Примена нових технологија и идеја у школском инжењерском образовању

Код одобреног скупа: 474  

Конференција

Техничка школа
Вука Караџића 6, 31210 ПожегаСлавко Ђокић
tehnickaskolapozega@gmail.com
031714134
069740356
031714134

Примена нових технологија и идеја у школском инжењерском образовању

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Др техн. наука Драгиша Вилотић , Факултет техничких наука, Нови Сад
директор школе Славко Ђокић , Техничка школа Пожега
ванредни професор Младомир Милутиновић , Факултет техничких наука, Нови Сад
редовни професор Слободан Табаковић , Факултет техничких наука Нови Сад
Доктор техничких наука Саша Ранђеловић , Машински факултет у Нишу
Ванредни професор Милија Краишник , Машински факултет Источно Сарајево
доктор техничких наука Саша Живановић , Универзитет у Београду, Машински факултет
Редовни професор Миленко Секулић , Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука
мастер професор технике и информатике Наталија Диковић , ОШ „Петар Лековић“ Пожега

2

100

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

Радне биографије


Драгиша Вилотић

Члан програмског одбора и реализатор
0643827358
vilotic@uns.ac.rs
Звање:

Др техн. наука 

Установа:

Факултет техничких наука, Нови Сад 

Радно место:

Ред. професор универзитета у Новом Саду 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1975 2020 Факултет техничких наука, Нови Сад Ред. професор универзитета у Новом Саду
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Успешност докторских академских студија на Факултету техничких наука Аутор Зборник радова, Тренд, Златибор 2017
Ефикасност студирања на основним академским студијама на Факултету техничких наука Аутор Зборник радова, Тренд, Златибор 2016
Настава на Факултету техничких наука кроз бројке Аутор Зборник радова, Тренд, Златибор 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Машине за обраду деормисањем, 2010, ФТН издаваштво Аутор
Понашање челичних материјала у различитим обрадним системима хладног запреминског деформисања, 1986, ФТН Нови Сад Аутор
Алати за технологије пластичног деформисања, 2011, ФТН издаваштво Коаутор
Технологија пластичног деформисања, 2012, Универзитет у Новом Саду, ФТН Издаваштво Коаутор
Технологија пластичности у машинству 2, 1992, Универзитет у Новом Саду, ФТН Нови Сад Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан уређивачког одбора часописа Journal for technology of plasticity, ФТН, Нови Сад

Славко Ђокић

Члан програмског одбора и модератор
069740356
tehnickaskolapozega@gmail.com
Звање:

директор школе 

Установа:

Техничка школа Пожега 

Радно место:

професор књижевости и српског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1978 1990 Техничка школа професор књижевности и српског језика; професор одбране и за
1990 2002 Техничка школа стручни сарадник - библиотекар
2002 2020 Техничка школа директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Руковођење усмерено на резултате Реализатор Друштво директора Србије 2018
Ефикасно осигурање квалитета кроз успешно управљање променама Реализатор Друштво директора Србије 2019
Вредновање рада наставника, стручних сарадника и директора од стране ученика Предавач Заједница машинских школа 2020
Обука директора за стицање испита за лиценцу Реализатор Министарство просвете 2020
Награде и признањ
Назив Организација Година
Општинско признање „7.април“ Општина Пожега 2013
Признање:“Капетан Миша Анастасијевић“- регионално Привредна комора Ужице 2012
Признање:“Капетан Миша Анастасијевић“- републичка Привредна комора Србије 2013
Светосавска награда МПНТР 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво директора Србије
Заједница машинских школа (члан надзорног одбора)
Заједница економских школа (члан надзорног одбора)

Младомир Милутиновић

Члан програмског одбора и модератор
0214852347
mladomil@uns.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Факултет техничких наука, Нови Сад 

Радно место:

дипл. инж. маш. 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2020 Универзитет у Новом саду, Факултет техничких наука асистент, доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Reducibility of Stress-Based Workability Diagram to Strain-Based Workability Diagram Коаутор International Journal of Applied Mechanics ISSN: 1758-8251 2016
Theoretical and experimental investigation of cold hobbing processes in cases of cone-like punch manufacturing Аутор International Journal of Advanced Manufacturing Technology ISSN: 0268-3768 2012
Виша машинска школа у систему образовања машинске струке Коаутор Зборник радова са научног симпозијума Место и улога виших техничких школа у систему образовања и у друштву, Ужице 1995
Determination of infiltration depth in 3d printing technology by using ct technique Коаутор International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA; Novi Sad 2015
Experimental and numerical determination of press frame elasticity Аутор International scientific journal Machines.Technologies.Materials. Year X, Issue 4/2016 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Практикум лабораторијских вежби из Технологије пластичности, 1997, Универзитет у Новом Саду - Факултет Техничких Наука, Нови Сад. Коаутор
Неконвенционални поступци обраде пластичним деформисањем, 2019, Факултет техничких наука, Нови Сад Аутор

