24. Педагошки форум сценских уметности "Фолклор у музичкој педагогији"

Код одобреног скупа: 613  

Конференција

Факултет музичке уметности
Краља Милана 50Милена Петровић
sfimp.udruzenje@gmail.com
0118325525
063276868

24. Педагошки форум сценских уметности "Фолклор у музичкој педагогији"

Истицање вредности традиционалне народне музике и важности употребе фолклорне традиције у музичком образовању – у педагогији солфеђа, општем музичком образовању, настави инструмента и музичке теорије. Укључивање што већег броја педагога из читаве вертикале музичког образовања да своја педагошко-извођачка искуства у примени фолклорних елемената у настави и фолклорних садржаја у уџбеницима представе на скупу. Представљање националних фолклорних традиција, али и њихово постављање у контекст регионалних и европских токова развоја. Тумачење улоге фолклора у оквирима формалног, али и неформалног и информалног образовања.

Фолклор у педагогији солфеђа; Фолклор у општем музичком образовању; Образовне перспективе традиционалне народне музике; Фолклор у настави инструмента и музичке теорије; Фолклор у формалном, неформалном и информалном образовању.

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

редовни професор Милена Петровић , Факултет музичке уметности

2

70

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
стручни сарадник у дому ученика

1000 РСД