Визија и путеви ка квалитетном образовању

Код одобреног скупа: 427  

Трибина

Регионални центар за стручно усавршавање Књажевац
Улица Јове Курсуле 1Дејан Томић
rcsu.knj@gmail.com
019731920
0653599830
019730113

Визија и путеви ка квалитетном образовању

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

професор математике и информатике Бранислав Ранђеловић , Завод за вредновање квалитета образовања и васпит.
дипломирани дефектолог Данијела Ђукић , Завод за вредновање квалитета образовања и васпит.
дипл.инж. организације – одсек за информ Катарина Алексић , Завод за вредновање квалитета образоваења и васп.
Мастер математике Драгана Станојевић , Завод за вредновање квалитета образовања и васпит.

1

250

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Регионални центар за стручно усавршавање Књажевац 14.12.2019. 95

Радне биографије


Бранислав Ранђеловић

Реализатор
0691045949
bane@ceo.gov.rs
Звање:

професор математике и информатике 

Установа:

Завод за вредновање квалитета образовања и васпит. 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2019 Електронски факултет Ниш Доцент
2018 2019 Учитељски факултет Лепосавић Наставник ангажован екстерно за извођење наставе
2008 2012 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Директор
2012 2015 Градско веће Ниш члан Градског већа
2016 2019 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Uvođenje opštih i međupredmetnih kompetencija I promena nastavne prakse – analiza zasnovana na predlozima i sugestijama nastavnika, OBRAZOVNE PROMENE U SRBIJI: IZAZOVI I PERSPEKTIVE Коаутор Zbornik rezimea, Institut za pedagoška istraživanja Beograd, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, ZUOV, ZVKOV 2017
SHARE project – A horizontal learning for school quality improvement Коаутор Proceedings of Papers 13th International Conference DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY 2017, Faculty of Philosophy, University of Nis 2017
Development of Plurilingualism and Interculturalism as an Objective of Project-Based L2 Learning in Primary School Education Коаутор International Sci.Conf. Professional Competences for Teaching in the 21st Century 2019
Analysis of framework of digital competences for teachers in Serbia and teachers in European Union, Sci.Conf. “Inovative approach to education: situation, dilemas and perspectives” Коаутор Faculty of Education Leposavic, Proceedings of Abstracts 2019
Empovement of Teachers for Work with Gifted Children, International Conference EDUCATION BETWEEN TRADITION AND MODERNITY Аутор International Conference EDUCATION BETWEEN TRADITION AND MODERNITY, Ohrid, Macedonia 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
”NI-MON 2011, Rezultati monitoringa i primene programa stručnog usavršavanja u 2010-11”, Reg.centar za prof.razvoj zaposlenih u obrazovanju, Niš, (2011). ISBN 978-86-88857-00-0 COBISS.SR-ID 185900044 Аутор
Selected Chapters from Graph Theory – text-book for acredited seminar No.112, Regional Center for Professional Development of Educators, Nis, 2011, V+98 pp. ISBN 978-86-88857-01-7 COBISS.SR-ID 186806028 (Serbian) Аутор
A.Prijić, A.Ilić, Z.Prijić, E.Živanović, B.Randjelovic, On the Node Ordering of Progessive Polyniomial Approximation for the Sensor Linearization, FACTA UNIVERSITATIS, Series Electronics and Energetics, (accepted, to be published in 2020). Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
IEEE, Rotary, AASR, MENSA, Math.Club FORGET-ME-NOT

Данијела Ђукић

Реализатор
0641808011
ddjukic@ceo.gov.rs
Звање:

дипломирани дефектолог 

Установа:

Завод за вредновање квалитета образовања и васпит. 

Радно место:

дипломирани дефектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2001 "Др Петровић" Будва рад са децом са сметњама у развоју
2001 2018 ОШ "Антон Скала" Београд дефектолог
2018 2019 Завод за вредновање квалитета за образовање и васпитање руководилац Центра за осигурање квалитета рада установа
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Нови програми у образовању деце са вишеструком ометеношћу и имплементација метода аугментативне и алтернативне комуникације Предавач Међународна конференција, Нови Сад 2009
“Развој стандарда постигнућа ученика за крај првог циклуса обавезног образовања за предмет Матерњи језик” Коаутор координатор пројекта ЗВКОВ-а 2019
Праћење и унапређење образовних стандарда за крај основног образовања и општег средњег образовања Коаутор координатор пројекта ЗВКОВ-а 2019
Подршка школама у функцији развоја квалитета инклузивног образовања и унапређивања културе вредновања Коаутор координатор пројекта ЗВКОВ-а 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан стручног тима Републичког удружења за помоћ особама са аутизмом, Удружење "АББА Србије", Друштво дефектолога Србије

Катарина Алексић

Реализатор
0638549501
kaleksic@ceo.gov.rs
Звање:

дипл.инж. организације – одсек за информ 

Установа:

Завод за вредновање квалитета образоваења и васп. 

