Конференција Васпитач у 21. веку: Допринос предшколства остваривању циљева образовања и васпитања

Код одобреног скупа: 17  

Конференција

Висока школа за васпитаче струковних студија
Алексинац, Пиварска ббСлавиша Петровић
slavisa.petrovic.slaki@gmail.com
018804323
0641981583
018804323

Конференција Васпитач у 21. веку: Допринос предшколства остваривању циљева образовања и васпитања

индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области

редовни професор (доктор педагогије) Радован Антонијевић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
др Даница Столић , Висока школа за васпоутаче струковних студија у Ал
виши научни сарадник Славица Шевкушић , Институт за педагошка истраживања
Доктор педагошких наука Весна Краварушић , Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек
ванредни професор Љубиша Златановић , Филозофски факултет Универзитета у Нишу
Доктор социолошких наука Зоран Недељковић , Филозофски факултет у Косовској Митровиц
магистар педагошких наука Александра Милошевић , Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек
Професор струковних студија Соња Величковић , Висока школа за васпитаче струковних студија у Але
доктор књижевних наука Предраг Јашовић , Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек
академик Милутин Милутин , Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек
др ликовних уметности Милош Насковић , Висока школа за васпитаче струковних студија Алекс
професор струковних студија Игор Петровић , Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек
Assoc. Prof. , доктор по педагогика Евгения Тополска , ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий” – Филиал Враца, Бълг
Доцент Далиборка Поповић , Природно-математички факултет-Универзитет у Крагуј
Доктор политичких наука Анкица Симона Ковачевић , Висока школа за васпитаче струковних студија у Але
Доктор по педагошки науки Анета Баракоска , УКИМ- Филозофски Факултет- Скопје, Република Макед
доцент, доктор по педагогика СОФИЯ ХРИСТОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА , Югозападен университет „Неофит Рилски” – гр. Благо
Социолог Садуша Реџић , Висока школа за образовање васпитача у Алексинцу

2 дана (укупно време рада: мин.)

80

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Радне биографије


Радован Антонијевић

Члан програмског одбора и реализатор
0638118889
aa_radovan@yahoo.com
Звање:

редовни професор (доктор педагогије) 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

дипломирани педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1990 1992 Институт за педагошка истраживања Истраживач приправник
1996 2000 ОШ ''Милорад Мића Марковић'' Школски педагог
2001 2005 ОШ ''Ђура Даничић'' Директор школе
2005 2007 Институт за педагошка истраживања Научни сарадник
2007 2017 Филозофски факултет Универзитета у Београду Одељење за педагогију и андрагогију Наставник (доцент, ванредни професор и редовни професор)
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Наставник као креатор климе у одељењу Аутор Институт за педагошка истраживања 2005
Претпоставке успешне наставе Аутор Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, бр. 42-2 (2009), стр. 391-410. M52 2009
Развој научних појмова у настави Аутор Иновације у настави, 1/2011., стр. 98-110. 2011
Методе и облици ефикасне наставе и учења – базични ниво Аутор У Зборнику радова (2014): Идентитет професије педагог у савременом образовању; Београд: Филозофски факултет, стр. 63-70. 2014
Оцењивање у функцији ефикасног учења и сазнавања у настави Аутор Учитељ, 2/2014., стр.120-125 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Систем знања у настави, Филозофски факултет Универзитета у Београду Одељење за педагогију и андрагогију (2006) Аутор
Основе процеса васпитања, Филозофски факултет Универзитета у Београду Одељење за педагогију и андрагогију (2012) Аутор
Општа педагогија, Филозофски факултет Универзитета у Београду Одељење за педагогију и андрагогију (2013) Аутор
Утемељење система знања у педагогији, Филозофски факултет Универзитета у Београду Одељење за педагогију и андрагогију (2014) Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
BASOPED
Педагошко друштво Србије

Даница Столић

Члан програмског одбора и реализатор
0113421969
danarad55@yahoo.com
Звање:

др 

Установа:

