Стручно-научна конференција са међународним учешћем "ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА 2019"

Код одобреног скупа: 257  

Конференција

ДРУШТВО ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ
КОСОВСКА 8, БЕОГРАДМиодраг Недељковић
sekretar@defektolozisrbije.org
0113220343
062427080

Стручно-научна конференција са међународним учешћем "ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА 2019"

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

редовита професорица у трајном звању Дејана Буилет , Учитељски факултет Свеучилишта у Загребу
доцент Златко Буквић , Учитељски факултет - Вараждин
Dr.sc., dipl defektolog- oligofrenolog Haris Memišević , Pedagoški fakultet, Univerziteta u Sarajevu
доктор наука Гордана Николић , Педагошки факултет у Сомбору
доктор наука Стеван Несторов , ОШ за децу са сметњама у развоју „Радивој Поповић“

4 дана (укупно време рада: мин.)

400

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Радне биографије


Дејана Буилет

Члан програмског одбора
992209933
dejana.bouillet@ufzg.hr
Звање:

редовита професорица у трајном звању 

Установа:

Учитељски факултет Свеучилишта у Загребу 

Радно место:

редовита професорица у трајном звању 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2018 Учитељски факултет Свеучилишта у Загребу, Катедра за педагогију и дидактику наставница инклузивне и социјалне педагогије
2004 2008 Институт за друштвена истраживања у Загребу знанствена сурадница у истраживачкој групи социологије млади
2001 2004 Државни завод за заштиту обитељи, материнства и младежи помоћница равнатељице
1991 1999 Факултет за дефектологију Свеучилишта у Загребу (данас: ЕРФ) знанствена новакиња на Одсјеку за социјалну педагогију
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Usklađenost odgojno-obrazovnih intervencija s potrebama učenika osnovne škole, potpora Sveučiliš-ta u Zagrebu Реализатор Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2018
Policies Supporting Young People in their Transition to Adulthood. A Comparative Perspective of Lifelong Learning and Inclusion in Education and Work in Europe (YOUNG_ADULLLT), HORISON2020, Europska unija Реализатор Sveučilište u Münsteru, Njemačka 2016
Resilience Curriculum for Early and Primary Schools in Europe (RESCUR), Lifelong Learning Pro-gramme, COMENIUS, Europska unija Реализатор Univesity of Malta 2015
Rane odgojno-obrazovne intervencije temeljene na pokazateljima uspješnosti, IPA program Europske unije Реализатор Forum za slobodu odgoja 2015
Čimbenici kvalitete odgojno-obrazovne inkluzije, potpora Sveučilišta u Zagrebu Извођач Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Bouillet, D., Uzelac, S. (2007). Osnove socijalne pedagogije, Zagreb: Školska knjiga Аутор
Bouillet, D. (2010). Izazovi integriranog odgoja i obrazovanja, Zagreb: Školska knjiga Аутор
Bouillet, D. (2014). Nevidljiva djeca – od prepoznavanja do inkluzije. Zagreb: Ured UNICEF-a za Hrvatsku. Аутор
Bouillet, D. i sur. (2015). Razvoj modela rane odgojno-obrazovne intervencije u osnovnoj školi: od ideje do evaluacije. Zagreb: Forum za slobodu odgoja. Коаутор
Bouillet, D., Bičanić, J., Ivančan, A., Rovis Brandić, A., Novosel Guszak, D., Sitar, M. (2018). Socijalnopedagoški mozaik: razvoj modeal potpore učenicima s problemima u ponašanju. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Посебна деканова награда за изниман знанствени допринос на темељу укупне знанствене дјелатности те података о објављеним знанственим радовима и њиховој цитираности за 2016. годину Учитељски факултет Свеучилишта у Загребу 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
чланица Радне скупине за проведбу подручја Истраживање и развој Националне стратегије изједначавања могућности за особе с инвалидитетом 2017.-2020. (од 2017. год. и даље)
чланица Радне скупине за израду приједлога Националне стратегије изједначавања могућности за особе с инвалидитетом 2017.-2020. (2016.-2017.)
Хрватска удруга социјалних педагога (од 2010. год., од 2015. чланица Управног одбора Удруге)
European Network for Social and Emotional Competence – ENSEC (од 2011. год. и даље)
Форум за слободу одгоја (од 2013. године и даље)
Хрватско удружење за образовна истраживања (од 2017. год. и даље)
Инклузивно изображевање (2018. и даље)
Сувремене теме у едукацији и рехабилитацији (2018. и даље)
Криминологија и социјална интеграција (2015. и даље)
Хрватски часопис за одгој и образовање (2009. и даље, до 2011. часопис је имао назив Одгојне знаности)

