XI СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ - Хоринзонтална размена у функцији професионалног развоја медицинских сестара васпитача

Код одобреног скупа: 192  

Сусрети и дани

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Господар Јевремова 18.БеоградЈадранка Спасић
spasicjadranka@yahoo.com
0112633140
0603320241

XI СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ - Хоринзонтална размена у функцији професионалног развоја медицинских сестара васпитача

Унапређивање професионалних компетенција медицинских сестара васпитача разменом знања и искуства примера из праксе и одговорно усмеравање властитог професионалног развоја у процесу целоживотног учења.

- Могући начини подстицања физичких активности код деце јасленог узраста уз квалитетно организовану физичку средину - Искуства у развијању партнерског односа између јаслица и породице - Васпитна пракса која мотивише на игру и истраживање - Израда дидактичких средстава као значајан допринос квалитетнијој средини за учење и развој - Искуства изваспитно образовне праксе која подржава систематско праћење дечијег напредовања кроз заједничко документовање активности - Искуства из васпитнo образовне праксе у креирању подстицајне физичке и социјалне средине за учење и развој - Искуства из в

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор наука у области спорта и физичког Андрија Пештерац , ПУ Чика Јова Змај Београд
доктор педагошких наука Весна цолић , Висока школа струковних студија за образовање вас
струковна медицинска сестра Јадранка Спасић , ПУ Дечји дани Београд
Професор педагогије Јасмина Вулетић , ПУ „Наше дете“ Шабац
професор педагогије Слава Тимарац Јованов , панчево
доцент Ивана Михић , Одсек за психологију, Филозофски факултет Нови Са
ДИПЛОМИРАНИ ОРГАНИЗАТОР ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ ДРАГИЦА ГУТАЉ , П.У. „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ Нови Сад
дипломирани психолог Биљана Којовић , Група за социјалну инклузију, МПНТР, Сектор за ра
Дипломирани психолог Александра Ружичић , ПУ'' Дечја радост'' Панчево

4

250

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

3000.00 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 хотел Јуниор Брзеће 04.10.2018. 143