Висока школа за васпоутаче струковних студија у Ал 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2007 Висока школа за васпитаче струковних студија у Алексинцу предавач
2007 2017 Висока школа за васпитаче струковних студија у Алексинцу професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Утицај рачунара на говорни развој предшколаца Аутор Наше стварање, 16, 2017, стр. 295-300.УДК004:81'233-053.4 371.333:004] :373.2 2017
Глобализација и књижевност за децу: интернационални мотив знаја у усменим бајкама Коаутор Детињство, бр.1, 2016, год.(XLII), стр. 112-120. UDC 112-120, 821-343.09:398 821-93-32:09:388 2016
Leksičke vežbe u službi govornog napredovanja Коаутор Krugovi detinjstva 1-2, 2015, str. 127-133, UDK: 81' 276.3-053.4811. 163. 41' 373 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Култура говора, хрестоматија са практикумом, 2008, Висока школа за васпитаче струковних студија (Алексинац)- Librо company (Краљево) Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Дисова награда Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ у Чачку 2002
„Тома Радосављевић“ Центар за културу „Сава Дечанац“ у Лепосавићу 2012
„Тома Радосављевић“ Центар за културу „Сава Дечанац“ у Лепосавићу 2014

Славица Шевкушић

Члан програмског одбора и реализатор
0641981583
ssevkusic@gmail.com
Звање:

виши научни сарадник 

Установа:

Институт за педагошка истраживања 

Радно место:

педагог (доктор педагошких наука) 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1986 2017 Институт за педагошка истраживања, Београд Виши научни истраживач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Улога вршњачке интеракције у когнитивном развоју ученика Аутор Зборник Института за педагошка истраживања, бр. 30 (156-167). Београд: Институт за педагошка истраживања 1998
Припрема васпитача за успешнију комуникацију са децом, у књизи: Перспективе образовања васпитача Аутор Виша школа за образовање васпитача, Нови Сад, 99-107. 1993
Креирање услова за кооперативно учење: основни елементи Аутор Зборник Института за педагошка истраживања бр. 35 (94-110). Београд: Институт за педагошка истраживања. 2003
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Шефер, Ј. и Шевкушић, С. (ур.) (2012). Стваралаштво, иницијатива и сарадња: Нови приступ образовању, I део. Београд: Институт за педагошка истраживања. Коаутор
Вонта, Т. и Шевкушић С. (ур.) (2011). Изазови и усмерења професионалног развоја учитеља, Педагошки инштитут, Љубљана и Институт за педагошка истраживања, Београд. Коаутор

Весна Краварушић

Члан програмског одбора и модератор
06416788
vesna.kljajic@gmail.com
Звање:

Доктор педагошких наука 

Установа:

Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек 

Радно место:

Професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 1996 Ош Франце Прешерн, Београд Стручни сарaдник, педагог
1996 2013 Зуботехничка школа, Београд Стручни сарaдник, педагог
2013 2017 Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац Наставник, ужа научна област Педагошке науке
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Партиципација деце у активностима предшколске установе – перцепција студената Аутор Нови Сад: Педагошка стварност бр. 3., 513 – 528. (2016). 2016
Домети и ограничења партиципације ученика у остваривању општих исхода образовно-васпитног процеса у средњој школи. Аутор Докторска дисертација. Филозофски факултет Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, научна област педагошке науке (2016). 2016
Модел припреме за планирање и праћење реализације усмерене активности у предшколској установи. Аутор Зборник Рефлексије савременог доба на васпитно-образовни рад у предшколској установи, бр.16, стр. 20 - 28., Алексинац: Висока школа за васпитаче стру 2017
Евалуација рада наставника у функцији евалуације рада васпитача. Аутор Зборник Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности. Велико Трново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методии“ 2017
Циљ и задаци васпитања у Србији Аутор Настава и васпитање, бр.5., стр. 509 – 528. (2003). 2003
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије

Љубиша Златановић

Члан програмског одбора и реализатор
0641398036
zlatanovic1301@yahoo.com
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Нишу 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 1998 Клиника за психијатрију психолог
1998 2017 Филозофски факултет у Нишу професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Савремено предшколско васпитање у контексту глобализације и мултикултуралности. Аутор Алексинац: Наше стварање: зборник радова са Деветог симпозијума “Васпитач у 21.веку”, 2013, 21-29. 2013
Природа и психолошки значај креативности предшколске деце: импликације за васпитну праксу. Аутор Алексинац: Наше стварање: зборник радова са Десетог симпозијума “Васпитач у 21.веку”, 2014, 183-194. 2014
Дете и ауторитет одраслих: Да ли нам је потребан нови ауторитет у васпитању? Аутор Зборник радова са 12. Конференеције „Рефлексије савременог доба на васпитно-образовни рад у предшколској установи“. Алексинац:Висока школа за васпита 2017
Positive psychology: Implication for mental and physical health. Годишњак за психологију, 9(11),2012, 17-24 Аутор Годишњак за психологију, 9(11),2012, 17-24. 2012
The role of the person’s self concept in quality of life research. Аутор Facta Universitatis, 2, 391-397, 2000. 2000
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Разумевање когниције ,2011. Ниш: Филозофски факултет Аутор
Тајне душе, изазови тумачења, 2002. Ниш: Друштво бихевиоралне теорије и праксе. Аутор
Јунг, јаство и индивидуација, 2001. Ниш: Студентски информативно-издавачки центар. Аутор
Теорија као метафора самопоимања. Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2017 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Стипендија за изузетно успешне студенте Универзитет у Нишу 1980
Стипендија Фонд за отворено друштво, Београд 1997
Стипендија Интернационално друштво за истраживање квалитета живота, Беч 1997
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије, Београд
Антрополошко друштво Србије, Београд

