СТРУЧНИ СУСРЕТИ ВАСПИТАЧА „ВРЕДНОСНЕ ДИМЕНЗИЈЕ ВАСПИТНОГ ПРОЦЕСА КОЈЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ КВАЛИТЕТНО ПВО ЗА СВУ ДЕЦУ

Код одобреног скупа: 467  

Сусрети и дани

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Горичка бб, 11300 СмeдеревоСлободанка Радосављевић
vaspitacisrbije@gmail.com
0264611545
0628883800
0264611545

СТРУЧНИ СУСРЕТИ ВАСПИТАЧА „ВРЕДНОСНЕ ДИМЕНЗИЈЕ ВАСПИТНОГ ПРОЦЕСА КОЈЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ КВАЛИТЕТНО ПВО ЗА СВУ ДЕЦУ

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор педагошких наука Драгана Павловић Бренеселовић , Универзитет у Београду – Филозофски факултет
доктор педагогије Живка Крњаја , Филозофски факултет у Београду
доктор педагошких наука Лидија Мишкељин , Филозофски факултет Универзитета у Београду
Васпитач у предшколској установи Марија Шћепановић , Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац
васпитач Марина Аризановић , ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац
васпитач Слободанка Радосављевић , Савез удружења васпитача Србије
Професор физичког васпитања-Педагошки с Мирјана Петровић , ПУ „Пчелица“ Ниш
доктор математичких наука Мићо Милетић , Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек
дипломирани педагог Марија Старчевић , Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана
професор педагогије Слава Тимарац Јованов , --
мастер васпитач Нела Дујић , Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци
Звање самостални педагошки саветник Весна Нушић , ПУ „Наше дете” Врање
дипломирани педагог Јасмина Траиловић , Предшколска установа „ Лане“ Кучево

4

450

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи
директор/помоћник директора

Радне биографије


Драгана Павловић Бренеселовић

Реализатор
0641531846
dbrenese@f.bg.ac.rs
Звање:

доктор педагошких наука 

Установа:

Универзитет у Београду – Филозофски факултет 

Радно место:

ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 1981 Филозофски факултет стручни секретар пројекта
1981 1982 Школигрица оснивач и сарадник
1983 2020 Филозофски факултет професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Павловић Бренеселовић, Д. (2004). Руковођење научно-истраживачким пројектом. У Пешић, М. и сарадници Педагогија у акцији – методолошки приручник, Аутор Београд: Институт за педагогију и андрагогију, стр. 75-95 2004
Павловић Бренеселовић, Д. (2008). Одрживост промена у васпитној пракси. У Алибабић, Шефика (ур.), Пејатовић, Александра (ур.). Образовање и учење - претпоставке европских интеграција Аутор Београд: Филозофски факултет, Институт за педагогију и андрагогију, стр. 193-207 2008
Павловић Бренеселовић, Д. (2012). Односи на раним узрастима. У Бауцал, А. (ур.) Стандарди за развој и учење деце раних узраста у Србији, Београд Аутор Београд: Институт за психологију/УНИЦЕФ, стр. 133-150 2012
Павловић Бренеселовић, Д. (2012). Партнерство породице и школе као димензија квалитета образовања : контроверзе учешћа родитеља у одлучивању у школи. У: Алибабић, Шефика (ур.), Медић, Снежана (ур.), Бодрошки-Спариосу, Биљана (ур.). Квалитет у образовању : изазови и перспективе Аутор Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, стр. 185-208 2012
Павловић Бренеселовић, Д., Крњаја, Ж., Матовић, Н. (2012). Педагошка документација: перспектива васпитача, Зборник Института за педагошка истраживања, год. 44, бр. 2, стр. 349-367 Коаутор ). Педагошка документација: 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Пешић, М., Павловић Бренеселовић, Д., Радуловић, Л. (1989). Модели различитих облика предшколског васпитања, Београд: РСИЗ Дечје заштите/Институт за педагогију и андрагогију Коаутор
Павловић Бренеселовић, Д. (1990). Положај детета у дечјем вртићу и првом разреду основне школе, Београд: Институт за педагогију и андрагогију Аутор
Павловски, Т., Павловић Бренеселовић, Д. (1999). Тимски рад у васпитној пракси, Београд: Институт за педагогију и андрагогију/Центар за интерактивну педагогију Коаутор
Крњаја. Ж., Павловић Бренеселовић, Д. (2013). Где станује квалитет – политика грађења квалитета у предшколском васпитању, Књига 1 Београд: Институт за педагогију и андрагогију Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
BASOPED
CIP
Педагошко друштво Србије

Живка Крњаја

Реализатор
0113206160
zivka.krnjaja@f.bg.ac.rs
Звање:

доктор педагогије  

Установа:

Филозофски факултет у Београду 

Радно место:

ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2020 Филозофски факултет у Београду Ванредни професор
2008 2013 Филозофски факултет у Београду Доцент
2000 2008 Висока школа струковних студија образовање васпитача Сремска Митровица и Виша професор струковних студија
1987 2000 ПУ „Полетарац“ Стара Пазова педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
КРЊАЈА, Живка, Идеологије образовних програма:шта очекујемо од образовања – стање и перспективе у Србији, , 2014, бр.3. 286 -303. Аутор Социологија 2014
ПАВЛОВИЋ-БРЕНЕСЕЛОВИЋ, Драгана, КРЊАЈА, Живка. Основе програма као димензија квалитета предшколског васпитања и образовања Коаутор Педагогија, 2014, бр.2. 160 -173 2014
КРЊАЈА, Живка, ПАВЛОВИЋ-БРЕНЕСЕЛОВИЋ, Драгана, Смернице за израду Основа програма предшколског васпитања, Коаутор Педагогија, 2014, бр.3. 220 -232 2014
ПАВЛОВИЋ-БРЕНЕСЕЛОВИЋ, Драгана, КРЊАЈА, Живка, МАТОВИЋ, Наташа. Педагошка документација: перспектива васпитача Коаутор Зборник Института за педагошка истраживања, ISSN 0579-6431, 2012, год. 44, бр. 2, стр. 349-367 2012
КРЊАЈА, Живка, ПАВЛОВИЋ-БРЕНЕСЕЛОВИЋ, Драгана. Васпитачи као истраживачи сопствене праксе Коаутор Настава и васпитање, ISSN 0547-3330, 2011, год. 60, бр. 2, стр. 296-309 2011
КРЊАЈА, Живка. Улога васпитача у сопственом професионалном развоју. Аутор Зборник радова Више школе за образовање васпитача, ИССН 1451-7019, 2004, 7, стр. 3-9. 2004
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
КРЊАЈА, Живка, ПАВЛОВИЋ-БРЕНЕСЕЛОВИЋ, Драгана. Где станује квалитет. Књ. 1, Политика грађења квалитета у предшколском васпитању. Београд: Институт за педагогију и андрагогију, 2013. XИ, 330 стр. Коаутор
КРЊАЈА, Живка, МИШКЕЉИН, Лидија. Од учења ка подучавању. Београд, 2006. 147 стр. Коаутор
РАЈОВИЋ, Вера, КРЊАЈА, Живка, ВРАНЕШЕВИЋ, jелена, НАЈДАНОВИЋ ТОМИЋ, Јелена, РАДУЛОВИЋ, Лидија, ТРКУЉА, Мирјана, ВУЈИСИЋ-ЖИВКОВИЋ, Наташа, ТАТИЋ ЈАНЕВСКИ, Сања, ГЛАМОЧАК,Саша, ГРУЈИЋ, Смиљана, ШИЈАКОВИЋ, Тања. Ментор и приправник : водич за наставнике, васпитаче и стручне сараднике. Београд: Завод з Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
BASOPED
ESAREA
Педагошко друштво Србије

Лидија Мишкељин

Реализатор
063239869
lidija.miskeljin@f.bg.ac.rs
Звање:

доктор педагошких наука 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

доцент, наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2010 Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељење за педагогију доцент
2007 2013 Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди професор педагошке групе предмета
2004 2007 Завод за унапређивање образовања и васпитања – Центар за професионални развој за руководилац сектора- осигурање квалитета програма стручног
2003 2004 Центар за професионални развој запослених саветник–координатор за развој и вредновање програма струч
2001 2003 Министарство просвете, спорта Републике Србије, Сектор за развој образовања и м саветник за стручно усавршавање за предшколско васпитање и о
1996 2001 Предшколска установа „Чукарица“ Београд Стручни сарадник-педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Диверсификација – значења и политике у пракси предшколског васпитања и образовања у Србији Аутор Зборник радова Педагошке основе модела процене стратегије унапређења квалитета образовања (35-50), Београд:ИПА Филозофкси факултет Универзитета у Бе 2014
Улога педагога у грађењу значање и развијању праксе дечјег вртића, 2014, Зборник радова Идентитет професије педагог у савременом образовању (76-80), Национални научни скуп – идентитет професије педагог у савременом образовању, Београд Аутор Фолозофски факултет, ИПА Универзитета у Београду 2014
Од аутономије професије ка колаборативном професионализму Аутор Зборник радова са Међународне научностручне конференције Методички дани 2015, Кикинда: Висока школа струковних студија за образовање васпитача 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Водич кроз стручно усавршавање и напредовање наставника, васпитача и стручних сарадника“, 2007., Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије
Balkan Society for Pedagogy and Education (BASOPED)
ESREA - European Society for Research on the Education of Adults

Марија Шћепановић

Члан програмског одбора и модератор
0644852509
maramara6641@gmail.com
Звање:

Васпитач у предшколској установи 

Установа:

Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац 

Радно место:

Васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2000 ПУ „ Нада Наумовић“ Васпитач
2000 2006 ПУ „ Нада Наумовић“ руководилац вртића
2006 2011 ПУ „ Нада Наумовић“ Васпитач
2012 2020 ПУ „ Нада Наумовић“ руководилац вртића
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Унапређивање васпитно-образовног рада у функцији квалитета предшколског васпитања и образовања» Чудна воћка″ деца и васпитачи партнери у игри и учењу Аутор Четврти окружни стручни сусрети у Нишу 2015
Дете у драмској игри Аутор Савез удружења васпитача Србије, Смедерево 2015
″Инклузивни модел сарадње јаслица и вртића″ Коаутор Савез удружења васпитача Србије, Смедерево 2014
« У игри драме и позоришта»- Аутор Савез удружења васпитача Србије, Смедерево 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
1. Гран-при фестивала Фестивал драмског стваралаштва деце и васпитача - ДЕДАР, Смедерево 2006
3. Прва награда за најбољу представу у категорији васпитача Фестивал драмског стваралаштва деце и васпитача - ДЕДАР, Смедерево: 2008
8. Прва награда за најбољу режију дечије представе Савез удружења васпитача Србије, Смедерево 2006
9. Награда за адаптацију текста за децу Савез удружења васпитача Србије, Смедерево 2009
10. Награда за комуникацају са публиком Савез удружења васпитача Србије, Смедерево 2007
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
од септембра 2000.год до септембра 2001.год ангажована у Дечји центар НВО FACE, као аутор и реализатор креативне радионице « Маштара-сваштара» за децу од 5-7 година;
аутор и реализатор еколошког пројекта « Ово је земља за све наше људе» у периоду април-јул 2001.год;
аутор и реализатор еколошке радионице « Добро дрво»у оквиру Међународног еколошког позоришта за децу и младе Бачка Паланка- август 2001.год
Аутор и реализастор драмских радионица « Мали принц»за децу од 5-7 год у оквиру пројекта «Заједно» у пу « Нада Наумовић» у периоду фебруар-јун 2002.год
рад у Инклизивном центру при ПУ « Нада Наумовић» у периоду април-новембар 2007.год
- Удружења васпитача Шумадије

