Зелени задатак на сваком часу

Код одобреног скупа: 66  

Трибина

Удружење наставника "Опстанак"
Ужице, Железничка, 85Милева Рогић
milevarogic@gmail.com
031524749
062211263

Зелени задатак на сваком часу

наставници разредне наставе, наставници у 10 основних и 6 средњих школа на територији Града Ужица

Проширивање знања из екологије и заштите животне средине и примена тих знања кроз међупредметно повезивање. Начини међупредметног повезивања екологије и других предмета кроз израду задатака, сценарија за час, тематских дана и тематских недеља

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

дипломирани биолог Милева Рогић , Основне школе“Слободан Секулић“, „Прва основна"
дипломирани биолог Душица Ристовић , Ужичка гимназија и Економска школа Ужице

1

30

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Стручни сарадник у школи

0 РСД