Спортске активности за децу са инвалидитетом - примери добре праксе

Код одобреног скупа: 429  

Трибина

Спортски савез особа са инвалидитетом Београда
Вјекослава Ковача 11, БеоградАлександар Вујчић
aca.vujcic@gmail.com
0112410099
0646463808

Спортске активности за децу са инвалидитетом - примери добре праксе

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

професор Александар Вујчић , Спортски савез особа са инвалидитетом Београда
сарадник у настави - асистент Ивана Сретеновић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
редовни професор Горан Недовић , Универзитет у Београду - Факултет за специјалну ед
доктор наука Милосав Адамовић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију,
примаријус Данијела Вукићевић , Клиника за рехабилитацију „др Мирослав Зотовић“
редовни професор Горан Касум , Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета
доцент Бојан Јоргић , Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет
Магистар физичке културе Анђелка Бранковић , Школа за основно и средње образовање са домом „Све
Дипломирани дефектолог-олигофренолог Александра Слијепчевић , Школа за основно и средње образовање са домом „Све
Професор мастер физичког васпитања Нино Манојловић , Средња занатска школа
Тренер специјалиста Жарко Поповић Поповић , Пливачки клуб „Волтурнус”
Мастер физичког васпитања и науке у спор Игор Бежановић , Пливачки клуб Нови Сад, Спортско удружење Халивик
Проф. физичког васпитања Ведрана Рашовић , ОШ“Јанко Веселиновић“

1

70

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Васпитач у предшколсој установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Универзитет Сингидунум, Кумодрашка 261 28.01.2020. 30

Радне биографије


Александар Вујчић

Члан програмског одбора и реализатор
0637051656
aca.vujcic@gmail.com
Звање:

професор 

Установа:

Спортски савез особа са инвалидитетом Београда 

Радно место:

професор физичке културе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2019 ортски савез особа са инвалидитетом Београда стручни радник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Програм пливања за особе са инвалидитетом Програм развоја моторике за особе са инвалидитетом Програм спортско - елементарних игара за особе са инвалидитетом Фитнес програм за особе са инвалидитетом Аутор Стручни скуп " Значај спортских активности у инклузији деце са сметњама у развоју „ 2018

Ивана Сретеновић

Реализатор
0641470408
ivana.sretenovic011@gmail.com
Звање:

сарадник у настави - асистент 

Установа:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Радно место:

дипломирани дефектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2015 Савез за церебралну и дечију парализу Србије стручни сарадник
2015 2018 Универзитет у Београду -Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију асистент приправник
2018 2019 Универзитет у Београду -Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Сретеновић, И., Недовић, Г. (2015). Моторичке вештине код деце са сметњама у развоју и деце типичног развоја. Научно стручни скуп АСПЕКТ „Значај физичке културе за особе са сметњама и поремећајима у развоју, Зборник радова, стр. 5-8, Београд Аутор Саопштење са скупа националног значаја, 2015 2015
Сретеновић, И., Недовић, Г. (2016). Повезаност успеха у школи и моторичких способности код ученика са интелектуалном ометеношћу. У М. Ристић & А. Вујовић (Ур.), Дидактичко - методички приступи и стратегије - подршка учењу и развоју деце (стр. 385 - 392), Зборник радова са међународног научног скупа, Аутор Објављен рад у зборнику радова са међународног научног скупа, 2016. 2016
Sretenovic, I., Gesoski, B. (2013). Anthropometric characteristics and motor skills in students with intellectual disabilities in relation to the students with normal developmental characteristics. 4th International Conference “Modern aspects of special education and rehabilitation of persons with d Аутор Саопштење са скупа, 2013. 2013
Sretenović, I., Nedović, G., & Đorđević, S. (2018). Assessment of Balance in Younger School Age Children with Intellectual Disability. FACTA UNIVERSITATIS, Series: Physical Education and Sport, 16 (3), 687-696. https://doi.org/10.22190/FUPES171010061S Аутор објављен рад у часопису, 2018. 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Асоцијација за когнитивну неурорехабилитацију
Ресурсни центар за специјалну едукацију
Друштво за помоћ МНРО Врачар