Марина Аризановић

Члан програмског одбора и модератор
0607157155
marizanovic@gmail.com
Звање:

васпитач 

Установа:

ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац 

Радно место:

координатор- посебне програме и култур 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 1994 ПУ"Младост"-Медвеђа васпитач
1994 2011 ПУ"Вукица Митровић"-Лесковац васпитач
2011 2020 ПУ"Вукица Митровић"-Лесковац Координатор-посебне програме и културну и јавну делатност
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
-"Једно тело двадесет душа",презентација модела А Коаутор стручним сусретима 1998.гу В.Плани 1998
Отворена врата променама Коаутор Зборник радова са 19.стручних сусрета васпитача 2005
-"Искрице-ликовна колонија 2006.", Аутор Стручни сусрети васпитача у В.Бањи, 2006
Пројекат "Сложни у различитостима" Реализатор ЦИП,Београд 2010
Награде и признањ
Назив Организација Година
Годишња награда за допринос унапређивању васпитно образовног рада ПУ"Вукица Митровић"- Лесковац 1998
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача јабланичког округа
БАПТА (Балкански савез удружења васпитача)

Слободанка Радосављевић

Члан програмског одбора и реализатор
0628883800
vaspitacisrbije@gmail.com
Звање:

васпитач 

Установа:

Савез удружења васпитача Србије 

Радно место:

председник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1973 1974 Ош «Братство», Т.Раштела Наставник музике
1974 1974 Ош «Уча», Водањ учитељ
1975 1975 «Стандард», Београд благајник
1976 1981 ПУ «Наша радост», Смедерево Руководилац ОЈ
1981 1985 ПУ»Бошко Буха»,Смедерево директор
1986 1989 ПУ «Наша радост», Смедерево Васпитач
1989 1991 ПУ»Младост»,Милошевац Васпитач
1991 1995 Ош «Н.Петровић», В.Плана васпитач
1995 2003 ПУ»Дeчје царство»,В.Плана васпитач
2003 2004 ПУ»Дeчје царство»,В.Плана директор
2004 2006 ПУ «Наша радост», Смедерево васпитач
2007 2020 Савез удружења васпитача Србије председник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Шта очекујемо од свог детета. Аутор Смедеревски магазин, (37) 3, 2008
Радознало дете Аутор Смедеревски магазин, (25)6, 2009
Припремљеност детета за полазак у школу Аутор Смедеревски магазин, (35) 15, 2010
Дете у игри најбоље учи да мисли, Аутор Смедеревски магазин, (29) 25, 2015
Уводна реч. П. Спасојевић (ур) „Савремено образовање и компетенције васпитача у предшколским установама, Аутор Графомарк, Лакташи, стр.5-7 2013
Oсврт на виђење даровитости у предшколској пракси Аутор Д.Богавац (ур) „Инклузија у предшколству –стање, проблеми и потребе, Newpress Смедерево, стр.13-19. 2015
Значај струковних удружења у предшколској делатности Аутор Сажетак рад првог Конгреса стручних радника предшколских установа Србије-СРПУС, С. Радосављевић Newpress Смедерево, стр.19-21. 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Математиком упознај околину,(“Радост“,Велика Плана,1995) Аутор
«Почетна математика» (“Радост“, Велика Плана 1998) Аутор
«Математика , игра открића» (“Ведра“, Смедерево, 2007) Аутор
« Путељак 5» (“Радост“, Велика Плана, 2002) Аутор
«Стопице 4» (“Радост“, Велика Плана, 2000) Аутор
«Откривам и сазнајем» (“Ведра“, Смедерево, 2006) Аутор
«Почетно писање» (“Ведра“, Смедерево, 2007) Аутор
«Причам ти» (“Радост“, Велика Плана, 2006) Аутор
«И мали глумац је глумац» ,( “Ведра” Смедерево, 2007); Аутор
«Пут једног васпитача» (“Публик Практикум“, Земун, 2011) Аутор
«Нама за нас» („Newpress“ Смедерево, 2013) Аутор
«У вртићу расту људи» („ЈРЈ Мој издавач“ Земун, 2015) Аутор
Моје велико ЈА у породици и школи,„ЈРЈ Мој издавач“ Земун, 2015) Аутор
У крилу огњишта, „Newpress“ Смедерево, 2019 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача „Чигра“, Смедерево
Савез удружења васпитача Србије
Балкански савез удружења васпитача