Златко Буквић

Члан програмског одбора
091591671
zlatkobukvic@net.hr
Звање:

доцент 

Установа:

Учитељски факултет - Вараждин 

Радно место:

спољни стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2018 Учитељски факултет, Вараждин, Хрватска Спољни сарадник
2012 2017 Центар за васпитање и образовање „Томислав Шпољар“, Вараждин, Хрватска Стручни сарадник
2005 2012 Центар за васпитање и образовање „Томислав Шпољар“, Вараждин, Хрватска Учитељ дефектолог
2004 2005 Средња школа – Марушевац, Хрватска Наставник методике здравственог васпитања
2001 2005 Специјална болница за хроничне болести, Нови Мароф, Хрватска Медицински техничар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Подршка ученицима с тешкоћама у развоју примјеном програма сензорне интеграције (аутор). У: Ђурек, В. (ур.), Квалитета и стандарди услуга едукацијских рехабилитатора. Зборник ИX. Конгреса дефектолога. Вараждин, 2012. Аутор Зборник IX. Конгреса дефектолога. Вараждин 2012
Инклузија ученика с тешкоћама у основној школи: перцепција и спремност учитеља (аутор). У: Недовић, Г., Банковић, С., Трговчевић, С. (ур.), Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју. Зборник сажетака. Нови Сад. 2012. Аутор Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју. Зборник сажетака. Нови Сад 2012
Квалитета живота обитељи дјеце с тешкоћама у развоју (коаутор). У: Ившац Павлиша, Ј., Бучар, М. (ур.), Тим око обитељи: заблуда или стварност. Зборник сажетака, трећи хрватски симпозиј о раној интервенцији у дјетињству. Задар. 2013. Коаутор Зборник сажетака, трећи хрватски симпозиј о раној интервенцији у дјетињству. Задар 2013
Teachers Competency for Inclusive Education (autor). European Journal of Education Psychology.2014. Аутор European Journal of Education Psychology 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез едукацијских рехабилитатора Хрватске, предсједник
Међународно удружење за рану интервенцију, члан.
Организација знанствено –стручне конференције „Сувремена едукацијска и рехабилитацијска пракса у контексту знанствено утемељених приступа“, Задар, 2017.
Организација међународнога конгреса, Вараждин 2016. „Изазови инклузивног одгоја и образовања“.
Организација међународнога конгреса. Вараждин, 2014. „Потицајно окружење за цјеложивотно учење“.

Haris Memišević

Члан програмског одбора
3876117812
hmemisevic@gmail.com
Звање:

Dr.sc., dipl defektolog- oligofrenolog 

Установа:

Pedagoški fakultet, Univerziteta u Sarajevu 

Радно место:

Nastavnik (docent)  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2018 Pedagoški fakultet, Univerziteta u Sarajevu docent
2004 2015 Zavod Mjedenica defektolog
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Visual-Motor Integration in Children With Mild Intellectual Disability: A Meta-Analysis. Аутор Perceptual and motor skills 2018
The effects of age and gender on finger tapping speed in preschool children Аутор Acta Neuropsychologica 2017
Developmental trends in semantic fluency in preschool children Аутор Cogent Psychology 2017
Is Bacterial Meningitis a Risk Factor for Developing Attention Deficit Hyperactivity Disorder Коаутор The Israel journal of psychiatry and related sciences 2017
Executive function in children with intellectual disability–the effects of sex, level and aetiology of intellectual disability. Аутор Journal of intellectual disability research 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Član Udruženja defektologa Kantona Sarajevo
Član Američke Asocijacije za Intelektualne i Razvojne Teškoće