Горан Недовић

Реализатор
0641190111
goran.ned@sbb.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Универзитет у Београду - Факултет за специјалну ед 

Радно место:

наставник на Универзитету у Београду 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2001 Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију (Дефе асистент
2001 2007 Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију (Дефе доцент
2007 2012 Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију (Дефе ванр проф
2012 2019 Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију (Дефе редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Nedović, G., Sretenović, I., Potić, S. (2014). Preventivno-korektivni rad u osnovnoj školi. III stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem „Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju“, Zbornik rezimea, str.17, Smederevo. Аутор Саопштење са скупа националног значаја, 2014. 2014
Рапаић, Д., Недовић, Г., Трунић, Н., Младеновић, М., Лазаревић, П., Лазаревић, С. (2015). Теоријска и емпиријска основа физичке културе за децу и омладину са сметњама и поремећајима у развоју. У Д. Рапаић и сар. (Ур.), Мултидисциплинарност физичке културе за оосбе са сметњама и поремећајима у развој Коаутор објављен рад у тематском зборнику националног значаја, 2015. 2015
Sretenović, I., & Nedović, G. (2015). Poređenje antropometrijskih karakteristika dece sa kognitivnim teškoćama, dece sa senzornim smetnjama i dece tipičnog razvoja. Beogradska defektološka škola, 21 (2), 9-23. Коаутор објављен рад у часопису, 2015. 2015
Sretenović, I., Nedović, G., & Đorđević, S. (2018). Assessment of Balance in Younger School Age Children with Intellectual Disability. FACTA UNIVERSITATIS, Series: Physical Education and Sport, 16 (3), 687-696. https://doi.org/10.22190/FUPES171010061S Коаутор објављен рад у часопису, 2015. 2018
Недовић, Г., Илић - Стошовић, Д., Рапаић, Д. (2016). Специфичности одабира и реализације физичких активности и спорта за особе са тешкоћама у развоју и инвалидитетом. Научно стручни скуп Универзитета Сингидунум „Савремени аспекти физичког васпитања, спорта и рекреације“, Зборник радова (стр. 16 -22) Аутор саопштење са скупа националног значаја, 2016. 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Рапаић, Д., Недовић, Г. (2011). Церебрална парализа: праксичке и когнитивне функције. Београд: Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, ЦИДД Коаутор
Недовић, Г., Рапаић, Д. (2012). Практикум превентивно - корективног рада у основној школи. Београд: Друштво дефектолога Србије. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Асоцијација за когнитивну неурорехабилитацију
Ресурсни центар за специјалну едукацију
Друштво за помоћ МНРО Врачар
European Neuroscience Association
European Society for Cognitive Psychology
International Brain Research Organization
European Brain and Behavior Society

Милосав Адамовић

Реализатор
0607131127
milosavadamovic@hotmail.com
Звање:

доктор наука 

Установа:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, 

Радно место:

дефектолог - соматопед 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2012 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију сарадник у настави
2012 2019 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију асистент
2019 2019 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The ability to maintain balance in children with autism and children from typical population. Аутор часопис 2018
The ability to maintane postural balance in adolescents with mild intellectual disability and adolescents with tipical development Аутор часопис 2018
Wii Fit virtual exercise program for improving body balance control in children with Down’s syndrome – case study Аутор часопис 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Друштва дефектолога Србије.
Члан асоцијације за когнитивну неурорехабилитацију

Данијела Вукићевић

Реализатор
0603435310
vukicevicdanijela@yahoo.com
Звање:

примаријус  

Установа:

Клиника за рехабилитацију „др Мирослав Зотовић“ 

Радно место:

лекар, субспецијалиста дечје рехабилитац 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2019 Клиника за рехабилитацију „др Мирослав Зотовић“ одељенски лекар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Физичка активност особа са инвалидитетом- изазови, успеси,задовољство Аутор Стручни скуп 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Лако до првих корака Аутор
Церебрална парализа-мултидисциплини приступ Коаутор