Мирјана Петровић

Члан програмског одбора и модератор
0631181230
mirjanapetrovicmima@gmail.com
Звање:

Професор физичког васпитања-Педагошки с 

Установа:

ПУ „Пчелица“ Ниш 

Радно место:

Професор физичког васпитања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 1992 ОШ “Борис Кидрич” Ниш Професор физичког васпитања
1992 2020 ПУ „Пчелица“ Ниш Стручни сарадник за физичко васпитање
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Петровић, М., Јонић, З., Коцић, Ј. (2011):Спортско-рекреативне активности деце узраста 5 и 6 година вртића ’’Цврчак’’ у Нишу, Аутор Спортмонт, Херцег Нови, Црна Гора 2011
. Јонић, З., И. Тодоров, М. Петровић, М. Милошевић, Љ. Стаменковић, Ж. Митровић, М. Пејчић, Р. Николић, Г. Јовановић. (2013): Сва су деца за нас иста, Међународна научно-стручна конференција Васпитно образовни и спортски хоризонти, Коаутор Суботица 2013
Коцић, Ј., Јонић, З., Петровић, М.,Тодоров, И., Петровић, Л. (2013): Упоредни статус стања равног стопала деце предшколског узраста у вртићима на периферији града Ниша од 2004. до 2012. године, Међународна научно-стручна конференција Васпитно образовни и спортски хоризонти,. Коаутор Суботица 2013
Коцић, Ј.,Јонић, З.,Петровић, М., Митровић, Ж. (2014), Рекреација деце у вртићима Ниша, Међународна научно-стручна конференција Васпитно образовни и спортски хоризонти Коаутор Суботица. 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Корак по корак за здрав корак, Зоран Јонић, Јадранка Коцић, Мирјана Петровић и сар. (2012), издање Пунта-Ниш, суиздавач ПУ Пчелица Ниш, ИСБН 978-86-7990- Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
- Друштво педагога физичке културе
- Удружење стручних сарадника и сарадника ПУ Србије
- Члан програмског одбора Савеза удружења васпитача Србије

Мићо Милетић

Члан програмског одбора и модератор
0628835370
micomiletic@yahoo.com
Звање:

доктор математичких наука 

Установа:

Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек 

Радно место:

професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2020 Висока школа за васпитаче Алексинац проф. струк студија
2006 2008 Висока техничка школа Београд предавач
1991 2006 Техничка школа «Змај» Земун професор математике
1988 1991 Техничка школа Лепосавић професор математике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Заснивање појма броја Аутор Зборник радова Наука и глобализација, Филозофски факултет Пале 2014
Онтолошке геометрије Бруна и Петронијевића Аутор Мегатренд ревија 793-803 стр. 2012
О бесконачном Аутор Зборник радова Друге математичке конференције Р. Српске, Tребиње, 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Инжењерска математика 1 (елементи теорије и примери) , Београд, 2014, Висока техничка школа Београд Аутор
Математика 2 ( статистичка анализа података), 2014, ВТС Бг Аутор
Људски је грешити, Београд, 2011, Математископ Аутор
О четвртој димензији, 2013, Архимедес, Београд Аутор
Шале и анегдоте о математичарима, 2014, Београд, Метематископ Аутор
Радионица математичких игара, Конференција за васпитаче, 2016. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Математичко друштво „Архимедес“ потпредседник друштва
Члан Програмског одбора за преглед и одабир радова - Савез удружења васпитача Србије

