Нови трендови у еколошкој безбедности,климатске промене и утицај пандемије на економију

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 515  

Вебинар

Интернационална полицијска организација
Пере Тодоровића 34, БеоградВесна Рудић
police.ipo@gmail.com
0116685669
69642332

Нови трендови у еколошкој безбедности,климатске промене и утицај пандемије на економију

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

мастер безбедности Илија Животић , Скупштина Србије
доктор екологије Јасмина Maџгаљ , Секретаријат за заштиту животне средине
доктор економских наука Кристијан Ристић , Пословни и правни факултет,Универзитет Унион
доктор економских наука Снежана Лекић , Академија пословних струковних студија
магистар безбедности Иван Пекић , Комунална инспекција,Бар
доктор безбедности Прода Шећеров , Министарство одбране
дипломирани економиста Драгана Влашковић , Форум младих са инваидитетом, Трстеник
доктор безбедности Синиша Пепић , ИПО СРБИЈА
доктор безбедности Дарко Обрадовић , Институт за националну и међународну безбедност
доктор безбедности Елдар Шаљић , Аерички институт ,Емирати

1 недеља (укупно време рада: мин.)

11

наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
наставник стручних предмета - средња стручна школа
директор/помоћник директора

Радне биографије


Илија Животић

Члан програмског одбора и реализатор
069642332
police.ipo@gmail.com
Звање:

мастер безбедности 

Установа:

Скупштина Србије 

Радно место:

посланик 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2018 Центар за безбедност истраге и одбрану саветник
2018 2020 ИПО Србија председник
2020 2024 Скупштина Србије посланик
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Српска корпоративна безбедност, део унутрашње безбедности у 21. веку, Аутор ЕКОБ 2018
Улога НВО безбдносних центара,9. међународна научна конференција, Реформе система безбедности Аутор Међународна научна конференција Безбедност, Политички и правни изазови савременог света, Факултет безбедности 2018
Ширење лажних вести - претња безбедности,Међународна научна конференција Безбедност, Политички и правни изазови савременог света Аутор Правни факултет,Међународна научна конференција Безбедност, Политички и правни изазови савременог света, 2018
Миграције, људска права, политички и безбедносни ризици за мале државе,Шеста међународна научна конференција, Друштвене промене у глобалном свету Коаутор Универзитет Гоце Делчев у Штипу, Правни факултет 2019
Социјална и финансијска сигурност - теоријска анализа и изазови за Србију “, Социоекономски и еколошки аспекти одрживог развоја Коаутор Међународни научни форум ,, Дунав-река сарадње ", 2020
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за хуманост и пожртвованост у пружању помоћи у борби против насиља Удружење жртава насиља Хајр 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан међународне организације бечког комитета protiv opojnih droga

Јасмина Maџгаљ

Реализатор
063307968
jasminamadzgalj@beograd.gov.rs
Звање:

доктор екологије 

Установа:

Секретаријат за заштиту животне средине 

Радно место:

подсекретар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2018 ФММСП Професор
2018 2020 Управа града,Секретаријат за заштиту животне средине подсекретар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Одрживо управљање отпадом у локалним самоуправама и заштићеним подручијима у Републици Србији Коаутор Техника менаџмент 2019
Mодел процене ризика у критичној инфраструктури Аутор Факултет за инжињерски менџмент,Алфа универзитет,Београд 2019
Заштита на регионалном коридору 10 Аутор Факултет за инжињерски менџмент,Алфа универзитет, Београд 2019
Природа као основ зелене екологије Аутор Екологика 1994
Значај информација у кризним ситуацијама у функцији управљања одрживим развојем Коаутор Екологика 2019
Методолошки индивидуализам и корпоративна друштвена одговорност Аутор Екологика 2016
Ефекти загађења ваздуха на ћелије Efekti zagađenja vazduha na ćelije hlorenhima i hloroplastа Аутор Екологика 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Монографија,Образовање за одрживи развој,Задужбина Андрејевић, Београд Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Признање за област климатских промена Град Пекинг 2016

