VII стручно научни скуп са међународним учешћем "Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју"

Код одобреног скупа: 648  

Конференција

Resursni centar za specijalnu u edukaciju
Maksima Gorkog 47, 11118 BeogradSrećko Potić
resursnicentar.spec.eduk@gmail.com
069665786
069665786

VII стручно научни скуп са међународним учешћем "Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју"

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

редовни професор Горан Недовић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
професор струковних студија Срећко Потић , ВМШСС "Милутин Миланковић"
доцент Ивана Сретеновић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

2

150

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Радне биографије


Горан Недовић

Члан програмског одбора и модератор
0641190111
goran.ned@sbb.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Радно место:

дефектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2001 Универзитет у Београду-Дефектолошки факултет асистент
2001 2007 Универзитет у Београду-Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију доцент
2007 2012 Универзитет у Београду-Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију ванредни професор
2012 2021 Универзитет у Београду-Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
International Classroom Studies of Inclusive Practices: Comparing Teaching-Learning Processes Коаутор In B. H. Johnsen (Ed.), International classroom studies of inclusive practices: Comparing Teaching-Learning Processes (pp.213-422) 2020
The Relationship Between Family-Centeredness of Service Delivery and Parental Satisfaction with Home and Community Participation of Their Children with Cerebral Palsy Коаутор Specijalna edukacija i rehabilitacija, 19(1), 27-41 2020
Приступачност школа ученицима са сметњама у развоју Аутор Евалуација ефеката инклузивног образовања у Републици Србији (стр. 107-113) 2020
Comparative study of home and community participation among children with and without cerebral palsy Коаутор Research in Developmental Disabilities, 80, 74 - 83. 2018
Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom i osoba iz osetljivih društvenih grupa Аутор .), Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom: značaj i programi podrške (str. 16 - 22) 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Социјална партиципација особа са инвалидитетом, 2012. Београд: Друштво дефектолога Србије Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Ресурсни центар за специјалну едукацију
Асоцијација за когнитивну неурорехабилитацију
European Society for Cognitive Psychology
Веће друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду

Срећко Потић

Члан програмског одбора и модератор
069665786
sreckopotic@gmail.com
Звање:

професор струковних студија 

Установа:

ВМШСС "Милутин Миланковић" 

Радно место:

дефектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2009 Савез за церебралну и дечију парализу Београда Дефектолог рехабилитатор - соматопед
2009 2010 Висока медицинска школа струковних студија „Милутин Миланковић“, Београд сарадник у настави
2010 2014 Висока медицинска школа струковних студија „Милутин Миланковић“, Београд асистент
2014 2021 Висока медицинска школа струковних студија „Милутин Миланковић“, Београд професор струковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Determining the developmental level of artistic expression in students with cerebral palsy Коаутор Croatian Journal of Education, 15(4), 1069-1078. 2013
Predictors of social participation of children with cerebral palsy in school environment. Коаутор Croatian Journal of Education, 14 (1), 49-72. 2012
Level of development of gross motor abilities in elementary school children Коаутор XX International Scientific Conference “Contemporary Challenges in Sport, Physical Exercising & Active Lifestyle” 2021
Specifičnosti senzornog profila slepih adolescenata Аутор Beogradska defektološka škola, 26(1), 79-92 2020
Physical-recreational activities and persons with disability Аутор TIMS Acta, 8(1), 71-80 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Социјална партиципација особа са инвалидитетом, 2012. Београд: Друштво дефектолога Србије. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Београда
Ресурсни центар за специјалну едукацију
Асоцијација за когнитивну неурорехабилитацију
ABA третман за децу са аутизмом у Србији

Ивана Сретеновић

Члан програмског одбора и модератор
0641470408
ivana.sretenovic011@gmail.com
Звање:

доцент 

Установа:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Радно место:

дефектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2015 Савез за церебралну и дечију парализу Србије стручни сарадник
2015 2020 Универзитет у Београду-Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију асистент
2020 2021 Универзитет у Београду-Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Longitudinal Research of Motor Development - The Possibility of Applying Different Statistical Methods Аутор Approaches and Models in Special Education and Rehabilitation (pp. 51-60) 2020
Poređenje antropometrijskih karakteristika dece sa kognitivnim teškoćama, dece sa senzornim smetnjama i dece tipičnog razvoja Аутор Beogradska defektološka škola, 21(2), 9-23 2015
Prediktori školskog uspeha kod učenika tipičnog razvoja i učenika sa poremećajima u razvoju Аутор Pedagogija, LXXIV(2), 226-241 2019
Preventivno-korektivni rad u osnovnoj školi Коаутор III stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem „Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju“ 2014
Pisana priprema za realizaciju preventivno - korektivnog rada Коаутор IV stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem „Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju“ 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Асоцијација за когнитивну неурорехабилитацију
Ресурсни центар за специјалну едукацију
Удружење за помоћ МНРО Врачар