Зоран Недељковић

Члан програмског одбора и реализатор
060446101
zoramino@gmail.com
Звање:

Доктор социолошких наука 

Установа:

Филозофски факултет у Косовској Митровиц 

Радно место:

Доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 1992 ЦСУОВ ѕа културолошка занимања у Приштини Професор филозофије и социологије
1992 1998 НУБ Иво Андрић у Приштини Инструктор библиотекарства
1998 2017 Филозофски факултет Универзитета у Приштини Доцент на Одсеку за социологију
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Социјална улога рата у Сорокиновом учењу о цикличном схватању историје Аутор Зборник радова Филозофског факултета XLVII(2),2017, Косовска Митровица 2017
Тумачење Хантингтонове тезе о сукобу цивилизација као племенском сукобу глобалних размера Аутор Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, год.XLVI, бр.1, 2016, Косовска Митровица 2016
Фукујамино учење о крају историје и последњем човеку Аутор Зборник радова Филозофског факултета, XXXVII/2007, Косовска Митровица 2007
Допринос Емила Диркема конституисању социологије морала Аутор Зборник радова Филозофског факултета, XXXVI/2006, Косовска Митровица 2006
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Лавиринт историје надчовека и последњег човека, Институт за српску културу, Приштина, 2009 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
„Григорије Божовић“ Књижевно друштво Косова и Метохије 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење књижевника Србије
Књижевно друштво Косова и Метохије
Српско социлошко друштво

Александра Милошевић

Члан програмског одбора и модератор
0628835309
milosevicaleksandra67@gmail.com
Звање:

магистар педагошких наука 

Установа:

Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек 

Радно место:

предавач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 1997 Дом за децу без родитељског старања „Петар Радовановић“ Ужице васпитач
1997 2003 Техничка школа „Радоје Марић“ Ужице Стручни сарадник- педагог
2003 2005 Школска управа Ужице Саветник за развој и развојно планирање у предшколским уста
2005 2011 Школска управа Ужице Просветни саветник
2011 2016 Медицинска школа и Музичка школа „Војислав-Лале Стефановић“ Ужице Стручни сарадник- педагог
2016 2017 Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац Предавач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Establishing of Communication Competence in System of Human Environment Коаутор Establishing of Communication Competence in System of Human Environment 2006
Праћење и евалуација стручног усавршавања наставника, Коаутор Иновације у настави, 1/2008., стр. 98-110. 2008
Истраживачка улога педагога у савременој школи, Коаутор У Зборнику радова (2014): Идентитет професије педагог у савременом образовању; Београд: Филозофски факултет, стр. 63-70. 2014
Стил рада савременог наставника Аутор У Зборнику радова, 16/2014. Ужице: Учитељски факултет Универзитета у Крагујевцу, стр. 373-384. 2014
Социјална дистанца ученика од наставника у старијим разредима основне школе. Аутор Учитељ, 1/2015., стр.119-132 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Милошевић Александра (2015): Стилови рада савременог наставника. Ужице: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Педагошког друштва Србије

Соња Величковић

Члан програмског одбора и модератор
0628835337
svelickovic.sv@gmail.com
Звање:

Професор струковних студија 

Установа:

Висока школа за васпитаче струковних студија у Але 

Радно место:

Наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 1991 ПУ”Наше дете“ Гостивар, Р.Македонија васпитач
1991 2009 ПУ „ Наша радост“ Бујановац Педагог
2009 2011 Висока школа за васпитаче струковних студија Гњилане у Бујановцу Предавач
2011 2017 Висока школа за васпитаче струковних студија у Алексинцу Професор струковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Примери програма предшколског васпитања у свету Аутор Педагошка ствараност, бр.1,122-133, (2015); 2015
Portfolio-Challenge of Preschool Education, /Portfolio-izazov u predškolskom vaspitanju i obrazovanju/. ---- 2015
Професионални развој васпитача у функцији унапређивања квалитета припремног предшколског програма Аутор Педагошка стварност бр. 1,103-112, (2014); 2014
Problems Discontinuiti on the First Level of the School Sistem /Problemi diskontinuiteta na prvom nivou školskog sistema/), Аутор (IJCREE) -Internacional Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, (Volume,2), pp. 135-143, (2014); 2014
Квалитетно предшколско васпитање и образовање као предуслов академске будућности појединаца. Коаутор У:Јоковић,М.(ур):„Наше стварање“, Зборник радова са деветог симпозиума Васпитач у 21 веку“ (стр.30-39), Алексинац: Висока школа за васпитаче струковни 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
- Члан друштва за медије и науку на Универзитету у Цириху од 2009. године – Gesellschaftfür Medieninder Wissenschaft (GMW) e. V., E-Learning Centerder Universität Zürich
- Заменик председника и један је од оснивача Удружења за развој науке, инжењерства и образовања УРНИО (http://www.urnio.org.rs/index.php/2013-07-05-15-01-55)
- Заменик уредника међународног часописа International Journal of Cognitive Research in Science Engineering and Education (IJCRSEE)
- Члан радне групе за процену испуњености услова за признавање стручног скупа „Квалитет савременог васпитања и образовања“,у организацији Високе школе струковних студија за васпитаче из Шапца (2016)
- Члан комисије и радне групе за припрему предлога за одобравање програма и осталих облика сталног стручног усавршавања запослених у образовању при Заводу за унапређивање образовања и васпитања за шко

Предраг Јашовић

Члан програмског одбора и модератор
0631678311
pjasovic@gmail.com
Звање:

доктор књижевних наука 

Установа:

Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек 

Радно место:

професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2011 Институт за српску културу, Лепосавић истраживач сарадник
2011 2016 Дражавни универзитет у Новом Пазару доцент
2016 2017 Висока школа за васпитаче струковних студија у Алексинцу професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Tematska i motivska ishodišta u poeziji za decu Dragana Radulovića Аутор Stvaralaštvo Dragana Radulovića-naučna monografija, Instirut za dečju i omladinsku književnost, NVU „Prijatelji“, Podgorica, 2015, 50-65. 2015
Увод у смену парадигми у области проучавања књижевности за децу Аутор Детињство, 2015/1, 47-57. 2015
Религиозност у поезији за децу Јована Јовановића Змаја Аутор Детињство, 2016/2, стр. 54-63 2016
Трагом једне почетнице ---- 2014
Рушење стереотипа у приповеци Деца Аутор Детињство, Змајеве дечја игре, Нови Сад, год. XXXIX, бр. 1, пролеће 2013, стр. 41-46 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Увод у доситејологију, 2016, Booklannd, Београд Аутор
Књижевне притоке II, 2008, Бистрица, Нови Сад, Аутор
Транспозиције књижевности за децу, 2008, Багдала, Крушевац Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Годишњу награду Јухорског ока за књигу научних студија „Реч и значење“ за 2006. годину Кулруролошки пројекат „Јухорско око“, потписници пројекта: КПЗ Параћин, КПЗ Варварин, КПЗ Рековац, КПЗ Ћуприја, КПЗ Јагодина 2006
Награду “Сима Цуцић“ за књигу „Транспозиције књижевности за децу“, као најбољу књигу из области теорије књижевности за децу у 2007-ој години Банатски културни центар 2007
Награда Андра Гавриловић 2010 за књижевну критику. Народна библиотека Свилајнац 2010
Културно-просветна заједница Србије додељује Зхавланицу Предрагу Јашовићу за писање хронике села, Београд, 2012. КПЗ Београд 2012
Велику повељу додељује Удружење књижевника Србије-Књижевна заједница за поморавски округ за 2012. УКС 2012
Велика награда „Јухорско око“ Кулруролошки пројекат „Јухорско око“, потписници пројекта: КПЗ Параћин, КПЗ Варварин, КПЗ Рековац, КПЗ Ћуприја, КПЗ Јагодина 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан УКС
Члан МС
Председник подружнице МС за Поморавски регион
Потпредседник жирија за награду Сима Цуцић која се додељује у области науке о књижевности за децу

Милутин Милутин

Члан програмског одбора и реализатор
0628835365
mdjurickovic@yahoo.com
Звање:

академик 

Установа:

Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек 

Радно место:

професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2006 Техничка школа „Змај“, Земун професор српског језика
2006 2017 Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац професор струковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Представе о другом и другачијем у савременом јеврејском роману за децу и младе“ Аутор „Детињство“, Нови Сад, бр. 1/2013, стр. 75-86. 2013
„Политичка коректност и књижевност за децу и младе (прожимања и утицаји)“ Аутор „Детињство“, Нови Сад, бр. 3/2013, стр. 71-74. 2013
„Азербејџанска књижевност за децу између културног средишта и маргине“ Аутор „Детињство“, Нови Сад, бр. 1/2015, стр. 105-113. 2015
„Савремена туркменистанска поезија за децу и младе“ Аутор Зборник радова са научног скупа „Књижевност за децу у науци и настави“, Јагодина, 2014, 261-268. 2014
„Калмичка књижевност за децу и младе“ Аутор Годишњак Педагошког факултета у Врању, Књига 7. Врање, 2016, стр. 295-307. 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Чаробни млин“ (Aнтологија светске приче за децу и младе), Bookland, Београд, 2013. Аутор
„Пуне руке радости“ (Турска поезија за децу и младе), Београд, Рашка школа; Краљево, Алфеус арт, 2014. Коаутор
„Љубичасти кишобран“ (Антологија словеначке приче за децу и младе), Легенда, Чачак, 2014. Аутор
„Вилинско острво“ (Америчке приче за децу и младе), Врање, Плутос; Рашка школа, Београд, 2015. Коаутор
„Свет у џепу“ (Антологија путописа за децу и младе), Bookland, Београд, 2015. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
„Сима Цуцић“ Банатски културни центар, Ново Милошево 2010
„Доситејево перо“ (3. награда) Пријатељи деце Вождовца, Београд 2011
«Раде Обреновић» Змајеве дечје игре, Нови Сад 2011
Књига године за децу Удружење писаца за децу и младе, Подгорица 2016
Gonfaloniere dell’ Unione Mondiale dei Poeti Unione Mondiale dei Poeti (Genova, Italija) 2016

Милош Насковић

Члан програмског одбора и реализатор
0628835356
milosnasko@yahoo.com
Звање:

др ликовних уметности 

Установа:

Висока школа за васпитаче струковних студија Алекс 

Радно место:

Професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2011 ОШ „Бранко Радичевић“ Професор
2008 2017 Висока школа за васпитаче - Алексинац Наставник – предавач, проф. струковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Стадијум схеме (неуспели реализам - специфичности и карактеристика фазе дечјег ликовног изражавања)“ Аутор Наше стварање, 2013. 2013
„Карактеристике и значај фазе шкрабања, стадијума шарања-случајног реализма, првог ступња дечјег ликовног стваралаштва“ Аутор 5.међународна интердисципинарна научно-стручна конференција Суботица, 2012. 2012
„Поетика личног геста“ Аутор Караџић, 2016. 2016
Ликовна уметност и њен значај за предшколско дете Аутор Зборник Rефлексије савременог доба на васпитно-образовни рад у предшколској установи, стр. 59-64, Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних ст 2017
Пролећни салон- приказ изложбе Аутор Караџић, 2017. 2017
Треће међународно тријенале графике Аутор Уметнички павиљон Цвијета Зузорић, Београд, 2017. 2017
Награде и признањ
Назив Организација Година
3. Награда „Знак правих вредности“ Војвођанска Банка 2000
Нове перспективе XXVII Ликовни критичари Београда 2000
Признање за унапређивање ликовне културе УЛПЈ (Удружење ликовних педагога) 2001
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Редова члан УЛУС- а (Удружење ликовних уметника Србије)
Редован члан УЛУА (Удружење ликовних уметника Алексинца)

Игор Петровић

Члан програмског одбора и модератор
063413612
igor.p@vsvaspitacka.edu.rs
Звање:

професор струковних студија 

Установа:

Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек 

Радно место:

професор енглеског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2006 ОШ “Хајдук Вељко” Зајечар професор енглеског језика
2006 2011 ОШ “Митрополит Михаило” Сокобања професор енглеског језика
2011 2017 Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац професор енглеског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Настава енглеског језика у Србији – неопходност наставка започетих реформи Аутор Зборник Васпитач у 21. веку, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац, 2011
Шекспир за децу, Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста Аутор Tематски зборник, Учитељски факултет у Врању 2011
Хаклбери Фин: род, раса и одрастање Аутор Детињство, бр. 2012/1, Нови Сад, 2012. УДК 821.111(73).09 Twain M. 2012

