ОСМИ окружни стручни сусрети "ВАСПИТАЧИ-ВАСПИТАЧИМА" –СРЕДИНА ЗА УЧЕЊЕ- ИЗВОР ГРАЂЕЊА ОДНОСА, ИНТЕГРИСАНОГ УЧЕЊА И БОГАЋЕЊА ИСКУСТВА ДЕТЕТА

Код одобреног скупа: 370  

Сусрети и дани

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Горичка бб, 11300 СмeдеревоСлободанка Радосављевић
vaspitacisrbije@gmail.com
0264611545
0628883800
0264611545

ОСМИ окружни стручни сусрети "ВАСПИТАЧИ-ВАСПИТАЧИМА" –СРЕДИНА ЗА УЧЕЊЕ- ИЗВОР ГРАЂЕЊА ОДНОСА, ИНТЕГРИСАНОГ УЧЕЊА И БОГАЋЕЊА ИСКУСТВА ДЕТЕТА

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Доцент Ненад Стевановић , Факултет педагошких наука Универзитет Крагујевац
доктор социолошких наука Данијела Здравковић , Педагошки факултет у Врању
дипломирани педагог Оливера Вејновић , Завод за унапређивање образовања и васпитања
Васпитач у предшколској установи Марија Шћепановић , Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац
васпитач Марина Аризановић , ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац
васпитач Слободанка Радосављевић , Савез удружења васпитача Србије
Професор физичког васпитања Мирјана Петровић , ЈПУ "Пчелица" Ниш
доктор математичких наука Мићо Милетић , Висока школа струковних студија Алексинац
дипломирани педагог Марија Старчевић , Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана
професор педагогије Слава Тимарац Јованов , -
мастер васпитач Нела Дујић , Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци
самостални педагошки саветник Весна Нушић , ПУ „Наше дете” Врање

2

300

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Правни факултет Ниш 20. септембар 2019,Нишка бања , 21. септембар 2019. 20.09.2019. 277
2 Рeгиoнaлни цeнтар зa прoфeсиoнaлни рaзвoj зaпoслeних у oбрaзoвaњу Смeдeрeвo, Гoрaнскa б.б. 04.10.2019. 205
3 Предшколска установа „Наше дете“, вртић “Пчелица“ Миодрага Стојковића 2, Врање 11.10.2019. 150

Радне биографије


Ненад Стевановић

Реализатор
0692039787
nenadstevan@gmail.com
Звање:

Доцент 

Установа:

Факултет педагошких наука Универзитет Крагујевац 

Радно место:

доктор педагошких наука 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2019 Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу доцент за ужу научну област педагогије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Будимир - Нинкoвић, Г., Стeвaнoвић Н. (2017). Стилoви учeњa дaрoвитих – пeдaгoшкa чињeницa и лимит Коаутор Вршaц ИСБН: 978-86-7372- 245-0 2017
Стeвaнoвић, Н. (2016). Унaпрeђивaњe eфикaснoсти нaстaвe примeнoм шкoлских зaдaтaкa рaзличитoг нивoa слoжeнoсти Аутор Уздaницa - чaсoпис зa књижeвнoст и пeдaгoшкe нaукe, 2016-ВИИИ/2, 45-60. ИССН 1451-673X ЦOБИСС.СР-ИД 110595084 2016
Стeвaнoвић, Н. (2016). Рaзвиjaњe кoлaбoрaтивнoсти у рaнoм узрaсту пoмoћу рaчунaрскe игрe Аутор Збoрник сa нaциoнaлнe нaучнo-стручнe кoнфeрeнциje сa мeђунaрoдним учeшћeм, 25.03.2016.стр. 323-340. 2016
Стeвaнoвић , Н. (2011). Унaпрeђeњe квaлитeтa oбрaзoвaњa крoз пoдстицaњe сaрaдњe измeђу дeцe, рoдитeљa и нaстaвникa нa рaзвиjaњу инфoрмaтичкe и мeдиjскe писмeнoсти Аутор Збoрник рeзимea нaучнe кoнфeрeнциje: "Инициjaтивa, сaрaдњa и ствaрaлaштвo у сaврeмeнoм oбрaзoвaњу" 25-26.11.2011Институт пeдaгoшкa истрaживaње 2011

Данијела Здравковић

Реализатор
0692427645
danijelavranje@gmail.com
Звање:

доктор социолошких наука 

Установа:

Педагошки факултет у Врању 

Радно место:

Ванредни професор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2009 Учитељски факултет у Врању Асистент за ужу научну област Социологија
2009 2013 Педагошки факултет у Врању Доцент за ужу научну област Социологија
2014 2019 Педагошки факултет у Врању ванредни професор за ужу научну област Социологија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Станојевић, Драгана, Здравковић, Данијела (2013). Школа и друштвене промене Коаутор Pedagoška obzorja. ISBN 978-961-90335-5-5 2014
Данијела Здравковић, Допринос универзитетском образовању учитеља у очувању друштвеног угледа професије, Савремене тенденције у наставним и ваннаставним активностима на учитељским (педагошким) факултетима, Аутор Учитељски факултет у Врању , pp. 290 - 305, issn: 978-86-82695-82-0 , 2014. 2014
Трифуновић, Весна и Здравковић Данијела (2014) Друштвене промене и развој образовања у друштвима у транзицији Коаутор Годишњак Учитељског факултета у Врању, књ. 5 (2014), Учитељски факултет у Врању, Врање, 2014, стр. 295–306. ISSN 1820-3396 2014
Здравковић, Д. 2014. Рефлексивни практичар у пограничју Аутор Филозофски факултет у Нишу. ISBN 978-86-7379-353-5 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Развој образовања у Врању: од неинституционализованих ка институционализованим облицима образовања Аутор
Породица у контексту савремених друштвених процеса Аутор
Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Социолошког друштва Србије
Балканске асоцијације за социологију села у Београду
Социолошког друштва Републике Српске
Еколошког покрета у Врању
Балканске асоцијације педагошких, учитељских и сродних факултета
Moodle Mреже Србије

Оливера Вејновић

Члан програмског одбора
0653331093
olivera.vejnovic@zuov.gov.rs
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Радно место:

саветник координатор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 2005 Предшколска установа „11 aприл“ Нови Београд васпитач
2005 2019 Завод за унапређивање образовања и васпитања Саветник координатор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ка новим Основама предшколског програма Извођач Стручни сусрети медицинских сестара 2015
О Основама програма предшколског васпитања и образовања Извођач Зборник, Стручни сусрети васпитача, Тара 2015 2015
Основе програма као концепција предшколског васпитања и образовања у Србији Реализатор Сажетак-Први Конгрес стручних радника предшколских установа Србије 2015

Марија Шћепановић

Члан програмског одбора и модератор
0644852509
maramara6641@gmail.com
Звање:

Васпитач у предшколској установи 

Установа:

Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац 

Радно место:

Васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2000 Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац Васпитач
2000 2006 Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац руководилац вртића
2006 2011 Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац Васпитач
2011 2019 Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац руководилац вртића
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Унапређивање васпитно- образовног рада у функцији квалитета предшколског васпитања и образовања Аутор Четврти окружни стручни сусрети у Нишу 2015
Чудна воћка Аутор Први окружни стручни сусрети васпитача у Краљеву 2015
Дете у драмској игри Аутор Зборник, Савез удружења васпитача Србије 2015
Истраживачки приступ васпитној пракси Реализатор Први окружни сусрети васпитачау Пироту 2017
Игра- начин живљења на предшколском узрасту Реализатор Први окружни сусрети васпитача у Смедереву 2017
Награде и признањ
Назив Организација Година
Гран-при фестивала "ДЕДАР", Смедерево 2006
Гран-при фестивала "ДЕДАР", Смедерево 2007
Прва награда за најбољу представу у категорији васпитача "ДЕДАР", Смедерево 2008
Прва награда за најбољу представу у категорији васпитача "ДЕДАР", Смедерево 2009
Прва награда за најбољу представу у категорији васпитача "ДЕДАР", Смедерево 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Дечји центар НВО FACE, као аутор и реализатор креативне радионице « Маштара-сваштара» за децу од 5-7 година
Удружења васпитача Шумадије
Савеза Удружења васпитача Србије

Марина Аризановић

Члан програмског одбора и модератор
0607157155
marizanovic@gmail.com
Звање:

васпитач 

Установа:

ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац 

Радно место:

координатор за посебне програме 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 1994 ПУ"Младост"-Медвеђа васпитач
1994 2011 ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац васпитач
2011 2019 ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац координатор, посебни програм и културну и јавну делатност
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Једно тело двадесет душа Аутор стручни сусрети 1998. 1998
Отворена врата променама Коаутор Зборник радова са 19.стручних сусрета васпитача 2014
Искрице-ликовна колонија 2006 Аутор Стручни сусрети васпитача у В.Бањи 2015
Сложни у различитостима Реализатор ЦИП,Београд 2011
Награде и признањ
Назив Организација Година
Годишња награда за допринос унапређивању васпитно образовног рада ПУ"Вукица Митровић"- 1998
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача јабланичког округа
БАПТА (Балкански савез удружења васпитача)

Слободанка Радосављевић

Члан програмског одбора и реализатор
0628883800
vaspitacisrbije@gmail.com
Звање:

васпитач 

Установа:

Савез удружења васпитача Србије 

Радно место:

