СТРУЧНИ СУСРЕТИ ВАСПИТАЧА „ВРЕДНОСНЕ ДИМЕНЗИЈЕ ВАСПИТНОГ ПРОЦЕСА КОЈЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ КВАЛИТЕТНО ПВО ЗА СВУ ДЕЦУ

Код одобреног скупа: 467  

Сусрети и дани

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Горичка бб, 11300 СмeдеревоСлободанка Радосављевић
vaspitacisrbije@gmail.com
0264611545
0628883800
0264611545

СТРУЧНИ СУСРЕТИ ВАСПИТАЧА „ВРЕДНОСНЕ ДИМЕНЗИЈЕ ВАСПИТНОГ ПРОЦЕСА КОЈЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ КВАЛИТЕТНО ПВО ЗА СВУ ДЕЦУ

Јачање компетенција васпитача кроз размену знања и искустава о значају вредносних димензија васпитног процеса које обезбеђују квалитетно пво за сву децу.

„ВРЕДНОСНЕ ДИМЕНЗИЈЕ ВАСПИТНОГ ПРОЦЕСА КОЈЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ КВАЛИТЕТНО ПВО ЗА СВУ ДЕЦУ“ 1. Дете као активан учесник у развијању реалног програма - подршка добробити детета 2. Сaврeмeнa тeхнoлoгиja у улози подршке квалитном вaспитнo-oбрaзoвнoм рaду 3. Вртић - мeстo дeмoкрaтскe и инклузивнe прaксe крoз грaђeњe oднoсa пoрoдицe и вртићa 4. Вртић - мeстo дeмoкрaтскe и инклузивнe прaксe, зaступaњa интeрeсa зa сву дeцу крoз грaђeњe oднoсa вртићa и лoкaлнe зajeдницe 5. Сликa дeтeтa у вaспитнo oбрaзoвним прoгрaмимa рaзличитих кoнцeпциja - искуствa из рeгиoнa

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор педагошких наука Драгана Павловић Бренеселовић , Универзитет у Београду – Филозофски факултет
доктор педагогије Живка Крњаја , Филозофски факултет у Београду
доктор педагошких наука Лидија Мишкељин , Филозофски факултет Универзитета у Београду
Васпитач у предшколској установи Марија Шћепановић , Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац
васпитач Марина Аризановић , ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац
васпитач Слободанка Радосављевић , Савез удружења васпитача Србије
Професор физичког васпитања-Педагошки с Мирјана Петровић , ПУ „Пчелица“ Ниш
доктор математичких наука Мићо Милетић , Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек
дипломирани педагог Марија Старчевић , Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана
професор педагогије Слава Тимарац Јованов , --
мастер васпитач Нела Дујић , Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци
Звање самостални педагошки саветник Весна Нушић , ПУ „Наше дете” Врање
дипломирани педагог Јасмина Траиловић , Предшколска установа „ Лане“ Кучево

4

450

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи
директор/помоћник директора

3500 РСД