XXV НАУЧНA КОНФЕРЕНЦИЈA „ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ШКОЛСКА ПРАКСА“ МОТИВАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ: ИЗМЕЂУ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 506  

Конференција

Институт за педагошка истраживања
Добрињска 11/3Драгана Гундоган
stokanicdragana@gmail.com
0642130254
0642130254

XXV НАУЧНA КОНФЕРЕНЦИЈA „ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ШКОЛСКА ПРАКСА“ МОТИВАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ: ИЗМЕЂУ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Redovni profesor Aleksandar Baucal , Filozofski fakultet u Beogradu
vanredni profesor Biljana Bodroški Spariosu , Univerzitet u Beogradu Filozofski fakultet
Vanredni profesor Dragica Pavlović Babić , Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
редовни професор Биљана Сладоје Бошњак , Филозофски факултет Универзитета у И. Сарајеву
Doktor nauka BRANISLAV RANDJELOVIĆ , Zavod za vr.kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Redovni profesor Biljana Trebješanin , Učiteljski fakultet u Beogradu
doktor psiholoških nauka Dušanka Lazarević , Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd
Doktor psihologije Gоrdаnа Čаprić , Zavod za vred. kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
full professor Josip Burušić , Ivo Pilar Institute of Social Sciences
Umirovljeni redoviti profesor Marko Palekčić , Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
full professor Mojca Juriševič , University of Ljubljana Faculty of Education
naučni saradnik Nataša Lalić-Vučetić , Institut za pedagoška istraživanja, Beograd
viši naučni saradnik Nikoleta Gutvajn , Institut za pedagoška istraživanja
кандидат педагогических наук, доцент Олга Михаjлова , Руски универзитет приjaтелства народа , Москва
Associate Professor PINAR ÇAVAŞ , Ege University
доктор психолошких наука, редовни профес Сергеj Кудинов , Pуски универзитет приjaтељства народа, Москв
viši naučni saradnik Slavica Ševkušić , Institut za pedagoška istraživanja, Beograd
Professor of Educational Psychology Eleftheria Gonida , Aristotle University of Thessaloniki
dr.sc. Zrinka Ristić Dedić , Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

1 недеља (укупно време рада: мин.)

75

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Aleksandar Baucal

Члан програмског одбора
0637710359
abaucal@f.bg.ac.r
Звање:

Redovni profesor 

Установа:

Filozofski fakultet u Beogradu 

Радно место:

Profesor 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 1997 Filozofski fakultet u Beogradu Asistent pripravnik
1997 2000 Filozofski fakultet u Beogradu Asistent
2000 2010 Filozofski fakultet u Beogradu Docent
2010 2014 Filozofski fakultet u Beogradu Vanredni profesor
2014 2020 Filozofski fakultet u Beogradu Redovni profesor
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Searching for an Integrative Theoretical Framework for Psychology: Evolutionary Psychology is Needed, But Not Sufficient Коаутор Integrative Psychological and Behavioral Science 2020
Towards measuring teachers’ general pedagogical knowledge – A mixed method investigation of a pilot test Коаутор Studies in Educational Evaluation 2020
Dialogical PISA: correct answers are all alike, every incorrect answer is incorrect in its own way Коаутор European Journal of Psychology of Education 2018
Teachers’ reflection on PISA items and why they are so hard for students in Serbia Коаутор European Journal of Psychology of Education 2018
Experimental micro-histories, private speech and a study of children’s learning and cognitive development ---- 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Le interazioni sociali nell'apprendimento, Carocci editore Rome 2019 Коаутор
3P - Prepoznaj, promoviši i proširi: Priče o uspešnim školama. Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja Republike Srbije, Institut za psihologiju, SIPRU i UNICEF, Beograd 2016 Коаутор
Ključne kompetencije mladih u Srbiji u PISA 2009 ogledalu. Institut za psihologiju, Beograd 2012 Аутор
Studying interaction in different contexts:A qualitative view. Institut za psihologiju, Beograd 2011 Коаутор
Ocenjivanje za razvoj učenika. Ministarstvo za prosvetu i sporta Republike Srbije i Centar za evaluaciju, Beograd 2003 Коаутор

Biljana Bodroški Spariosu

Модератор
064417798
bbodrosk@f.bg.ac.rs
Звање:

vanredni profesor 

Установа:

Univerzitet u Beogradu Filozofski fakultet 

Радно место:

Profesor pedagogije 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2018 Univerzitet u Beogradu Filozofski fakultet docent
2018 2020 Univerzitet u Beogradu Filozofski fakultet vanredni profesor
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Globalne reformske inicijative: od osnovnog do visokoškolskog obrazovanja. Коаутор Zbornik Matice srpske za društvene nauke, Novi Sad: Matica srpska. ISSN 0352-5732; UDK 3 (05), god. LXX, br.172 (4/2019), str. 291-505 2019
Istraživanja globalne politike obrazovanja: teorijski postulat racionalnog izbora Коаутор Obrazovna politika i praksa – u skladu ili u raskoraku? Str. 85-89. Zbornik radova. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakultet 2019
Јаvnо invеstirаnjе ustručnо оbrаzоvаnjе i оbuku Коаутор Аndrаgоškе studiје, br. 1. str. 87-11 2017
Univеrzitеtskо оbrаzоvаnjе – оd Humbоltоvоg mоdеlа dо Bоlоnjskоg prоcеsа. Аутор Nаstаvа i vаspitаnjе, gоd. 64, br. 3, str. 407-420. 2015
The Role of University Teacher Between Diversification and Homogenization ofEducational Missions Аутор Challenges and Dilemmas of Professional Development of Teachers and Leaders in Education (325-328). Belgrade: Institute for Educational Research ISBN 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Univеrzitеtskо оbrаzоvаnjе prеd stаlnim izаzоvimа, Beograd: Institut zа pеdаgоgiјu i аndrаgоgiјu Filоzоfskоg fаkultеtа Univеrzitеtа u Bеоgrаdu 2017 Аутор
Postupci roditelja u vaspitanju dece i njihov međugeneracijski transfer. Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu 2010 Аутор
Struktura i korelati interesovanja učenika za nastavne predmete. Savez pedagoških društava Vojvodine 1997 Аутор

Dragica Pavlović Babić

Модератор
063425158
dragica.pavlovic@f.bg.ac.rs
Звање:

Vanredni profesor 

Установа:

Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu 

Радно место:

Psiholog 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 2020 Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu Istraživač, Nastavnik
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Dialogical PISA: correct answers are all alike, every incorrect answer is incorrect in its own way Коаутор European Journal of Educational research, Vol. 33, issue 3, pp. 467-487 2018
Faktori koji doprinose postignućima na PISA zadacima čitalačke pismenosti, Аутор Monografija: Sekundarne analize istraživačkih nalaza u svetlu novih politika u obrazovanju. Beograd: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoj 2015
New approaches in designing educational assessment instruments and its use in international (assessment) studies Аутор International Science Conference Technics and Informatics in Education. Čačak, Serbia, 25-27th May 2018. Čačak: University of Kragujevac, Faculty of T 2018
Individual education plan as an agent of inclusiveness of the educational system in Serbia: different perspectives, achievements and new dilemmas Коаутор Psihologija. Društvo psihologa Srbije, 49, 4, pp. 431 – 445. 2016
School Culture and School Effectiveness: Value of Education, Sense of Belonging at School, Culture of Cheating, and Teachers’ Implicit Theories Коаутор European Conference on Educational Researh "Education and Cultural Change", Finland, 25. - 27. Sept 2011 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Inclusive Education in Serbia Policies, Practice, and Recommendations. Beograd: The World Bank, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Western Balkans Investment Frame work 2015 Коаутор
Prepoznaj, promoviši i proširi: Priče o uspešnim školama. UNICEF Srbija 2016 Коаутор
Podrži ne, inspiriši me, PISA 2012 u Srbiji Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd 2013 Коаутор

Биљана Сладоје Бошњак

Члан програмског одбора
065782402
biljana.sladoje.bosnjak@ffuis.edu.ba
Звање:

редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у И. Сарајеву 

Радно место:

универзитетски професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2005 Филозофски факултет Универзитета у И. Сарајеву асистент
2005 2008 Филозофски факултет Универзитета у И. Сарајеву виши асистент
2008 2013 Филозофски факултет Универзитета у И. Сарајеву доцент
2013 2018 Филозофски факултет Универзитета у И. Сарајеву ванредни професор
2018 2020 Филозофски факултет Универзитета у И. Сарајеву редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Мјерење метакогнитивне способности у математици код млађих ученика Аутор У: Радови Филозофског факултета 8, стр. 555-565.Пале: Филозофски факултет. 2006
Школски успјех и метакогнитивне стратегије ученика. Аутор У: Настава и учење-стање и проблеми, стр. 291-304. Ужице: Учитељски факултет 2011
Саморегулативно учење: Однос мотивације и метакогнитивних стартегија ученика. Аутор У: Наука и традиција, књига 7/2, стр. 613-624. Пале: Филозофски факултет. 2013
Конструкција и мјерне карактеристике скале за мјерење метакогнитивних стратегија у учењу Аутор У зборнику: Савремене парадигме у науци и научној фантастици, стр. 573-588. Ниш: Филозофски факултет. 2014
Метакогниција: Концептуална и методолошка разматрања/Мetacognition: Conceptual and methodological considerations. Коаутор у: ТEME, г. XL, бр. 1, стр. 365-378, UDK 37.012:159.922 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Метакогнитивне стратегије у настави. Пале: Филозофски факултет. 2013 Аутор
Различити методолошки приступи у истраживању улоге ментора у инклузивном образовању. Универзитет у Источном Сарајеву: Медецински факултет. 2017 Коаутор
Mentor training in inclusive education.University of East Sarajevo: Faculty of Medicine. 2018 Коаутор
Процес научног сазнања у педагогији. Источно Сарајево: Матична библиотека Источно Сарајево. 2018 Аутор
Теoантрополошки аспекти у васпитању. Београд: Јасен. 2019 Аутор

BRANISLAV RANDJELOVIĆ

Реализатор
0691045949
bane@ceo.gov.rs
Звање:

Doktor nauka 

Установа:

Zavod za vr.kvaliteta obrazovanja i vaspitanja 

Радно место:

Docent Univerziteta, direktor Zavoda  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2020 Univerzitet u K.Mitrovici, Uciteljski fakultet u Leposavicu docent
2016 2020 Zavod za vr.kvaliteta obrazovanja i vaspitanja direktor
1994 2020 Univerzitet u Nisu, Elektronski fakultet docent
2008 2012 Regionalni centar za prof.razvoj zaposlenih u obrazovanja Nis direktor
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Fractal frontiers in microelectronic ceramic materials Коаутор Ceramics International, 2019, ISSN 0272-8842, Volume 45, Issue 7, Part B, May 2019, Pages 9679-9685, https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.01.020.(h 2019
A Mathematical Approach to Ostwald Ripening Due to Diffusion and Deformation in Liquid Bridge Коаутор Science of Sintering 45, Vol 3, International Institute for Science of Sintering, Serbian Academy of Science and Art (2013), 261-271. http://www.iis 2013
Electronic ceramics fractal microstructure analysis - Minkowski Hull and grain boundaries,  Коаутор Ferroelectrics, 545:1, 184-194,  DOI: 10.1080/00150193.2019.1621704 2019
Educational standards in mathematics for the end of secondary education - Analysis of students achievements, International Коаутор Sci.Conf. Research in Mathematics Education, Belgrade, May 10-11 2019, Proceedings of papers(тељииоблику. Запослени у ИСЦ-уласност, а обраду Ваших под 2019
Analysis of framework of digital competences for teachers in Serbia and teachers in European Union Коаутор Sci.Confernce “Inovative approach to education: situation, dilemas and perspectives”, Invited Lecture, May 31, 2019, University of Kosovska Mitrovica, 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Theory of Series - for students of technical faculties, SKC, Nis, (1st ed. 2006, 2nd rev. and suppl.ed. 2013), V+103 pp. (Serbian). Коаутор
Selected Chapters from Graph Theory 2 – text-book for acredited seminar No.113, Regional Center for Professional Development of Educators, Nis, 2011, V+102 pp. ISBN 978-86-88857-02-4 COBISS.SR-ID 186805516 (Serbian) 2011 Коаутор
Selected Chapters from Graph Theory – text-book for acredited seminar No.112, Regional Center for Professional Development of Educators, Nis, 2011, V+98 pp. ISBN 978-86-88857-01-7 COBISS.SR-ID 186806028 (Serbian) Коаутор
Mathematics – Complets of Problems for Entrance Exam, Faculty of Electronic Engineering, Nis, (1st ed. 2010, 2nd rev. and suppl.ed. 2011), VII+151 pp. (Serbian) Коаутор
The Elements of Discrete Mathematics, High Bussines School, Blace, 2008, V+312 pp. (Serbian) 2008 Коаутор

Biljana Trebješanin

Реализатор
064253608
biljanatrebjesanin50@gmail.com
Звање:

Redovni profesor  

Установа:

Učiteljski fakultet u Beogradu 

Радно место:

Psiholog 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 1999 Institut za pedagoska istrazivanja Naučni saradnik
1999 2003 Filozofski fakutet, Novi Sad Docent i vanredni profesor
2003 2018 Učiteljski fakultet u Beogradu Vanredni professor i redovni profesor
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Theoretical and methodological tendencies in the study of learning motivation and their practical implications Аутор Zaclona Z., I. Radovanovic (Eds.), Theoretical and practical dimensions of contemporary education. Selected issues, p. 8-20. State higher vocational s 2012
Motiv postignuca studentkinja razlicitih nastavnickih fakulteta. Коаутор Nastava i vaspitanje, LVII, 2, 215-229. UDK 37; ISSN 0547-3330. 2008
Neki cinioci razvoja saznajne motivacije ucenika visih razreda osnovne skole. Коаутор Empirijska istrazivanja u psihologiji. Rezimei, с.8. Beograd: Filozofski fakultet. 2001
Nastavnička percepcija motivacionih aspekata školskog učenja. Аутор IV naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji. Rezimei, с.5-6. Beograd: Filozofski fakultet. 1998
O odnosu unutrašnje i spoljašnje motivacije. Аутор Psihologija, 1-2, 86-93. 1987
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Motivacija za učenje – teorije, principi, primena, Učiteljski fakultet, Beograd ISBN: 978-86 –7849-121-4, COBISS. SR-ID 156149004 2009. Аутор

Dušanka Lazarević

Реализатор
06609307
dusanka.la@gmail.com
Звање:

doktor psiholoških nauka 

Установа:

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd 

Радно место:

profesor psihologije u penziji 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1976 1980 Univerzitet u Novom Sadu – Filozofski fakultet - Odsek za pedagogiju Asistent
1980 1995 Pedagoška akademija za obrazovanje vaspitača predškolskih ustanova- Beograd Profesor Više škole
1995 2000 Institut za pedagoška istraživanja Naučni saradnik
2001 2009 Univerzitet u Novom Sadu – Filozofski fakultet- Odsek za psihologiju Vanredni profesor, redovni profesor
2003 2018 Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd redovni profesor
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Cross-cultural consistency and relativity in the enjoyment of thinking versus doing. Коаутор Journal of Personality and Social Psychology. 117(5), e71–e83. 2018
Students’ motivation for physical education and its relationship with gender, grade and physical activity outside the school Коаутор International scientific conference Effects of applying physical activity on anthropological status of children, adolescents and adults, Beograd, 11-1 2017
Relacije pristupa studiranju i motiva postignuća Коаутор XX Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, 28 – 30. mart 2014. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologij 2014
Karakteristike i činioci pristupa studiranju studenata nastavničkih fakulteta Коаутор Psihologija, 46 (3), 299-314. 2013
Motiv postignuća budućih nastavnika fizičkog vaspitanja Коаутор Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 39 (2), 271-288. 2007
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Porodica i razvoj motiva postignuća darovitih U: Zbornik 14 „Porodica kao faktor podsticanja darovitosti“ ( 354 - 364), Vršac:Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“. 2008 Аутор
Razvoj dečjih interesovanja i stvaralaštvo, U: Zbornik 6 Više škole za obrazovanje vaspitača ( 73 – 82) Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača. 2000. Аутор

Gоrdаnа Čаprić

Члан програмског одбора
06486650
gcapric@ceo.gov.rs
Звање:

Doktor psihologije 

Установа:

Zavod za vred. kvaliteta obrazovanja i vaspitanja 

Радно место:

zamenica direktora 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2020 Zavod za vred. kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Zamenik direktora
2005 2009 Zavod za vred. kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Pomoćnik direktora Sektor za standarde i evaluaciju
2004 2005 Zavod za unapređivanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Savetnik-koordinator za profesionalni razvoj
2003 2004 Centar za profesionalni razvoj Rukovodilac informaciono-komunikacionog sektora
2001 2003 Ministarstvo prosvete i spоrtа RS Savetnik
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Еvаluаciја kvаlitеtа rаdа škоlа – prеglеd еvrоpskih prаksi i trеndоvа Аутор Učеnjе i nаstаvа, br. 3 2016
Unapređivanje sistema spolјašnjeg vrednovanja rada školakroz razvoj horizontalnog učenja između škola Коаутор Dijalozi u obrazovanju, DIОS kоnfеrеnciја, Bеоgrаd 2016
Rаzvој i еvаluаciја prеduzеtničkе pismеnоsti u еvrоpskоm оbrаzоvnоm prоstоru Аутор „RPPО15”, Fаkultеt tеhničkih nаukа, Čаčаk, 2015 2015
Research (Evaluation) Procedures of Pre- service and In-serice Education ofCommunication Competent Teachers Коаутор Teacher Education Policy in Europe Europe, a Voice of Higher Education Institution, University of Umea: Faculty of Teacher Education, University of Lj 2008
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Pisа 2018. Izvеštај zа Rеpubliku Srbiјu, Мinistаrstvо prоsvеtе, nаukе i tеhnоlоškоg rаzvоја Rеpublikе Srbiје, Bеоgrаd 2020 Коаутор
Priručnik zа prаćеnjе fizičkоg rаzvоја i rаzvоја mоtоričkih spоsоbnоsti učеnikа u nаstаvi fizičkоg vаspitаnjа. Zаvоd zа vrеdnоvаnjе kvаlitеtа оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа, Bеоgrаd 2016 Коаутор
Koliko je inkluzivna naša škola? Priručnik za samoevaluaciju i spolјašnju evaluaciju inkluzivnosti škole. Centar za obrazovne politike, Bеоgrаd 2013 Коаутор
Vodič za samoovrednovanje za ustanove u stručnom obrazovanju. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, Ministarstvo rada, zapošlјavanja i socijalne politike RS, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i GOPA. 2013 Коаутор
Priručnik za praćenje rada kolega jednakih po obrazovanju i poziciji. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, Ministarstvo rada, zapošlјavanja i socijalne politike RS, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i GOPA. 2013 Коаутор

Josip Burušić

Члан програмског одбора
9999999
Josip.Burusic@pilar.hr
Звање:

full professor 

Установа:

Ivo Pilar Institute of Social Sciences 

Радно место:

pshychologist 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2020 Centre for Knowledge, Education and Human Capital Studies at the Ivo Pilar Insti Head of Centre
2015 2020 Croatian Centre in Scientific Excellence for School Effectiveness and School Man Director of School Effectiveness Unit
2009 2020 University of Zagreb, Faculty of Croatian Studies, Department of Psychology Full Professor
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Mogućnosti izvannastavnih, izvanškolskih i dodatnih programa za razvoj kreativnog i inovacijskog potencijala učenika, učitelja i škola: iskustava stečena uSTEM istraživačkom području / Аутор Godišnji skup HUROS - Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola Poreč, 2019. str. 1-1 2019
The Perceived School Climate in Croatian Elementary Schools with Poor, Average and Good School’s Learning Environment Аутор Management, 24 (2019), 15, 15 doi:10.30924/mjcmi.24.si.1 2019
Od razredne do predmetne nastave: Poticanje interesa djevojčica i dječaka za STEM školsku nastavu, predmete i zanimanja , Empirijska iskustva JOBSTEM projekta Аутор Metodika nastave matematike Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Zagreb, Hrvatska, 2018. str. 1-1 201 2018
Suvremeni izazovi efektivnosti u obrazovanju“ Аутор Forum o upravljanju i vođenju u obrazovanju 2018.: Izazovi obrazovanja u kontekstu perpetualne promjene Zagreb, Hrvatska, 2018. str. 1-1 2018
Koliko su učenicima viših razreda osnovne škole znanstvenici i znanost 'cool'? :Percepcija znanstvenika i znanosti u kontekstuinteresa za STEM školsko i izvanškolsko područje te interesa za STEM zanimanja Аутор Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 159 (2018), 4; 395-419 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Obrazovna uspješnost osnovnih škola: Empirijska analiza na primjeru škola Istarske županije,Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2019 Коаутор
STEM DAROVITI I TALENTIRANI UČENICI: identifikacija, metode nastavnog rada i profesionalno usmjeravanje,(monografija), Zagreb: Alfa, 2019 Аутор
School Effectiveness: An Overview of Conceptual, Methodological and Empirical Foundations // School Effectiveness and EducationalManagement / Alfirević, Nikša; Burušić,Josip ; Pavičić,Jurica ; Relja,Renata (ur.).Springer In International Publishing: Springer International Publishing, 2016. str. 5- Коаутор
School Effectivenessand Educational Management: Editorial // School Effectiveness and Educational Management / Alfirević, Nikša ; Burušić, Josip ; Pavičić, Jurica ; Relja, Renata (ur.). APalgrave Macmillan, Cham: Springer In International Publishing, 2016. str. 1-3 doi:10.1007/978-3-319-29880-1_1 Коаутор

Marko Palekčić

Реализатор
00385915
mpalekcic@ffzg.hr
Звање:

Umirovljeni redoviti profesor  

Установа:

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

Радно место:

sveučilišni profesor 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1972 1992 Filozofskom fakultetu u Sarajevu - Odsjek za pedagogiju profesor
2003 2017 Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu redovni profesor
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Relacione koncepcije ljudske motivacije i njihovo pedagoško značenje Аутор Naša škola (Sarajevo), 3-4, 155-172. 1984
Motivacija u kontekstu vaspitanja, Аутор Pedagogija (Beograd), 1,7-37. 1989
Psihologijski pristup odgoju: pedagoško i pedagogijsko značenje Аутор Pedagogija, Beograd, 3, 301-319. 1990
Uvjeti i efekti interesa za studij i motivacije za učenje (motivi za izbor studija i motivacijski regulacijski stilovi) kod hrvatskih i njemačkih studenata Коаутор Pedagogijska istraživanja (Zagreb), I, (2), 159-163. 2005
The Role of Student's Interests in Self-Regulated Learning: The Relationship between Student's Interests, Learning Strategies and causal Attributions Коаутор European Journal of Psychology of Education, XXIV, 4, 545-565. 2009
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Unutrašnja motivacija i školsko učenje, Sarajevo: Svjetlost i Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika 1985. Аутор
Pedagogijska teorijska perspektiva, Zagreb: Erudita, 2015. Аутор
Pedagogijska istraživačka perspektiva, Zagreb: Erudita, 2019. Аутор

Mojca Juriševič

Члан програмског одбора
3861589
mojca.jurisevic@pef.uni-lj.si
Звање:

full professor 

Установа:

University of Ljubljana Faculty of Education 

Радно место:

psychologist 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2005 University of Ljubljana Faculty of Education Teaching Assistant of Educational Psychology
2005 2013 University of Ljubljana Faculty of Education Assistant Professor of Educational Psychology
2013 2018 University of Ljubljana Faculty of Education Associate Professor of Educational Psychology
2018 2020 University of Ljubljana Faculty of Education Professor of Educational Psychology
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The self-regulated learning of younger adolescents with and without learning difficulties - a comparative multiple case study. Коаутор CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal 2018
Motivacija, učenje in informacijska pismenost dodiplomskih študentov. Коаутор edagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko 2017
Young foreign language learners' motivation - a Slovenian experience. Коаутор Porta linguarum 2013
Systemizing: a cross- cultural constant for motivation to learn science. Коаутор Journal of research in science teaching 2013
The interplay of students' motivational orientations, their chemistry achievements and their perception of learning with the hands-on approach to visible spectrometry. Коаутор Chemistry Education : Research and Practice 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Magična beseda "še" : pričakovanja učiteljev in vedenje učencev. In DEVJAK, Tatjana et al. (Eds.). Vsak otrok si zasluži najboljšega učitelja : Cveta Razdevšek Pučko. Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta 2020 Аутор
Motivating gifted students. In CROSS, Jennifer Riedl et al. (Eds.). Providing for the special needs of students with gifts & talents. JURIŠEVIČ, Mojca Dublin: CTYI Press 2017 Аутор
Top 20 principles from psychology for preK-12 creative, talented, and gifted students’ teaching and learning. LUCARIELLO, Joan M., JURIŠEVIČ, Mojca, et al. Washington: American Psychological Association 2017 Коаутор
Odnos med motiviranostjo, kognitivnim stilom ter učno uspešnostjo dijakov in dijakinj pri predmetu kemija. In FERK SAVEC, Vesna & DEVETAK, Iztok (Eds.). Učitelj raziskovalec na področju poučevanja kemijskih vsebin. GORJAN, Debora, DEVETAK, Iztok, JURIŠEVIČ, Mojca Ljubljana: Univerza v Ljubljani Peda Коаутор
Učiteljeva povratna informacija kot krepitev učenčeve bralne samopodobe. In DEVJAK, Tatjana & SAKSIDA, Igor (Eds.). Bralna pismenost kot izziv in odgovornost. JURIŠEVIČ, Mojca Ljubljana: Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta 2016 Аутор

