Образовни систем и савремени услови пословања: унапређивање квалитета наставе у средњим стручним школама у складу са потребама тржишта рада

Код одобреног скупа: 276  

Трибина

Економски факултет Крагујевац
Лицеја Кнежевине Србије 3Ана Крстић
cei@kg.ac.rs
034303502
06442884606

Образовни систем и савремени услови пословања: унапређивање квалитета наставе у средњим стручним школама у складу са потребама тржишта рада

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор економских наука Ненад Станишић , Економски факултет Универзитета у Крагујевцу
Дипломирани економиста Ненад Поповић , Регионална агенција за економски развој Шумадије и
доктор економских наука Марко Славковићm , Економски факултет Универзитета у Крагујевцу
Дипломирани економиста Иван Марковић , Бизнис иновациони центар доо Крагујевац
Професор италијанског језика и књижевнос Бојана Тошић , Компанија Фиат Крајслер Аутомобили Србија
Мастер инжењер електротехнике и рачунарс Дарко Ђорић , МИНД Група д.о.о.
доктор економских наука Милан Костић , Економски факултет Универзитета у Крагујевцу

1 дана (укупно време рада: мин.)

50

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Економски факултет Универзитета у Крагујевцу 23.03.2019. 50

Радне биографије


Ненад Станишић

Члан програмског одбора и реализатор
0646626676
nstanisic@kg.ac.rs
Звање:

доктор економских наука 

Установа:

Економски факултет Универзитета у Крагујевцу 

Радно место:

ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2007 Економски факултет Универзитета у Крагујевцу Асистент приправник
2007 2011 Економски факултет Универзитета у Крагујевцу асистент
2011 2015 Економски факултет Универзитета у Крагујевцу доцент
2015 2019 Економски факултет Универзитета у Крагујевцу Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Израда елабората о мерама за унапређење високог образовања Коаутор Стручни тим за реформу високог образовања Министарства просвете, науке и технолошког развоја 2018
Писање нацрта Закона о дуалном моделу високог образовања Коаутор Пројекат „Имплементација дуалног образовања у високо образовање Србије“ 2018
Образовна структура радне снаге као фактор међународне конкурентности економије Аутор Tematski zbornik „Implikacije ekonomije znanja za razvojne procese u Republici Srbiji“ redaktori Vladan Ivanović ... (et al.) 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Међународна монетарна интеграција: изазови прохватања регионалне валуте (2015) Економски факултет Универзитета у Крагујевцу Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Стручни тим за реформу високог образовања Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Научно друштво економиста Србије
Друштво економиста града Крагујевца

Ненад Поповић

Реализатор
063404996
nenadpopovickg@gmail.com
Звање:

Дипломирани економиста 

Установа:

Регионална агенција за економски развој Шумадије и 

Радно место:

Директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2019 Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља директор
2016 2019 Српска асоцијација регионалних развојних агенција Председник управног одбора
2009 2015 Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља Извршни директор
2005 2009 Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља Руководилац одељења за развој малих и средњих предузећа
2002 2004 Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља Координатор пројеката
2001 2002 Градска управа Града Крагујевца Стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Подршка цивилном друштву - Омладинско предузетништво Реализатор Реализован пројекат 2017
Регионал– Компаративна анализа регионалних политика у области образовања одраслих Реализатор Реализован пројекат 2017
СЕЕНЕТ Програм – Јачање предузетничког удруживања у Крагујевцу Реализатор Реализован пројекат 2018
Обука незапослених за послове офис менаџера и рачуновође Реализатор Реализован пројекат 2018
Грант програм - Развој предузетништва кроз подршку самозапошљавању Реализатор Реализован пројекат 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Радне групе за приступне преговоре са ЕУ, поглавље 22 Регионална политика и управљање кохезионим инструментима

Марко Славковићm

Члан програмског одбора и реализатор
063408025
mslavkovic@kg.ac.rs
Звање:

доктор економских наука 

Установа:

Економски факултет Универзитета у Крагујевцу 

Радно место:

доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2019 Економски факултет Универзитета у Крагујевцу доцент
2008 2014 Економски факултет Универзитета у Крагујевцу асистент
2005 2008 Економски факултет Универзитета у Крагујевцу асистент приправник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Развој компетенција и потребе привреде: образовање за посао или за тржиште рада? Предавач Стручни скуп: Изазови и проблеми савремене економије у функцији унапређивања наставе у средњим стручним школама 2016
Talent management: opportunities and limitations for Serbian organizations Коаутор Теме 2015
Значај људских ресурса за стварање конкурентније привреде: изазови за Србију Аутор Економско-социјални аспекти прикључивања Србије Европској унији 2015
Значај људских ресурса за конкурентност српске привреде Аутор Стање и перспективе економско-финансијских односа Србије са иностранством 2014
Повезаност образовног система и потреба привреде Коаутор Активне мере на тржишту рада и питања запослености 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Нова знања, вештине и компетенције, 2012, Центар за доживотно учење, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво економиста Крагујевца

