10. међународни научни скуп "Специјална едукација и рехабилитација ДАНАС"

Код одобреног скупа: 359  

Конференција

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Високог Стевана 2, БеоградИвана Обреновић Илић
ivana93obrenovic@gmail.com
064/4533104
064/4533104

10. међународни научни скуп "Специјална едукација и рехабилитација ДАНАС"

Циљ скупа је упознавање учесника са савременим теоријским и емпиријским сазнањима у едукацији и рехабилитацији деце са сметњама и поремећајима у развоју (предшколског, основношколског и средњешколског узраста), одраслих особа са инвалидитетом, и деце и одраслих са проблемима поремећаја понашања, као и размена искустава између стручњака који се са разних аспеката баве проблематиком наведене популације.

Специјална едукација и рехабилитација у свету и код нас Сметње и поремећаји вида и слуха Поремећаји говора, језика и комуникације Поремећаји у менталном развоју Моторичке сметње и поремећаји Поремећаји понашања

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

редовни професор Снежана Николић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
доктор дефектолошких наука Гордана Одовић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
редовни професор Весна Жунић Павловић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Профессор, д.п.н. Алексей Дмитриев , Московский государственный областной университет
Наставник у звању редовног професора Данијела Илић-Стошовић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
associate professor Jan Šiška , Charles University, Faculty of Education
PhD in SER Zora Jachova , University "Ss. Cyril and Methodius"
PhD Mitja Krajnčan , Faculty of Pedagogy Koper, University of Primorska
доктор биолошких наука Милан Кулић , Медицински факултет Фоча
изванредни професор Анте Билић Прцић , Едукацијско рехабилитацијски факултет Загреб
PhD Viviana Langher , Sapienza University of Rome
редовни професор Бранислава Поповић Ћитић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
ванредни професор Весна Вучинић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
ванредни професор Сања Димоски , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
доцент Бојан Дучић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
доцент Марија Јелић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
доцент Тамара Ковачевић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

2

70

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

6000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Високог Стевана 2 25.10.2019. 17