У СУСРЕТ ПРОМЕНАМА У НАСТАВИ ФИЗИКЕ - саветовање о планирању и реализацији наставе и учења у шестом разреду -

Код одобреног скупа: 335  

Саветовање

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

У СУСРЕТ ПРОМЕНАМА У НАСТАВИ ФИЗИКЕ - саветовање о планирању и реализацији наставе и учења у шестом разреду -

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1 дана (укупно време рада: мин.)

40

Наставник предметне наставе - основна школа

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Чачак, Центар за стручно усавршавање 19.04.2019. 6
2 Београд, Физички факултет Универзитета у Београду 23.04.2019. 10
3 Ниш, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 24.04.2019. 21
4 Нови Пазар, ОШ "Стефан Немања" 24.04.2019. 20
5 Нови Сад ОШ "Ђорђе Натошевић" 25.04.2019. 9
6 Београд, Физички факултет Универзитета у Београду 07.05.2019. 11
7 Крагујевац, Дом ученика средњих школа Крагујевац 15.05.2019. 12
8 Лесковац, Центар за стручно усавршавање у образовању 16.05.2019. 15
9 Смедерево, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 18.05.2019. 13
10 Ужице, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 18.05.2019. 12
11 Кикинда, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 21.05.2019. 5
12 Шабац, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 21.05.2019. 5
13 Књажевац, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 22.05.2019. 15
14 Крушевац, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 21.05.2019. 13
15 Кањижа, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 23.05.2019. 7

Радне биографије


Александра Весовић

Реализатор
0641124435
aleksandra.vesovic@gmail.com
Звање:

Мастер математичар 

Установа:

ОШ „Емилија Остојић“ Пожега  

Радно место:

Наставник математике  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2019 ОШ „Емилија Остојић“ Пожега Наставник математике
2000 2005 Виша машинска школа, Земун Београд, Виша Политехничка школа, Београд Асистент математике
2002 2002 Гимназија „Свети Сава“ Пожега Наставник математике-хонорарни рад
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Обука наставника 5. разреда ОШ и 1. разреда гимназије за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења Реализатор излагање 2018
Радионица „Реализација садржаја о мерењу кроз наставу и учење у разредној и предметној настави (математика и физика)“ Коаутор излагање 2018
Радионица „Развијање истраживачког духа у настави математике“ Аутор излагање 2017
Евалуатор уџбеника математике за 5. и 6. разред „LOGOS“ Извођач / 2018
Радионица о евалуацији квалитета увођења обуке наставника „Evaluation and Monitoring of the Sector Reform Contract for Education Reform in Serbia“ Извођач излагање 2018

Дарко Симић

Реализатор
062295955
nastavnikdarko@gmail.com
Звање:

Магистар теоријске физике 

Установа:

ОШ ''Чегар'' Ниш 

Радно место:

Наставник физике и информатике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2019 ОШ ''Чегар'' Ниш наставник физике и информатике
1999 2000 ОШ ''Ћеле кула'' Ниш наставник физике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Обука за примену образовних стандарда у реализацији завршних испита у основном образовању бр. 22-110-007 Извођач / 2011
Камп физике Коаутор Д.Симић ...,Камп физике, Републички семинар о настави физике, Сокобања, 2008. 2008
Припрема ученика за полагање завршног испита – припрема композитног теста знања из природних и друштвених наука (ИПА 2008) Коаутор / 2011
Ментор ученицима ромске националности у оквиру пројекта ''Стварање услова за повећање доступности државним школаринама и побољшање успеха ученика ромске националности у средњој школи (СЕР 040)'' Реализатор / 2009
Планирање и реализација часова физике и информатике у Свратишту за децу улице у Нишу по пројекту ''Мостови толеранције'' одобреног у оквиру пројекта ''Пружање унапређених услуга на локалном нивоу'' - ДИЛС 2011. Коаутор / 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Физика – збирка задатака за завршни испит, 2016, Креативни центар Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Признања за постигнуте резултате на такмичењима из физике Друштво физичара Ниш 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво физичара Србије
Удружење физичара Омега

Гордана Алексић

Реализатор
062242886
galeksic616@gmail.com
Звање:

Дипломирани астрофизичар 

Установа:

Спортска гимназија 

Радно место:

Наставник физике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2019 Спортска гимназија Наставник физике
1996 2013 о.ш. "Браћа Јерковић" Наставник физике
1994 1996 о.ш. "Аца Милосављевић Наставник физике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Настанак света и човека Аутор База знања Креативне школе 2007
Наставна средства и педагошка документација у електронском облику- са и без рачунара Реализатор База знања Креативне школе 2012
Развој школства у Србији,развој стандарда и вредновања Реализатор Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 2005
Развијање образовних стандарда за крај основног образовања одраслих Коаутор Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 2013
Обука запослених у образовању за остваривање завршног испита и примену образовних стандарда за крај обавезног образовања у процесу вредновања Реализатор Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 2011
Праћење и унапређење образовних стандарда у основном образовању Коаутор Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 2014
Обука наставника за остваривањепрограма наставе и учења Реализатор Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 2019

Јелена Радовановић

Члан програмског одбора и реализатор
0606110866
lena.radovanovic@gmail.com
Звање:

Доктор методике наставе 

Установа:

ОШ „Слободан Секулић“ Ужице 

Радно место:

Наставник физике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2019 ЗВКОВ Сарадник на пројектима националних испитивања и SHARE
2017 2019 Школска управа Ужице Саветник-спољни сарадник
2010 2019 OШ „Слoбoдaн Сeкулић“ Ужицe Наставник физике
2012 2017 OШ „Aлeксa Дejoвић“ Сeвojнo Наставник физике
2012 2013 OШ „Првa oснoвнa шкoлa крaљa Пeтрa II“ Ужицe Наставник физике
2011 2013 OШ „Нaдa Maтић“ Ужицe Наставник физике
2006 2011 OШ „Пeтaр Лeкoвић“ Пoжeгa Наставник физике
2006 2006 OШ „Рajaк Пaвићeвић“ Бajинa Бaштa Наставник физике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Обука наставника 1. разреда гимназије за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења Реализатор излагање 2018
Пројекат ДФС „Подршка наставницима физике у основним школама – у сусрет променама“ Коаутор излагање 2018
Докторска дисертација „Прoмeнe учeничких aлтeрнaтивних кoнцeпциja у учeњу физикe – Eфeкти трaдициoнaлнe нaстaвe и мeтoдa aктивнoг учeњa“ Аутор објављен рад 2018
Aкрeдитoвaни прoгрaм стручнoг усaвршaвaњa нaстaвникa „Вршњaчкo учeњe и кoнцeптуaлнa нaстaвa прирoдних нaукa“ Коаутор излагање 2016
Aкрeдитoвaни прoгрaм стручнoг усaвршaвaњa нaстaвникa „ИКТ као подршка саморегулисаном учењу“ Коаутор излагање 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
Kонкурс Дигитални час – 1. награда Министарство телекомуникација 2017
Kонкурс Дигитални час – 2. награда Министарство телекомуникација 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво физичара Србије (ДФС

Јовица Милисављевић

Реализатор
062611139
mjovica@yahoo.com
Звање:

Дипломирани физичар за општу физику 

Установа:

Математичка гимназија 

Радно место:

