САВРЕМЕНА ИСТОРИОГРАФИЈА И ПРИМЕНА У НАСТАВИ ИСТОРИЈЕ - ОД НОВИХ ТЕМА ДО НОВИХ ИЗАЗОВА

Код одобреног скупа: 264  

Конференција

Центар за српске студије, Филозофски факултет
Чика Љубина 18-20, Београд 11000Данко Леовац
danko.leovac@f.bg.ac.rs
0113206293
0643242428

САВРЕМЕНА ИСТОРИОГРАФИЈА И ПРИМЕНА У НАСТАВИ ИСТОРИЈЕ - ОД НОВИХ ТЕМА ДО НОВИХ ИЗАЗОВА

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

редовни професор Радош Љушић , Филозофски факултет, Београд
редовни професор Сузана Рајић , Филозофски факултет, Београд
редовни професор Милош Јагодић , Филозофски факултет, Београд
ванредни професор Чедомир Антић , Филозофски факултет, Београд
ванредни професор Марко Шуица , Филозофски факултет, Београд
доцент Лариса Вилимоновић , Филозофски факултет, Београд

1 дана (укупно време рада: мин.)

200

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Филозофски факултет, Чика Љубина 18-20, Београд 23.02.2019. 122

Радне биографије


Радош Љушић

Члан програмског одбора и реализатор
0113206291
rljusic@f.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет, Београд 

Радно место:

историчар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1975 2018 Филозофски факултет, Београд редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Државно-друштвена и генерацијска периодизација нововековне Србије (1804-1918) Аутор Српске политичке генерације (1788-1918): чланци са Округлог стола, 28-29. мај 1997, Београд 1998, 9-33. 1998
Serbian, Great-Serbian and Yugoslav state policies of Serbia (1804-1918), Great Serbia: truth, misconceptions, abuses: papers presented at the International Scientific Meeting held in the Serbian Academy of Sciences and Arts Belgrade, October 24-26, 2002, Beograd 2004, 155-180. Аутор Great Serbia: truth, misconceptions, abuses 2002
Уџбеници историје – ретроспектива Аутор Савремени уџбеници, 9, год. 3 (2007), 21-24. 2007
Историографија одбира, србофобије и југофилије Аутор Нова српска политичка мисао 17, 1-2 (2009), 303-341. 2009
Српска историографија о Берлинском конгресу Аутор Српске студије 2 (2011), 261-276. 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Српска државност 19. века, 2008, Београд: Српска књижевна задруга Аутор
Историја за седми разред основне школе, 6 издања, 2001–2008, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства Аутор
Детинци, материце, оци: читанка са радном свеском из историје за седми разред основне школе, 5 издања, 2001–2008, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства Аутор
Историја за трећи разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, 2008, Београд: Завод за уџбенике Аутор
Историја за седми разред основне школе: уџбеник, историјска читанка, радна свеска, 2010, Београд: Фреска Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за науку Вукове задужбине Вукова задужбина 1993
Октобарска награда Града Београда Град Београд 1994
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Управник Центра за српске студије, Филозофски факултет, Београд
Главни и одговорни уредник часописа “Српске студије”, Филозофски факултет, Београд
Члан редакције часописа “Београдски историјски гласник”, Филозофски факултет, Београд
Члан “Матице српске”, Нови сад

Сузана Рајић

Члан програмског одбора и реализатор
0113206293
srajic@f.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет, Београд 

Радно место:

историчар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2018 Филозофски факултет, Београд редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Кључни појмови за историју новог века Коаутор Историја: кључни појмови за крај обавезног образовања: приручник за наставнике, Београд 2008, 35-42. 2008
Руски царизам и самодржавље на Балкану - преиспитивање и ревизија историографије Аутор Српске студије 2 (2011), 277-286. 2011
О новим аспектима прогласа Србије краљевином поводом стотридесетогодишњице (1882-2012) Аутор Српске студије 3 (2012), 371-392. 2012
Изучавање српске историје 19. века у протекле две деценије: преиспитивања, нове теме и учинци Аутор Хуманизација универзитета: тематски зборник радова, Ниш 2013, 355-365. 2013
О спољној политици Србије после Балканских ратова Аутор Српске студије 6 (2015), 390-419. 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Историја за 8. разред основне школе, 4. издања, 2005, 2006, 2008, Београд: Завод за уџбенике Коаутор
Историја за 7. разред основне школе, 2005, Београд: Завод за уџбенике Аутор
Владан Ђорђевић: биографија поузданог обреновићевца, 2007, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства Аутор
Александар Обреновић : владар на прелазу векова: сукобљени светови, 2011, Београд: Српска књижевна задруга Аутор
Спољна политика Србије 1868-1878, између очекивања и реалности, 2015, Београд: Српска књижевна задруга Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда Стојан Новаковић за најбољи уџбеник Завод за уџбенике 2005
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан редакције часописа “Српске студије”, Филозофски факултет, Београд
Члан редакције часописа “Београдски историјски гласник”, Филозофски факултет, Београд

Милош Јагодић

Члан програмског одбора и реализатор
0113206289
mjagodic@f.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет, Београд 

Радно место:

историчар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2018 Филозофски факултет, Београд редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Упади Албанаца у Србију 1879. године Аутор Историјски часопис 51 (2004), 87–107. 2004
Pyrrhic victory: the Great War and its immediate consequences fos Serbia's economy Коаутор The Economic Causes and Consequences of the First World War, Belgrade : Ekonomski fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2015, 219-235. 2015
Процена демографских губитака Срба у периоду 1910-1921 Аутор Српске студије 6 (2015), 11-65. 2015
The emigration of Muslims from the new Serbian regions 1877/1878 Аутор Balkanologie 2 (1998), 99-122. 1998
Насељавање Топличког округа 1878-1879. године Аутор Годишњак за друштвену историју год. 7, бр. 1 (2000), 52-57. 2000
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Насељавање Кнежевине Србије (1861—1880), 2004, Београд: Историјски институт. Аутор
Српско—албански односи у Косовском вилајету (1878—1912), 2009, Београд: Завод за уџбенике. Аутор
Уређење ослобођених области Србије 1912—1914: правни оквир, 2010, Београд: Историјски институт. Аутор
Нови крајеви Србије (1912-1915), 2016, Београд: Филозофски факултет. Аутор
Србија и Стара Србија (1839-1868): наслеђе на југу, 2016, Београд: Evoluta Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан редакције часописа “Српске студије”, Филозофски факултет, Београд

Чедомир Антић

Члан програмског одбора и реализатор
0113206264
cedomir.antic@f.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет, Београд  

Радно место:

историчар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2013 Балканолошки институт САНУ, Београд научни сарадник
2013 2018 Филозофски факултет, Београд ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Плуралистички приступ и нова историја Балкана Аутор Историјски часопис 49 (2002), 261–274. 2002
Construction of the Responsibility of the Kingdom of Serbia for the Great War Аутор Serbs and the First World War (1914-1918), Belgrade, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2015, 447-458. 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Неизабрана савезница: Србија и Велика Британија у Првом светском рату, 2012, Београд: Завод за уџбенике. Аутор
Увод у историјске студије, 2017, Београд: Завод за уџбенике. Аутор
Историја 7: уџбеник за седми разред основне школе, 2017, Београд: Нови логос Коаутор
Српска историја, 2015, Београд: Вукотић медија Аутор
Kratka zgodovina Srbije 1804-2012, 2012, Ljubljana: UMco. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Управног одбора Архива Југославије

Марко Шуица

Члан програмског одбора и реализатор
0113206285
msuica@f.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет, Београд  

Радно место:

историчар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2017 Филозофски факултет, Београд ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Уџбеници историје: ретроспектива нове генерације (2001-2005)- недостаци и могућа решења Аутор Уџбеник и савремена настава: зборник поводом 50 година рада Завода за уџбенике, Београд 2007, 153-163. 2007
Кључни појмови из историје средњег века Коаутор Историја: кључни појмови за крај обавезног образовања: приручник за наставнике, Београд 2008, 23-31. 2008
Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет Историја Коаутор Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет Историја, Београд 2010. 2010
Udžbenici, obrazovni standardi i nastava povijesti - perspektive za inoviranu nastavu povijesti u Srbiji Аутор Povijest u nastavi, god. 11, br. 2 (22) (2013), 137-144. 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Историја : за II разред гимназије општег и друштвено-економског смера, 3. издања, 2002, 2005, 2009, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства Коаутор
Вежбанка из историје за 6. разред основне школе, 2. издања, 2005, 2006, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства) Коаутор
Историја за шести разред основне школе: уџбеник, историјска читанка, радна свеска, 2010, Београд: Фреска Коаутор
Вук Бранковић: славни и велможни господин, 2017, Београд: Еволута. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан међународног пројекта - The Uses of the Middle Ages in Modern European Countries: History, Statehood, and the Nation, Универзитет у Оксфорду

Лариса Вилимоновић

Члан програмског одбора и реализатор
0113281095
larisa.orlov@f.bg.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Филозофски факултет, Београд 

Радно место:

историчар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2018 Филозофски факултет, Београд доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ана Комнина: аутобиографске белешке Аутор Византијски свет на Балкану. Књ. 2, 349-365. 2010
Алексије Комнин - нови Константин? : један осврт на Алексијаду Ане Комнин Аутор Свети цар Константин и хришћанство : Међународни научни скуп поводом 1700. годишњице Миланског едикта 31. мај - 2. јун 2013. Том 1, 441-458. 2013
Deconstructing the narrative, constructing a meaning – Why was the Alexiad written? Аутор Зборник радова Византолошког института LII, 2015, 207-235. 2015
Gendering Politics – The Female Authorial Voice of Anna Komnene Аутор Годишњак за друштвену историју 1, 2015, 7-36. 2015
Why Byzantium? Коаутор Limes Plus 2, 2016, 5-18. 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Structure and Features of Anna Komnene’s Alexiad – Emergence of a Personal History, 2018, Amsterdam University Press Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско друштво за византијске и хеленске студије