Евгения Тополска

Члан програмског одбора и реализатор
0629886023
etopolska@abv.bg
Звање:

Assoc. Prof. , доктор по педагогика 

Установа:

ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий” – Филиал Враца, Бълг 

Радно место:

преподавател 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2017 ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий” – Филиал Враца доцент
2001 2013 ДИУУ към СУ ”Св. Кл. Охридски” - София, България Доцент, Гл. асистент, Ст. асистент
2000 2001 Държавен логопедичен център – София, България логопед
1989 2000 ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново, България Ст. асистент, асистент
1988 1989 ЦДГ “Бодра смяна” – гр. Червен бряг, България учител
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Нормативни, психолингвистични и дидактически аспекти на подготовката за ограмотяване Аутор Водим бъдещето за ръка – заедно с нашите деца, 11-13 май 2016 г., Пазарджик, с.116-120 2016
За интеркултурното образование в програмата за допълнителна подготовка на децата от ромски произход за училище /теоретични аспекти/ Аутор Програма за допълнителна подготовка на деца от ромски произход за училище. Проект «Многоцветна дъга»/модел за образователна интеграция на деца от пред 2014
Подготовка дошкольников к обучению грамоте Аутор Воспитатель дошкольного образовательного учреждения, 2009, № 11, 52-59, Москва 2009
Aspects of Integrated Education of Preschool Children With Special Educational Needs Аутор Pedagogija, 2008, № 3, p. 410–416, Beograd 2008
Компенсиране на дефицитите в подготовката за ограмотяване Аутор Предучилищно възпитание, 2008, №7, с. 29-33 2008
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Речево развитие в условия на интегрирано обучение, С., Авангард Прима, 2009, с. 170, ISBN: 978-954-323-542-1 /монография/ Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Член на международен редакционен съвет на списание International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/about/editorialTeam
Член на Асоциация на професорите от славянските страни /АПСС/
Член на Балканско дружество по образование и педагогика BASOPED
Член на Съюза на учените в България

Далиборка Поповић

Члан програмског одбора и реализатор
069737001
daliborkap@kg.ac.rs
Звање:

Доцент 

Установа:

Природно-математички факултет-Универзитет у Крагуј 

Радно место:

Наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2003 ОШ „Јосиф Панчић“, Баљевац наставник
2003 2008 ОШ ,,Сутјеска“ Рашка Машинска школа, Рашка ОШ ,, Милун Ивановић“ Ушће наставник
2008 2012 ОШ ,, Милун Ивановић“ Ушће Школски педагог
2012 2016 Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац наставник
2016 2017 Природно-математички факултет-Универзитет у Крагујевцу наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Превенција вршњачког насиља у школском систему Аутор Иновације у настави бр.1, 74-84 (2014). 2014
Ефекти програма ,,Школа без насиља“. Аутор Зборник „Настава и учење – евалуација васпитно-образовног рада“, 209-218. Ужице: Учитељски факултет 2015
Подршка развијању даровитости у школској пракси. Коаутор Иновације у настави, бр.3. стр. 73-83. (2016). 2016
Превенција вршњачког насиља у предшколској установи. Аутор Зборник ,,Наше стврање“ бр.12. 109-121. Алексинац. Висока школа за васпитаче струковних студија (2013). 2013
Партнерство породице и школе у инклузивној политици васпитања и образовања Аутор Наука и политика, 489–500, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Поповић, Д.(2007), Могућности унапређивања процеса учења у савременој школи. Рашка, Центар за културу Градац. ISBN 978-86-82497-71-4, UDK 37.012. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
СУРС
Педагошко друштво Србије
Виктимолошко друштво Србије

Анкица Симона Ковачевић

Члан програмског одбора и модератор
0628835344
ankicakovacevic@yahoo.com
Звање:

Доктор политичких наука 

Установа:

Висока школа за васпитаче струковних студија у Але 

Радно место:

Професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2017 Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац Професор струковних студија за ужу наставно-научну област Со
2009 2010 Угоститељско-туристичка школа, Нови Пазар Професор Грађанског васпитања
2006 2011 Гимназија, Рашка Професор социологије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Друштвена подршка породици деце са сметњама у развоју“ Аутор Годишњак Факултета политичких наука, 2016. 2016
„Примена еко-системске теорије у пракси социјалног рада: однос породице детета са сметњама у развоју и интерресорне комисије“ Аутор Социјална политика- Часопис за теорију и праксу социјалне политике и социјалног рада, 2015. 2015
„Партиципација деце са сметњама у развоју у васпитно-образовном раду: могућности и ограничења“ Аутор Зборник радова Наше стварање бр.15, 2015. 2015
„Историјски однос друштва према особама са инвалидитетом“ Аутор Зборник радова Наше стварање бр.14,2014. 2014
„Улога васпитача у развоју инклузивности предшколских установа“ Аутор Зборник радова Наше стварање бр.12, 2013. 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско социолошко друштво
Editorial & Reviwer board in: International Journal of cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE)
Удружење грађана „Нови дан“, Београд

