Пејзажна хортикултура 2018

Код одобреног скупа: 21  

Симпозијум

Удружење за пејзажну хортикултуру Србије
Кнеза Вишеслава 1, 11030 БеоградМилка Главендекић
milka.glavendekic@mts.rs
0113053899
0638512627
0112545485

Пејзажна хортикултура 2018

избор, израда, прилагођавање и употреба уџбеника, другог дидактичко-методичког материјала и других извора знања за одређени наставни предмет, односно васпитно-образовну област

редовни професор Милка Главендекић , Универзитет у Београду - Шумарски факултет
доцент Драгана Скочајић , Универзитет у Београду-Шумарски факултет
доцент Биљана Видовић , Универзитет у Београду- Пољопривредни факултет
доцент Марија Марковић , Универзитет у Београду - Шумарски факултет
ванредни професор Бојан Стојнић , Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет

1 дана (укупно време рада: мин.)

90

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Стручни сарадник у школи

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд, Улица Кнеза Вишеслава 1, Шумарски факултет, амфитеатар 13.02.2018. 17

Радне биографије


Милка Главендекић

Члан програмског одбора и реализатор
0638512627
milka.glavendekic@mts.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Универзитет у Београду - Шумарски факултет 

Радно место:

професор универзитета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 1988 Универзитет у Београду - Шумарски факултет асистент приправник
1988 2000 Универзитет у Београду - Шумарски факултет асистент
2000 2005 Универзитет у Београду-Шумарски факултет доцент
2005 2010 Универзитет у Београду - Шумарски факултет ванредни професор
2010 2017 Универзитет у Београду-Шумарски факултет редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Фауна и екологија инсеката који насељавају инвазивне и нативне украсне биљке Аутор Украсне и инвазивне биљке у условима климатских промена - утицаји и адаптације. Уредник Обратов-Петковић Д., Монографија 2017
Assessing awareness of tree pests and pathogens amongst tree professionals: A pan-European perspective Коаутор Forest Policy and Economics, Volume 70, Pages 164-17 2016
Education as a Tool for raising public Awareness about Pests in Forestry and Ornamental Horticulture. Коаутор Issue 9 Proceedings of the International Conference. Krasnodar, 20-22September 2016: 332-334. All-Russian Research 2016
Alien Insects and their Natural Enemies in Urban Ecosystems of Serbia. Аутор Proceedings of International Conference, Moscow, organizator: Federal Agency for scientific Organizations, Russia 2016
Страна инвазивна врста Aproceros leucopoda Takeuchi (Hymenoptera: Argidae) – штеточина брестова у Србији. Коаутор Шумарство, 1-2: 57-66, Београд 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Диверзитет зглавкара у шумама подручја Обедске баре, Монографија, ЈП „Војводина-шуме“, 2011, Петроварадин Аутор
A field guide for the identification of damage on woody sentinel plants. 2017, CABI Коаутор
Украсне и инвазивне биљке у условима климатских промена - утицаји и адаптације. Уредник Обратов-Петковић Д., Монографија, 2017, Универзитет у Београду - Шумарски факултет Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда града Београда за дипломски рад Скупштина града Београда 1984
Стипендија немачке владе, Националне службе за академску размену, Вирцбург и Минхен Немачка национална служба за академски размену (DAAD) 1989
Стипендија немачке владе, Националне службе за академску размену, рад на Шумарском факултету, Фрајзинг Немачка национална служба за академски размену (DAAD) 2001
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Европска и медитеранска организације за заштиту биља (EPPO), експертска група за шумске карантинске организме
Европска и медитеранска организације за заштиту биља (EPPO), eкспертска радна групе за Регулисане некарантинске штетне организме
Међународна организација за биолошку борбу - Источнопалеарктичка секција
Међународнa организацијa за биолошку борбу - Западнопалеарктичка секција
Немачко фитомедицинско друштво
Немачко друштво за општу и примењену ентомологију
Удружење за пејзажну хортикултуру Србије, председник
Ентомолошког друштва Србије, председник
Удружење пејзажних архитеката Србије
Друштво за заштиту биља Србије

Драгана Скочајић

Члан програмског одбора
0113053869
dragana.skocajic@sfb.bg.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Универзитет у Београду-Шумарски факултет 

Радно место:

наставник универзитета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2005 Универзитет у Београду-Шумарски факултет асистент приправник
2005 2012 Универзитет у Београду-Шумарски факултет асистент
2012 2016 Универзитет у Београду-Шумарски факултет сарадник у настави
2016 2017 Универзитет у Београду-Шумарски факултет доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Рано утврђивање компатибилности Sato zakura трешања и домаћих подлога спајањем калуса у условима in vitro Аутор Докторска дисертација одбрањена на Шумарском факултету, Београд 2016
Утврђивање степена дормантности и оптималних предсетвених третмана семена врстарода Sorbus Аутор Магистарски рад одбрањен на Шумарском факултету 2005
In Vitro Callus Induction from Adult Tissues of Japanese Flowering Cherry Trees and Two Cherry Rootstocks Коаутор NBHA Cluj-Napoca, 45(2):392-399. 2017
Allelopathic potential of the invasive species Aster lanceolatusWilld Коаутор Periodicum Biologorum VOL. 118, No 1, 1-7, 2016
Ispitivanje osobina semena Vachellia farnesiana (L.) Wight i Arn. kao potencijalno primenlјive vrste u Srbiji u uslovima klimatskih promena Коаутор Glasnik Šumarskog fakulteta 110, Univerzitet u Beogradu - Šumarski fakultet, Beograd (33-44) 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Украсне и инвазивне биљке у условима климатских промена-утицаји и адаптације – Монографија. Уредник Обратов-Петковић Д., 2017, Универзитет у Београду – Шумарскифакултет. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење за пејзажну хортикултуру Србије
Друштво за физиологију биљака Србије

Биљана Видовић

Члан програмског одбора и реализатор
0642417406
magud@agrif.bg.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Универзитет у Београду- Пољопривредни факултет 

Радно место:

наставник универзитета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 1998 Универзитет у Београду- Пољопривредни факултет, Одсек за фитомедицину сарадник на пројекту
1998 2004 Универзитет у Београду- Пољопривредни факултет, Одсек за фитомедицину истраживач сарадник
2004 2017 Универзитет у Београду- Пољопривредни факултет, Одсек за фитомедицину доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Eriophyid mite Aceria artemisiifoliae sp.nov. (Acari: Eriophyoidea) potential biological control agent of invasive common ragweed, Ambrosia artemisiifoliaL. (Asteraceae) in Serbia Коаутор Systematic & Applied Acarology21(7): 919–935. Systematic and Applied Acarology Society 2016
A new species and record of Aceria (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) on Carlina spp. (Asteraceae) from Serbia Аутор Zootaxa 3838(4): 486-494.Magnolia press 2014
Reckella celtis Bag. and Aceria bezzi (Corti) (Acari: Eriophyoidea) two new species in the Balkans fauna. Коаутор Acta Entomologica Serbica, 2 (1/2): 95-106. Entomološko društvo Srbije 1997
Штетне гриње гајених биљака – актуелни проблеми, иновативни приступи проучавању о могућности сузбијања (1) Коаутор Пестициди и фитомедицина 25(1):9-27. 2010
Штетне гриње гајених биљака – актуелни проблеми, иновативни приступи проучавању о могућности сузбијања (2) Коаутор Пестициди и фитомедицина 25(2):105-132. 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Ентомолошко друштво Србије
Друштво за заштиту биља

Марија Марковић

Члан програмског одбора и реализатор
0693053869
marija.markovic@sfb.bg.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Универзитет у Београду - Шумарски факултет 

Радно место:

наставник универзитета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2008 Универзитет у Београду - Шумарски факултет асистент приправник
2008 2015 Универзитет у Београду - Шумарски факултет асистент
2015 2017 Универзитет у Београду - Шумарски факултет доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Анализа асортимана перена у цветњацима београдских паркова са посебним освртом на инвазивне таксоне Коаутор Гласник Шумарског факултета 106, Универзитет у Београду - Шумарски факултет, Београд 2012
Micropropagation of Endangered and Decorative Species Dianthus pinifolius Sibth. et Sm. Коаутор Braz. arch. biol. technol. vol.59 Curitiba 2016
Примена културе in vitro у размножавању каранфила Коаутор Гласник Шумарског факултета 107, Универзитет у Београду - Шумарски факултет, Београд 2013
Нови трендови у озелењавању као начин за очување биодиверзитета. Аутор Заштита природе. Издавач Завод за заштиту природе 2013
Effects of cutting size and exogenous hormones on rooting of softwood cuttings of Cornus mas L. Коаутор International Conference: Sustainable Development of Mountain Areas -Experiences, Challenges and Perspectives, Žabljak, Crna Gora 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Цвећарство - сезонско цвеће. 2017, Шумарски факултет, Београд Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Тhe American Society for Horticultural Science
Удружење за пејзажну хортикултуру Србије
Удружење пејзажних архитеката Србије

Бојан Стојнић

Члан програмског одбора и реализатор
0607307503
bstojnic@agrif.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет 

Радно место:

наставник универзитета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 2017 Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Damage Caused by White Snail Cernuella virgata (Da Costa) to Green Onion Crop Коаутор Pestic. Phytomed. (Belgrade), 28(4): 247-253 2013
First Record of Introduced Valencia Slug, Lehmannia valentiana (Férussac, 1822) in Serbia Коаутор Pestic. Phytomed. (Belgrade), 26(3), p213-220 2011
Laboratory Tests for Group and Individual Exposures of Arion lusitanicus Mabille Slugs to Different Molluscicide Baits Коаутор Pestic. Phytomed. (Belgrade), 23: 259-264 2008
Eфекти неких молускоцида на пужа голаћа Arion lusitanicus Mabille Коаутор Pestic. Phytomed. (Belgrade), 21: 129-135 2006
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво за заштиту биља Србије