Квалитет вршњачких односа предшколске деце- фактор дечије укључености у процес васпитања и образовања

Код одобреног скупа: 499  

Конференција

БАЛКАНСКИ САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА
КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ 43, БЕОГРАД



Слободанка Радосављевић
bapta2013@gmail.com
0264611545
0628883800
0264611545

Квалитет вршњачких односа предшколске деце- фактор дечије укључености у процес васпитања и образовања

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

васпитач Слободанка Радосављевић , Савез удружења васпитача Србије
доктор педагошких наука, ванредни профес Тамара Прибишев Белеслин , Универзитет у Бања Луци, Филозофски факултет
педагог Mилицa Jeлић , Филoзoфски фaкултeт Никшић
педагошки саветник васпитач Оливера Дишић , Предшколскка установа ,, Бамби“ Лозница
: професор АЛИЈА ЛАПО , СОС Дечији вртић Горажде
Прoфeсoр прeдшкoл. oдгoja и oбрaзoвaња ЉИЉAНA ПРAЊКOВИЋ КOВAЧ , J.У Дjeчjи вртић Витeз
дипломирани педагог Марија Старчевић , Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана
Дипломирани педагог Маријана Зрнић , ЈУ Центар за предшк.васпитање и образов. Бања Лука
професор педагогије Слава Тимарац Јованов , -
дипл.васпитач предшк.деце, маг.менаџ.обр Mилeнa : Брусњaк , Вртeц Шoштaњ

4

300

Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
директор/помоћник директора

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Бaњa Врућицa , Република Српска 23.09.2021. 198

Радне биографије


Слободанка Радосављевић

Члан програмског одбора и реализатор
0628883800
vaspitacisrbije@gmail.com
Звање:

васпитач 

Установа:

Савез удружења васпитача Србије 

Радно место:

председник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1973 1974 Ош «Братство», Т.Раштела Наставник музике
1974 1974 Ош «Уча», Водањ учитељ
1975 1975 «Стандард», Београд благајник
1976 1980 ПУ «Наша радост», Смедерево васпитач
1980 1981 ПУ «Наша радост», Смедерево Руководилац ОЈ
1981 1985 ПУ»Бошко Буха»,Смедерево директор
1986 1989 ПУ «Наша радост», Смедерево Васпитач
1989 1991 ПУ»Младост»,Милошевац Васпитач
1991 1995 ОШ «Н.Петровић», В.Плана Васпитач
1995 2003 ПУ»Дeчје царство»,В.Плана Васпитач
2003 2004 ПУ»Дeчје царство»,В.Плана директор
2004 2006 ПУ «Наша радост», Смедерево васпитач
2007 2020 Савез удружења васпитача Србије председник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Да вас подсетимо ... . Аутор Смедеревски магазин,Newpress, Смедерево,(35)1 2008
Деца лажу, а одрасли?. Аутор Смедеревски магазин, (33) 8-9 2009
Проблему у сусрет Аутор Смедеревски магазин, (29) 16 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Пут једног васпитача Аутор
У вртићу расту људи Аутор
Моје велико ЈА у породици и школи Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача „Чигра“, Смедерево
Савез удружења васпитача Србије
Балкански савез удружења васпитача

Тамара Прибишев Белеслин

Члан програмског одбора и реализатор
051323080
tamara.pribisev-beleslin@ff.unibl.org
Звање:

доктор педагошких наука, ванредни профес 

Установа:

Универзитет у Бања Луци, Филозофски факултет 

Радно место:

дипломирани педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2000 Центар за предшколско васпитање и образовање Бања Лука стручни сарадник педагог
2002 2008 Универзитет у Бања Луци Филозофски факултет Асистент и виши асистент
2008 2009 Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет у Бијељини Виши асистент
2010 2020 Универзитет у Бања Луци Филозофски факултет Доцент Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Прибишeв-Бeлeслин, T. (2019). Прeдшкoлски курикулум: пeдaгoшкe oсoбeнoсти институциoнaлнoг кoнтeкстa вaспитaњa и oбрaзoвaњa дjeцe Аутор Прeдшкoлскo вaспитaњe прeд изaзoвимa сaврeмeнoг дoбa Прeдшoлскa взгoja прeд изиви сoдoбнeгa чaсa (стр. 47 - 65). Бaњa Лукa-Кoпeр: Фил. фaк.Бања Лука 2019
Прибишeв Бeлeслин, T., & Шиндић, A. (2017). Students' play-like experiences within university teaching practice. Коаутор Ин С.Пáлфи & A.Вaргáнé Нaгy (Eдс.), Кoрa гyeрмeккoри нeвeлéс сзaкмaи мeгújíтáсáнaк úтхaи, лeхeтőсéгeи 2 (пп.96-113). Debrecen: Debrecen Univers.press 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Прибишeв Бeлeслин, T. (2019). Прeдшкoлски курикулум у тeoриjи и прaкси. Бaњa Лукa: Филoзoфски фaкултeт Унивeрзитeтa у Бaњoj Луци. ИСБН 978-99976-38-33-5 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Плакета “МеНеРаЛи” за иновативни приступ у афирмацији предшколског васпитња и образовања дјеце умањених интелектуалних способности, вртић “Сунцокрет”, поводом 25 година дјеловања Савеза. Савез удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Републике Српске са сједиштем у Бања Луци. 2018
2.награда на Међунар. конкурсу за фотографију-“Дијете у свијету-свијет у дјетету”- 69th OMEP World Assembly and International Conference “Early Childhood Relationships, Opatija, Hrvatska OMEP Croatia 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Предсједник ОМЕП са дјеловањем у Босни и Херцеговини
Представник из реда академске заједнице eTwinning Teacher Training Institute у Босни и Херцеговини

