Конференција „Васпитач у 21. веку“ ЗНАЧАЈ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВАСПИТАЧА ЗА КВАЛИТЕТ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Код одобреног скупа: 268  

Конференција

Висока школа за васпитаче струковних студија из Алексинца
Алексинац, Пиварска ббСлавиша Петровић
slavisa.petrovic.slaki@gmail.com
018804323
0641981583
018804323

Конференција „Васпитач у 21. веку“ ЗНАЧАЈ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВАСПИТАЧА ЗА КВАЛИТЕТ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Циљ скупа је да, кроз представљање нових научних сазнања, новоусвојених докумената из области предшколства: Основе програма предшколског васпитања и образовања – Године узлета и Стандарди компетенција васпитача и њиховог професионалног развоја, уз примере позитивне предшколске педагошке праксе, унапреди ниво компетенција васпитача за васпитно-образовни рад усмерен на развој деце предшколског узраста.

1. Кључне компетенције за развој професионализма васпитача 2. Међусобна условљеност физичког, интелектуалног и емоцио-социјалног развоја детета 3. Партиципација деце и комуникација у васпитно-образовном раду предшколске установе 4. Социокултурни системи као извор садржаја васпитно-образовног програма

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

проф. струковних студија Даница Столић , Висока школа за васпитаче струковних студија у Але
проф. струковних студија Милутин Ђуричковић , Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек
Доктор педагошких наука Весна Краварушић , Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек
Доцент Далиборка Поповић , Природно-математички факултет-Универзитет у Крагуј
Доктор политичких наука Анкица Симона Ковачевић , Висока школа за васпитаче струковних студија у Але
Социолог Садуша Реџић , Висока школа за образовање васпитача у Алексинцу
доктор ликовних уметности Милош Насковић , Висока школа за васпитаче струковних студија Алекс
Доктор уметности – ликовних уметности Радован Станојевић , Висока школа за васпитаче струковних студија Алекс
професор струковних студија Игор Петровић , Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек
редовни професор (доктор педагогије) Радован Антонијевић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
Доктор дидактичко-методичких наука Мирјана Стакић , Педагошки факултет у Ужицу Универзитетета у Крагуј
магистар педагошких наука Александра Милошевић , Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек
виши научни сарадник Славица Шевкушић , Институт за педагошка истраживања, Београд
ванредни професор Љубиша Златановић , Филозофски факултет Универзитета у Нишу
Assoc. Prof. , доктор по педагогика Евгения Тополска , ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий” – Филиал Враца, Бълг
Доктор социолошких наука Зоран Недељковић , Филозофски факултет у Косовској Митровици
саветник координатор Сандра Бацковић , Завод за унапређивање васпитања и образовања
Доктор по педагошки науки Анета Баракоска , УКИМ- Филозофски Факултет- Скопје, Република Макед

2

80

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

4.000 РСД