председник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1973 1974 Ош «Братство», Т.Раштела учитељ
1974 1974 «Стандард», Београд благајник
1975 1975 ПУ «Наша радост», Смедерево васпитач
1976 1980 ПУ «Наша радост», Смедерево Руководилац ОЈ
1981 1985 ПУ»Бошко Буха»,Смедерево директор
1986 1989 ПУ»Бошко Буха»,Смедерево васпитач
1989 1991 ПУ»Младост»,Милошевац васпитач
1991 1995 Ош «Н.Петровић», В.Плана васпитач
1995 2003 ПУ»Дeчје царство»,В.Плана васпитач
2003 2004 ПУ»Дeчје царство»,В.Плана директор
2200 2006 ПУ «Наша радост», Смедерево васпитач
2007 2019 Савез удружења васпитача Србије председник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Шта очекујемо од свог детета Аутор Смедеревски магазин, (33) 2, 2008
Радознало дете Аутор Смедеревски магазин, (25)6 2009
Верујмо у своју децу Аутор Смедеревски магазин, (33) 21 2013
Окружење за осећај радости Аутор Смедеревски магазин, (31) 23 2014
Савремено образовање и компетенције васпитача у предшколским установама Аутор Графомарк, Лакташи, стр.5- 7 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Математиком упознај околину,(“Радост“,Велика Плана,1995) Аутор
«Почетна математика» (“Радост“, Велика Плана 1998) Аутор
«Математика , игра открића» (“Ведра“, Смедерево, 2007) Аутор
« Путељак 5» (“Радост“, Велика Плана, 2002) Аутор
«Стопице 4» (“Радост“, Велика Плана, 2000) Аутор
«Откривам и сазнајем» (“Ведра“, Смедерево, 2006) Аутор
«Почетно писање» (“Ведра“, Смедерево, 2007) Аутор
«Причам ти» (“Радост“, Велика Плана, 2006) Аутор
«Пут једног васпитача» (“Публик Практикум“, Земун, 2011) Аутор
«У вртићу расту људи» („ЈРЈ Мој издавач“ Земун, 2015) Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача „Чигра“, Смедерево
Савез удружења васпитача Србије
Балкански савез удружења васпитача

Мирјана Петровић

Члан програмског одбора и модератор
0631181230
mirjanapetrovicmima@gmail.com
Звање:

Професор физичког васпитања 

Установа:

ЈПУ "Пчелица" Ниш 

Радно место:

Стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 1992 ОШ “Борис Кидрич” Ниш Професор физичког васпитања
1992 2019 ЈПУ „Пчелица“ Ниш Стручни сарадник за физичко васпитање
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Петровић, М., Јонић, З и сар. (2010): Спортска азбучница Аутор Суботица Међународна научно- стручна конференција 2010
Јонић, З.,Петровић, М., Коцић, Ј. (2011): Развој спортске културе у вртићима града Ниша Коаутор Спортмонт, Херцег Нови, Црна Гора 2011
Јонић,З., Петровић, М., Николић, Р., Пејчић, М., Коцић, Ј., Стаменковић, Љ. (2012): Повезаност превентивног вежбања са сродним деловима различитих области васпитно-образовног рада Коаутор Међународна научно- стручна конференција Васпитно образовни и спортски хоризонти 2012
Петровић, М., Јонић, З., Тодоров, И., Ћирић, Т., Радоњић, И.,Стаменковић, Љ. (2013): Драмска гозба Аутор 2.Научно стручна међународна конференција Балканског савеза удружења васпитача- БАПТА, Сарајево 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Корак по корак за здрав корак, Зоран Јонић, Јадранка Коцић, Мирјана Петровић и сар. (2012) Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво педагога физичке културе
Удружење стручних сарадника и сарадника ПУ Србије
Члан програмског одбора Савеза удружења васпитача Србије

Мићо Милетић

Члан програмског одбора и модератор
0628835370
micomiletic@yahoo.com
Звање:

доктор математичких наука 

Установа:

Висока школа струковних студија Алексинац 

Радно место:

професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2019 Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац проф. струк студија
2006 2008 Висока техничка школа Београд предавач
1991 2006 Техничка школа «Змај» Земун професор математике
1988 1991 Техничка школа Лепосавић професор математике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Заснивање појма броја Аутор Зборник радова Наука и глобализација, Филозофски факултет Пале 2014
Онтолошке геометрије Бруна и Петронијевића Аутор Мегатренд ревија 793-803 стр. 2012
О бесконачном Аутор Зборник радова Друге математичке конференције Р. Српске, Tребиње 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Инжењерска математика 1 (елементи теорије и примери) , Београд, 2014, Висока техничка школа Београд Аутор
Математика 2 ( статистичка анализа података), 2014, ВТС Бг Аутор
О четвртој димензији, 2013, Архимедес, Београд Аутор
Шале и анегдоте о математичарима, 2014, Београд, Метематископ Аутор
Радионица математичких игара, Конференција за васпитаче, 2016 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Математичко друштво „Архимедес“
Члан Програмског одбора за преглед и одабир радова - Савез удружења васпитача Србије