Иван Марковић

Реализатор
0658800788
i.markovic@bickg.rs
Звање:

Дипломирани економиста 

Установа:

Бизнис иновациони центар доо Крагујевац 

Радно место:

Координатор за развој тржишта 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2019 Бизнис иновациони центар доо Крагујевац координатор
2005 2008 ГУ за привредне ресурсе/LED office – Град Крагујевац виши стручни сарадник
2004 2005 Секретаријат за буџет и финансије - Град Крагујевац извршилац за билансирање
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Рад са ученичким компанијама Реализатор Projekat: Junior Achievement Serbia 2018
Млади у Србији и активизам Предавач Projekat: Youth Speak Forum Serbia 2017
Развијање предузетничких вештина код младих Предавач Projekat AIESEC-a 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво економиста Крагујевац

Бојана Тошић

Реализатор
0692000449
bojana.tosic@fcagroup.com
Звање:

Професор италијанског језика и књижевнос 

Установа:

Компанија Фиат Крајслер Аутомобили Србија 

Радно место:

Менаџер за тренинге и интерну комуникаци 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2019 ФЦА Србија Менаџер за тренинге и интерну комуникацију и HR бизнис партн
2014 2018 ФЦА Србија Менаџер за тренинге и интерну комуникацију
2012 2014 ФАС Менаџер за интерну комуникацију и welfare
2011 2012 ФАС Менаџер за интерну комуникацију
2011 2011 ФАС Специјалиста регрутације
2010 2011 ФАС HR асистент
2006 2010 Градска управа за послове градоначелника, Град Крагујевац Извршилац за послове протокола и сарадње
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Анализа компетенција дипломираних студената Универзитета у Крагујевцу запослених у компанији Фиат Крајслер Аутомобили Србија Реализатор Уговор о сарадњи између Универзитета у Крагујевцу и компаније Фиат Крајслер Аутомобили Србија 2018
Обуке у функцији подизања мотивације запослених радника Реализатор Уговор о сарадњи Факултета организационих наука Универзитета у Београду и компаније Фиат Крајслер Аутомобили Србија 2017
Израда тренинг модула за лидерство Аутор Интерни документ компаније Фиат Крајслер Аутомобили Србија 2016

Дарко Ђорић

Реализатор
0346170383
djoric@mind-group.rs
Звање:

Мастер инжењер електротехнике и рачунарс 

Установа:

МИНД Група д.о.о. 

Радно место:

Извршни директор МИНД Групе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2017 Милановић инжењеринг д.о.о. Директор сектора Третмана вода у оквиру Милановић инжењеринг
2018 2019 МИНД Група д.о.о. Извршни директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Приручник за регрутацију и селекцију кандидата Аутор Интерни документ МИНД Групе д.о.о. 2018
Е-банк, заштита података Аутор Индустријски системи, Херцег Нови 2004
Water disinfection in Serbia overview of current situation and upgrading possibilities Аутор Конференција: „О водама“, Баја, Мађарска 2013
Употреба МББР система за пречишћавање отпадних вода Аутор Водоводни и канализацион системи, Јахорина 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Инжењерске коморе Србије
Члан Савеза инжењера и техничара
Члан Ротари клубa Крагујевац
Члан жирија финала Такмичења за најбољу технолошку иновацију 2018. године

Милан Костић

Модератор
034303583
mkostic@kg.ac.rs
Звање:

доктор економских наука 

Установа:

Економски факултет Универзитета у Крагујевцу 

Радно место:

ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2014 Економски факултет Универзитета у Крагујевцу Сарадник у звању Асистент-приправник и Асистент
2014 2018 Економски факултет Универзитета у Крагујевцу Доцент
2018 2019 Економски факултет Универзитета у Крагујевцу Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Да ли политика заштите конкуренције подстиче економски развој? – искуства ЕУ и Републике Србије Предавач Стручни скуп: Изазови и проблеми савремене економије у функцији унапређивања наставе у средњим стручним школама 2016
Предлог измена и допуна Стандарда и процедура за обезбеђење квалитета основних и мастер академских студија Економског факултета у Крагујевцу Коаутор Измене званичног документа Економског факултета у Крагујевцу: Стандарди и процедуре за обезбеђење квалитета основних и мастер академских студија 2017
Нова правна решења у области заштите конкуренције Републике Србије Реализатор Пројекат: Повећање привредног раста путем подршке промоцији политике заштите конкуренције 2018
The limitations of competition in the insurance markets of Slovenia, Croatia and Serbia Коаутор Economic Research -Ekonomska istraživanja 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Научно друштво економиста Србије
Друштво економиста Крагујевца