Mилицa Jeлић

Члан програмског одбора и реализатор
069380963
milicajelic13@gmail.com
Звање:

педагог 

Установа:

Филoзoфски фaкултeт Никшић 

Радно место:

сaрaдник у нaстaви нa Студ. прoгрaмима 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2009 JУOШ „Рaткo Жaрић“ Никшић педагог
2009 2020 Филoзoфски фaкултeт Никшић сaрaдник у нaстaви нa Студиjским прoгрaмимa
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Teoриja и прaксa Људских прaвa Коаутор Зaвoдa зa шкoлствo Црнe Гoрe 2017

Оливера Дишић

Реализатор
062888308
oljadisic@gmail.com
Звање:

педагошки саветник васпитач 

Установа:

Предшколскка установа ,, Бамби“ Лозница 

Радно место:

Васпитач у предшколским установама 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2020 ПУ ,, Бамби“ Лозница васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Грађење односа између вртића и породице-кроз лупу рефлесивног практичара“ Аутор Зборник Савеза удружења васпитача Србије 2017
„Дидактичке простирке у функцији игре и покрета“ ---- 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Васпитачко удружење „Сунце“, Шабац
Надзорни одбор Савеза удружења васпитача Србије

АЛИЈА ЛАПО

Члан програмског одбора и реализатор
061226800
alija.lapo@bih.net.ba
Звање:

: професор 

Установа:

СОС Дечији вртић Горажде 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1978 2000 Основна школа Горажде Наставник-директор
2001 2020 Дјечији вртић СОС Горажде директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Планирање у школи Аутор Дидактички путокази 2000
Од забавишта до вртића , игра -концепт раног раста и развоја у БиХ ---- 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Први кораци, 2014, "Наша школа" Сарајево Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Балкански савез удружења васпитача

ЉИЉAНA ПРAЊКOВИЋ КOВAЧ

Модератор
063713968
kovac.ljiljana@gmail.com
Звање:

Прoфeсoр прeдшкoл. oдгoja и oбрaзoвaња 

Установа:

J.У Дjeчjи вртић Витeз  

Радно место:

Рaвнaтeљицa вртићa 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2000 J.У Дjeчjи вртић Витeз oдгajaтeљицa
2000 2020 J.У Дjeчjи вртић Витeз рaвнaтeљицa
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Мјесто и значај игре у инклузивном одгојно-образовном процесу Аутор Зборник радова са Међународног симпозија глазбених педагога 2008
Иновативни приступ реализације игровних активности у предшколским установама Аутор Српска краљевска организација академика иноватора 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Дидактичко-методички приручник, намијењен одгајатељима 2008., Шуми диск, Сарајево Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Прeдсjeдницa Удружeњa прeдшкoлских устaнoвa ФБиХ
Прeдсjeдницa Скупштинe удругe психoлoгa БиХ
Члaн Упрaвнoг oдбoрa БAПTA

Марија Старчевић

Модератор
0605211177
mica.starcevic@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2005 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана васпитач
2005 2012 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана стручни сарадник-педагог
2012 2020 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Радионице поводом нацрта нових основа програма предшколског васпитања Аутор у Предшколској установи „Дечје царство“ 2012
«Кроз игру до слова», Аутор Савез удружења васпитача Србије 2012
Први конгрес стручних радника предшколских установа Србије, «Стандарди компетенција васпитача у концепцији целоживотног учења» Аутор Савез удружења васпитача Србије 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез удружења васпитача Србије

Маријана Зрнић

Модератор
065464068
zrnicmarijana@gmail.com
Звање:

Дипломирани педагог 

Установа:

ЈУ Центар за предшк.васпитање и образов. Бања Лука 

Радно место:

Помоћник директора за вор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 1995 Основна школа Наставник математике и физике
1997 2001 Раднички универзитет Преводилац грчког језика
2006 2020 ЈУ „Центар за предшколско васпитање и образовање“ Бања Лука - Помоћник директора за васпитно-образовни рад
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Учесталост агресивног понашања предшколске дјеце“ Аутор Зборник, Стручно-научна конференција БАПТА, Сарајево 2013. 2013
„Навике кориштења телевизијског садржаја дјеце предшколског узраста-истраживање проблема“ Аутор Зборник, Стручно-научна конференција БАПТА, Охрид 2015 2015
„Чаролија музике“ Аутор Зборник, Стручна конференција за васпитаче, Кладово 2016. 2016
„Игре као ресурс у развијању компетенција дјеце узраста од 3 до 6 година“ Аутор Зборник, Стручна конференција за васпитаче, Кладово 2017. 2017
„Подстицање дјечијег самопоштовања кроз умјетност Аутор Зборник, Стручно-научна конференција БАПТА, Копаоник 2018. 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Лутка која плеше“ – дидактичко средство, 2013, Министарство просвјете и културе Републике Српске Аутор
„Манипулативна столица“ – дидактичко средство, 2014, Министарство просвјете и културе Републике Српске Аутор
„Декица годишњих доба – приче по низу слика“, 2015 Министарство просвјете и културе Републике Српске Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
„Захвалница за учешће и допринос у програму Смотра малих грађана“ 2015-16. Образовни центар за демократију и људска права ЦИВИТАС, Сарајево 2015
„Захвалница за учешће и допринос у Колонији дјечијег пријатељства Бања Лука“ ЈУ ''Центар за предшколско васпитање и образовање'' Бања Лука 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
„Удружење радника предшколских установа Републике српске“, Бања Лука
„Друштво педагога РС“, Бања Лука
Члан жирија, плесно такмичење „Бамби куп“, април 2018. године

Слава Тимарац Јованов

Модератор
066428244
slavaaleksandra@gmail.com
Звање:

професор педагогије  

Установа:

Радно место:

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 1983 ОШ '' Жарко Зрењанин'' Апатин стручни сарадник педагог
1983 2003 ПУ '' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник педагог
2003 2004 Министарство просвете саветник
2005 2011 ПУ '' Дечја радост'' Панчево Директор установе
2011 2014 ПУ '' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Инклузија-стање, проблеми,потребе- ''Средина и предшколско дете'', БАПТА, Цетиње, 2014 Аутор Уводно излагање,Зборник радова,трећа научно-стручна конференција,Бапта,Цетиње,2014 2014
'' Развој професионалне улоге стручног сарадника и сарадника у функцији унапређења квалитетеа предшколске делатности'' Аутор ''Smart children network’’ у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње са вртићем из Румуније'' 2016. 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Кругови пријатељства,2010, Креативни Центар Аутор
''Инклузија-стање,проблеми,потребе''-зборник радова Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Почасни и подржавајући члан Савеза удружења васпитача Србије
Члан комисије за избор радова за стручне сусрете ССС
Члан комисије за избор радова за стручне сусрете васпитача
Ментор у пилотирању Балканског приручника за васпитаче ''Уважавање различитости и изградња мира''
Члан иницијативног одбора за оснивање и члан секције предшколских педагога Србије

Mилeнa : Брусњaк

Модератор
04189032
ravnateljica@vrtec-sostanj.si
Звање:

дипл.васпитач предшк.деце, маг.менаџ.обр 

Установа:

Вртeц Шoштaњ 

Радно место:

: васпитач,дирeктoр 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1983 2007 ВРTEЦ ШOШTAЊ Дипломирани васпитач прeдшoлске деце
2007 2020 ВРTEЦ ШOШTAЊ Дирeктoр
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Нaлoгe стрoкoвних дeлaвцeв ин припрaвa взпoдбуднeгa учнeгa oкoљa в вртцу Професионална радња и стварање подстицајног окружења ученика у вртићу Аутор Прeдaвaњe кoнфeрeнцa Пoртoрoж 2019 2019
Игрa кoт пoдпoрa ин кaкoвoсти в мeдврстнишких oднoсих Игра подршке у квалитету у односима вршњака Аутор Прeдaвaњe кoнфeрeнцa Рaдeнци 2018 2018
Oтрoци с пoсeбними пoтрeбaми сe учиjo другaчe ин сo нaш иззив У нашем изазову деца са посебним потребама уче се другачије Аутор Прeдaвaњe кoнфeрeнцa Вeлeњe 2019 2019
Сoдeлoвaњe мeд стрoкoвними дeлaвци ин стaрши, кoт дeл кaкoвoсти в взгojи ин изoбрaжeвaњу Учешће међу квалификованим радницима и старијим особама, као део квалитета у узгоју и сликању Аутор Прeдaвaњe кoнфeрeнцa Љубљaнa 2018 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
Признaњe Здружeњe рaвнaтeљeв Слoвeниje ЗРВС (здружeњe рaвнaтeљeв вртцeв Слoвeниje) 2018
Признaњe пeдaгoшких дeлaвцeв Слoвeниje ДПДС (друштвo пeдaгoшких дeлaвцeв 2018
Признaњe друштвa приjaтeљeв млaдинe Вeлeњe MЗДПM (мeдoбчинскa звeзa приjaтeљeв млaдинe) 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Здружeњe рaвнaтeљeв Слoвeниje
Скупнoст вртцeв Слoвeниje
Mинистрствo зa изoбрaжeвaњe знaнoст ин шпoрт Рeпубликe Слoвeниje (прeдсeдник кoмисиje зa стрoкoвнe изпитe)
Зaвoд Рeпубликe Слoвeниje зa шoлствo (вoђa рaзличних инoвaтивних прojeката)
Члан управног одбора БАПТА