY IN THE WORLD OF SCIENCE p. 58. Niš. Faculty of Philosophy 2020
Потенцијали пројектног учења за развијање међупредметних компетенција Коаутор Иновативни дидактички системи у васпитно-образовном раду, стр.54, Учитељски факултет, Београд. 2021

Игор Петровић

Члан програмског одбора и реализатор
063413612
igor.p@vsvaspitacka.edu.rs
Звање:

доктор филолошких наука 

Установа:

Академија васпитачко-медицинских струковних студиј 

Радно место:

професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2006 ОШ “Хајдук Вељко” Зајечар професор енглеског језика
2006 2011 ОШ “Митрополит Михаило” Сокобања професор енглеског језика
2011 2019 Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац професор, помоћник директора
2019 2021 Академија васпитачко-медицинских струковних студија професор, руководилац Одсека Алексинац
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Current Trends in ESL Teaching and Learning: Implications for teacher trainees Аутор Образованието: класичност и модерност. Универзитетско издателство "Св. св. Кирил и Методии" Велико Трново 2021
Distance Learning Process in the Academy of Applied Preschool Teaching and Health Studies During Covid-19 Pandemics Аутор Универзитетско издателство "Св. св. Кирил и Методии" Велико Трново 2021
The Effects of Early Bilingualism on Cognitive Development Аутор Допринос предшколства остваривању циљева образовања и васпитања, зборник радова бр. 18, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац 2019

Жељко Младеновић

Члан програмског одбора и реализатор
0643148490
liderzeljko@yahoo.com
Звање:

доктор наука- психолошке науке 

Установа:

Академија васпитачко-медицинских струковних студиј 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2014 СШ „Бранислав Нушић“ Сокобањаа Наставник психологије
2015 2015 ОШ „Вожд Карађорђе“ Алексинац Наставник верске наставе
2015 2017 ТШ „Прота Стеван Димитријевић“ и ПШ „Шуматовац“ Алексинац Наставник верске наставе
2017 2019 Интернационални Универзитет у Новом Пазару, Нови Пазар Доцент за ужу научну област психологија
2019 2021 Академија васпитачко-медицинских струковних студија- Одсек Алексинац Наставник за поље психолошке науке
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Морфологија језика као система сагледана као специјалан случај морфологије природних система Аутор Теме. 4: 1993-2011 2013
Comparison of motivation for parenting in healthy and depressed patients Коаутор Универзитетска Sanamed. 13(3): 299–304 2018
Психологија читања: између књига и нових технологија Аутор Универзитетска мисао- часопис за науку, културу и умјетност [ISSN: 1451-3870]. 17: 45-60. doi:10.5937/univmis1817033M 2018
Читање књижевних дела и развој емпатије Аутор Учење и настава, Београд: КЛЕТ Друштво за развој образовања. 5(1). 11–26, ISSN 2466-2801, УДК 159.942.2.072. 2018
Развојно-психолошки аспекти метакогниције Аутор Учење и настава, Београд: КЛЕТ Друштво за развој образовања. 6(2). ISSN 2466-2801; УДК 159.992.72.159.955 2020

Анкица Симона Ковачевић

Члан програмског одбора и реализатор
0628835344
ankicakovacevic@yahoo.com
Звање:

Доктор политичких наука 

Установа:

Академија васпитачко-медицинских струковних студиј 

Радно место:

Професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2011 Гимназија Рашка Професор социологије
2011 2021 Академија васпитачко-медицинских струковних студија, одсек Алексинац Професор струковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The Role of Educators in the New Concept of the Basics of the Preschool Education Program- „Years of Ascent“ Аутор “ Сборник в Научно-практическата конференция с международно участие „Образованието: класичност и модерност“ стр. 105-110. Бугарска, Велико Трново: Ун 2021
Изазови социјалне инклузије деце са сметњама у развоју Аутор : Весић, З. (ур.) Социјална политика- Часопис за теорију и праксу социјалне политике и социјалног рад, год 55, бр. 2/2021. стр. . Београд: Институт з 2021
Challenges of Inclusion in Pre-school Teaching Аутор Сборник в Научно-практическата конференция с международно участие „Наставничествово: класичност и модерност“ стр.72-77. Бугарска, Велико Трново: Унив 2021
Вртић као простор демократске и инклузивне праксе Аутор У: Јашовић, П. (ур.) Зборник радова Наше стварање бр. 20, са 16. Конференције „Васпитач у 21. веку“ , стр. Алексинац: Академија васпитачко-медицинских 2021
Евалуација постојећих мера и услуга намењених породицама деце са сметњама у развоју Аутор У: Весић, З. (ур.) Социјална политика- Часопис за теорију и праксу социјалне политике и социјалног рад, год 55, бр. 3/2020. стр. 37-50. Београд: Инст 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Социолошко друштво Србије

Марија Белензада

Члан програмског одбора и реализатор
0641836206
marija.belenzada@mpn.gov.rs
Звање:

психолог (МА) 

Установа:

пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образ 

Радно место:

консултант за предшколско васпитање и об 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2001 Републичка фондација за развој научног и уметничког подмлатка (МПНТР) Психолог - тестирање и селеција кандидата за стипендисте
2002 2003 Основна школа „Краљ Петар Први“ Стручни сарадник – психолог
2003 2019 Предшколска установа „Раковица“ Стручни сарадник – психолог
2019 2021 Пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ (МПНТР) Консултант за предшколско васпитање и образовање
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Партиципација деце и одраслих у мењању заједничких простора у вртићу“ Коаутор Стручни скуп; Зборник радова 2020
Континуитет у грађењу културе вртића као заједнице која учи Коаутор Стручни скуп; Зборник радова 2018
Предшколско васпитање и образовање – кораци ка променама Аутор Стручни скуп; Зборник радова 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Вртић као сигурно и подстицајно окружење за учење и развој деце“, приручник за васпитаче, 2019, МПНТР Републике Србије Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије, Удружење стручних сарадника и сарадника ПУ Србије

Сузана Симеуновић

Члан програмског одбора и реализатор
0648510634
direktor.mojedetinjstvo@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Предшколска установа „Моје детињство“Чачак 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2013 Предшколска установа «Радост» стручни сарадник-педагог
2008 2010 Предшколска установа «Радост» помоћник/заменик директора
2013 2014 Предшколска установа «Моје детињство» Чачак в.д. директор
2014 2021 Предшколска установа «Моје детињство» Чачак директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
«Процес промене и грађење културе вртића у складу са Новим основама програма – на примеру вртића «Младост», (2019) Коаутор XIII Сусрети-вртић као место заједничког живљења- развијање рефлексивне праксе и квалитетног реалног програма кроз промену културе и структуре вртића 2019
Професионално оснаживање запослених неговањем културе дијалога и размене искуства у вртићу Предавач Скуп Удружења мед.сестара пу Србије -Хоризонтална размена у функцији професионалног развоја медицинских сестара и васпитача 2019
Јачање професионалних компетенција запослених кроз реализацију пројекта мобилности у европској земљи и управљање променама Реализатор Стручни сусрети „Правци промена ка квалитетној пракси“ ПУ „Моје детињство“ 2018
„Мобилност ка промени“ – капацитети установе за унапређивање професионалног усавршавања Реализатор Трибина ПУ „Моје детињство“„Мобилност ка промени“ 2018
Промена у грађењу квалитета на примеру једне институције Коаутор Стручна конференција „Дневник промена у нашим школама и предшколским установама“ 2017
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда 2018.г. за ПУ „Моје детињство“ Министарство просвете, науке и технолошког развоја 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије, чланство
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије , чланство
Друштво директора школа Србије, чланство

Весна Краварушић

Члан програмског одбора и модератор
0641678884
vesna.kljajic@gmail.com
Звање:

Професор струковних студија 

Установа:

Академија васпитачко-медицинских струковних студиј 

Радно место:

Професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 1996 Ош “Франце Прешерн“, Београд Педагог- стручни сарадник
1996 2013 Зуботехничка школа, Београд Педагог- стручни сарадник
2003 2013 Министарство просвете Републике Србије, Зуботехничка школа Саветник за развојне промене
2013 2019 Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац Предавач (2013), професор струковних студија (2016)
2019 2021 Академија васпитачко-медицинских струковних студија Крушевац, Одсек Алексинац Професор струковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Интегрисани приступ у раду са предшколском децом, ученицима и корисницима у вртићима, школама и установама социјалне заштите Аутор Тематски зборник (е-зборник) са Прве научно-стручне конференције са међународним учешћем. Кикинда, 15–16. 2020
Teacher‘s Competence in the Function of Students‚ Incentives to Participation in Teaching Аутор НАСТАВНИЧЕСТВОТО: КЛАСИЧНОСТ И МОДЕРНОСТ. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“ Велико Търново. 2021
Ка професионализму у предшколској установи Аутор Значај компетентности васпитача за квалитет васпитања и образовања деце предшколског узраста 2020
Естетско васпитање у предшколској установи Аутор Традиционално и савремено у уметности и образовању 2019
Евалуација рада наставника у функцији евалуације рада васпитача Аутор Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности: Бугарска, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“ 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Вуњак, В., Краварушић, В., Вуњак, Н. (2020): Морфологија зуба Радна свеска. Београд: Завод за уџбенике, пето издање. Коаутор

