Родитељи и наставници – корак даље у неговању интеркултуралности и мултикултуралности у образовању MУЛТИКУЛТИ

Код одобреног скупа: 278  

Конференција

Национална асоцијација родитеља и наставника Србије
Македонска 11, ЗрењанинДрагана Ђурић
narnsoffice@gmail.com
0114112004
0641109179

Родитељи и наставници – корак даље у неговању интеркултуралности и мултикултуралности у образовању MУЛТИКУЛТИ

Промоција искустава и модела интеркултуралне праксе кроз продукте активности koje су наставници и васпитачи креирали и реализовали у установама у оквиру пројекта "Родитељи и наставници - корак даље у неговању интеркултуралности и мултикултуралности образовања"; Промоција и залагање за пожељне моделе интеркултуралног образовања кроз упознавање васпитача и наставника са добрим праксама.

- Интеркултуралност као међупредметна компетенција -Културолошки разноврсне заједнице у Србији -Интеркултуралне вештине и ставови према различитим групама -Платформа интеркултуралног образовања

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

1

60

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи

0 РСД