Насилно понашање ученика према наставницима у средњој школи

Код одобреног скупа: 357  

Округли сто

Педагошко друштво Србије
Теразије 26, 11 000 БеоградЈелена Јовановић
drustvo@pedagog.rs
381112687749
0668013246

Насилно понашање ученика према наставницима у средњој школи

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

доктор наука специјалне едукације и реха Мирослав Павловић , ЗУОВ
редовни професор Светлана Каљача , Универзитет у Београду – Факултет за специјалну ед
редовни професор Весна Жунић Павловић , Универзитет у Београду – Факултет за специјалну ед
дипломирани педагог Наташа Стојановић , Гимназија „Свети Сава“ , Педагошко друштво Србије

1 дана (укупно време рада: мин.)

30

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Педагошко друштво Србије, Теразије 26, Београд 13.09.2019. 27

Радне биографије


Мирослав Павловић

Члан програмског одбора
0655331038
miroslav.pavlovic@zuov.gov.rs
Звање:

доктор наука специјалне едукације и реха 

Установа:

ЗУОВ 

Радно место:

Саветник координатор, дипломирани педаго 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 2005 Институт за ментално здравље, Београд педагог
2005 2019 ЗУОВ руководилац Сектора за приправништво, менторство и руковођењ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Pavlović, M., Žunić-Pavlović, V., Glumbić, N. (2013). Students’ and teachers’ perceptions of aggressive behaviour in adolescents with intellectual disability and typically developing adolescents. Research in Developmental Disabilities, 34 (11), 3789-3797. Коаутор рад 2013
Žunić-Pavlović, V., Pavlović, M., Kovačević-Lepojević, M., Glumbić, N., Kovačević, R. (2013). The relationships between personal resiliency and externalising and internalising problems in adolescence. Československá Psychologie, 57 (1), 1-14. Коаутор рад 2013
Žunić-Pavlović, V., Pavlović, M., Glumbić, N. (2013). Drug use in adolescents with mild intellectual disability in different living arrangements. Drugs: Education, Prevention, and Policy, 20 (5), 399-407 Коаутор рад 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Поповић-Деушић, С., Павловић, М., Алексић, О., Пејовић-Милованчевић, М. (2003). Ментални поремећаји и њихов утицај на усвајање школских знања и вештина. Београд: Педагошко друштво Србије. Коаутор
Жунић-Павловић, В., Поповић-Ћитић, Б., Павловић, М. (2010). Програми превенције поремећаја понашања у школи. Београд: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Коаутор
Жунић-Павловић, В., Павловић, М. (2013). Третман поремећаја понашања у детињству и адолесценцији. Београд: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Плакетa града Београда за хуманитарни рад 2007. године Скупштина града Београда 2007
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије

Светлана Каљача

Члан програмског одбора
0641678151
kaljaca@xn--unet-u4d.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Универзитет у Београду – Факултет за специјалну ед 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2019 Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Kaljača S., Dučić, B., & Cvijetić, M. (2018, in press). Participation of Children and Youth with Neurodevelopmental Disorders in After-School Activities. Disability and Rehabilitation, 1-13. DOI: 10.1080/09638288.2018.1457092 Коаутор Рад прихваћен за публиковање у врхунском међународном часопису (М 21) година – 2018. 2018
Dučić, B., Gligorović, M., & Kaljača S. (2018). Relation between Working Memory and Self-Regulation Capacities and the Level of Social Skills Acquisition in People with Moderate Intellectual Disability. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 31(2), 296-307. DOI: 10.1111/jar.12385 Коаутор Рад публикован у врхунском међународном часопису (М 21) година – 2018. 2018
Kaljača, S. i Dučić, B. (2016). Odnos veštine samoregulacije i školskog uspeha kod učenika sa lakom i umerenom intelektualnom ometenošću. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 15(1), 23-42. Коаутор Рад публикован у водећем часопису националног значаја (M51) година – 2016. 2016
Жунић Павловић, В., Павловић, М. и Каљача, С. (2018). Насилно понашање ученика према наставницима у средњој школи. Настава и васпитање, 67(3), 489-505. Коаутор Рад публикован у водећем часопису националног значаја (M51) година – 2018. 2018
Kaljača, S., Stajčić, I., i Dučić, B. (2017). Kvalitet prijateljskih odnosa dece i adolescenata sa neurorazvojnim poremećajima. U A. Avdić, L. Junuzović-Žunić (Ur.) Zbornik radova VIII međunarodne naučno-stručne konferencija “ Unapređenje kvalitete života djece i mladih” (str. 379-389), 23-25 jun, A Коаутор Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33) година – 2017. 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Кaljača, S. (2008). Umerena intelektualna ometenost. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, CIDD. ISBN 978-86-80113-73-9 Аутор
Кaljača, S., i Japundža-Milisavljević, M. (2013). Život u zajednici osoba sa intelektualnom ometenošću. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, CIDD. ISBN 978-86-6203-040-5 Коаутор
Dučić, B., i Kaljača, S. (2018). Samoodređenje, samoregulacija i samozastupanje osoba sa intelektualnom ometenošću. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, CIDD. ISBN978-86-6203-119-8 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Др Светлана Каљача је била члан три научна одбора на научним скуповима међународног значаја (Треће међународне научно-стручне конференције “Унапређење квалитете живота дјеце и младихˮ.
Др Светлана Каљача је члан Друштва дефектолога Србије.
Др Светлана Каљача је члан Савета за унапређење положаја особа са инвалидитетом на територији града Београда.