Nataša Lalić-Vučetić

Реализатор
06388713
nlalic@ipi.ac.rs
Звање:

naučni saradnik 

Установа:

Institut za pedagoška istraživanja, Beograd 

Радно место:

diplomirani pedagog - istraživač 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 1999 OŠ „Josif Pančić“, Beograd stručni saradnik
1999 2020 Institut za pedagoška istraživanja, Beograd naučni saradnik
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Kvalitet komunikacije između nastavnika i učenika i primena podsticajnih mera Аутор Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 40(1), 122-136. 2008
Učenička autonomija i interpersonalni stil nastavnika u teoriji Коаутор Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 41(2), 349–366. 2009
Mogućnosti razvijanja motivacije za učenje: perspektiva nastavnika i učenika Аутор Inovacije u nastavi, 29(1), 1-15. 2016
Igra, istraživački rad i kritički dijalog u nastavi: iskustva nastavnika razredne nastave Коаутор Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 50(1), 25-49. 2018
Izazovi u realizaciji nastave: TIMSS 2015 kao izvor saznanja o dnosu učitelja prema radu Коаутор Inovacije u nastavi, 31(3), 1-19. 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Podsticanje učenika nagradom i pohvalom- monografija - Lalić-Vučetić, Nataša Institut za pedagoška istraživanja, Beograd 2007 Аутор
Nastavnik kao kreator klime u odeljenju. U S. Joksimović (prir.): Vaspitanje mladih za demokratiju (183-203). - poglavlje u monografiji - Lalić-Vučetić, Nataša Institut za pedagoška istraživanja, Beograd 2005 Аутор
Inicijativa i autonomna Đerić Ivana, Institut za pedagoška istraživanja, 2012 motivacija: pojam i razvojni kontekst. U Ј. Šefer i S. Ševkušić (prir.), Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja. Novi pristup obrazovanju. Prvi deo. (125–152). - poglavlje u monografiji - Bodroža Bojana i Lalić-Vučetić, Nat Коаутор
Razvijanje učenikove motivacije za učenje. U S. Maksić i I. Đerić (ur.): Razvoj istraživačke prakse u školi (123-149). - poglavlje umonografiji - Lalić-Vučetić, Nataša Institut za pedagoška istraživanja, Beograd 2016 Аутор
Motivacija za učenje i njen značaj u nastavi, U Lazarević, E, Malinić, D, Gutvajn, N. i Ševa, N. (ur.). Nastava i učenje u procesima modernizacije Srbije(71-89). - poglavlje u monografiji - Lalić-Vučetić, Nataša Institut za pedagoška istraživanja, Beograd 2019 Аутор

Nikoleta Gutvajn

Реализатор
0112658439
gutvajnnikoleta@gmail.com
Звање:

viši naučni saradnik 

Установа:

Institut za pedagoška istraživanja 

Радно место:

doktor pedagoških nauka 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2020 Institut za pedagoška istraživanja viši nauči saradnik
2014 2020 Institut za pedagoška istraživanja direktor
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Učeničke percepcije nastavničkih motivacionih postupaka Коаутор Nastava i vaspitanje 2015
Kako učenici doživljavaju aktivnosti nastavnika usmerene na podsticanje kritičkog mišljenja Коаутор Nastava i vaspitanje 2014
Constructivist Approach to Student School Underachievement Аутор Психолого-педагогические исследования в современном образовании: материалы Международной научно-практической конференции 2018
Inovativni pristupi profesionalnom razvoju vaspitača i učitelja Коаутор Zbornik rezimea sa međunarodnog naučnnog skupa Savremeni pristupi profesionalnom razvoju i radu vaspitača i učitelja 2018
Application of peer support strategies for working with unsuccessful students Аутор Book of abstracts of the 6th International scientific conference Inclusion in preschool institution and elementary school – The challenges in improvin 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Činioci postignuća učenika iz Srbije u oblasti matematike Jakšić,I., Marušić Jablanović, M., Gutvajn, N. Institut za pedagoška istraživanja, Beograd 2017 Коаутор
An examination of teachers’ attitudes towards inclusive education, Vujačić, M., Djević, R. Gutvajn, N. Belgrade: Institute for Educational Research; Volgograd: Volgograd State Socio-Pedagogical University; Belgrade: Faculty of Teacher Education. 2016 Коаутор
Identitet neuspešnog učenika Gutvajn, N., Džinović, V. Institut za pedagoška istraživanja, Beograd 2019 Коаутор
Mreža situacionih resursa kao podrška unapređivanju rada stručnih organa u školi Vesić, D. Džinović, V., Gutvajn, N. Institut za pedagoška istraživanja, Beograd 2018 Коаутор
Pristup inicijativi, saradnji i stvaralačkom radu kod neuspešnih učenika Malinić, D., Gutvajn, N. Institut za pedagoška istraživanja, Beograd 2012 Коаутор