Слободан Табаковић

Члан програмског одбора и модератор
0214852315
tabak@uns.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Факултет техничких наука Нови Сад 

Радно место:

доктор техничких наука 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2003 Факултет техничких наука асистент приправник
2003 2008 Факултет техничких наука асистент
2008 2013 Факултет техничких наука доцент
2013 2018 Факултет техничких наука ванредни професор
2018 2020 Факултет техничких наука редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Automated acquisition of proximal femur morphological characteristics Аутор Measurement Science Review, 2014, Vol. 14, No. 5, pp. 285-293., ISSN: 1335-8871 2014
Computer and experimental analyses of the stress state in the cement hip joint endoprosthesis body Аутор Vojnosanitetski Pregled, 2014, Vol. 71, No. 11, pp. 1034-1039., ISSN 0042-8450 2014
Sculpting system based on dexel approach Коаутор 6 International Conference on Manufacturing Science and Education - MSE 2013, Sibiu, Romania, June, 2013., pp: 3-6, ISSN 1843-2522 2013
A study of thermal behavior of the machine tool spindle Коаутор Тhermal Science 2018
he Application of Virtual Prototype in Design of a Hybrid Mechanism Based Machine Tools Аутор 12th International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Програмирање нумерички управљаних обрадних система, 2013, ФТН Нови Сад Аутор
Савремени обрадни и технолошки системи - Програмирање нумерички управљаних машина алатки за обраду резањем, 2010, ФТН Нови Сад Аутор
Виртуелна реалност и виртуелни прототип у машинству, 2018, ФТН Нови Сад Аутор
Основе CAD/CAE/CAM технологија, 2018, ФТН Нови Сад Аутор
Савремени прилази у развоју производа специфичне намене, 2018, ФТН Нови Сад Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Комисија за стандарде и сродне документе, Института за стандардизацију Републике Србије
Учесник у припреми и реализацији фестивала Ноћ истраживача 2017, у оквиру пројекта Европске комисије HORIZON 2020 - Maria Sklodovska Curie Action
Научни одбор часописа Journal of Production Engineering
Научни одбор часописа Acta Universitatis Cibiniensis - Technical Series

Саша Ранђеловић

Члан програмског одбора и реализатор
06989258
sassa@masfak.ni.ac.rs
Звање:

Доктор техничких наука 

Установа:

Машински факултет у Нишу 

Радно место:

Редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 2006 Mашински факултет у Нишу асистент
2006 2012 Mашински факултет у Нишу доцент
2012 2020 Mашински факултет у Нишу професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The technology of tube hydroforming and parameters process Аутор Proceedings of the International conference DEMI 2019, pp. 125-128, Banja Luka 2019
Some remarks on process of combined forward – backward extrusion of steel, Коаутор 13th International Scientific Conference MMA2018. Flexible technologies, September 28-29, 2018. pp. 261-264, ISBN 978-86-6022-094-5, Novi Sad, Serbia 2018
Experimental Model for Pneumatic Actuators Synchronization Коаутор Proceedings of the 4th International conference Mechanical Engineering in XXI century, pp. 335-338, ISBN 978-86-6055-10-32, april 19-20, 2018. Niš, Se 2018
Methodological approach for the texture deformation analysis in the cold extrusion process Аутор The International Journal Advanced manufacturing engineering, pp.3593-3603, ISBN 978-866-0-550-967, 2017., DOI: 10.1007/s00170-017-0373-3, 2017
The deep drawing technology with wall ironing in mass packaging industry Аутор FACTA UNIVERSITATIS, Series: Mechanical Engineering Vol. 15, No.1 pp. 107-117 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Производне технологије, 2017. Машински факултет у Нишу Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Заједница производног машинства Србије, ЈУПИТЕР асоцијација

Милија Краишник

Члан програмског одбора и реализатор
065644395
milijakraisnik@yahoo.com
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Машински факултет Источно Сарајево 

Радно место:

дипл. инж. маш. 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2020 Универзитет у Источном Сарајеву – Машински факултет Асистент, виши асистент, доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Various approaches to defining the criteria of ductile crack in cold bulk forming processes Аутор ANNALS of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, Tome XIII 2015
Morphology of steel C45E microstructure during upsetting Аутор ANNALS of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, Tome XIII 2015
Analysis of microstructural damage on C45E steel in the process of cold upsetting of a cylinder Аутор Journal for Technology of Plasticity, Vol. 41 (2016), Number 1 2016
Numerical-experimental determination of stress-strain state during upsetting process of cylindrical specimen Коаутор 27th DANUBIA - ADRIA Symposium, Wrocław, Poland 2010
Experimental and numeric analysis of steel C45E formability in the upsetting processes of tapered specimen Аутор Journal of Production engineering, Vol.18. N02 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Машински материјали, 2011, Универзитет у Источном Сарајеву, Машински факултет Источно Сарајево Коаутор
Неконвенционални поступци обраде пластичним деформисањем, 2019, Факултет техничких наука, Нови Сад Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница Машински факултет Источно сарајево 2015
Захвалница Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Технички комитет: BAS/TC 4 Челик, челични производи и обојени метали и легуре
Технички комитет: BAS/TC 41 Опрема под притиском и контејнери
Друштво за заваривање Босне и Херцеговине

Саша Живановић

Члан програмског одбора и реализатор
06229644
szivanovic@mas.bg.ac.rs
Звање:

доктор техничких наука 

Установа:

Универзитет у Београду, Машински факултет 

Радно место:

ванредни-професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2000 Универзитет у Београду, Машински факултет асистент приправник
2000 2011 Универзитет у Београду, Машински факултет асистент
2011 2015 Универзитет у Београду, Машински факултет доцент
2015 2020 Универзитет у Београду, Машински факултет ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Configuring and analysis of a class of generalized reconfigurable 2-axis parallel kinematic machine Коаутор Journal of Mechanical Science and Technology, Vol.33, No.7, pp.3407-3421 2019
An indirect method of industrial robot programming for machining tasks based on STEP-NC Коаутор International Journal of Computer Integrated Manufacturing, Vol.32, No.1, pp.43-57 2019
An approach for applying STEP-NC in robot machining Аутор Robotics and Computer–Integrated Manufacturing, Vol.49, pp. 361–373 2018
Configuring A Mini-Laboratory and Desktop 3-Axis Parallel Kinematic Milling Machine Аутор Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, Vol.61, No1, pp. 33-42 2015
Desktop 3-axis parallel kinematic milling machine Коаутор International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Volume 46, pp 51-60 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
OСНOВE CAD/CAE/CAM TEХНOЛOГИJA, уџбеник, 2018. Универзитет у Новом Саду, Факултет Техничких наука. Коаутор
РАЗВОЈ ЕДУКАЦИОНЕ МАШИНЕ СА ПАРАЛЕЛНОМ КИНЕМАТИКОМ, 2012. Монографија из едиције Посебна издања Задужбине Андрејевић, Универзитет у Београду, Машински факултет. Аутор
ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ РЕЗАЊЕМ – Приручник – помоћни уџбеник, (Осам издања 1998, 1999, 2001, 2004, 2006, 2008, 2012, 2017.) Универзитет у Београду, Машински факултет. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда на такмичењу за Најбољу технолошку иновацију у Србији у 2007. години. Друго место у генералном пласману Министраство просвете, науке и технолошког развоја 2007
Годишња награда Привредне коморе Београда за најбоље докторске дисертације Конфигурисање нових машина алатки одбрањену на Машинском факултету Универзитета у Београду у школској 2009/2010. години Привредна комора града Београда 2011
Годишња награда Привредне коморе Београда за техничко унапређење Реконфигурабилни обрадни систем на бази робота за вишеосну обраду делова већих габарита са сложеним естетским и функционалним површинам Привредна комора града Београда 2011
Награда на такмичењу за Најбољу технолошку иновацију у Србији у 2011. години за освојено четврто место у генералном пласману у категорији реализоване иновације. Министраство просвете, науке и технолошког развоја 2011
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Чланство у Заједници научно истраживачких институција производног машинства Србије.
Чланство у жирију (комисији) за техничку оцену иновација на Такмичењима за најбољу технолошку иновацију, које организује Министраство просвете, науке и технолошког развоја.