Горан Касум

Реализатор
0605253125
goran.kasum@fsfv.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета  

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2005 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду асистент
2005 2010 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду доцент
2010 2015 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду ванр проф
2015 2019 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Феномен Летњих параолимпијских игара Коаутор Физичка култура, 2010: 64(2), ст. 68-75 2010
Борилачки спортови за особе са инвалидитетом Коаутор Физичка култура, 2011: 65(1), ст. 60-69 2011
Personality characteristics of serbian male wheelchair and profesional basketball players Коаутор Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica, 2012: 42 (2), pp. 41-47. 2012
Спорт у рехабилитацији особа са инвалидитетом Коаутор Здравствена заштита, 2013: 42 (3), ст. 58-66 2013
Competitive Anxiety, Self-Confidence and Psychological Skills in Top Athletes With and Without Disabilities: A Pilot Study Коаутор Facta Universitatis, 2014: 12 (2), pp. 59 – 70 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Спорт особа са инвалидитетом, 2015., ФСФВ Универзитета у Београду Аутор
Борења, 2010., ФСФВ Универзитета у Београду Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Национално признање Влада Р. Србије 2007
Мајска награда Спортски савез Србије 2013
Награда Јован Микић Спартак Спортски савез Војводине 1995
Златни орден Рвачки савез Србије 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник Стручне комисије ССОСИБ
Члан Управног одбора Спорског савеза Београда
Члан Управног одбора Рвачког савеза Београда

Бојан Јоргић

Реализатор
0605537118
bojanjorgic@yahoo.com
Звање:

доцент 

Установа:

Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет  

Радно место:

Доктор наука физичког васпитања, спорта  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2019 Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Нишу доцент на предемтима физичко вежбање и спорт особа са инвали
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Autizam i fizičko vežbanje. Предавач 2. naučno -stručna konferencija Savremeni aspekti fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije - ASPEKT" (str. 1-15). Beograd: Fakultet za fizičku kultur 2016
The effects of aquatic activities on physical fitness and aquatic skills in children with autism spectrum disorders: a systematic review. Коаутор Facta Universitatis, Series Physical Education and Sport, 13 (3), 351-362. 2015. година 2015
Физичко вежбање Предавач Семиар: ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И ПЛИВАЊЕ ДЕЦЕ СА АУТИЗМОМ - ОБУКА И ТРЕНИНГ 2016. година 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Холистички приступ адаптивном физичком вежбању – књига за студенте мастер студија Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
СЕРТИФИКАТ: LEVEL 1 CERTIFIED PROFESSIONAL AUTISM FITNESS OF AMERICA 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник скупштине Асоцијације адаптивног пливања Србија - АДАПТС
Референт – стручни сарадник за физичко вежбање, при Градском удружењу за помоћ особама са аутизмом из Ниша- ГУПОАН

Анђелка Бранковић

Реализатор
0606615655
sdsingidunum@gmail.com
Звање:

Магистар физичке културе 

Установа:

Школа за основно и средње образовање са домом „Све 

Радно место:

Наставник физичког васпитања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2019 Школа за основно и средње образовање са домом „Свети Сава“ Наставник физичког васпитања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Телесни статус деце са посебним потребама као фактор успешнијег програмирања наставе физичког васпитања Коаутор Зборник радова међународног скупа Дани дефектолога 2004. 2004
Статус кичменог стуба, зглоба колена и стопала деце са посебним потребама Коаутор Зборник радова међународног скупа Дани дефектолога 2004. 2004
Програми скијања, једрења и јахања као ваннаставне спортске активности деце са сметњама у развоју Аутор Дани дефектолога 2018. 2018
Инклузивне ваннаставне спортске активности као метод превенције и корекције у раду са децом са сметњама у развоју Аутор Дани дефектолога 2018. 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
Допринос школском спорту деце са посебним потребама Спортски савез особа са инвалидитетом 2010
Признање за освојене медаље на светским играма Special Olympics Лос Анђелес 2015. Год. Спортски савез особа са инвалидитетом 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Специјална Олимпијада Србије
Спортски савез Србије
Друштво дефектолога Београда, Друштво дефектолога Србије