Гордана Николић

Модератор
06535019
gocadra@gmail.com
Звање:

доктор наука 

Установа:

Педагошки факултет у Сомбору 

Радно место:

дефектолог-сурдолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2018 Педагошки факултет у Сомбору Ванредни професор за ужу научну област дефектолошке науке
2010 2015 Педагошки факултет у Сомбору Доцент за ужу научну област дефектолошке науке
2005 2010 Завод за унапређивање образовања и васпитања Руководилац сектора
2003 2005 Министарство просвете, Центар за стратешки развој Саветник координатор
2000 2003 Школа за децу оштећеног слуха „Стефан Дечански“ у Београду Директор
1987 2000 Школа за децу оштећеног слуха „Стефан Дечански“ у Београду Дефектолог-наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Улога знаковног језика у унапређивању комуникативне способности и школског успеха деце са оштећењем слуха Коаутор Психологија, 46 (1), 77-91. ИССН 0048-5705 (2013) 2013
Мапирање деце која се налазе ван образовно-васпитног ситема - да свако дете постане ђак Аутор Истраживања у специјалној едукацији и рехабилитацији, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, стр 213-219. ИСБН 978-68-6203-037-5 2012
Стандарди и индикатори инклузивног образовања. У Д. Радовановић (ур.) Истраживања у специјалној едукацији и рехабилитацији Коаутор Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, стр. 435-453. ИСБН 978-86-80113-84-5. М14 2009
Улога билингвизма у развоју деце оштећеног слуха Аутор Настава и васпитање, 4, стр. 438-445. ИССН 0547-3330. 2006
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Теорија и пракса образовања ученика са сметњама у развоју, 2014, Универзитет у Новом Саду – Пегаошки факулет Сомбор Аутор
Знаковни језик и његов значај за развој деце слуха, 2009, Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, Београд Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије – Председник Развојног центра

Стеван Несторов

Модератор
063266879
stevanestorov@gmail.com
Звање:

доктор наука 

Установа:

ОШ за децу са сметњама у развоју „Радивој Поповић“ 

Радно место:

дефектолог-сурдолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2018 Школа за децу оштећеног слуха „Радивој Поповић“ у Земуну, Београд Помоћник директора
2009 2018 Удружење „Помоћ породици“, Земун потпредседник и пројект менаџер
2002 2015 Школа за децу оштећеног слуха „Радивој Поповић“ у Земуну, Београд Дефектолог-наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Организација слободног времена деце ометене у развоју у породици Коаутор Педагогија, бр. 2, (2016) 2016
Породице деце са сметњама у развоју и проблеми са којима се суочавају Коаутор Специфичности оштећења слуха- Нови кораци, Тематски зборник радова, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 2016
Светомир Бојанин:. Третман покретом и саветовање Аутор Београдска дефектолошка школа, 22(1), 105-109. (2016) 2016
Специфичности слободног времена младих глувих и наглувих Аутор Београдска дефектолошка школа, Вол. 20 (3), бр. 60, 563- 578 (2014) 2016
Специфичност едукације и рехабилитације вишеструко ометене деце оштећеног слуха Аутор Београдска дефектолошка школа, бр. 2, стр. 281-302. (2010) 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Вишеструко ометена глува деца. Задужбина Андрејевић, Београд, 2010 (монографија) Аутор
Приручник за родитеље деце са сметњама у развоју „Покренимо се, повежимо се“, Помоћ породици, Београд (приручник) Коаутор
Да се боље разумемо, припрема младих за сарадњу и волонтерски рад са особама оштећеног слуха и подршку за њихово укључивање у цивилно друштво, мултимедијални приручник за учење знаковног језика, Помоћ породици, Београд (2009) Коаутор
Здрави у бољи живот- Saste ano pošukar djivdipe, приручник за здравствену едукацију Рома, Помоћ породици, Београд (2008) Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Признање Његове светости Патријарха српског Иринеја за волонтерски рад у саветовалишту Верског добротворног старатељства Српске православне цркве Српска православна црква 2015
Награда града Београда за област образовања Град Београд 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије – члан Управног одбора и координатор сурдолошке секције
Потпредседник у организацији „Помоћ породици“, Земун, од 2009