Превенција насиља - Пут ка школи без насиља

Код одобреног скупа: 568  

Симпозијум

Земунска гимназија
Градски парк бр.1Милош Бјелановић
direktor@zemunskagimnazija.edu.rs
0113162680
0606459717
0112616915

Превенција насиља - Пут ка школи без насиља

Едукација о врстама и облицима насиља, упознавање са прописима о спречавању, детектовању и санкционисању насиља и развој истраживачких компетенција за детектовање, проучавање и превенцију насиља код свих група у васпитно–образовном процесу.

1) Врсте и облици насиља 2) Поступање приликом насиља - правна регулатива 3) Радионица - решавање студије случаја 4) Решавање и анализа студија случаја 5) Узроци насиља и могућности превенције 6) Методологија истраживања насиља 7) Формирање тимова за израду упитника за истраживање насиља, конципирање упитника и обрада података 8) Примена резултата истраживања насиља у пракси (писање докумената и препорука на основу извршеног истраживања, за све школске структуре) 9) Прављење Оперативног плана за заштиту од насиља за све структуре у школи (ученички парламент, наставничко веће, Савет родитеља, управа школе, Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања...)

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

2

25

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

48000 РСД