Марија Старчевић

Члан програмског одбора и модератор
0605211177
mica.starcevic@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2020 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана директор
2005 2012 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана стручни сарадник-педагог
2001 2005 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Радионице поводом нацрта нових основа програма предшколског васпитања Аутор Предшколској установи „Дечје царство“ 2012. 2012
«Кроз игру до слова», Аутор Савез удружења васпитача Србије, 2012, 2012
«Стандарди компетенција васпитача у концепцији целоживотног учења Аутор Први конгрес стручних радника Савез удружења васпитача Србије, 2015.предшколских установа Србије 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез удружења васпитача Србије
Члан Прoгрaмскoг oдбoрa за преглед и одабир радова / Савез удружења васпитача Србије

Слава Тимарац Јованов

Члан програмског одбора и модератор
066428244
slavaaleksandra@gmail.com
Звање:

професор педагогије 

Установа:

-- 

Радно место:

-- 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 1983 ОШ '' Жарко Зрењанин'' Апатин стручни сарадник педагог
1983 2003 ПУ '' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник педагог
2003 2004 Министарство просвете Просветни саветник
2004 2014 ПУ '' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Инклузија-стање, проблеми,потребе Аутор Уводно излагање,Зборник радова,трећа научно-стручна конференција,Бапта,Цетиње,2014 2201
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Кругови пријатељства,2010,Креативни Центар Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружења стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Стручни консултант Удружења Стручних сарадника
Члан председништва удружења стручних сарадника и сарадника ПУ,Центар Центар Нови Сад
Почасни и подржавајући члан Савеза удружења васпитача Србије
Члан комисије за избор радова за стручне сусрете медицинских сестара васпитача
Модератор на стручним сусретима ССС,васпитача,медицинских сестара васпитача
Ментор у пилотирању Балканског приручника за васпитаче ''Уважавање различитости и изградња мира''

Нела Дујић

Члан програмског одбора и модератор
062229983
neladujic@gmail.com
Звање:

мастер васпитач 

Установа:

Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци 

Радно место:

васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2929 Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Безбедно дете на улици“ Коаутор Стручни сусрети васпитача Војводине„Примери добре праксе“; 2012
“;,,Дете и медији“ Аутор Четврта стручна конференција међународног карактера Балканска асоцијација педшколских установа (БАПТА), 2015
,,Усмеравање деце и родитеља на правилно коришћење ICT и медија“, Аутор Интердсциплинарна научно-стручна конференција са међународним учешћем: ,,Свакодневни живот детета“, Висока школа струковних студија за образовање ва 2016
,,Ми као астронаути-пројектно планирање у вртићу“ Аутор Стручни сусрети васпитача Војводине 2016
,,Цветићи и музика“ Аутор Шеста стручна конференција међународног карактера: ,,Дете у свету музике“ ; Балкански савез удружења васпитача (БАПТА 2016
,,Пројектно планирање у вртићу“ Аутор Стручна конференција за васпитаче:,,Истраживачки приступ васпитној пракси“, 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Дујић, Н.(2015)Компетенције васпитача у коришћењу савремених комуникација и сарадња са породицом ,,Дете и медији“, проф.дрДрагана Богавац ,,Зборник радова Ivнаучно-стручне конференције БАПТА сарадња са породицом у доба савремене комуникације“ (стр.103-114),Охрид, New press Смедерево Аутор
Дујић, Н. (2016) Отвореност предшколске установе према породици грађење партнерских односа према породици у предшколској установи ,,Дете и медији“, Радосављевић С. Зборник стручна конференција за васпитаче ,,Вртић као отворени систем искуства и изазови“ (стр.189-197),Кладово, New press Смедерево Аутор
Дујић,Н. (2016)Игра као ресурс у развијању програма ,,Ми као астронаути-пројектно планирање“ Радосављевић С. Зборник стручна конференција за васпитаче ,,Игра-начин живљења на предшколском узрасту“ (стр.190-196),Тара,New press Смедерево Аутор чланка Аутор
Дујић, Н. (2017) Богаћење дечјег искуства кроз неговање музичке перцепције ,,Цветићи и музика“, проф.дрДрагана Богавац ,,Зборник радова шесте научно- стручне конференције БАПТА дете у свету музике“ (стр.512-516), Сарајево, New press Смедерево Аутор
Дујић,Н. (2017) Преиспитивање сопствене праксе,,Проектно планирање у дечјем вртићу“,Радосављевић С.Зборник стручна конференција за васпитаче ,,Истраживачки приступ васпитној пракси“ (стр.59-65) Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Управног одбора Удружења васпитача Војводине
Управног одбора Савеза удружења васпитача Србије
програмског одбора Савеза удружења васпитача Србије
Модератор на научно-стручној конференцији БАПТА
Модератор на стручној конференцији за васпитаче
Саветник-спољни сарадник Школске управе Сомбор
Члан Мреже практичара за подршку предшколском васпитању и образовању

