Унапређивање квалитета образовања јачањем сарадње између породице и школе

Код одобреног скупа: 20  

Трибина

Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац
др Бошка Вребалова 1а, Велико ГрадиштеЈасмина Стојковић
drustvovgig@gmail.com
0646445379
0645722457

Унапређивање квалитета образовања јачањем сарадње између породице и школе

Унапређивање компетенција просветних радника за квалитетну сарадњу са родитељима, изграђивањем узајамног поверења, толеранције и уважавања ради потпунијег разумевања детета, његовог развоја, стила учења, комуникационих вештина и постигнућа.

Укљученост родитеља у рад школе; Најчешћи облици сарадње; Услови неопходни за добру сарадњу; Извори сукоба наставника и родитеља; Препоруке за добру сарадњу са родитељима; Алат за сарадњу са родитељима; Претворимо супарнике у сараднике; Практичне идеје за успешно партнерство родитељ-наставник; Добар родитељски састанак и презентовање књижице;

стварање толерантне и недискриминативне средине за учење и развој сваког појединца, заштита од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације

Педагошки саветник Радмила Крстевска , ОШ ''Д.Максимовић'' Пожаревац
педагошки саветник Снежана Милојковић , ОШ ,,Иво Лола Рибар" Велико Градиште
Педагошки саветник Јасмина Стојковић , ОШ ,,Краљ Александар I” Нови Београд
нема Јасмина Мишић , ОШ ,,Иво Лола Рибар” Велико Градиште

1

127

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

500 РСД