Анета Баракоска

Члан програмског одбора и реализатор
078489315
aneta@fzf.ukim.edu.mk
Звање:

Доктор по педагошки науки 

Установа:

УКИМ- Филозофски Факултет- Скопје, Република Макед 

Радно место:

Универзитетски професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 2017 УКИМ- Филозофски Факултет- Скопје, Република Македонија Редовен професор, Институт за педагогија- Филозофски Факулте
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Education between tradition and modernity (A Global Viw) Аутор University” Ss. Cyril and Methodius”- Skopje, Faculty of Phhiloosophy - Skopje, Institute for Pedagoggy, Republic of Macedonia. ISBN 978-608-238-011 ( 2013
Multikulturalism as Important Characteristic of Contemporary Education Аутор Internatonal Journal of Cognitve Research n Scence, Engneerng and Education,(IJCRSEE) Vol.1, Issue1, june 2013 2013
Evalueation Of Moral Chaaracteristics Of Students In Secondary School In Republik Of Macedonia, Коаутор Pejatovic, A., (ed.) Evaluation in Education in the Balkan countries. Publisher: Universsity of Belgrade - Facullty of Philosophy-Institute for Peda 2011
States and perspectives in qualification of teachers for realization of the tasks of the Pedagogy of Leisure Time Аутор Terzis., N.P. (ed.) Further education in the Balkan countries” Publishing house Kyriakidis Brothers S.A., pg.1445-1451 (2009). ISBN 978-975-8890-69-9 2009
Pedagogical and Psyhological Basis of Moral Eduication, Internatonal Journal of Cognitve Research n Scence, Engneerng and Education. Коаутор (IJCRSEE) Vol.2, Issue1, December 2013. ISSN 2334-847X (Printed). ISSN 2334-8496 (Online).Scientific Journal Impact Factor Value for 2012 = 3.459; Glo 2013
Предшколско васпитање примарни фактор за успешно уводџење деце у сфери слободног времена Коаутор Алексинац: Висока школа за васпитaче струкових студија, бр.10/2011 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Општа педагогија, 2013, Филозофски факултет, Скопје Аутор
Педагогија на слободно време, 2016, Филозофски факултет, Скопје Аутор
Педагогија, 2007, Филозофски факултет, Скопје Аутор
Педагогија (средношколски учебник за гимназиско образование),2011, Просветно дело, Скопје. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Научно друштво за образование и педагогија на Република Македонија, 2008
Балканско здружение за образование и педагогија (BASOPED-balkan Society for Pedagogy and Education), 2006
Удружење за развој науке, инжењерства и образовања-УРНИО, Република Србија

СОФИЯ ХРИСТОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

Члан програмског одбора и реализатор
0887490459
sofger11@gmail.com
Звање:

доцент, доктор по педагогика 

Установа:

Югозападен университет „Неофит Рилски” – гр. Благо 

Радно место:

преподавател 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 1994 Детска градина „Първи юни”, Гр. Горна Оряховица Детски учител
1994 1998 Сага Дистрибюшън Сървис” ЕООД, гр. Благоевград Офис-секретар
1998 2002 Югозападен университет „Неофит Рилски” – гр. Благоевград Секретар на факултет
2002 2017 Югозападен университет „Неофит Рилски” – гр. Благоевград Преподавател
2009 2016 Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” – Филиал Враца Преподавател
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Ромски дискриминационни практики и реч на омразата в преподаването на университетски преподаватели (Анализ на информацията от база данни от анкетно проучване)” Коаутор Статия, списание „Педагогика”, София, 2016: 7-23. 2016
„A model of educational policy to stimulate the process of multi-integration by Promoting policultural identity” Коаутор International journal KNOWLEDGE "THE TEACHER OF THE FUTURE", 2016: 59-63. 2016
„Култура и език – културни мостове и езикови пропасти в епохата на транскултурализма” Коаутор Студия в списание. „Балкански синтез“, Филозофски факултет, Универзитета у Нишу, 2016 2016
„Родителски нагласи, познавателна активност и изпреварващо развитие в предучилищна възраст” Аутор Сборник с научни доклади: Регiональнi культурнi, мистецькi освiтнi практики, ISBN 978-617-7055-36-4, Мелiтополь, 2014 2014
„Специфика на социално-познавателното взаимодействие с деца-бежанци” Аутор Сборник с научни доклади „Технологични аспекти на интеркултурното образование“, УИ „Неофит Рилски“, Благоевград, 2009 2009
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Как да работим с родителите – малка книжка в помощ на учителите” - монография, ISBN 978-954-9619-57-7, стр. 206, Издателство „РААБЕ България” ЕООД, 2015 г. Аутор
„Аз съм граждани на....? /модели на взаимодействие между семейството и детската градина/”, в колективна монография „Образование за Европейско гражданство“ Европейски информационен център – Велико Търново, 2015 (под печат); Коаутор
„Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка“ (Наръчник за детски учители) - УЧЕБНО ПОМАГАЛО по проект „Квалификация на педагогическите специалисти“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“. Министерство на образованието и науката, София, 2013 г. Коаутор
„Обединени в различието“ - УЧЕБНО ПОМАГАЛО по проект „Учители в мултикултурна среда“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“. ISBN 978-954-91864-4-4, ЕИЦ, Велико Търново, 2011 г. Коаутор
„Не те обичам вече! Негативни преживявания в предучилищна възраст и ефективност на познавателното взаимодействие” ИК „СанраБукТръст”, София, 2009 г. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Благодарствен адрес за принос в учредяването на „Център за доброволци в образованието“ при ВТУ – Филиал Враца Сдружение с нестопанска цел „Нов път“ - Враца 2016
Сертификат за проведено изследване при разработване на „Национална комуникационна рамка за подобряване качествотото на политиките и практиките в грижата и образованието на децата от раждането до 3 го Международната асоциация „Стъпка по Стъпка“ и Фондация „Програма Стъпка по Стъпка“ - България 2015
Благодарствен адрес за участие в проверка и оценяване на докладите на учители и директори от област Враца при участието им в Осма национална конференция „Водим бъдещето за ръка“ Министерство на образованието и науката, Регионално управление по образование - Враца 2015
Благодарствен адрес за партньорско участие в организирането и провеждането на областен педагогически форум „Подготовката на детето за училище – гаранция за бъдещи успехи“ във връзка с 10-годишнината о Министерство на образованието и науката, Регионално управление по образование - Враца 2014
Благодарствен адрес за научно ръководство на общински педагогически форум „Детската градина – обществена отговорност за бъдещето“ Община Оряхово 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Член на „Съюз на учените в България” – Клон Благоевград
Член на „Комисия за оценяване и класиране на добри педагогически практики в областта на предучилищното образование” – Регионално управление по образование Враца при Министерство на образованието и нау
Член на Консултативен съвет „Социално включване на хора с увреждания“ към Сдружение с нестопанска цел „Жарава”, Враца
Член на международна редколегия към „Международен журнал за когнитивни изследвания в науката, инженеринга и образованието”, Сърбия
Член на Организационен комитет и на редакционна колегия за учредяване на конкурсни процедури на името Димитър Димитров – МАСТЕРА.
Член на университетска комисия по управление на качеството и акредитация при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Садуша Реџић

Члан програмског одбора и модератор
0612301330
redzichfilfak@gmail.com
Звање:

Социолог 

Установа:

Висока школа за образовање васпитача у Алексинцу 

Радно место:

Социолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2016 Филозофски факултет у Косовској Митровици Асистент, доцент
2016 2017 Висока школа за образовање васпитача у Алексинцу Професор струковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Моралне одлике женских ликова У најстаријим пјесмама јуначким: Социолошка анализа садржаја Аутор Зборник радова Филозофског факултета у Приштини. 2015. vol. 45, iss. 2. (М51) 2015
Личност, темперамент и карактер у теорији Ериха Фрома Аутор Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, бр. 42-2 (2012), стр. 391-410. M52 2012
Испитивање појединих аспеката родне социјализације студената с обзиром на припадност родној групи. Аутор Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, бр. 1 2014. (М51) 2014
Морал Срба – стереотип, или научна истина? Аутор Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини. Број XLIII (2) (2013), стр. 339-352. М51 2013
О друштвеном статусу жене у досредњевековној и средњовековној Србији. Аутор Зборник радова Филозофског факултета у Приштини br. 41 (2011) стр. 465-485. М53 2011