Миленко Секулић

Члан програмског одбора и реализатор
0648214114
milenkos@uns.ac.rs
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука 

Радно место:

Доктор техничких наука 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2008 Факултет техничких наука асистент
2008 2012 Факултет техничких наука доцент
2012 2017 Факултет техничких наука ванредни професор
2017 2020 Факултет техничких наука редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The influence of mechanical properties of workpiece material on the main cutting force in face milling Аутор Metalurgija, 2010, Vol. 49, No 4, pp. 339-342 2010
Influence of material properties on machinability in face milling Аутор Materijali in tehnologije, 2012, Vol. 46, No 6, pp. 601-606 2012
Prediction of surface roughness in the ball-end milling process using Response Surface Methodology, Genetic Algorithms, and Grey Wolf Optimizer Algorithm Аутор Advances in Production Engineering and Management, 2018, Vol. 13, No 1, pp. 18-30 2018
Evolutionary multi-objective optimization of energy efficiency in electrical discharge machining Коаутор Journal of Mechanical Science and Technology, 2018, Vol. 32, No 10, pp. 4775-4785 2018
Evolutionary optimization of jet lag in the abrasive water jet machining Коаутор The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 101, No. 9-12, 2019, pp. 3131-3141 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Технологија обраде резањем: збирка решених и задатака за вежбу, Факултет техничких наука, Нови Сад Коаутор
Основе технологије обраде резањем, Факултет техничких наука, Нови Сад Коаутор
Збирка задатака из технологије обраде резањем, Факултет техничких наука, Нови Сад Коаутор
Основе технологије обраде резањем -2 издање, Факултет техничких наука, Нови Сад Коаутор
Основе технологије обраде скидањем материјала, Факултет техничких наука, Нови Сад Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља са златном плакетом Универзитета у Новом Саду Универзитет у Новом Саду 1991
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
VI Научно-стручна конференција Флексибилне технологије ММА97, Сомбор, Секретар организационог одбора
VII Научно-стручна конференција Флексибилне технологије ММА2000, Novi Sad, Члан организационог одбора
IX Научно-стручна конференција Флексибилне технологије ММА2006, Novi Sad, Члан организационог одбора
10th Intenational Scientific Conference on Flexible Technologies MMA2009, Novi Sad, Члан организационог и научног одбора
11th Intenational Scientific Conference on Flexible Technologies MMA2012, Novi Sad, Члан организационог одбора
12th Intenational Scientific Conference on Flexible Technologies MMA2015, Novi Sad, Члан организационог одбора
3rd Intenational Conference on Sustainable Life in Manufacturing SLIM2012, Istanbul, Turkey, Члан научног одбора
4th Intenational Conference on Sustainable Life in Manufacturing SLIM2013, Fiesa, Slovenia, Члан научног одбора
Journal of Production Engineering, Novi Sad, Serbia, ISSN :1821-493, члан уређивачког одбора
International Journal of Applied Engineering and Technology, Jaipur, Rajasthan, India, ISSN: 2277-212x, члан уређивачког одбора

Наталија Диковић

Реализатор
069740484
dikovicnatalija@gmail.com
Звање:

мастер професор технике и информатике 

Установа:

ОШ „Петар Лековић“ Пожега 

Радно место:

наставник технике и технологије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 1994 самостална делатност руководилац
1994 2000 ИТА Ариље Административни радник
2000 2020 ОШ „Петар Лековић“ Пожега наставник технике и технологије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Утицај такмичења из техничког и информатичког образовања на ниво постигнућа ученика“ Коаутор Конференција са међународним учешћем „ТИО 2012“ - Технички факултет Чачак 2.6.2012. 2012
„Примена мудла у настави техничког и информатичког образовања“ Аутор Конференција са међународним учешћем „ТИО 2012“ - Технички факултет Чачак 2.6.2014. 2014
“Оцењивање коришћењем мудла - мотивација за учење” Аутор Конференција са међународним учешћем „RPPO 2015“ - Технички факултет Чачак 26. септембар 2015. 2015
“Примeнa хибриднoг мoдeлa нaстaвe “ Аутор Научно-стручна конференција са међународним учешћем „Примена нових технологија и идеја у инжењерском школском образовању“ Техничка школа Пожега, 15-16 2017
"Application of a remote experiment in elementary school teaching" Аутор Научно-стручна конференција са међународним учешћем „TIE2018“ 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
«Техника и технологија» Убеник за 5. разред ОШ, 2018, МИГ Дакта Београд Коаутор
Сајт «Техника и технологија», 2015. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
„Најбољи едукатор Србије 2017.“ „Удружење Живојин Мишић“ 2017
Повеља општине Пожега Општина Пожега 2018
Признање за развој и допринос Д ПТК Србије Друштво педагога техничке културе Србије 2018
«Најбољи наставник бивше Југославије» «Асоцијација наставниа EX JY” 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан републичког актива Друштва педагога техничке културе
Мудл мрежа Србије
Асоцијација наставника бивше угославије,
Председник ДПТК Србије за златиборски округ