Конференција „Васпитач у 21. веку“ ЗНАЧАЈ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВАСПИТАЧА ЗА КВАЛИТЕТ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Код одобреног скупа: 268  

Конференција

Висока школа за васпитаче струковних студија
Алексинац, Пиварска ббСлавиша Петровић
slavisa.petrovic.slaki@gmail.com
018804323
0641981583
018804323

Конференција „Васпитач у 21. веку“ ЗНАЧАЈ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВАСПИТАЧА ЗА КВАЛИТЕТ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

проф. струковних студија Даница Столић , Висока школа за васпитаче струковних студија у Але
проф. струковних студија Милутин Ђуричковић , Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек
Доктор педагошких наука Весна Краварушић , Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек
Доцент Далиборка Поповић , Природно-математички факултет-Универзитет у Крагуј
Доктор политичких наука Анкица Симона Ковачевић , Висока школа за васпитаче струковних студија у Але
Социолог Садуша Реџић , Висока школа за образовање васпитача у Алексинцу
доктор ликовних уметности Милош Насковић , Висока школа за васпитаче струковних студија Алекс
Доктор уметности – ликовних уметности Радован Станојевић , Висока школа за васпитаче струковних студија Алекс
професор струковних студија Игор Петровић , Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек
редовни професор (доктор педагогије) Радован Антонијевић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
Доктор дидактичко-методичких наука Мирјана Стакић , Педагошки факултет у Ужицу Универзитетета у Крагуј
магистар педагошких наука Александра Милошевић , Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек
виши научни сарадник Славица Шевкушић , Институт за педагошка истраживања, Београд
ванредни професор Љубиша Златановић , Филозофски факултет Универзитета у Нишу
Assoc. Prof. , доктор по педагогика Евгения Тополска , ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий” – Филиал Враца, Бълг
Доктор социолошких наука Зоран Недељковић , Филозофски факултет у Косовској Митровици
саветник координатор Сандра Бацковић , Завод за унапређивање васпитања и образовања
Доктор по педагошки науки Анета Баракоска , УКИМ- Филозофски Факултет- Скопје, Република Макед

2 дана (укупно време рада: мин.)

80

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Радне биографије


Даница Столић

Члан програмског одбора и модератор
0642744047
danarad55@yahoo.com
Звање:

проф. струковних студија 

Установа:

Висока школа за васпитаче струковних студија у Але 

Радно место:

предавач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1979 1999 Прва приштинска гимназија Професор
1999 2003 Шеста београдска гимназија Професор
2003 2019 Висока школа за васпитаче струковних студија Алексинац Професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Концептуално становиште према савремености и према традицији у ауторским бајкама Раше Попова Коаутор Зборник радова са међународног научног скупа, Вршац, 2018, стр. 186-202. CIP 821.163.41.09 Popov R. (082) Zbornici COBISS.SR-ID 326348295 2018
Архаични, савремени и медијални дискурс: Јединство хронотопа у савременој бајци Дванаесто море (Свет Јие Сибин) Игора Коларова. Коаутор Детињство 3, 2017, стр. 59-69, UDK 821.163.41-93-32:398.09 Kolarov I. 2017
Улога стилских фигура у развоју говора предшколаца Аутор Krugovi detinjstva 1-2, 2017, str. 104-112, UDK731.3:81'232/053.4 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Култура говора, хрестоматија са практикумом, 2008, Висока школа за васпитаче струковних студија-Libro Company, Алексинац- Краљево Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Књижевна награда „Тома Радосављевић“ Центар културе „Сава Дечанац“ Лепосавић 2014
Књижевна награда „Тома Радосављевић“ Центар културе „Сава Дечанац“ Лепосавић 2012

Милутин Ђуричковић

Члан програмског одбора и реализатор
0694055120
mdjurickovic@yahoo.com
Звање:

проф. струковних студија 

Установа:

Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2006 МТШ „Змај“, Земун проф.
2006 2019 Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац проф.
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Ликови и идентитети у савременој немачкој драми за децу и младе“ Аутор „Детињство“, Нови Сад. Бр. 2/2018. 2018
„Разнородна истраживања“ Аутор Научни скуп са међународним учешћем: „Настава и наука у времену и простору“. Зборник радова. Приштини – Косовска Митровица, Лепосавић, 2015. 2015
„Родна равноправност у књижевности за децу и младе“ Аутор „Детињство“, Нови Сад, бр. 2/2012. 2012
„Child, book, internet“ Аутор „Buletin stintific, studii si cercetari“, seria Invatamant Primar si Prescolar, Anul IV, nr. 1/2010, Editura Universitatii din Pitesti, Romania, 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Музеј играчака, Багдала, Крушевац, 2006. Коаутор
Коло пријатеља, Алма, Београд, 2007. Аутор
Књижевност за децу и младе у књижевној критици 1-2. Краљево – Алексинац, 2007. Коаутор
Поетика детињства, Даниловград, 2007. Аутор
Култура говора, Краљево – Алексинац, 2008. Коаутор
Златне речи, Алма, Београд, 2008. Аутор
Паметна књига о школском позоришту. Народна библиотека, Кикинда, 2011. Коаутор
Ризница народних веровања и обичаја, Букленд, Београд, 2016. Аутор
Поруке на зиду. Пчелица, Чачак, 2018. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
„Сима Цуцић“ Банатски културни центар, Ново Милошево 2010
„Раде Обреновић“ Змајеве дечје игре, Нови Сад 2011
„Доситејево перо“ Пријатељи деце Вождовца, Београд 2011
«Ана Франк» ИП «Феникс», Скопље (Македонија) 2016
Gonfaloniere dell’ Unione Mondiale dei Poeti Unione Mondiale dei Poeti (Genova, Italija) 2016
Diploma of doctor honor causa Кiev, Ukraine 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење књижевника Србије, Београд
Удружење новинара Србије, Београд
Српска краљевска академија научника и уметника, Београд

Весна Краварушић

Члан програмског одбора и модератор
0641678884
vesna.kljajic@gmail.com
Звање:

Доктор педагошких наука 

Установа:

Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек 

Радно место:

Професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2019 Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац Наставник, ужа научна област Педагошке науке
2016 2019 Висока здравствена школа струковних студија, Београд Наставник, ужа научна област Педагошке науке, допунски рад
1996 2013 Зуботехничка школа, Београд Стручни сарaдник, педагог
1987 1996 Ош Франце Прешерн, Београд Стручни сарaдник, педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Партиципација студената у евалуацији квалитета образовно-васпитног процеса у високошколској установи. Аутор Нови Сад: Педагошка стварност LXIII, 1 (2018, за 2017), 64-77. 2018
Утицај законских новина на васпитно-образовни рад у предшколској установи. Аутор Књига резимеа „Васпитач у 21.веку“: Допринос предшколства остваривању циљева образовања и васпитања. Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних с 2018
Евалуација рада наставника у функцији евалуације рада васпитача. Аутор Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности: Бугарска, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2018
Како до партнерства деце и одраслих (васпитача)? Аутор Зборник радова са 13 конференције „Васпитач у 21. веку“, бр.17. Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања. Алексинац: Висока шко 2018
Партиципација деце у активностима предшколске установе – перцепција студената Аутор Нови Сад: Педагошка стварност бр. 3., 513 – 528. (2016). 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије

Далиборка Поповић

Члан програмског одбора и реализатор
0691371819
daliborkap@kg.ac.rs
Звање:

Доцент 

Установа:

Природно-математички факултет-Универзитет у Крагуј 

Радно место:

Наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2003 ОШ „Јосиф Панчић“, Баљевац наставник
2003 2008 ОШ ,,Сутјеска“ Рашка Машинска школа, Рашка ОШ ,, Милун Ивановић“ Ушће наставник
2008 2012 ОШ ,, Милун Ивановић“ Ушће Школски педагог
2012 2016 Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац Наставник
2016 2019 Природно-математички факултет-Универзитет у Крагујевцу Наставник
2017 2019 Државни универзитет у Новом Пазару Наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Учење математике ван школе кроз израду домаћих задатака и похађање приватних часова Коаутор Настава и васпитање, 67(1), 95-111. 2018
Партнерско деловање у функцији просоцијалног развоја деце. Аутор Иновације у васпитању и образовању: Дигитализација, иновативни програми и модели, 289-298. Лепосавић: Учитељски факултет у Призрену. 2017
Подршка развијању даровитости у школској пракси. Аутор Иновације у настави, бр.3. стр. 73-83. UDC 159.928.22 2016
Партнерство предшколске установе и породице у години пред полазак у школу Аутор Наше стварање-Зборник радова са деветог симпозијума бр.13, 355-364 Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија. УДК 373.29.064.1 2013
Партнерство породице и школе у инклузивној политици васпитања и образовања. Коаутор Наука и политика (489–500). Пале: Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет. 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Могућности унапређивања процеса учења у савременој школи. Рашка, Центар за културу Градац. ISBN 978-86-82497-71-4, UDK 37.012. 2007 Аутор
Партнерство породице и школе-приручник настао у оквиру пројекта Партнерски за образовање. Уницеф и Фондација за отворено друштво. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
СУРС
Педагошко друштво Србије
Виктимолошко друштво Србије

Анкица Симона Ковачевић

Члан програмског одбора и модератор
0628835344
ankicakovacevic@yahoo.com
Звање:

Доктор политичких наука 

Установа:

Висока школа за васпитаче струковних студија у Але 

Радно место:

Професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2019 Висока школа за васпитаче струковних студија у Алексинцу Професор струковних студија за ужу наставно-научну област Со
2009 2010 Угоститељско-туристичка школа, Нови Пазар Професор Грађанског васпитања
2006 2011 Гимназија, Рашка Професор социологије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Улога породице у процени потреба детета са сметњама у развоју“ Аутор Зборник радова Наше стварање бр.17; 2018 2018
„Реализација наставног садржаја предмета Социјални рад у инклузији особа са посебним потребама уз примену активне наставе“ Аутор Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методиǖ“ Велико Трново 2017
„Друштвена подршка породици деце са сметњама у развоју“ Аутор Годишњак Факултета политичких наука 2016
„Примена еко-системске теорије у пракси социјалног рада: однос породице детета са сметњама у развоју и интерресорне комисије“ Аутор Социјална политика- Часопис за теорију и праксу социјалне политике и социјалног рада 2015
„Партиципација деце са сметњама у развоју у васпитно-образовном раду: могућности и ограничења“ ---- 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско социолошко друштво
Editorial & Reviwer board in: International Journal of cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE)
Удружење грађана „Нови дан“, Београд

Садуша Реџић

Члан програмског одбора и модератор
0612301330
redzichfilfak@gmail.com
Звање:

Социолог 

Установа:

Висока школа за образовање васпитача у Алексинцу 

Радно место:

Социолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2016 Филозофски факултет у Косовској Митровици Асистент, доцент
2016 2019 Висока школа за образовање васпитача у Алексинцу Професор струковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Моралне одлике женских ликова У најстаријим пјесмама јуначким: Социолошка анализа садржаја Аутор Зборник радова Филозофског факултета у Приштини. 2015. vol. 45, iss. 2. (М51) 2015
Личност, темперамент и карактер у теорији Ериха Фрома Аутор Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, бр. 42-2 (2012), стр. 391-410. M52 2012
Испитивање појединих аспеката родне социјализације студената с обзиром на припадност родној групи. Аутор Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, бр. 1 2014. (М51) 2014
Морал Срба – стереотип, или научна истина? Аутор Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини. Број XLIII (2) (2013), стр. 339-352. М51 2013
О друштвеном статусу жене у досредњевековној и средњовековној Србији. ---- 2011

Милош Насковић

Члан програмског одбора и реализатор
0628835356
milosnasko@yahoo.com
Звање:

доктор ликовних уметности 

Установа:

Висока школа за васпитаче струковних студија Алекс 

Радно место:

професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2011 ОШ „Бранко Радичевић“ Наставник ликовне културе
2008 2019 Висока школа за васпитаче струковних студија Алексинац Наставник за област ликовне уметности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пролећни салон Аутор Павиљон Цвијета Зузорић, Београд, 2018
Мајска изложба графике Аутор Галерија ГК, Београд 2018
Међународно бијенале радова на папиру Аутор Спомен парк Крагујевац 2018
Тријенале цртежа и мале пластике Аутор Павиљон Цвијета Зузорић, Београд 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
III награда за сликарство Војвођанска банка – Нови Сад 2001
Нове перспективе XXVI Ликовни критичари Београда 2001
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
УЛУС – редован члан
УЛУА – редован члан

