Међународно научно – стручни скуп: Актуелности у логопедији, окупационој терапији, психологији и социјалном раду АЛОПС21: Нова реалност: континуитет и промене

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 649  

Конференција

Висока школа социјалног рада
Теразије 34Ивана Ристић
roksandic.ivana32@gmail.com
0114040839
062323789

Међународно научно – стручни скуп: Актуелности у логопедији, окупационој терапији, психологији и социјалном раду АЛОПС21: Нова реалност: континуитет и промене

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

ванредни професор Владимир Илић , Висока школа социјалног рада
доцент Неда Милошевић , Висока школа социјалног рада
ванредни професор Саша Степановић , Висока школа социјалног рада
доцент Јелена Живковић , Висока школа социјалног рада

2

300

Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Владимир Илић

Члан програмског одбора
0631120409
vladimirilic74@gmail.com
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Висока школа социјалног рада 

Радно место:

дипломирани економиста 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2006 Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Саветник министра
2007 2015 Фондација Солидарност Србије Председник Управног одбора
2011 2017 Универзитет Сингидунум наставник
2017 2021 Висока школа социјалног рада директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
1. Илић В., Јанковић У. (2015). Социолошко-политиколошке перспективе појма сиромаштва, Српска политичка мисао, број 4, вол.50, стр.331-351, Институт за политичке студије, Београд, ISSN 0354-5989 Коаутор објављен рад 2015
2. Илић В. (2016). Реконцептуализација социјалне политике: транс-национална димензија, Српска политичка мисао, 54(4), стр. 103-120, Институт за политичке студије, Београд, ISSN 0354-5989 Аутор објављен рад 2016
3. Глиговић Д., Ђоковић Г., Илић В. (2019). Организационе активности центара за социјални рад: случај центра за социјални рад Суботица, Српска политичка мисао, број 2 Коаутор објављен рад 2019
1. Сања Ђурђевић, Владимир Илић (2019). Социјална заштита деце у миграцијама, Унапређење квалитете живота дјеце и младих : тематски зборник I дио, стр. 571, Удружење за подршку и креативни развој дјеце и младих, Тузла, ISSN 1986-9886 Коаутор објављен рад 2019

Неда Милошевић

Члан програмског одбора и реализатор
0644449966
neda.milosevic@asp.edu.rs
Звање:

доцент  

Установа:

Висока школа социјалног рада 

Радно место:

логопед 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2021 Логомедика до директор
2019 2021 Logomedica instrumenti do директор
2017 2021 Висока школа социјалног рада Наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Милошевић, Н., Вуковић, М (2017). Rapid naming in children with specific language impairment and in children with typical language development. Journal of special education and rehabilitation, Macedonia, Vol 18 (1-2). https://doi.org/10.19057/jser.2017.18 Аутор објављен рад 2017
Милошевић, Н., Вуковић, М. (2016). Фонолошка способност као детерминанта дефинирања и интерпретације фонолошког поремећаја. Хрватска ревија за рехабилитацијка истраживања. Вол.52, Но.1. хттпс://дои.орг/10.31299/хрри.52.2.8 Аутор објављен рад 2016
Милошевић, Н., Вуковић, М. (2018). Awareness Of Rhyme In Preschool Children With Specific Language Impairment And Without Language Difficultiess. Croatian Journal Of EducationHrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. 20; Sp.Ed.No.2/2018 https://doi.org/10.15516/cje.v20i0.2481 Аутор објављен рад 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Милошевић, Н. (2019). Фонолошка способност и фонолошки поремећај. Монографија. Београд: Висока школа социјалног рада. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Витез толеранције 2021. Удружење Витезови осмеха 2021
Златна плакета за изузетан допринос логопедској делатности Удружење логопеда Србије 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српска логопедска асоцијација

Саша Степановић

Члан програмског одбора и реализатор
0638656165
sasa.stepanovic@asp.edu.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Висока школа социјалног рада 

Радно место:

учитељ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2011 Oш Душко Радоцић учитељ
2010 2014 Учитељски факултет, Универзитет у Београду асистент
2015 2018 ОШ Младост учитељ
2018 2021 Висока школа социјалног рада наставник
2021 2021 Факултет савремених уметности насатвник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
1. Stepanović, S., Pelemiš, V., Nikolić, I. (2020). School Facilities achieved in the field of nature and society with persons with easy intellectual disabilites in the primary school. Journal Plus Education, 2/2020, ISSN: 1842-077x (у штампи za Novembar 2020). Аутор објављен рад 2020
2. Stepanović, S., Živković, J. (2020). Working with pupils with hearing impairments in an inclusive education: characteristics and competences. HUMAN Research in rehabilitation, Volume 10, ISSN 2232-996X. Аутор објављен рад 2020
3. Степановић, С. (2020). Утицај пандемије корона висуса на образовње. Настава и васпитање, Београд. UDK 37.014.5(100)"2019/2020" 616.98:578.834(100)"2019/2020" Аутор објављен рад 2020
3. Sтepanovć, S. (2018). Zastupljenost različitih oblika rada u inkluzivnoj nastavi koju pohađaju učenici sa senzornim smetnjama, Nastava i vaspitanje, Beograd, UDK 376.1-056.26/.36-057.874(497.11)4. Аутор објављен рад 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Степановић, С. (2020). Окупациона терапија у раду са децом и одраслима, Висока школа социјалног рада, Београд, бр. стр. 259. ISBN: 978-86-81394-18-2. Аутор
Степановић, С. (2019). АДХД и АДД-поремећај пажње, из другог угла, Висока школа социјалног рада, Београд, бр. стр. 208. ISBN: 978-86-81394-03-8. Аутор

Јелена Живковић

Члан програмског одбора и реализатор
0652613147
jelena.zivkovic@asp.edu.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Висока школа социјалног рада 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2021 Висока школа социјалног рада насатвник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Петрович, Н., Живкович, Е. (2019) Вызовы социальной психологии в эпоху глобализации. В: А.Л. Журавлев, А.В. Юревич (Oтв. ред) Новые тенденции и перспективы психологической науки. Серия: Методология, история и теория психологии. Москва: Институт психологии РАН, 378-397. ИСБН 978-5-9270-0393-8 Коаутор објављен рад 2019
Živković, A., Živković, J. & Tmušić, R. (2019) Teacher’s leadership skills conducting to an effective language learning. Proceedings of the IX International conference „Economics and Management – Based on New Technologies” (EMONT-2019); Vrnjačka Banja, Serbia; 23-26th June 2019. Vrnjačka banja: SaTC Коаутор објављен рад 2019
Живковић, Ј. (2017) Давайте дружить: Теорија међугрупне интеракције В.С. Агејева. У: Н. Петровић (Ур.) Политичка психологија у савременом свету. Београд: Институт за психологију, 77-89. ИСБН 978-86-6427-049-6 Аутор објављен рад 2017