Естетски спортови између уметности и спорта

Код одобреног скупа: 590  

Конференција

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Blagoja Parovića 156Sanja Mandarić
sanja.mandaric@fsfv.bg.ac.rs
0641511475
0641511475

Естетски спортови између уметности и спорта

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

редовни професор Сања Мандарић , Факултет спорта и физичког васпитања
ванредни професор Лидија Московлјевић , Факултет спорта и физичког васпитања

1

70

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика

Радне биографије


Сања Мандарић

Члан програмског одбора и модератор
0641511475
sanja.mandaric@fsfv.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Факултет спорта и физичког васпитања 

Радно место:

универзитетски професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2021 Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања редовни професор
2014 2019 Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања ванредни професор
2004 2014 Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања асистент доцент
1999 2004 Универзитет у Београду - Факултет спорта и физичког васпитања асистент
1995 1999 Универзитет у Београду - Факултет физичке културе асистент приправник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Актуелни трендови светске федерације спортског плеса Аутор У Д. Митровић, В. Милетић, Ж. Рајковић, (ур.). Књига радова: Актуелности у теорији и пракси спорта, физичког васпитања и рекреације (стр. 128-132). 2019
Вежбе и студије Маге Магазиновић у програмским садржајима плесова и ритмичке гимнастике 21. века. Аутор Зборник радова 22. Фестивала кореографских минијатура:Мага Магазиновић: филозофија игре и/или више од игре. Београд:Удружење балетских уметника Србиje 2018
Утицај друштва на развој свинг плесова. Аутор Култура полиса, XIII, 29, 451-463. 2016
Културолошки аспекти Самбе. Аутор Култура полиса, XII, 28, 463-473. 2016
Насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу. Коаутор Култура полиса, 12, посебно издање, 79-92. 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Групни фитнес програми – у теорији и пракси. (2018) Београд: Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања. (ISBN 978-86-89773-33-0) Аутор
Спортско и кривичноправно санкционисање допинга у спорту. (2016). Научна монографија. Београд: ЈП Службени гласник. Коаутор
Персонални фитнес. Научна монографија. (2012). Београд: Факултет спорта и физичког васпитања. Коаутор
Основе плеса - ритам и покрет. (2011) У Б. Јевтић, Ј. Радојевић, И. Јухас, Р. Ропрет, Ед. „Дечији спорт од праксе до академске област“, стр. 361-391. Београд: Факултет спорта и физичког васпитања. Коаутор
Покретљивост (Флексибилност); поглавље у монографији: Спортска медицина (Милинковић, З. Б. и сарадници, 2010), стр. 78-83. Београд: Народна књига – Алфа. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручњака за фитнес и аеробик Србије

Лидија Московлјевић

Члан програмског одбора
0113531000
lidija.moskovljevic@fsfv.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Факултет спорта и физичког васпитања 

Радно место:

универзитетски професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2003 Факултет спорта и физичког васпитања асистент приправник
2003 2014 Факултет спорта и физичког васпитања асистент
2014 2019 Факултет спорта и физичког васпитања доцент
2019 2021 Факултет спорта и физичког васпитања ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Брзина напредовања у техници рада реквизитима у ритмичкој гимнастици. Аутор Физичка култура, 67(1), 33-39. 2013
Основе ритмике. У Б. Јевтић, Ј. Радојевић, И. Јухас, Р. Ропрет, (ур.) Коаутор Дечији спорт од праксе до академске област (стр. 393-407). 2011
Релације између способности и ставова студената и успешности у ритмичкој гимнастици – полне специфичности. Аутор Физичка култура, 66(2), 129-137. 2012
Релације музичких способности и успешности у ритмичкој гимнастици код особа различитог пола Аутор Годишњак, 23, (потврда часописа о примљеном раду) 2018
Значај укључивања девојчица млађег школског узраста у рекреативни програм ритмичке гимнастике. Аутор Зборник радова са међународне научне конференције: Ефекти примене физичке активности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих (стр. 418-423). 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Московљевић, Л. & Добријевић, С. (2018). Теорија и методика ритмичке гимнастике. Београд: Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
1989 - 1992 Генерални секретар Гимнастичког савеза Југославије и саветник у савезном Министарству за спорт (Комисија за врхунски спорт);
1989 - 1992 Сарадник у Савезу за физичку културу Југославије (Комисија за врхунски спорт и олимпијске припреме)