Наставник физике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 1998 Гимназија, Карађорђева 16, Књажевац • наставник физике • наставник информатике и рачунарства
1995 1996 Техничка школа, Карађорђева 52, Књажевац наставник физике
2000 2003 Гимназија „Милутин Миланковић“, Црнотравска 27, Београд наставник физике
2003 2006 Гимназија „Руђер Бошковић“, Кнеза Вишеслава 17, Београд наставник физике
2005 2016 Рачунарска гимназија, Кнез Михаилова 6, Београд • наставник физике • инструктор, CISCO Networking Academy
1998 2019 Математичка гимназија, Краљице Наталије 37, Београд • наставник физике у гимназији • наставник физике у основној
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ Коаутор Милисављевић Ј. Стојановић И. и Митић С. (2016). Физика и Ексел – графичко приказивање зависности физичких величина. Настава физике, 3, 163-170. 2016
/ Коаутор Милисављевић Ј., Вуковић Д. и Миловановић А. (2015). STEM лабораторија. Настава физике, 1, 352-356. 2015
/ Коаутор Милисављевић Ј. Цветковић Б. (2015). Збирка задатака за гимназију – структура и примери (издавач Завод за уџбенике Београд). Настава физике, 2,159-162 2015
/ Аутор Рачунаром контролисана наставна средства, корак даље. У: Зборник радова са 32. Републичког семинара о настави физике. (стр. 66-76). 2014
/ Аутор Милисављевић Ј. (2013). Рачунар у школским лабораторијама. Microsoft часопис за наставнике “Партнер у учењу“ , мај 2013. Преузето 25. новембра 2016. 2013
/ Коаутор Filipovic P., Milisavljevic J., Kokalj-Filipovic S. and Stankovic N. (2011). Student initiation to science by computer-aided teachers: A case study 2011
/ Коаутор Милисављевић Ј., Распоповић З., Цветковић Д. и Восика З. (1998). Примена рачунара у лабораторијским вежбама из физике у првом разреду гимназија 1998
/ Коаутор Распоповић М., Величковић З,. Распоповић З., Милисављевић Ј. и Богојевић С. (1998). Мерење времена у настави физике применом рачунара 1998
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Шнеблић М. и Милисављевић Ј. (2016). Физика 2, уџбеник за 2. разред гимназије природно-математичког смера. Београд: Нови Логос. Одобрење бр. 650-02-283/2015-06 Коаутор
Цветковић Б., Распоповић М. и Милисављевић Ј. (2009). Физика 4, збирка задатака са лабораторијским вежбама за четврти разред гимназије друштвено-језичког смера. Београд: Завод за уџбенике. Одобрење бр. 650-02-00043/2009-06 Коаутор
Цветковић Б., Распоповић М. и Милисављевић Ј. (2009). Физика 4, збирка задатака са лабораторијским вежбама за четврти разред гимназије природно-математичког смера. Београд: Завод за уџбенике. Одобрење бр. 650-02-00045/2009-06 Коаутор
Нешић Љ. Милисављевић Ј. (2016). Физика, приручник за наставнике физике за четврти разред гимназије. Београд: Klett. ISBN 976-86-7762-922-9 Приручник прати одобрени уџбеник истог издавача. Коаутор
Милисављевић Ј. (2003). Наставни комплет вежби из механике помоћу рачунара. Тридесетчетврти међународни сајам наставне опреме и учила. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Трећа награда на конкурсу „Креативна школа“, „Рачунаром контролисани термометар“ Министарство просвете 2005
Друга награда на конкурсу „Креативна школа“, „Глобално загревање, локални докази“ Министарство просвете 2008
Припрема ученика за такмичења из физике (више од 50 награда и похвала, укључујући и медаље на Међународној физичкој олимпијади) ДФС 1998
Сребрна табла, друга награда за наставно средство „Наставни комплет вежби из механике помоћу рачунара“, Награда је добијена на 34. међународном сајму наставне опреме и учила у Београду Организатори Сајма 2003
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ДФС

Љиљана Иванчевић

Члан програмског одбора и реализатор
0642428080
ljiljanafizika@gmail.com
Звање:

Професор физике 

Установа:

ДФС 

Радно место:

пензионер 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1979 1986 ОШ „Милан Муњас“, Уб Наставник физике
1986 2016 ОШ „Ђорђе Крстић“, Београд Наставник физике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стручно предавање „Имплементација и иновације у образовању и васпитању- изазови и дилеме„ Предавач ЗБОРНИК Предавања, програма радионица, усмених излагања, постер радова.. 2014
Стручно предавање „Методе у настави физике које ученика мотивишу, активирају и утичу на подизање образовних стандарда“ Предавач НАСТАВА ФИЗИКЕ, Број 1, ДФС 2015
Стручно предавање „Истраживање о проблемима и потребама ученика основне и средње школе“ Предавач НАСТАВА ФИЗИКЕ, Број 3, ДФС 2016
Стручно предавање „Истраживање о оцењивању у настави физике, васпитни и мотивациони аспекти оцене“ Предавач НАСТАВА ФИЗИКЕ, Број 5, ДФС 2017
Стручно предавање „Примена пројектне наставе у реализацији садржаја физике у основној школи“ Предавач НАСТАВА ФИЗИКЕ, Број 6, ДФС 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
Прва награда на Републичком семинару о настави физике за најбољи постер „УЧИОНИЦА БЕЗ ЗИДОВА“ Друштво физичара Србије 2012
Прва награда на Републичком семинару о настави физике за најбољи постер „ Научна визуелизација у школском простору и на паметном телефону „ Друштво физичара Србије 2015
Признање за успешну припрему ученика , освајање 1. места на Републичком такмичењу ученика основних школа из физике Друштво физичара Србије 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво физичара Србије
Друштво Милутин Миланковић

Слађана Николић

Члан програмског одбора и реализатор
0600404972
sladjanikolic@hotmail.com
Звање:

професор физике и хемије  

Установа:

ОШ „Милан Ђ. Милићевић“ 

Радно место:

наставник физике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2002 ОШ “Доситеј Обрадовић” у Београду наставник физике
2002 2019 ОШ “Милан Ђ. Милићевић” у Београду наставник физике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Обука наставника првог разреда гимназије и петог разреда основне школе за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења (програм обуке одобрен је решењем министра) Реализатор Реализација обука 2018
Пројекат ДФС „Подршка наставницима физике у основним школама – у сусрет променама“ Коаутор Коаутор пројекта и реализатор радионица 2018
Саветник-спољни сарадник Школске управе Београд Предавач Послови и активности са наставницима физике у оквиру ШУ Београд 2017
“Information and comunication technology and teaching physics” Коаутор Објављен рад, излагање 2016
“Novi pristup nastavi fizike u Republici Srbiji u Skladu sa Okvirom nacionalnog kurikuluma” Коаутор Објављен рад, излагање 2017
“Физика у курикуларној реформи у Србији – искуства“ Коаутор Објављен рад, излагање 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за наставнике физике у осмом разреду основне школе, Београд 2015., Издавачка кућа „Клетт“ Коаутор
Приручник за наставнике физике у седмом разреду основне школе, Београд 2015., Издавачка кућа „Клетт“ Коаутор
Приручник за наставнике физике ушестом разреду основне школе, Београд 2013., Издавачка кућа „Клетт“ Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Признањa Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Друштва физичара Србије за резултате постигнуте на Државном такмичењу из физике ученика основних школа Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Друштва физичара Србије 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво физичара Србије – председник Одељења за основно образовање од 2009. године
Члан Комисије ДФС за преглед задатака на Државним такмичењима из физике за ученике основних школа
Члан Удружења физичара Омега - Ниш
Члан Програмског савета часописа Млади физичар 2015-2018.
Члан Организационог одбора и Комисије за оцену радова на 6-th Experimental Physics Olympiad

Владан Младеновић

Члан програмског одбора и реализатор
0638073685
vladan.al.m@gmail.com
Звање:

дипломирани физичар, спољни сарадник ШУ  

Установа:

Гимназија Алексинац, ОШ Иван Вушовић Ражањ 

Радно место:

Наставник физике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2002 Галерија «Астрапас» Ниш менаџер
1998 2002 Хуманитарне организације FOCUS ,SOC, SDR oрганизација дистрибуције и мониторинг
2000 2003 Мобтел 063 НИШ сарадник контроле за Југоисточну Србију
2002 2003 Гимназија Соко Бања професор физике
2002 2010 ОШ „Вожд Карађорђе“ Алексинац наставник физике
2004 2019 ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ наставник физике и информатике
2012 2019 Гимназија Алексинац професор физике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Обука наставника првог разреда гимназије и петог разреда основне школе за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења (програм обуке одобрен је решењем министра) Реализатор Реализација обука 2018
Пројекат ДФС „Подршка наставницима физике у основним школама – у сусрет променама“ Коаутор Коаутор пројекта и реализатор радионица 2018
Сајт http://nastavafizike.edu.rs/ Коаутор Уредник и администратор сајта ДФС за подршку настаницима физике 2018
Мудл портал http://moodle.nastavafizike.edu.rs/ Коаутор Администратор и модератор портала за сарадњу наставника физике 2018
Саветник-спољни сарадник Школске управе Ниш Реализатор Послови и активности са наставницима физике у оквиру ШУ Ниш 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Збирка задатака за завршни испит у основном образовању и васпитању“ 2014,2015,2016,2017,2018, Министарство просвете, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Просветни преглед Коаутор
Припреме наставника -Физика 6 – 2013, Креативни центар Аутор
Превод и адаптација на српски језик симулација и вебсајта 2007-2019- PhET Interactive SimulationsUniversity of Colorado Аутор
Оквир дигиталних компетенција за наставнике, 2017, Министарство просвете -British Council Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Наједукатор Србије Удружење Живојин Мишић 2016
Kонкурс „Дигитални час”,– 1. награда Министарство телекомуникација 2017
Kонкурс „Дигитални час”,– 2. награда Министарство телекомуникација 2018
Kонкурс „Дигитални час”,– 3. награда Министарство телекомуникација 2016
Прва награда за презентацију примера добре праксе EU March in March (MAking science Real in sCHools)https://sciencemarch.eu/index.php/sr 2015
Угледни наставник 2015 Мајкрософт Србија 2015
„ICTeachers – наставници који постављају нове стандарде" прва награда за презентацију Београдска отворена школа Мајкрософт, РНИДС 2011
Прва награда за рад , XXXII Републички семинар о настави физике. Друштво физичара Србије 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Национални просветни савет
Друштво физичара Србије
Мудл мрежа Србије
Друштво физичара Омега
Члан комисије за награду Наједукатор Србије, 2017-2018
Сарадник за Србију Phet-Colorado
Члан Програмске комисије Центра за промоцију науке
Члан Програмског савета часописа Млади физичар 2015-2018
Члан жирија за трејлер-Републичка смотра Читалићи 2016
Члан жирија за наставнички образовни филм, Међународни дечји фестивал Креативна чаролија 2016