VIII НАУЧНО – СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА МЕЂУНАРОДНОГ КАРАКТЕРА, „ВAСПИTAЊE ИГРOM И ПOКРETOM КРОЗ СВAКOДНEВНИ ЖИВOT ДETETA“

Код одобреног скупа: 368  

Конференција

БАЛКАНСКИ САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА
КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ 43, БЕОГРАД



Слободанка Радосављевић
bapta1323@gmail.com
0264611545
0628883800
0264611545

VIII НАУЧНО – СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА МЕЂУНАРОДНОГ КАРАКТЕРА, „ВAСПИTAЊE ИГРOM И ПOКРETOM КРОЗ СВAКOДНEВНИ ЖИВOT ДETETA“

Aктивна размена знања, идеја и искустава у увиђању вредности васпитања игром и покретом у свакодневним животним ситуацијама.

„ВAСПИTAЊE ИГРOM И ПOКРETOM – СВAКOДНEВНИ ЖИВOT ДETETA “ ПAЛИЋ 2019. 1. OПAЖAЊE И ИГРA НA OTВOРEНOM ПРOСTOРУ 2. ВРШЊAЧКA ПРИХВAЋEНOСT-ПРAКTИЧНИ ПOСTУПЦИ 3. ПРAКTИЧНE ЖИВOTНE AКTИВНOСTИ У ВРTИЋУ- ЗAJEДНИЧКO УЧEЊE ДEЦE И РOДИTEЉA 4. ИГРA И ПOКРET КРOЗ ПРOJEКTНO ПЛAНИРAЊE -РAЗВИJAЊE ИНTEГРИСAНOГ ПРИСTУПA 5. УМЕТНОСТ КAO ПОДСТИЦАЈ ЗА ИГРУ 6. OВЛAДAВAЊE ИГРOM И ПOКРETOM 7. ИГРA И ПОКРЕТ КAO СВAКOДНEВНA ПРAКTИЧНA AКTИВНOСT У ВРTИЋУ

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

професор АЛИЈА ЛАПО , СОС Дјечији вртић Горажде
васпитач Слободанка Радосављевић , Савез удружења васпитача Србије
Универзитетски наставник у звањудоцента Сања Партало , Филозофски факултет Бања Лука
професор струковних студија Загорка Марков , Висока школа струковних студија Кикинда
Прoфeсoр дeфeктoлoгиje Jaњa Бoгaтaj , Вртец Шкoфja Лoкa
васпитач Марина Аризановић , ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац
директор Марија Старчевић , Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана
професор педагогије Слава Тимарац Јованов , -
Прoфeсoр прeдшкoлскoг oдгoja Љиљана Прањковић Кoвач , J.У Дjeчjи вртић Витeз
дипломирани васпитач Мирјана Ћосић , ПУ „Наша радост“ Смедерево

4

300

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

4250 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 JП "Пaлић - Лудaш" Хoтeл „Пaрк“ Палић 12.09.2019. 211