Милутин Ђуричковић

Члан програмског одбора и реализатор
0694055120
mdjurickovic@yahoo.com
Звање:

Професор струковних студија 

Установа:

Академија васпитачко-медицинских струковних студиј 

Радно место:

професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2006 Техничка школа „Змај“, Земун професор
2006 2019 Висока школа за васпитаче струковних студија Алексинац професор
2019 2021 Академија васпитачко-медицинских струковних студиј професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Драмски текстови за децу Аутор Зборник радова са 13. конференције „Васпитач у 21. веку“ 2017
„Ликови и идентитети у савременој немачкој драми за децу и младе“ Аутор „Детињство“, Нови Сад. Бр. 2/2018. 2018
„Родна равноправност у књижевности за децу и младе“ Аутор „Детињство“, Нови Сад, бр. 2/2012. 2012
„Child, book, internet“ Аутор „Buletin stintific, studii si cercetari“, seria Invatamant Primar si Prescolar, Anul IV, nr. 1/2010, Editura Universitatii din Pitesti, Romania, 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Музеј играчака, Багдала, Крушевац, 2006. Коаутор
Књижевност за децу и младе у књижевној критици 1-2. Краљево – Алексинац, 2007. Коаутор
Поетика детињства, Даниловград, 2007. Аутор
Култура говора, Краљево – Алексинац, 2008. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
„Сима Цуцић“ Банатски културни центар, Ново Милошево 2010
„Раде Обреновић“ Змајеве дечје игре, Нови Сад 2011
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење књижевника Србије, Београд
Удружење новинара Србије, Београд
Српска краљевска академија научника и уметника, Београд

Предраг Јашовић

Члан програмског одбора и модератор
0631678311
pjasovic@gmail.com
Звање:

доктор књижевних наука  

Установа:

Академија васпитачко-маедицинских струковних студи 

Радно место:

професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2011 Институт за српску културу Лепосавић истраживач сарадник
2011 2016 Дражавни универзитет у Новом Пазару доцент
2016 2021 Академија васпитачко-струковних студија, одсек Алексинац професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Књижевност и текст у програмима предшколског узраста, Аутор Зборник радова са Петнаесте конференције са међународним учешћем ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ, Бр. 19 2019
Поступак карневализације у Јастуку гроба мог Слободана Стојановића Аутор Научни састанак Слависта у Вукове дане – Карневализација у ссрпској књижевности, 47/2, Београд, 2018, УДК 80, ИССН 0351-9066,341-350 2018
Утицај јужносрбијанских научника на формирање научне парадигме књижевности за децу Аутор Јужни српски крајеви у XIX и XX веку: друштвено-економски и политички аспект : тематски зборник од водећег националног значаја 2018
Хронотоп Косова у поезији Момчила Моша Одаловића Аутор Поезија Моша Одаловића-зборник радова, Десанкини мајски разговори, Задужбина Десанке Максимовић, Народна библиотека Србије, Београд 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Увод у доситејологију, 2016, Booklannd, Београд Аутор
Књижевне притоке II, 2008, Бистрица, Нови Сад, Аутор
Транспозиције књижевности за децу, 2008, Багдала, Крушевац Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награду, Бранислав Л. Лазаревић, за изузетне доприносе у књижевном стваралаштву за децу за 2020 Додељује Багдала Крушевац 2020
Велику повељу додељује Удружење књижевника Србије-Књижевна заједница за поморавски округ за 2012. УКС 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан УКС
Члан МС
Председник подружнице МС за Поморавски регион
Потпредседник жирија за награду Сима Цуцић која се додељује у области науке о књижевности за децу