Лет кроз Дигитални свет

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 520  

Вебинар

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Лет кроз Дигитални свет

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1 недеља (укупно време рада: мин.)

1000

Наставник разредне наставе
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

Радне биографије


Катарина Алексић

Реализатор
0638549501
kaleksic@ceo.gov.rs
Звање:

Дипл.инж. 

Установа:

ЗВКОВ 

Радно место:

Руководилац Центра за обр. технологију 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2020 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Руководилац Центра за образовну технологију
2017 2020 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Саветник за дигитализацију у образовању
2001 2019 ОШ "Бранислав Нушић" Београд Наставник информатике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Aleksić, K & Arula, V. COLLABORATIVE TESTING – IMPLICATIONS ON KNOWLEDGE RETENTION Коаутор PEOPLE: International Journal of Social Sciences , 3(2), 423 - 436 2017
Aлексић, К. и Арула, В. Праћење односа школских постигнућа ученика и резултата завршног испита - импликације на квалитет рада школе Коаутор Вредновање у васпитно-образовном процесу: зборник радова нациналног научног скупа Сусрети педагога. (стр. 66-72). Београд: Филозофски факултет, ПДС 2016
Aлексић, К. и Вељковић, К. Настава информатике - приоритети и интеграција у курикулум. Коаутор VII међународна конференција гимназија 3К - Култура Комуникација Компјутер: зборник радова. (стр. 18-27). Нови Сад: Гимназија „Исидора Секулић“ 2016
Алексић, К. Мобилни телефон и развој функционалних знања Аутор VII конференција са међународним учешћем "Информационо-комуникациона технологија у настави": зборник радова. (стр. 20-22). Нови Сад: ЦРПН, I-Time 2015
Алексић, К. Програмирање мобилних апликација Аутор VII научни скуп "Мрежа 2015 - Умрежавање, наука, примена; NETworking, Sciеnce and Application (NETSA)": зборник радова. (стр. 120-124). Ваљево: ПФ, ВА 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Информатика и рачунарство за 7. разред, 2020, Едука Коаутор
Информатика и рачунарство за 6. разред, 2019, Едука Коаутор
Информатика и рачунарство за 5. разред, 2018, Едука Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
eSkills for Jobs – Outstanding use of ICT for Teaching (winner) EU Commision 2015
Креативна школа (1. награда) ЗУОВ 2014
Дигитални час (1. награда) МТТТ 2016
Дигитални час (2. награда) МТТТ 2011
Дигитални час (3. награда) МТТТ 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан радне групе за дефинисање предлога програма наставе и учења за предмет Дигитални свет ЗУОВ 2019.
Члан Радне групе за ревизију оквира дигиталних компетенција наставника, ЗУОВ 2019.
Члан Експертског тима за „Дигитално и онлајн учење и развој међупредметних компетенција са фокусом на ИКТ“ у оквиру Отвореног метода координације ЕУ

Катарина Радосављевић

Члан програмског одбора и реализатор
0644757528
krsumadija@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ „Вељко Дугошевић“ Београд 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2005 ОШ "Милан Благојевић" Наталинци Наст. Техничко образовање, Ликовна култура и Музичка култура
2006 2006 ОШ "Скадарлија" Београд Учитељ
2006 2008 Учитељски факултет у Београду Асистент - сарадник на катедри за Методику наст. математике
2006 2020 ОШ "Вељко Дугошевић" Београд Учитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Седам светских чуда” - Пример израде мултимедијалних презентација, у уџбенику Образовна технологија, проф. др Данимир Мандић, Београд, Учитељски факултет. Аутор Објављен рад 2003
„Content integrated learning as a road to computer literacy”, Тhe influence of methodology teaching on the quality of teacher and pre-school teacher training”, Зборник резимеа учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици Аутор Објављен рад/излагање 2015
Нове технологије у образовању 2016, „Веб алати и интеграција предмета” Аутор Излагање 2016
„The use of ICT in education”, Висока школа за инспекцијски и кадровски менаџмент у Сплиту и Удруга за промицање знаности и умјетности у Сплиту Аутор Објављен рад/излагање 2018
„Online teaching in elementary school”, Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia Аутор Објављен рад/излагање 2020
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница Друштво учитеља Београда 2012
Светосавска награда (најбољи студент УФ) МПНТР 2001
Стипендиста Владе Републике Србије Влада Републике Србије 2001
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Београда
Савез учитеља Републике Србије
ПСК Балкан

Невена Перић

Члан програмског одбора и реализатор
062545054
nsrper@gmail.com
Звање:

Спец. обр. технологије, МА обр. политике 

Установа:

ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево 

Радно место:

Наставник разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 1997 ОШ „Илија Милосављевић Коларац“ Колари Наставник разредне наставе
1997 2020 ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево Наставник разредне наставе
2012 2020 ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево Педагошки саветник и наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Нове технологије у образовању: "Пронађи, употреби, креирај, подели" Предавач Излагање 2018
Нове технологије у образовању: • Електронске вежбе у настави • Дигитални филм у настави – креативно учење Предавач Излагање 2017
Усмеравање ученика ка квалитетном коришћењу дигиталних медија – професионална искуства у примени ИКТ у настави (Трибина "Информационо-комуникационе технологије у насатави") Предавач Излагање 2017
Наставни планови за информатичко образовање у основним и средњим школама Републике Србије – „Дигитални медији и когнитивни и социјални развој ученика млађег школског узраста“ (приказ мастер рада) Предавач Излагање 2015
Примена Веб 2.0 алата у основним школама – императив савременогобразовања - Зборник радова са VI међународног симпозијума технологије, информатике и образовања - Технологија, информатика и образовање за друштво учења и знања (ФТН, Нови Сад, ЦПНТИ, Нови Сад, ПМФ, Нови Сад, ИПИ, Београд), Чачак Аутор Објављен рад 2011
Школска лектира на други начин, 2016., „Дигитални час“, Министарство за телекомуникације и информационо друштво/Управа за Дигиталну агенду Аутор Објављен рад 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Перић, Н., Николић Гајић, Н. (2020). Дигитални свет, Радна свеска. Београд: Креативни центар. Коаутор
Перић, Н., Николић Гајић, Н. (2020). Пројектна настава 3 - приручник за учитеље. Београд: Креативни центар. Коаутор
Перић, Н. (2019). Пројектна настава 2 - приручник за учитеље. Београд: Креативни центар. Аутор
Перић, Н. (2018). Пројектна настава - приручник за учитеље. Београд: Креативни центар. Аутор
Гачпар, Т. и Перић, Н. (2013). Завичајна школа наслеђа. Смедерево: Музеј у Смедереву. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
„Дигитални час“, трећа награда - рад „Путовање у прошлост помоћу мобилних телефона“ Министарство за телекомуникације и информационо друштво/Управа за Дигиталну агенду 2018
„Дигитална ризница знања”, трећа награда - рад „Наше наслеђе“ БИГЗ школство 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Чланство у Учитељском друштву општине Смедерево
Чланство у Савезу учитеља Републике Србије
Комисија СУРС –а за селекцију примера добре праксе за САБОР УЧИТЕЉА СРБИЈЕ И СМОТРУ СТВАРАЛАШТВА УЧИТЕЉА У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ ПРОЦЕСУ, Савез учитеља Републике Србије уз подршку МПНТР, Београд

Снежана Милојковић

Члан програмског одбора и модератор
0646445379
sneznana@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник, мастер обр. политике 

Установа:

ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2020 ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Лидери као носиоци реинжењеринга у образовању. Аутор Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу 2015
Професионална сарадња и умрежавање школа Аутор Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку 2015
Савремене технологије у настави математике Аутор Савремене технологије у настави математике 2017
"Наставник - лидер“, Компетенције васпитача за друштво знања Аутор Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стојковић, Ј., Мишић, Ј., Милојковић,С., Заједно до успеха, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште. Аутор
Мишић, Ј., Милојковић,С., Будућност је у нашим рукама, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи наставник бивше Југославије Најбољи наставник бивше Југославије 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије
Асоцијација наставника бивше Југославије
Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац

Сузана Мијушковић

Члан програмског одбора и модератор
0646445374
suzana.mijuskovic@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ "Николај Велимировић" Шабац 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2020 ОШ "Николај Велимировић" Шабац Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
XXXII Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2018
XXXI Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2017
XXX Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2016
„Летња школа науке“ Аутор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2015
„Облици у простору“ Аутор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за допринос образовању – Град Шабац Град Шабац 2018
Награда за допринос образовању – Град Шабац Град Шабац 2016
Награда за допринос образовању – Град Шабац Град Шабац 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Шабац
Савез учитеља Републике Србије

Марија Максимовић

Модератор
0646445378
marija.maksimovic@surs.org.rs
Звање:

Мастер обр. политика, дипл. педагог 

Установа:

Савез учитеља Републике Србије 

Радно место:

Секретар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2015 Савез учитеља Републике Србије Менаџер за стручне програме
2015 2020 Савез учитеља Републике Србије Секретар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Саветовање „Школа у борби против вршњачког насиља“ Реализатор Акредитован стручни скуп 2018
XXXII Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Коаутор Акредитован стручни скуп 2019
TIMSS 2015 – резултати и импликације Коаутор Акредитован стручни скуп 2017
Организација, координација реализације и учешће у изради концепција великог броја акредитованих обука сталног стручног усавршавања и стручних скупова из различитих области Реализатор / 2020
Члан радно-пројектних тимова у бројним пројектима, националним обукама Реализатор / 2020
Ангажовање у истраживањима и другим активностима које су се односиле и различите теме из области образовно-васпитног процеса Реализатор / 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије