Визија и путеви ка квалитетном образовању

Код одобреног скупа: 375  

Трибина

Центар за стручно усавршавање у образовању
Лесковачког одреда, бр.6Лидија Крстић Стојичић
lidija@csuleskovac.edu.rs
016214555
0668558565
016214555

Визија и путеви ка квалитетном образовању

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

проф.математике и информатике др Бранислав Ранђеловић , Завод за вредновање квалитета образовања и васпит.
доктор психолошких наука др Гордана Чапрић , Завод за вредновање квалитета образовања и васпит.
дипломирани дефектолог Данијела Ђукић , Завод за вредновање квалитета образовања и васпит.
дипломирани психолог Јелена Петровић , Завод за вредновање квалитета образовања и васпит.

1

120

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац 30.09.2019. 78

Радне биографије


др Бранислав Ранђеловић

Реализатор
0691045949
bane@ceo.gov.rs
Звање:

проф.математике и информатике 

Установа:

Завод за вредновање квалитета образовања и васпит. 

Радно место:

в.д.директора 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2019 University of Niš, Faculty of Electronic Engineering, Department of Mathematics, Assistant Professor at Department of mathematics
2018 2019 University of Priština, Faculty of Teacher Education Assistant Professor
2016 2019 Institute for Evaluation of Education Quality Director/Manager
2012 2015 Regional Center for Professional Development of Educators, Director/Manager
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Uvođenje opštih i međupredmetnih kompetencija I promena nastavne prakse – analiza zasnovana na predlozima i sugestijama nastavnika, OBRAZOVNE PROMENE U SRBIJI: IZAZOVI I PERSPEKTIVE Коаутор Zbornik rezimea, Institut za pedagoška istraživanja Beograd, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, ZUOV, ZVKOV 2017
SHARE project – A horizontal learning for school quality improvement Коаутор Proceedings of Papers 13th International Conference DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY 2017, Faculty of Philosophy, University of Nis 2017
Development of Plurilingualism and Interculturalism as an Objective of Project-Based L2 Learning in Primary School Education Коаутор International Sci.Conf. Professional Competences for Teaching in the 21st Century 2019
Analysis of framework of digital competences for teachers in Serbia and teachers in European Union, Sci.Conf. “Inovative approach to education: situation, dilemas and perspectives” Коаутор Faculty of Education Leposavic, Proceedings of Abstracts 2019
Empovement of Teachers for Work with Gifted Children, International Conference EDUCATION BETWEEN TRADITION AND MODERNITY Аутор International Conference EDUCATION BETWEEN TRADITION AND MODERNITY, Ohrid, Macedonia 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
”NI-MON 2011, Rezultati monitoringa i primene programa stručnog usavršavanja u 2010-11”, Reg.centar za prof.razvoj zaposlenih u obrazovanju, Niš, (2011). ISBN 978-86-88857-00-0 COBISS.SR-ID 185900044 Аутор
Selected Chapters from Graph Theory – text-book for acredited seminar No.112, Regional Center for Professional Development of Educators, Nis, 2011, V+98 pp. ISBN 978-86-88857-01-7 COBISS.SR-ID 186806028 (Serbian) Аутор
A.Prijić, A.Ilić, Z.Prijić, E.Živanović, B.Randjelovic, On the Node Ordering of Progessive Polyniomial Approximation for the Sensor Linearization, FACTA UNIVERSITATIS, Series Electronics and Energetics, (accepted, to be published in 2020). Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
IEEE, Rotary, AASR, MENSA, Math.Club FORGET-ME-NOT

др Гордана Чапрић

Реализатор
0112067027
gcapric@ceo.gov.rs
Звање:

доктор психолошких наука 

Установа:

Завод за вредновање квалитета образовања и васпит. 

Радно место:

заменик директора 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2005 Министарство просвете Републике Србије истраживање и образовне аналитике
2000 2005 Центар за професионални развој развој система стручног усавршавања запослених у образовању
2005 2010 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања помоћник директора
2010 2019 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања заменик директора и координатор центара
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
15 рaдoвa на тему oсигурaња квaлитeтa, eвaлуaциjе у oбрaзoвaњу, прaћeња oбрaзoвних пoстигнућa учeникa и прoфeсиoнaлног рaзвojа нaстaвникa Аутор Зaвoд зa врeднoвaњe квaлитeтa oбрaзoвaњa и вaспитaњa и Факултета организационих наукa 2014
Пројекат „Рaзвoj шкoлствa у Рeпублици Србиjи“ (уз пoдршку Свeтскe бaнкe) Аутор заменик националног координатора зa TIMSS 2007 тeстирaњe, рукoвoдилaц рaднe групe зa рaзвoj стaндaрдa кoмпeтeнциja дирeктoрa oбрaзoвних 2007
Пројекат „Модернизација система средњег стручног образовања“ у оквиру ЕУ ИПА 2007 Аутор руководилац радне групе у компоненти Осигурање квалитета 2007
„Рaзвoj систeмa зaвршних испитa и стaндaрдa oбрaзoвних пoстигнућa зa крaj срeдњeг oбрaзoвaњa“ Извођач активни учесник у oквиру EУ ИПA 2008 прojeктa 2008
Пројекат Monitoring School Quality in Serbia (уз пoдршку Хoлaндскe влaдe) Коаутор Координатор развоја система екстерне евалуације квалитета школа у оквиру пројекта 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Аутoр/ кoaутoр је и прeдaвaч нa 13 сeминaрa Зaвoдa зa врeднoвaњe квaлитeтa oбрaзoвaњa и вaспитaњa и Факултета организационих наукa, aкрeдитoвaних у oблaстимa рукoвoђeњa, кoмуникaциja, људских рeсурсa у oбрaзoвaњу, oбjaвљeних у кaтaлoзимa ЗУОВ-а у пeриoду од 2008. до 2014. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
SICI (Standing International Conference of Education), EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction), Друштво психолога Србије и Друштво истраживача у образовању Србије

Данијела Ђукић

Реализатор
0112067005
ddjukic@ceo.gov.rs
Звање:

дипломирани дефектолог 

Установа:

Завод за вредновање квалитета образовања и васпит. 

Радно место:

руководилац Центра за осигурање квалитет 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2001 "Др Петровић" Будва рад са децом са сметњама у развоју
2001 2018 ОШ "Антон Скала" Београд дефектолог
2018 2019 Завод за вредновање квалитета за образовање и васпитање руководилац Центра за осигурање квалитета рада установа
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Нови програми у образовању деце са вишеструком ометеношћу и имплементација метода аугментативне и алтернативне комуникације Предавач Међународна конференција, Нови Сад 2009
“Развој стандарда постигнућа ученика за крај првог циклуса обавезног образовања за предмет Матерњи језик” Коаутор координатор пројекта ЗВКОВ-а 2019
Праћење и унапређење образовних стандарда за крај основног образовања и општег средњег образовања Коаутор координатор пројекта ЗВКОВ-а 2019
Подршка школама у функцији развоја квалитета инклузивног образовања и унапређивања културе вредновања Коаутор координатор пројекта ЗВКОВ-а 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан стручног тима Републичког удружења за помоћ особама са аутизмом, Удружење "АББА Србије", Друштво дефектолога Србије

Јелена Петровић

Реализатор
0642371135
jpetrovic@ceo.gov.rs
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

Завод за вредновање квалитета образовања и васпит. 

Радно место:

сав. за статистичке и аналитичке послове 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2010 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања самостални стручни сарадникза статист. и аналитичке послове
2010 2013 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Саветник за статистичке и аналитичке послове
2013 2019 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Саветник-координатор за статистичке и аналитичке послове
2019 2019 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Руководилац Центра за међународна, национална испитивања ...
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Међународна конференција о образовању“ Реализатор Мостар, мај 2017. 2017
конференција „ТИМСС 2015: резултати и импликације Извођач у организацији Учитељског факултета Универзитета у Београду 2017
Међународна научна конференција “Standard-setting: International state of research and practices in the Nordic countries” ---- 2015