Актуелности у логопедији, окупационој терапији и социјалном раду АЛОС20 - Примена теоријских модела у пракси: могућности и ограничења

Код одобреног скупа: 519  

Конференција

Висока школа социјалног рада
Теразије 34Ивана Ристић
roksandic.ivana32@gmail.com
0114040839
062323789

Актуелности у логопедији, окупационој терапији и социјалном раду АЛОС20 - Примена теоријских модела у пракси: могућности и ограничења

Критичко преиспитивање, односно верификација адекватности постојећих теоријских модела и компетенција у односу на растуће изазове у пракси. Извођење релевантних закључака и постављање смерница.

Актуелности у логопедији Актуелности у окупационој терапији Актуелности у социјалном раду

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

редован професор Владимир Илић , Висока школа социјалног рада
ванредни професор Милорад Ђурић , Висока школа соција
доцент Весна Дуканац , Висока школа социјалног рада
доцент Ивана Ристић , Висока школа социјалног рада

2

200

Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

6000 РСД