Век и по Ваљевске гимназије

Код одобреног скупа: 477  

Конференција

Одбор за обележавање 150 година Ваљевске гимназије
14000 Ваљево, Вука Караџића 3Војислав Андрић
voja.andric@gmail.com
014291220
0652912200

Век и по Ваљевске гимназије

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

академик, редовни професор Александар Лома , Филозофски факултет Београд
доктор наука Војислав Андрић , Ваљевска гимназија
доктор наука Марка Томић , Балканолошки институт САНУ
доктор наука Драган Васиљевић , Факултет организационих наука Београд
доктор наука Марко Ђуршевић , Правни факултет у Београду

3

80

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

Радне биографије


Александар Лома

Члан програмског одбора и реализатор
0112425988
loma.aleksandar@gmail.com
Звање:

академик, редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет Београд 

Радно место:

професор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1979 1986 Филозофски факултет Београд асистент- приправник
1986 1989 Филозофски факултет Београд асистент
1989 1995 Филозофски факултет Београд доцент
1995 2001 Филозофски факултет Београд ванредни професор
2001 2020 Филозофски факултет Београд редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Бреска – најстарије село у ваљевском крају, Пулс вароши 4, Обреновац Аутор научни чланак 2018
Из историјске топонимије старе Мачве, Ономатолошки прилози 24, 1–17 Аутор научни чланак 2017
Казивања старога путника. Топоними ваљевског краја у Рачанском поменику, Колубара (16), 171–184 Аутор научни чланак 2006
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Топонимија Бањске хрисовуље, САНУ 2013 Аутор
Етимолошки речник српског језика 3 , САНУ 2008 Етимолошки речник српског језика 2 , САНУ 2006 Етимолошки речник српског језика 1 , САНУ 2003 Аутор
Пракосово. Словенски и индоевропски корени српске епике, Београд Балканолошки институт САНУ 2002 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за најбољу научну књигу објављену у текућој години Вукова задужбина 2002

Војислав Андрић

Члан програмског одбора и реализатор
0652912200
voja.andric@gmail.com
Звање:

доктор наука 

Установа:

Ваљевска гимназија 

Радно место:

професор у пензији 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1975 1980 Ваљевска гимназија професор
1980 1986 Педагошки завод Ваљево просветни саветник
1986 1993 Ваљевска гимназија професор и директор
2012 2014 Висока пословна школа Ваљево професор
2014 2018 Ваљевска гимназија професор и директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Педагошки рад Михаила Петровића Аутор излагање + рад 2018
Матурски испит из математике песникиње Десанке Максимовић Коаутор излагање + рад 2019
Аритметика Аврама Мразовића Аутор излагање 1988
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Михаило Петровић Алас - Живот, дело, време САНУ 2019 Коаутор
Диофантове једначине - Друштво математичара Србије 2008 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за животно дело Град Ваљево 2015
Награда "Стојан Новаковић" Завеоград 2011
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник Друштва математичара Србије

Марка Томић

Реализатор
0642812568
marka.tomic@gmail.com
Звање:

доктор наука 

Установа:

Балканолошки институт САНУ 

Радно место:

Историчар уметности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2020 САНУ научни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Прилог познавању Христових прародитеља у олтару Марковог манастира, Зограф 42 (2018) изашло из штампе 2019, 89-106 Аутор научни рад 2019
Architectural, Artistic and Archaeological Traces of the Cult of St. Nicholas in Medieval Serbia, in: En Orient et en Occident le culte de saint Nicolas en Europe (Xe–XXIe siècle), edd. V. Gazeau, C. Guyon, C. Vincent, Paris 2016, 229-255 (коаутор Перица Шпехар) Коаутор научни рад 2016
New Kingdom in the South – Art in the Mrnjavčević State, in: Byzantine Heritage and Serbian Art II. Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages, ed. D. Vojvodić, D. Popović, Belgrade 2016, 367‒379. Коаутор научни рад 2016

Драган Васиљевић

Члан програмског одбора и модератор
0698893489
vasiljevic.dragan@fon.bg.ac.rs
Звање:

доктор наука 

Установа:

Факултет организационих наука Београд 

Радно место:

редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 1999 ФОН у Београду асистент
1999 2004 ФОН Београд доцент
2004 2013 ФОН Београд ванредни професор
2013 2020 ФОН Београд редовни професо
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
D. Vasiljevic, B. Cvetic, "Towards a new conceptual framework of e-maintenance", South African Journal of Industrial Engineering, ISSN 1012-277X, Vol. 23, No 2, 2012, p. 73-83, (M23, IF 2012: 0.134) Коаутор рад 2012
• B. Cvetic, D. Vasiljevic, "Games based enhancement of teaching logistics and supply chain management", New Educational Review, ISSN 1732-6729, Vol. 29, No 3, 2012, p. 162-173, (M23, IF 2012: 0,149), Коаутор рад 2012
• D. Vasiljevic, M. Danilovic, "A novel linear algorithm for shortest paths in networks", Asia Pacific Journal of Operational Research, ISSN 0217-5959 (print), 1793-7019 (online), Vol. 30, No 2, 2013, p. 1250054-1250054-25, (M23, IF 2013: 0,220), Коаутор рад 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Д. Васиљевић, "Рачунарски интегрисана логистика: модели и трендови", ISBN 86-80239-59-3, ФОН, Београд, 2001, страна 222. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
члан Европске асоцијације операционих менаџера EurOMA (European Operations Management Association).

Марко Ђуршевић

Члан програмског одбора и реализатор
0638652694
markodj@ius.bg.ac.rs
Звање:

доктор наука 

Установа:

Правни факултет у Београду 

Радно место:

ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2002 Правни факултет у Београду асистент
2002 2012 Правни факултет у Београду доцент
2012 2020 Правни факултет у Београду ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Законодавна тумачења одредаба Српског грађанског законика о породичној задрузи“ ТЕМЕ, 2/2016 Аутор рад 2016
„Реформе облигационог права у Србији и Француској – упоредни поглед на законодавне промене, њихове подстицаје, токове развитка и изворе“ Српска политичка мисао, бр. 3/2016, Аутор рад 2016
„О обвезностима и уговорима уопште – први научни рад српске теорије облигационог права“ , Правни факултет Универзитета у Београду 2014 Аутор рад 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Марко Ђурђевић, Уговор о поклону Правни факултет Универзиета у Београду, 2012 Аутор