Радно место:

Руководилац Центра за образовну технол.  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2019 ОШ"Бранислав Нушић" Професор информатике
2017 2019 МПНТР Саветник министра за дигитализацију у образовању
2019 2019 ЗВКОВ Руководилац Центра за образовну технологију
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Aleksić, K &Arula, V. COLLABORATIVE TESTING – IMPLICATIONS ON KNOWLEDGE RETENTION Коаутор PEOPLE: International Journal of Social Sciences, 3(2), 423 - 436. 2017
Aлексић, К. и Арула, В. (2016).ПРАЋЕЊЕ ОДНОСА ШКОЛСКИХ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА И РЕЗУЛТАТА ЗАВРШНОГ ИСПИТА - ИМПЛИКАЦИЈЕ НА КВАЛИТЕТ РАДА ШКОЛЕ Коаутор Вредновање у васпитно-образовномпроцесу: зборникрадованациналногнаучногскупаСусретипедагога. (стр. 66-72). ФилозофскифакултетУниверзитета у Београду, 2016
Aлексић, К. и Вељковић, К.НАСТАВА ИНФОРМАТИКЕ - ПРИОРИТЕТИ И ИНТЕГРАЦИЈА У КУРИКУЛУМ Коаутор VII међународнаконференцијагимназија 3К - КултураКомуникацијаКомпјутер: зборникрадова. (стр. 18-27). НовиСад 2016
Алексић, К. МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН И РАЗВОЈ ФУНКЦИОНАЛНИХ ЗНАЊА Коаутор VII конференцијасамеђународнимучешћем "Информационо-комуникационатехнологија у настави": зборникрадова. (стр. 20-22). НовиСад 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић: Информатика за 6. разред основне школе, Едука 2019. Коаутор
Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић: Информатика за 5. разред основне школе, Едука 2018. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
ПобедникевропскогтакмичењаeSkills for Jobs у категорији Outstanding use of ICT for Teaching DIGITAL EUROPE 2015
Прванаграданаконкурсу „Креативнашкола 2014“ у категоријистаријихразреда ОШ ЗУОВ и Microsoft 2014
Прванаграданаконкурсу „Дигиталничас 2016“ МПНТР и МТТТ 2016
Трећанаграданаконкурсу „Дигиталничас 2015“ МПНТР и МТТТ 2015
Друганаграданаконкурсу „Дигиталничас 2012“ МПНТР и МТТТ 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ЧланУправногодбораЦентразапромоцијунауке
ЧланУправногодбораДруштвазаинформатику Србије
Serbian Moodle Network - Moodle Мрежа Србије (члан) Члан жирија националног конкурса „Дигитални час 2017“
Саветник-спољнисарадникзапредмете, групе и областипредмета, ативности и стручнепослове у ШУ Београдод 2016 досада

Драгана Станојевић

Реализатор
0648665047
dstanojevic@ceo.gov.rs
Звање:

Мастер математике 

Установа:

Завод за вредновање квалитета образовања и васпит. 

Радно место:

Руководилац Центра за испите 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2008 Прва београдска гимназија Наставник математике и информатике
2008 2014 ЗВКОВ Саветник-координатор за математику
2014 2019 ЗВКОВ Руководилац Центра за испите
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Stanojević D., Rosić А., Ranđelović B., Stanković Ž.Use of BBC Micro:bit in teaching technical and IT education Коаутор Sinteza 2017 - International ScientificConference on InformationTechnologyand Data RelatedResearch, 2017 2017
СтанојевићД., РанђеловићБ., СтанковићЖ. Квиззнања – савременанаставнаметодаупрвомциклусуосновногобразовања Коаутор ITeO, 2016
Постигнућа ученика из Србије на међународном истраживању ТИМСС 2011 у областима које ученици нису изучавали у настави, Аутор НАСТАВА МАТЕМАТИКЕ, LIX, 31–40 2014
Програм за унос и обраду података критеријумских тестова знања ученика млађих разреда Аутор ИТЕО Зборник радова, Информационе технологије за е-образовање 2014
СтанојевићД., РанђеловићБ. ОбразовнистандардизапредметДигиталнаписменостуфункционалном основном образовању одраслих Коаутор UDK: 374.7+37.018.48]:004.9 Reviewpaper 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Финансијска писменост - приручник, аутори др Бранко Урошевић, др Младен Стаменковић, др Иван Анић, Драгана Станојевић, др Гордана Степић, издавач Министарство, просвете, науке и технолошког развоја Коаутор
Збирка задатака из математике за завршни испит из Математике за завршни испит у основном образовању и васпитању за школске 2010/2011., 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. и 2017/201, 2018/2019 и 2019/2020 годину Коаутор
10 ГОДИНАВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 2004–2014, монографија,аутори Г. Чапрић; Ј. Најдановић Томић; Ј. Ђелић; Д. Станојевић; Т. Трбојевић; С. Пешић; Р. Јоксимовић, аутор поглавља, 2014. година Коаутор
Пружање подршке наставницима разредне наставе: Израда збирке задатака из Српског језика, Математика и Природе и друштва за 4. разред основне школе Коаутор
ТИМСС 2011 Математика, Преглед наставног програма и збирке задатака за 4. разред, аутори: Драгана Станојевић и Јасмина Милинковић, издавач Институт за педагошка истраживања Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
• Члан групе МПНТР Финансијска писменост, Писа • Члан радних група за предмет математика, ЗУОВ • Члан Комисије за наставу математике ДМС
• Члан Друштво математичара Србије • Члан комисије МПНТР за испит за лиценцу за предмете математика и информатика и рачунарство • Члан групе TED-а преводилаца на српски језик •
• Регионални центар за таленте Београд • Члан Менсе Србије