Весна Нушић

Члан програмског одбора и модератор
0638847962
vesna.nusic@gmail.com
Звање:

Звање самостални педагошки саветник  

Установа:

ПУ „Наше дете” Врање  

Радно место:

васпитач.  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 2020 ПУ „Наше дете” Врање васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
изради програма диверсификованог облика рада са децом у “ Дечјем клубу за правилан раст и развој“, 2012/2013.год. Коаутор ПУ „Наше дете” Врање 2011
Дечјег клуба за правилан раст и развој Аутор град Врање. 2015
Пројекат: „ Вртићи без граница“ , Коаутор Министарство просвете и Центар за интерактивну педагогију Београд 2013
Улога васпитача у прихватању и неговању естетских особина у књижевном делу за децу Коаутор Тематском зборнику Учитељског факултета „Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста“,2012. год 2012
„ Посебни облици рада са децом узраста 3.- 5,5. год Аутор Тематском зборнику учитељског факултета „ Савремене тенденције у наставним и ваннаставним активностима на учитељским( педагошким ) факултетима“ , 2014 2014
Лутка причалица у рукама деце и васпитача“- Коаутор Зборник Савеза удружења васпитача Србије „ Луткарско и драмско стваралаштво у васпитно-образовном процесу и јачање дечјих и васпитачких компетенција“ 2015
Игра у функцији прихватања и неговања различитости“ Коаутор Зборник Савеза удружења васпитача Србије „Игра- начин живљења на предшколском узрасту“- 2016.год. 2016
„Кроз врањске сокаке очима деце“, Коаутор Зборник Савеза удружења васпитача Србије „Истраживачки приступ васпитној пракси“ - 2017. год. 2017
Тимски рад професора методике ликовног васпитања, васпитача и педагога у реализацији усмерених ликовних активности у вртићу“, Коаутор Тематском зборнику Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди - 2016. год. 2016
„Графомоторика кроз игру као припрема за школу“- Коаутор Зборнику радова пете научно –стручне конференције 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
-„Драмске и дечије игре“, Врање, 2013.год. Аутор
Палчић и пријатељи“-сличности и разлике међу нама Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан комисије за полагање испита за лиценцу
Члан Mреже практичара

Јасмина Траиловић

Члан програмског одбора и модератор
062567981
delicjaca@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Предшколска установа „ Лане“ Кучево 

Радно место:

стручни сарадник педагог  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2008 Средња школа „ Младост “ Петровац на Млави Стручни сарадник педагог
2008 2020 Предшколска установа „ Лане“ Кучево Стручни сарадник педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Поштовање тимског рада-медицинска сестра активни учесник васпитно образовног рада Извођач XV Стручни сусрети “Васпитачи васпитачима” у Врњачкој бањи 2010
„Мислите о томе-индивидуализација у васпитно-образовном раду процесу“ Извођач V Стручни сусрети стручних сарадника предшколских установа у Београду 2011
“Живот у јаслицама-учимо кроз држење и игру” Извођач XVII Стручни сусрети сестара предшлколских установа Србије-Кладово 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника предшколских установа Србије;
Удружење за психотерапију, саветовање и коучинг Србије;
Члан жирија за избор Нај играчке у Смедереву, 2010.године;
Члан Програског одбора Савеза удружења васпитача Србије