Кристијан Ристић

Реализатор
063267127
kristijanristic.fpim@yahoo.com
Звање:

доктор економских наука 

Установа:

Пословни и правни факултет,Универзитет Унион 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2007 Комерцијална банка саветник за велике привредне субјекте
2007 2011 Комерцијална банка Координатор за обуку и развој запослених
2011 2012 Банка Интеза руководилац Службе за обуку и развој
2012 2013 Алфа универзитет доцент
2013 2016 Универзитет за пословне студије Бања Лука доцент
2016 2020 Универзитет за псоловне студије Бања Лука професор
2017 2020 Универзитет Унион ,Никола Тесла професор
2018 2020 Институт за финансије и макроекономску политику Извршни тренер за развој компетенција менаџера
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Макроекономски стимуланси структурног и одрживог развоја Аутор Зборник радова: Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивања у стратегијском менаџменту,Економски факултет Суботица ,Универзитет у Новом Саду 2013
Управљање зеленом економијом и нови начин пословне стратегије Аутор Економски факултет, Универзитет у Зеници 2015
Здравље људи и природно окруење као економски фактор квалитетнијег живота Аутор Зборник радова:Како до квалитетнијег живота, Факултет за примењени менаџмент,економију и финансије, Универзитет Привредна академија ,Нови Сад 2016
Регионални и међурегионални процеси за одрживо коришћење природних ресурса Аутор Часопис "Tudomanyos Mozaik" 2014
Економија природних ресурса и одрживи развој Аутор Издавачи: Институт за међународну политику и економију Међународни научни форум „Дунав - река сарадње“ 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Монетарне и јавне финансије ,2012,Универзитет за пословне студије,Бања Лука, ISBN 978-86-6347-014-9 Коаутор
Индустријска економија -макроекономски и финансијски аспекти , 2018,Пословни и правни факултет ,Београд Аутор
Економија ,основи и принципи , 2018, Пословни и правни факултет, Универзитет Унион ,Никола Тесла Коаутор
Пословне Финансије, 2016, Пословни и правни факултет, Универзитет Унион, Никола Тесла Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан удружења банака Србије
Члан Међународног научног форума "Дунав река сарадње"
Оснивач и саветник у Институту за финансије и макроекономску политику
Члан уредништва и рецезент ,часопис Данубиус
Председник научног савета Сталне отворене конференције

Снежана Лекић

Реализатор
0641906550
snezana.lekic.bps@gmail.com
Звање:

доктор економских наука  

Установа:

Академија пословних струковних студија  

Радно место:

професор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2020 Академија пословних струковних студија професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Еколошки критеријуми паковања Аутор Менаџмент 1997
Превентивни инжињеринг и животна средина Аутор Факултет заштите на раду ,Ниш 1995
Путеви преазилажења кризе разарања озонског омотача Аутор Зборник Радова "Sym-Org 95" ,Златибор 1995
Анализа мера и инструмената агро-еколошке финансијске подршке органској производњи Аутор Култура полиса 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Менаџмент, 2019,Академија пословних струковних студија, Београд Аутор
Пословне комуникације, 2020 Београдска академија пословних и уметничких струковних студија, Аутор
Организационо понашање, 2018, Београдска академија пословних и уметничких струковних студија, Коаутор
Основи маркетинга ,2014,Београдска академија пословних и уметничких струковних студија, Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Учесник усклађивања заступника у осигурању са Законом о осигурању,по захтеву Народне банке Србије,Управе за надзор над финансијским институцијама
Сертификован међународни предавач система квалитета ISO 9001:2008

Иван Пекић

Реализатор
067381001
pekicivan.bar@gmail.com
Звање:

магистар безбедности 

Установа:

Комунална инспекција,Бар  

Радно место:

руководилац  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2011 Сплендид директор Сектора за безбедност
2012 2014 Секретаријат за економију и финансије Бар саветник
2014 2015 Управа прихода,Бар порески инспектор
2015 2020 Комунална инспекција,Бар Руководилац
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Улога Агенције за националну безбедност у превентивном антитерористичком деловању Аутор Зборник радова "Знање" 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Интернационалне полицијске организације

Прода Шећеров

Реализатор
0631010347
prodaa26@gmail.com
Звање:

доктор безбедности 

Установа:

Министарство одбране  

Радно место:

саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1974 2001 ВОЈ Начелник за ваздушно осматрање
2001 2006 Министарство одбране начелник
2007 2020 Министарство одбране саветник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Интеграција планирања и управљања у кризним ситуацијама-катастрофама Аутор Факултет безбедности 2005
Награде и признањ
Назив Организација Година
10 пута награђиван и одликован Министарство одбране 2006
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан европске асоцијације ЕЕНА112
Америчко-Канадска асоцијација ,менаџер у ванредним ситуацијама

Драгана Влашковић

Реализатор
069720771
fmitrstenik@gmail.com
Звање:

дипломирани економиста 

Установа:

Форум младих са инваидитетом, Трстеник 

Радно место:

председник удружења  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2020 Форум младих са инвалидитетом Извршни директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
учешће у писању Стратгије заштите жена од породичног насиља 2014-2018 Коаутор Расински округ 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Едукативни приручник за едукацију припадника организација сектора безбедности за рад са људима са инвалидитетом ,2010 Аутор
Аутор и реализатор приручника успостављање сервиса подршке помоћи у кући за стара изнемогла и инвалидна лица 2010-2016 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Признање за најбољу организацију заштите људи са инвалидитетом на Балкану од 2010-2012 Међународна асоцијација за демократију,Брисел 2011
Београдска звезда Град Београд 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Чланице мреже невладиних организација за особе са инвалидитетом

Синиша Пепић

Реализатор
069642332
police.ipo@gmail.com
Звање:

доктор безбедности 

Установа:

ИПО СРБИЈА 

Радно место:

заменик председника  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2020 Интернационална полицијска организација заменик председника
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Изазови у међународном пословању Аутор Менаџмент 2020

Дарко Обрадовић

Реализатор
069642332
police.ipo@gmail.com
Звање:

доктор безбедности  

Установа:

Институт за националну и међународну безбедност  

Радно место:

генерални секретар  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2020 Интернационална безбедносна организација заменик председника
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Нема ---- 2020

Елдар Шаљић

Реализатор
0971501785
eldar.saljic@aue.ae
Звање:

доктор безбедности 

Установа:

Аерички институт ,Емирати 

Радно место:

Програмски директор мастер студија безбе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2017 Универзитет у Новом Пазару професор
2016 2017 Факултет за административне и европске студије професор
2017 2019 Програмски директор мастер студија безбедности и анализе информација на Америчко програмски директор
2018 2019 Вршилац дужности декана Високе школе за безбедност и глобалне студије, Амерички декан
2019 2020 Програмски директор мастер студија безбедности и анализе информација на Америчко програмски директор мастер студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Обавештајне акције у борби против криминала, Аутор Универзитет ,Нови Пазар 2017
Национална безбедност као главни елемент полицијског рада Аутор Универзитет Нови Пазар 2017
Нови модел процене ризика у заштити критичне инфраструктуре - Студија случаја Коаутор Амерички универзитет у Емиратима, Спрингер, Дубаи 2018
Корупцијски специфични безбедносни изазов, Аутор Амерички универзитет у Емиратима, Спрингер, 2018
Сеизмолошки хазарди и могућност одговора t odgovora – студија случаја Хуманитарна катастрофа у Непалу - Коаутор DOI: 10.5937/vojdelo1807065T, 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Злочин и фејсбук,Универзитет Нови Пазар, 2015 Аутор
Улога полиције у борби против транснационалног организованог криминала, , Правна питања, Универзитет у Новом Пазару, 2017. Аутор