Александра Слијепчевић

Реализатор
0642384761
saska.slijepcevic@gmail.com
Звање:

Дипломирани дефектолог-олигофренолог 

Установа:

Школа за основно и средње образовање са домом „Све 

Радно место:

Наставник разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2019 Школа за основно и средње образовање са домом „Свети Сава“ Наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Програми скијања, једрења и јахања као ваннаставне спортске активности деце са сметњама у развоју Коаутор Дани дефектолога 2018. 2018
Израда и употреба иновативних дидактичких средстава у настави Аутор Дани дефектолога 2018. 2018
Превентивни, стимулативни и корективни рад кроз радно-стваралачке и слободне активности у основној школи Аутор Дани дефектолога 2019. 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Специјална Олимпијада Србије
Спортски савез Србије
Друштво дефектолога Београда, Друштво дефектолога Србије

Нино Манојловић

Реализатор
0642440914
manenino@gmail.com
Звање:

Професор мастер физичког васпитања 

Установа:

Средња занатска школа 

Радно место:

Професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2019 Средња занатска школа Београд Професор мастер физичког васпитања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Спортске активности деце и омладине са сметњама у развоју“ Аутор Научно стручна конференција „Значај физичке културе за особе са сметњама и поремећајима у развоју“ 2016
„Позитивне бихејвиоралне интервенције као модел пружања подршке – Таксономија техника принципи креирања третмана и значај мултидисциплинарног тима“ Коаутор V стручно-научни скуп са међународним учешћем „Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју“ Ваљево 2017 год. 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српски савез за рекреативни спорт особа са инвалидитетом - председник
Спортско рекреативно удружење за децу и омладину са посебним потребама ДЕЛФИН Нови Сад
Спортско рекреативно удружење за децу и омладину са посебним потребама ДЕЛФИН 011 Београд

Жарко Поповић Поповић

Реализатор
0603155508
zarkopopovic011@gmail.com
Звање:

Тренер специјалиста 

Установа:

Пливачки клуб „Волтурнус” 

Радно место:

Тренер 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2014 пливачки клуб " 11.април " и Волтурнус тренер
2017 2019 Висока спортска и здравствена школа Предавач – сарадник у настави на смеру пливање
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Комуникација и конфликти између тренера пливања деце предшкоског узраста и родитеља Аутор Popović, Ž.,Mladenović, M.(2012) Komunikacija i konflikti između trenera plivanja dece predškolskog uzrasta i roditelja; Beograd. Naučni časopis Sprot 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење пливачких тренера Србије

Игор Бежановић

Реализатор
0655070761
igorbezanovic@gmail.com
Звање:

Мастер физичког васпитања и науке у спор 

Установа:

Пливачки клуб Нови Сад, Спортско удружење Халивик 

Радно место:

Тренер пливања, председник спортског удр 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2017 Пливачки клуб Нови Сад - Тренер у школи пливања - Тренер такмичарских група
2017 2019 Спортско удружење Халивик - Председник удружења - Руководилац свих програма
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Утицај Халивик концепта пливања на побољшање пливачких способности код особе са дијагнозом церебрална парализа – инфантилис спастица Аутор Стручни скуп 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан светке Халивик асоцијације ( https://halliwick.org/ )
Члан скупштине Пливачког савеза Новог Сада
Члан Спортског савеза Новог Сада

Ведрана Рашовић

Реализатор
0606686008
vedrana.rasovic@gmail.com
Звање:

Проф. физичког васпитања 

Установа:

ОШ“Јанко Веселиновић“ 

Радно место:

просветни радник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2019 ОШ " Свети Сава " Врчин и ОШ Јанко Веселиновић " Београд наставник физичког васпитања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Физичко васпитање деце са телесним инвалидитетом Коаутор Стручни скуп 2018