Олга Михаjлова

Члан програмског одбора
7907701082
mikhaylova-ob@rudn.ru
Звање:

кандидат педагогических наук, доцент 

Установа:

Руски универзитет приjaтелства народа , Москва 

Радно место:

доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 1997 Државни Универзитет «Ф.М. Достојевски», Омск, Русија Асистент на Катедри за управљање образовним системима
1998 2006 Државни Универзитет «Ф.М. Достојевски», Омск, Русија Продекан факултета и шеф Катедре за општу психологију
2006 2020 Руски универзитет приjaтелства народа , Москва Доцент на Катедри за социјалну и диференцијалну
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The value-motivational structure of the innovativeness young students Аутор Psychology in Russia: State of the Art. DOI: 10.11621/pir.2015.0110 2015
Value-Motivational Сharacteristics of Innovativeness as Prospects for Successful Self- Fulfillment. Коаутор Mediterranean Journal of Social Sciences DOI:10/5901/mjss2015/v6n3s2 2015
Gender Characteristics of the Students’ Innovative Behavior Коаутор Social Sciences DOI: 10.3923/sscience.2016.4483.4488 2016. 2016
Features of creativity and innovation development in students at secondary and high school Аутор International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education 2018
High school students involved and not involved in mmorpg: creativity and innovativeness Аутор International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education DOI: 10/IJCRSEE1902029M 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Иновативност као личностна особина: гендерне и индивидуално- типолошке карактеристике Михајлова О.Б. Монографија. Москва: РУДН 2014. Аутор
Самореализација личности: теоријско- емпиријска истраживања Рушина М.А.Кудинов С.И., Кудинов С.С., Михајлова О.Б., Монографија. М.: Перо 2015. 2015. Коаутор
Психолошка дијагностика и реализација иновативности као личносне особине Михајлова О.Б. Монографија, Москва, РУДН 2016. Аутор
Гране психологије, психолошка пракса и психолошке службе. Михајлова О.Б Приручник.- Москва: РУДН 2018. Аутор

PINAR ÇAVAŞ

Члан програмског одбора
9023231
pinar.cavas@ege.edu.tr
Звање:

Associate Professor 

Установа:

Ege University  

Радно место:

Professor 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2020 Ege University Associate Professor
2011 2013 Ege University Assistant Professor
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Research trends in Science Education from the Perspective of Journal of Baltic science education: acontent analysis from 2002 to 2011 Коаутор JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, vol.11, pp.94-102, 2012 (Journal Indexed in SSCI) 2012
An investigation of Elementary students' Scientific literacy levels Коаутор JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, vol.9, pp.6-19, 2010 (Journal Indexed in SSCI) 2010
Factors affecting the motivation of Turkish primary students for science learning Аутор Science Education International, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) 2011
The effect of the teaching practice on pre service elementary teachers science teaching efficacy and classroom management beliefs Коаутор Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) 2008
Reliability and validity study of the students motivation toward science learning questionnaire Коаутор Elementary EducationOnline, 2007 (Other Refereed National Journals) 2007
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Intergeneratonal Differences in the Last Sixty Years, Çavaş P., Arslan Cansever B., Çulha Y. in: Current Researches in Educational Sciences, Ahmet Doğanay,M. Oğuz Kutlu, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.179-189, 2020 Коаутор
Multiple Intelligences Theory– Howard Gardner Çavaş B., Çavaş P. in: Science Education in Theory and Practice An Introductory Guide to Learning Theory, Akpan,Ben,Kennedy,Teresa, Editor, Springer, London/Berlin , Chennai, pp.1-22, 2020 Коаутор
Diffusion of ICT Innovation in Science Education, ÇAVAŞ B., ÇAVAŞ P., KARAOĞLAN B., KIŞLA T. in: Multiple Literacy and Science Education ICTS in Formal and Informal Learning Environments Susan Rodrigues, Editor, IGIGlobal, pp.84-102, 2011 2011 Коаутор

Сергеj Кудинов

Члан програмског одбора
7962650
kudinov-si@rudn.ru
Звање:

доктор психолошких наука, редовни профес 

Установа:

Pуски универзитет приjaтељства народа, Москв 

Радно место:

Шеф Катедре за социјалну и диференцијалн 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 1996 Алтајски државни технолошки универзитет, Русија Наставник, доцент на Катедри хуманистичких наука
1996 2004 Бијски педагошки државни универзитет, Русија доцент, професор, шеф Катедре за теоријску и примењену психо
2004 2010 Тољатински државни универзитет, Русија професор на Кафедри за развојну и примењену психологију, шеф
2010 2020 Pуски универзитет приjaтељства народа, Москв Редовни професор, Шеф Катедре
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Интеркултуролошка истраживања комуникативности као особине личности Коаутор Монографија 2012
Вредносно-смисаони предиктори у самореализацији личности Коаутор Монографија 2016
THE ROLE OF PERSISTENCE IN . STUDENTS’ SELF-REALIZATION ---- 2017
The axiological orientation of students’ personality Коаутор Psychology in Russia: State of the Art 2017
Динамикa адаптације вијетнамских студената с различитим вредносно-смисаонимставовима у мултикултурној образовној средин Коаутор Психологија образовања у мултикултурном простору 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Самореализација личности: теоријско- емпиријска истраживања Кудинов С.И., Кудинов С.С., Михајлова О.Б., Рушина М.А. Монографија. М.: Перо 2015. 2015. Коаутор
Вредносно-смисаони предиктори у самореализацији личности Кудинов С.И., Кудинов С. С. Монографија. Москва: РУДН 2016. Коаутор
Активне методе учења Кудинов С.И., Кудинов С.С., Кудинова И.Б. Приручник. Москва, РУДН 2017. Коаутор
Психодијагностика личности Кудинов С.И., Кудинов С.С. Приручник. Москва, РУДН 2017 Коаутор
Системска истраживања патриотизма и одговорности као личносних особина Кудинов С.И., Кудинова И.Б., Гаврилушкин С.А. . Монография. Россия, Москва, «Перо» 2018. Коаутор

Slavica Ševkušić

Реализатор
063362920
ssevkusic@gmail.com
Звање:

viši naučni saradnik 

Установа:

Institut za pedagoška istraživanja, Beograd 

Радно место:

pedagog 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1986 2020 Institut za pedagoška istraživanja, Beograd viši naučni saradnik
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Kako stručni saradnici doživljavaju školski neuspeh učenika Коаутор Zbornik instituta za pedagoška istraživanja 2013
Samopoštovanje i školsko postignuće učenika Коаутор Zbornik instituta za pedagoška istraživanja 2005
Kreiranje uslova za kooperativno učenje: Osnovni elementi Аутор Zbornik instituta za pedagoška istraživanja 2003
Uloga vršnjačke interakcije u kognitivnom razvoju učenika Аутор Zbornik instituta za pedagoška istraživanja 1998
Kooperativno učenje i autonomija učenika u nastavi Аутор Nastava i vaspitanje 1996
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja:novi pristup, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd 2012 Коаутор

Eleftheria Gonida

Члан програмског одбора
3023109973
gonida@psy.auth.gr
Звање:

Professor of Educational Psychology  

Установа:

Aristotle University of Thessaloniki  

Радно место:

Professor of Educational Psychology  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2020 Aristotle University of Thessaloniki Professor of Educational Psychology
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Help seeking as a self-regulated learning strategy and achievement goals: The case of academically talented adolescents Коаутор High Ability Studies. DOI:10.1080/13598139.2018.1535244  2018
Academic help seeking as a self-regulated learning strategy: Current  issues, future directions Коаутор n Schunk, D. H., & Greene, J. A. (Eds.), Handbook of self-regulation of learning and performance (pp. 421-433, 2nd ed.). New York: Routledge. 2018
Parent involvement in homework: Relations with parent and student achievement-related motivational beliefs and achievement. Коаутор British Journal of Educational Psychology, 84, 376-396. 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
2019). Motivation in Education at a Time of Global Change: Theory, Research and implication for Practice. In S. A. Karabenick & T. Urdan (Series Eds.), Advances in Motivation and Achievement Series, Vol. 20. Bingley, UK: Emerald Publishing. Коаутор

Zrinka Ristić Dedić

Члан програмског одбора
98177610
zrinka@idi.hr
Звање:

dr.sc.  

Установа:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu  

Радно место:

viša znanstvena suradnica 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2020 Institut za društvena istraživanja u Zagrebu viša znanstvena suradnica
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Konstrukcija roditeljske uloge u obrazovanju djece različite dobi Аутор 4. Dani obrazovnih znanosti, Zagreb, Hrvatska. 2018
A qualitative exploration of the parental role in shaping pupils’ educational aspirations Коаутор 18th European Conference on Developmental Psychology, Utrecht, Nizozemska. 2017
Aiming high in diverging life contexts: the qualitative exploration of differences in pupils’ educational aspirations living in differing school neighbourhoods Коаутор 39th Annual Conference of the International School Psychology Association, Manchester, Velika Britanija 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Što nakon srednje? Želje, planovi i stavovi hrvatskih srednjoškolaca Ristić Dedić, Zrinka I Jokić, Boris (ur.) Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Zagreb 2019 Коаутор
Metodološki priručnik za izradu kurikuluma: područja kurikuluma, međupredmetne teme, predmeti Jokić, Boris i Ristić Dedić, Zrinka Institut za društvena istraživanja u Zagrebu 2018 Коаутор
Cjelovita kurikularna reforma: Izvorne ideje i procesi Jokić, Boris i Ristić Dedić, Zrinka Friedrich Ebert Stiftung, Zagreb 2018 Коаутор