ХXIV СТРУЧНИ СУСРЕТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПУ СРБИЈE-„УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНЕ ПРАКСЕ КРОЗ РАЗМЕНУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСКУСТАВА“

Код одобреног скупа: 579  

Сусрети и дани

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Господар Јевремова 18.БеоградЈадранка Спасић
spasicjadranka@yahoo.com
0112633140
0603320241

ХXIV СТРУЧНИ СУСРЕТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПУ СРБИЈE-„УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНЕ ПРАКСЕ КРОЗ РАЗМЕНУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСКУСТАВА“

-Оснаживање и развијање професионалних компетенција, стицањем нових знања, вештина и размене професионаних искустава -Јачање компетенција МСВ у разумевању значаја стварања окружења које омогућава и подржава учење, развој и активну улогу деце кроз партиципацију - јачање компетенције мед.сестара васпитача у препознавању и уважавању свих перспектива, детета и одраслих, у планирању и остваривању неге и ВО рада кроз размену и анализу искустава из праксе -Унапређивање дигиталних компетенција

-Подршка медицинске сестре васпитача у планираним ситуацијама учења -Развијање основних кључних образовних компетенција за целоживотно учење -Улога МСВ у креирању подстицајне средине за истраживање, учење и развој -Улога МСВ у подршци добробити детета -Искуства из он лајн заједнице (вид подршке добробитима деце, начин грађења партнерства са породицом и развијање заједнице практичара за унапређивање дигиталних компетенција) -Дете у планираним ситуацијама учења

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

4

230

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
директор/помоћник директора

3000 РСД