Савремене тенденције у настави физичког васпитања - у сусрет новој школској години (IV)

Код одобреног скупа: 369  

Летње и зимске школе

Удружење педагога физичке културе Београда
Господара Вучића 50, БеоградМилан Стошић
upfkbg@gmail.com
0606123622
0606123622

Савремене тенденције у настави физичког васпитања - у сусрет новој школској години (IV)

Упознавање учесника скупа са новим тенденцијама у настави физичког васпитања; развијање компетенција наставника физичког васпитања за успешније планирање, програмирање и реализацију наставе физичког васпитања.

Настава физичког и здравственог васпитања оријентисана ка исходима учења; Улога и значај наставника и наставе физичког и здравственог васпитања у олимпијском васпитању младих; Час физичког и здравстеног васпитања; Безбедносна култура (повезаност са Физичким и здравственим васпитањем); Школа као носилац атлетског спорта у недовољно развијеним срединама; Активности у природи

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Магистар наука Горан Петровић , ОШ "Лазар Саватић"
Доктор наука Вишња Ђорђић , Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад
Дипломирани професор физичке културе Јасна Ђукић , ОШ „Ђура Јакшић“, Каћ
Дипломирани педагог за физичку културу Небојша Стојановић , Медицинска школа „Др Миленко Хаџић“ Ниш
Доктор наука Владимир Копривица , Факултет за спорт

3

194

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

850 РСД