Радован Станојевић

Члан програмског одбора и реализатор
0628835347
radovanstanojevic@gmail.com
Звање:

Доктор уметности – ликовних уметности 

Установа:

Висока школа за васпитаче струковних студија Алекс 

Радно место:

Академски сликар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2002 ОШ Митрополит Михајло, Сокобања Приправник
2002 2012 Специјална школа са домом ученика „Бубањ“, Ниш Наставник
2012 2019 Висока школа за васпитаче струковних студија Алексинац Предавач, Професор струковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Самостална изложба Аутор Галерија савремене ликовне уметности Ниш (Павиљон у тврђави) 2009
Самостална изложба Аутор Галерија НКЦ 2010
Самостална изложба Аутор Галерија НКЦ 2016
Самостална изложба Аутор Галерија Културног центра Параћин 2017
Самостална изложба Аутор Народни музеј Лесковац 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан савета уметничке колоније „Сокоград“ у Сокобањи

Игор Петровић

Члан програмског одбора
063413612
igor.p@vsvaspitacka.edu.rs
Звање:

професор струковних студија 

Установа:

Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек 

Радно место:

професор енглеског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2006 ОШ “Хајдук Вељко” Зајечар професор енглеског језика
2006 2011 ОШ “Митрополит Михаило” Сокобања професор енглеског језика
2011 2019 Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац професор енглеског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Настава енглеског језика у Србији – неопходност наставка започетих реформи Аутор Зборник Васпитач у 21. веку, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац, 2011
Шекспир за децу, Аутор Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста, тематски зборник, Учитељски факултет у Врању, Врање 2011
Хаклбери Фин: род, раса и одрастање Аутор Детињство, бр. 2012/1, Нови Сад, 2012. УДК 821.111(73).09 Twain M. 2012

Радован Антонијевић

Члан програмског одбора и реализатор
0638118889
aa_radovan@yahoo.com
Звање:

редовни професор (доктор педагогије) 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

дипломирани педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1990 1992 Институт за педагошка истраживања Истраживач приправник
1996 2000 ОШ ''Милорад Мића Марковић'' Школски педагог
2001 2005 ОШ ''Ђура Даничић'' Директор школе
2005 2007 Институт за педагошка истраживања Научни сарадник
2007 2019 Филозофски факултет Универзитета у Београду Одељење за педагогију и андрагогију Наставник (доцент, ванредни професор и редовни професор)
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Природа когнитивне препреке у процесу интелектуалног васпитања Аутор Настава и васпитање, бр. 4, 565-583 2011
Развој математичког мишљења код ученика као аспект процеса интелектуалног васпитања Аутор Настава и васпитање, вол. 63, бр. 2, 215-227 2014
Cognitive activities in solving mathematical tasks: The role of a cognitive obstacle Аутор Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(9), 2503-2515 2016
Методе и облици ефикасне наставе и учења Аутор Каталог одобрених програма ЗУОВ-а 2018
Оцењивање у функцији ефикасне наставе и учења Аутор Каталог одобрених програма ЗУОВ-а 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Систем знања у настави (2006), научна монографија Аутор
Основе процеса васпитања (2012), научна монографија Аутор
Општа педагогија (2013), уџбеник Аутор
Утемељење система знања у педагогији (2014), научна монографија Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
BASOPED
Педагошко друштво Србије

Мирјана Стакић

Члан програмског одбора и реализатор
0641668711
mirjanastakic073@gmail.com
Звање:

Доктор дидактичко-методичких наука  

Установа:

Педагошки факултет у Ужицу Универзитетета у Крагуј 

Радно место:

Доцент за ужу научну област Српски језик 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 1996 Основна школа „Аца Алексић“, Александровац Наставник српског језика
1996 2002 Филолошки факултет у Приштини, Универзитет у Приштини Асистент за ужу научну област Методика наставе српског језик
2002 2005 Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“, Чајетина Директор
2005 2006 Туристичка организација Златибор Директор
2006 2012 Основна школа „Димитрије Туцовић“, Чајетина Наставник српског језика
2012 2013 Висока школи за васпитаче струковних студија из Гњилана са привременим седиштем Професор за област Филолошких наука
2013 2015 Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу, Универзитет у Приштини – Косовској М Доцент за ужу научну област Методика наставе српског језика
2015 2019 Педагошки факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу Доцент за ужу научну област Методика наставе српског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Use of the Picture Book in Teaching Mathematics and Serbian Language to Children with Learning Disabilities Коаутор Constructing Innovative Learning Environments. Koper: Založba Univerze na Primorskem, pp. 395–413, 2018. 2018
The Role of Literary Content for Children in Preschool Mathematics Education Teaher as a motivation factor for encouraging students’ interest for learning the mother tongue grammar Коаутор Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education. 4(2), 631–642, 2018. 2018
Анализа истраживања родне осетљивости уџбеника за српски језик Аутор Настава и васпитање, LXVI (3), стр. 483–495, 2017. 2017
Хуманитарна и васпитнообразовна улога женске подружине и њене занатске школе у Нишу од оснивања до почетка Другог светског рата Коаутор Теме, XLI(3), 573–585, 2017. 2017
Улога наставника у избору методолошког приступа за интерпретацију књижевног дела Аутор Настава и васпитање, LXV (3), стр. 541–554, 2016. 2016
Улога и значај књижевног текста у образовању и васпитању детета предшколског узраста Аутор Зборник радова, Учитељски факултет у Ужицу, година 18, број 17, стр. 91–98, 2015. 2015
Евалуација предзнања из граматике српског језика студената Учитељског факултета у Лепосавићу Коаутор Зборник радова са међународног научног скупа Настава и учење – евалуација васпитно-образовног рада. Ужице: Учитељски факултет у Ужицу, стр. 273–284, 2015
Социолошки приступ и савремено тумачење књижевности у наставној пракси Аутор Настава и васпитање, година LXIII, (3), 535–550,2014. 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Буквар, 2018, Београд: БИГЗ (Уџбеник је одобрило Министарство просвете, науке и технолошког развоја на основу решења број 650-02-00135/2018-07). Аутор
Наставни листови уз Буквар, 2018, Београд: БИГЗ (Уџбеник је одобрило Министарство просвете, науке и технолошког развоја на основу решења број 650-02-00135/2018-07). Коаутор
Српски језик 1 (Контролне вежбе). 2018, Београд: БИГЗ. Аутор
Методички приступ уметничкој приповеци у настави српског језика и књижевности, 2014. Лепосавић: Учитељски факултет. Аутор
Стручне методе у настави књижевности, 2002, Чачак: Легенда. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Међународна награда за књижевност Rosetta World Literatura Часопис за интернационалну компаративну литературу Rosetta World Literatura и издавачка кућа ARTSHOP, Истанбул. 2017
Захвалница – за допринос 8. Међународном дечјем фестивалу Отворено срце Мултимедијални центар и Mademust Fest „Отворено срце“ 2016
Захвалница Општине Чајетина – за изузетан допринос развоју општине Општина Чајетина 2011
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан пројектног тима националног пројекта Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе (евиденциони број 179026) (од 2018. године), који подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Редовни члан Матице српске (од 2017).
Члан Удружења књижевника Србије (од 2013).
Члан редакције Зборника радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавићу, (часопис је сврстан у категорију М53 Листе Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије) од 2016.
Члан редакције часописа Учитељ (часопис је сврстан у категорију М53 Листе Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије) од 2015.
Члан уредништва Часописа за књижевност, уметност и културу Међај од 2005, до 2013, а у периоду: 2009– 2013, уредник Међаја.

Александра Милошевић

Члан програмског одбора и реализатор
0642883112
milosevicaleksandra67@gmail.com
Звање:

магистар педагошких наука 

Установа:

Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек 

Радно место:

предавач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 1997 Дом за децу без родитељског старања „Петар Радовановић“ Ужице Васпитач
1997 2003 Техничка школа „Радоје Марић“ Ужице Стручни сарадник- педагог
2003 2005 Школска управа Ужице Саветник за развој и развојно планирање у предшколским уста
2005 2011 Школска управа Ужице Просветни саветник
2011 2016 Медицинска школа и Музичка школа „Војислав-Лале Стефановић“ Ужице Стручни сарадник- педагог
2016 2019 Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац Предавач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Establishing of Communication Competence in System of Human Environment Коаутор 6th International Conference ″Research and Development in Mechanical Industry″ RaDMI 2006, Budva, Montenegro, 13-17.September. Proceedings on CD-ROM, 2006
Праћење и евалуација стручног усавршавања наставника, Коаутор Иновације у настави, 1/2008., стр. 98-110. 2008
Истраживачка улога педагога у савременој школи, Коаутор У Зборнику радова (2014): Идентитет професије педагог у савременом образовању; Београд: Филозофски факултет, стр. 63-70. 2014
Стил рада савременог наставника. Аутор У Зборнику радова, 16/2014. Ужице: Учитељски факултет Универзитета у Крагујевцу, стр. 373-384. 2014
Социјална дистанца ученика од наставника у старијим разредима основне школе. Аутор Учитељ, 1/2015., стр.119-132. 2015
Место и реализација васпитних програма у савременој школи Коаутор У Зборнику радова, 20(19)/ 2017. Ужице: Учитељски факултет Универзитета у Крагујевцу, 9–20. 2017
Улога невербалне комуникације у реализацији педагошке функције предшколске установе. Аутор У Зборнику радова са Тринаесте конференције „Васпитач у 21. веку“, 17/2018. Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија, 213-221. 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стилови рада савременог наставника. Ужице: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању. 2015 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Педагошког друштва Србије

Славица Шевкушић

Члан програмског одбора и реализатор
0628835365
ssevkusic@gmail.com
Звање:

виши научни сарадник 

Установа:

Институт за педагошка истраживања, Београд 

Радно место:

педагог (доктор педагошких наука) 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1986 2019 Институт за педагошка истраживања, Београд Виши научни истраживач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Принципи ефикасне комуникације у настави Аутор Настава и васпитање, бр. 1-2, 152-163. 1995
Припрема васпитача за успешнију комуникацију са децом, у књизи: Перспективе образовања васпитача Аутор Виша школа за образовање васпитача, Нови Сад, 99-107. 1993
Унапређивање социјалних вештина ученика Коаутор Знање и постигнуће (148-166). Београд: Институт за педагошка истраживања. 2004
Наставник и социјално понашање ученика Аутор Социјално понашање ученика (151-170). Београд: Институт за педагошка истраживања. 2004
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Изазови и усмерења професионалног развоја учитеља, Педагошки инштитут, Љубљана и Институт за педагошка истраживања, Београд. Коаутор
Квалитативна истраживања у педагогији: допринос различитих методолошких приступа. Београд: Институт за педагошка истраживања. Аутор
Стваралаштво, иницијатива и сарадња: Нови приступ образовању, I део. Београд: Институт за педагошка истраживања. Коаутор

Љубиша Златановић

Члан програмског одбора и реализатор
0641398036
zlatanovic1301@yahoo.com
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Нишу 

Радно место:

Психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 1998 Клиника за психијатрију психолог
1998 2019 Филозофски факултет у Нишу професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Савремено предшколско васпитање у контексту глобализације и мултикултуралности. Аутор Наше стварање: зборник радова са Деветог симпозијума “Васпитач у 21.веку”, 2013, 21-29. 2013
Природа и психолошки значај креативности предшколске деце: импликације за васпитну праксу. Аутор Алексинац: Наше стварање: зборник радова са Десетог симпозијума “Васпитач у 21.веку”, 2014, 183-194. 2014
Дете и ауторитет одраслих: Да ли нам је потребан нови ауторитет у васпитању? Аутор Зборник радова са 12. Конференеције „Рефлексије савременог доба на васпитно-образовни рад у предшколској установи“. Алексинац:Висока школа за васпита 2017
Positive psychology: Implication for mental and physical health. Годишњак за психологију, 9(11),2012, 17-24 Аутор Годишњак за психологију, 9(11),2012, 17-24. 2012
The role of the person’s self concept in quality of life research. Аутор Facta Universitatis, 2, 391-397, 2000. 2000
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Разумевање когниције, 2011. Ниш: Филозофски факултет Аутор
Тајне душе, изазови тумачења, 2002. Ниш: Друштво бихевиоралне теорије и праксе. Аутор
Јунг, јаство и индивидуација, 2001. Ниш: Студентски информативно-издавачки центар. Аутор
Теорија као метафора самопоимања. Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2017 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Стипендија за изузетно успешне студенте Универзитет у Нишу 1980
Стипендија Фонд за отворено друштво, Београд 1997
Стипендија Интернационално друштво за истраживање квалитета живота, Беч 1997
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије, Београд
Антрополошко друштво Србије, Београд
Друштво југоисточне Европе за неурологију и психијатрију, Солун

Евгения Тополска

Члан програмског одбора и реализатор
0623435542
etopolska@abv.bg
Звање:

Assoc. Prof. , доктор по педагогика 

Установа:

ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий” – Филиал Враца, Бълг 

Радно место:

преподавател 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2013 ДИУУ към СУ ”Св. Кл. Охридски” - София, България Доцент, Гл. асистент, Ст. асистент
2013 2019 ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий” – Филиал Враца доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Нормативни, психолингвистични и дидактически аспекти на подготовката за ограмотяване Аутор Водим бъдещето за ръка – заедно с нашите деца, 11-13 май 2016 г., Пазарджик, с.116-120 2016
За интеркултурното образование в програмата за допълнителна подготовка на децата от ромски произход за училище /теоретични аспекти/ Аутор Програма за допълнителна подготовка на деца от ромски произход за училище. Проект «Многоцветна дъга»/модел за образователна интеграция на деца от пред 2014
Подготовка дошкольников к обучению грамоте Аутор Воспитатель дошкольного образовательного учреждения, 2009, № 11, 52-59, Москва 2009
Aspects of Integrated Education of Preschool Children With Special Educational Needs Аутор Pedagogija, 2008, № 3, p. 410–416, Beograd 2008
Компенсиране на дефицитите в подготовката за ограмотяване Аутор Предучилищно възпитание, 2008, №7, с. 29-33 2008
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Речево развитие в условия на интегрирано обучение, С., Авангард Прима, 2009, с. 170, ISBN: 978-954-323-542-1 /монография/ Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Член на международен редакционен съвет на списание International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/about/editorialTeam
Член на Асоциация на професорите от славянските страни /АПСС/
Член на Балканско дружество по образование и педагогика BASOPED
Член на Съюза на учените в България

Зоран Недељковић

Члан програмског одбора и реализатор
0604461018
zoramino@gmail.com
Звање:

Доктор социолошких наука 

Установа:

Филозофски факултет у Косовској Митровици 

Радно место:

Доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 1992 ЦСУОВ за културолошка занимања у Приштини Професор филозофије и социологије
1992 1998 НУБ Иво Андрић у Приштини Инструктор библиотекарства
1998 2017 Филозофски факултет Универзитета у Приштини Доцент на Одсеку за социологију
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Социјална улога рата у Сорокиновом учењу о цикличном схватању историје Аутор Зборник радова Филозофског факултета XLVII(2),2017, Косовска Митровица 2017
Тумачење Хантингтонове тезе о сукобу цивилизација као племенском сукобу глобалних размера Аутор Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, год.XLVI, бр.1, 2016, Косовска Митровица 2016
Фукујамино учење о крају историје и последњем човеку Аутор Зборник радова Филозофског факултета, XXXVII/2007, Косовска Митровица 2007
Допринос Емила Диркема конституисању социологије морала Аутор Зборник радова Филозофског факултета, XXXVI/2006, Косовска Митровица 2006
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Лавиринт историје надчовека и последњег човека, Институт за српску културу, Приштина, 2009 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
„Григорије Божовић“ Књижевно друштво Косова и Метохије 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење књижевника Србије
Књижевно друштво Косова и Метохије
Српско социлошко друштво

Сандра Бацковић

Члан програмског одбора и реализатор
065533104
sandra.backovic@zuov.gov.rs
Звање:

саветник координатор 

Установа:

Завод за унапређивање васпитања и образовања 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2019 Завод за унапређивање васпитања и образовања саветник координатор, Центар за професионални развој запосл
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Могућности стручног усавршавања запослених у предшколским установама, 2014. Аутор Монографија, ЗУОВ 2014
Полазишта Oснова програма предшколског васпитања и образовања, 2015. Предавач Скуп Савеза удружења медицинских сестара предшколских установа Србије 2015
Стручно усавршавање као одлика професије васпитача, 2016. Извођач Скуп Савеза удружења васпитача Србије 2016
О личном ставу и заједничким вредностима у предшколском васпитању и образовању, 2017. Аутор Зборник радова са сусрета педагога, ПДС и Филозофски факултет, Београд «(Вас)питање данас» 2017
У сусрет васпитачу који учи у контексту праксе, 2018. Предавач Конференција Високе струковне школе за васпитаче Сремска Митровица 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Педагошка питања, зборник радова, ЗУОВ, 2008 Коаутор
Приручник за планирање стручног усавршавања, ЗУОВ, 2012 Аутор

Анета Баракоска

Члан програмског одбора и реализатор
078489315
aneta@fzf.ukim.edu.mk
Звање:

Доктор по педагошки науки 

Установа:

УКИМ- Филозофски Факултет- Скопје, Република Макед 

Радно место:

Универзитетски професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 2019 УКИМ- Филозофски Факултет- Скопје, Република Македонија Редовен професор,
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Education between tradition and modernity (A Global Viw) Аутор University” Ss. Cyril and Methodius”- Skopje, Faculty of Phhiloosophy - Skopje, Institute for Pedagoggy, Republic of Macedonia. ISBN 978-608-238-011 2013
Значај сарадње вртића и школе за пипрему деце и почетак школовања Аутор Висока школа за васпитаче струкових студија, Алексинац, Републка Србија бр. 12 (2013) ISBN 978-86-7746-367-0 2013
The Contribution of Education in the Formation of Values And Value Orientation Аутор Internatonal Journal for Education, Research an Training (IJERT) Vol.2, Issue1, November 2016. ISSN 1857-9841 (Printed). ISSN1867-985X (Online). Facul 2016
Collaboration between teachers and parents of children with special needs, Коаутор Fourth International Conference-Modern Aspects Education and Rehabilitation of persons With Disabillities, (2013), ISBN 978-608-238-026-1 2013
Pedagogical and Psyhological Basis of Moral Eduication, Internatonal Journal of Cognitve Research n Scence, Engneerng and Education. Коаутор (IJCRSEE) Vol.2, Issue1, December 2013. ISSN 2334-847X (Printed). ISSN 2334-8496 (Online). Scientific Journal Impact Factor Value for 2012 = 3.459; Gl 2013
Значај и улога педагога из уметничких струка у остваривању естетског васпитања у дечјем вртичу, Значај и улога педагога из уметничких струка у остваривању естетског васпитања у дечјем вртићу Коаутор Алексинац, Висока школа за васпитaче струковних студија, бр. 11/2012 ISBN 978-86-88561-01-3 2012
The Need Of Strengthening The Pedagogiical Competencies in Teaching From The English Teacher's Коаутор (IJCRSEE) Vol.3, Issue 1, June 2015 . ISSN 2334-847X (Printed). ISSN 2334-8496 (Online) Scientific Journal Impact Factor Value for 2012 = 3.459; Globa 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Општа педагогија, 2013, Филозофски факултет, Скопје Аутор
Педагогија на слободно време, 2016, Филозофски факултет, Скопје Аутор
Педагогија, 2007, Филозофски факултет, Скопје Аутор
Педагогија (средношколски учебник за гимназиско образование),2011, Просветно дело, Скопје. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Научно друштво за образование и педагогија на Република Македонија, 2008
Балканско здружение за образование и педагогија (BASOPED-balkan Society for Pedagogy and Education), 2006
Удружење за развој науке, инжењерства и образовања-УРНИО, Република Србија, 2013