Марија Старчевић

Члан програмског одбора и модератор
0605211177
mica.starcevic@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2019 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана директор
2005 2012 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана стручни сарадник-педагог
2001 2005 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Радионице поводом нацрта нових основа програма предшколског васпитања Аутор Предшколска установа „Дечје царство“ Велика Плана 2012
Кроз игру до слова Аутор Зборник, Савез удружења васпитача Србије 2012
Вредност, структура и функција игре Реализатор бапта, 2016. 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез удружења васпитача Србије
Члан Прoгрaмскoг oдбoрa за преглед и одабир радова / Савез удружења васпитача Србије

Слава Тимарац Јованов

Члан програмског одбора и модератор
066428244
slavaaleksandra@gmail.com
Звање:

професор педагогије 

Установа:

Радно место:

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 1983 ОШ '' Жарко Зрењанин'' Апатин стручни сарадник педагог
1983 2003 ПУ '' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник педагог
2003 2004 Министарство просвете Просветни саветник
2004 2014 ПУ '' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Инклузија-стање, проблеми,потребе Аутор Уводно излагање,Зборник радова,трећа научно-стручна конференција,Бапта,Цетиње,2014 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Кругови пријатељства,2010,Креативни Центар Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружења стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Члан председништва удружења стручних сарадника и сарадника ПУ,Центар Центар Нови Сад
Члан Програмског одбора за избор радова за стручне сусрете васпитача
Члан комисије за избор радова за стручне сусрете медицинских сестара васпитача

Нела Дујић

Члан програмског одбора
062229983
neladujic@gmail.com
Звање:

мастер васпитач 

Установа:

Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци 

Радно место:

васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 2019 Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Безбедно дете на улици Коаутор Стручни сусрети васпитача Војводине„Примери добре праксе“ 2012
Сарадња у доба савремене комуникације“;,,Дете и медији“ Аутор Четврта стручна конференција међународног карактера Балканска асоцијација педшколских установа (БАПТА), 2015
Вртић као отворени систем – искуства и изазови“ ; Савез удружења васпитача Србије, назив рада: ,,Дете и медији“ Аутор Стручна конференција за васпитаче, Кладово 2016
Свакодневни живот детета Аутор Висока школа струковних студија за образовање васпитача и Удружење васпитача Војводине 2016
Ми као астронаути- пројектно планирање у вртићу Аутор Стручни сусрети васпитача Војводине 2016
,,Дете у свету музике“ ,,Цветићи и музика“ Аутор Балкански савез удружења васпитача (БАПТА), Сарајево 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Управног одбора Удружења васпитача Војводине
Члан Управног одбора Савеза удружења васпитача Србије
Члан програмског одбора Савеза удружења васпитача Србије
Саветник-спољни сарадник Школске управе Сомбор
Члан Мреже практичара за подршку предшколском васпитању и образовању

Весна Нушић

Члан програмског одбора и модератор
0638847962
vesna.nusic@gmail.com
Звање:

самостални педагошки саветник 

Установа:

ПУ „Наше дете” Врање 

Радно место:

ВАСПИТАЧ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 2019 ПУ „Наше дете” Врање ВАСПИТАЧ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Улога васпитача у прихватању и неговању естетских особина у књижевном делу за децу“- аутора Весне Терзић, Весне Нушић, Биљане Трајковић Коаутор Зборник Учитељског факултета „Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста“ 2012
Посебни облици рада са децом узраста 3.- 5,5. год Аутор Зборникучитељског факултета „ Савремене тенденције у наставним и ваннаставним активностима на учитељским( педагошким ) факултетима 2014
„Лутка причалица у рукама деце и васпитача“- Аутори Весна Нушић, Дејана Цветковић, и Светлана Радосављевић Коаутор Зборник Савеза удружења васпитача Србије „ 2015
Игра у функцији прихватања и неговања различитости“ Аутори Весна Нушић, Дејана Цветковић и Светлана Радосављевић ---- 2016
„Кроз врањске сокаке очима деце“, Аутори Весна Нушић, Дејана Цветковић , Светлана Радосављевић, Босиљка Ристић и Весна Терзић Коаутор Зборник Савеза удружења васпитача Србије „Истраживачки приступ васпитној пракси“ 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
-„Драмске и дечије игре“, Врање, 2013.год. Аутор
Дете уме, дете може покретом да ствара“,Врање,2107.год. Аутор
Веда-Дева“ картице и табле, „Шумска стаза“ Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан комисије за полагање испита за лиценцу
удружења васпитача пчињског округа
Члан Mреже практичара за подршку предшколском васпитању и образовању
Члан програмског одбора Савеза удружења васпитача Србије