Весна Жунић Павловић

Члан програмског одбора
0641848869
vzunicpavlovic@gmail.com
Звање:

редовни професор 

Установа:

Универзитет у Београду – Факултет за специјалну ед 

Радно место:

наставник у области специјалне едукације 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 1995 Институт за ментално здравље Стручни сарадник специјални педагог
1995 2019 Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Žunić-Pavlović, V., Pavlović, M., Kovačević-Lepojević, M., Glumbić, N. & Kovačević, R. (2013). The relationships between personal resiliency and externalising and internalising problems in adolescence. Československá Psychologie, 57(1), 1-14. ISSN 0009-062X Коаутор рад 2013
Pavlović, M., Žunić-Pavlović, V. & Glumbić, N. (2013). Students’ and teachers’ perceptions of aggressive behaviour in adolescents with intellectual disability and typically developing adolescents. Research in Developmental Disabilities, 34(11), 3789-3797. ISSN 0891-4222; DOI 10.1016/j.ridd.2013.07.0 Коаутор рад 2013
Žunić-Pavlović, V., Pavlović, M. & Glumbić, N. (2013). Drug use in adolescents with mild intellectual disability in different living arrangements. Drugs: Education, Prevention, and Policy, 20(5), 399-407. ISSN 0968-7637; DOI 10.3109/09687637.2013.767320 Коаутор рад 2013
Pavlović M. i Žunić-Pavlović, V. (2016). Naučna zasnovanost programa stručnog usavršavanja za prevenciju vršnjačkog nasilja. Nastava i vaspitanje, 65(1), 77-92. ISSN 0547-3330; DOI 10.5937/nasvas/1601077P; UDK 37.06:364636 Коаутор рад 2016
Žunić-Pavlović, V., Pavlović, M. i Kaljača, S. (2018). Nasilno ponašanje učenika prema nastavnicima u srednjoj školi. Nastava i vaspitanje, 67(3), 489-505. ISSN 0547-3330; UDK 316.624-057.874(497.11); DOI https://doi.org/10.5937/nasvas1803489Z Коаутор рад 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Žunić-Pavlović, V. i Pavlović, M. (2013). Tretman poremećaja ponašanja u detinjstvu i adolescenciji. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. ISBN 978-86-6203-041-2 Коаутор
Žunić-Pavlović, V., Popović-Ćitić, B. i Pavlović, M. (2010). Programi prevencije poremećaja ponašanja u školi. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. ISBN 978-86-80113-92-0 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије
Педагошко друштво Србије
Združenjе za socialno pedagogiko Slovenijе

Наташа Стојановић

Члан програмског одбора
063698048
savapedagog@yahoo.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Гимназија „Свети Сава“ , Педагошко друштво Србије 

Радно место:

стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 1993 ОШ „Вук Караџић“ Шабац стручни сарадник
1993 1997 ОШ "Вук Караџић" Поточац стручни сарадник
1997 2002 ОШ "Стеван Јаковљевић" стручни сарадник
2002 2019 Гимназија "Свети Сава" Београд стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Аутор делова обуке за менторе у склопу УНИЦЕФ-овог пројекта Школа без насиља за средње школе Аутор обуке 2010
Инклузивно образовање и педагошки профил ученика, Зборник са сусрета Физичара Аутор рад 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
«Корак напред у сарадњи школе и родитеља», Педагошко друштво Србије, 2016. Коаутор
«Предузетничко учење у гимназијама», МПНТР, 2010. Коаутор
Предлог почетне платформе за рад Савета за борбу против насиља над младима на Новом Београду, 2010. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије
Образовни форум