5. Међународна конференција "Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас"

Код одобреног скупа: 23  

Конференција

Факултет за спорт и физичко васпитање
Лепосавић, Доситеја Обрадовића ббВерољуб Станковић
veroljub.stankovic@pr.ac.rs
02883771
0648904600

5. Међународна конференција "Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас"

Упознавање наставника са савременим аспектима праћења и истраживања као и презентација резултата одобрених научних пројеката у научној области Физичко васпитање и спорт

Теоријски, филозофски, медицински, методолошки и методички аспекти истраживања физичких активности у физичком васпитању, спорту, рекреацији и кинезитерапији

праћење и вредновање образовних постигнућа, односно праћење и подстицање развоја деце, ученика и полазника

Редовни професор Бранислав Антала , Faculty of PE and Sports, Bratislava
редовни професор Миливој Допсај , Факултет спорта и физичког васпитања
редовни професор Срђан Пешић , Медицински факултет, Универзитет у Нишу
редовни професор Јован Базић , Учитељски факултет, Универзитет у Приштини
редовни професор Мирослав Миланков , Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду
редовни професор Марко Александровић , Факултет спорта и физичког васпитања

3

127

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи

2000 РСД