Специфичности образовања, васпитања и социјалне заштите особа са сметњама у развоју

Код одобреног скупа: 169  

Конференција

ОШ "6.октобар"
Доситејева 53, КикиндаВесна Васић
vasic.vesna@yahoo.com
0230422844
0642323918
0230422844

Специфичности образовања, васпитања и социјалне заштите особа са сметњама у развоју

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

директор школе Весна Васић , Основна школа "6. октобар" Кикинда
Дефектолог Гордана Николић , Педагошки факултет у Сомбору
доцент доктор Мирјана Ђорђевић , Универзитет у Београду - Факултет за специјалну ед
Доктор психологије Ирена Стојковић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Red. prof. dr. Majda Schmidt Krajnc , Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta,Slovenijа
дoктор педагошких наука, доцент Марија Јелић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
професор високе школе Загорка Марков , Висока школа струк. студија за образ. васпитача
доктор наука Даница Васиљевић-Продановић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
редовни професор Емина Копас-Вукашиновић , Факултет педагошких наука у Јагодини
Асистент Марија Цвијетић , Педагошки факултет у Сомбору
profesor RADMILA ZEBA , Kabinet za jezičnu konverzaciju i poduku, Zagreb
ванредни професор, професор струк. студ. Ђурђа Гријак , Висока школа струк. студија за образ. васпитача
магистар логопедије Гордана Чолић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Ванредни професор Миа Марић , Педагошки факултет Сомбор

2 дана (укупно време рада: мин.)

200

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи

Радне биографије


Весна Васић

Реализатор и модератор
064232391
vasic.vesna@yahoo.com
Звање:

директор школе 

Установа:

Основна школа "6. октобар" Кикинда 

Радно место:

дипломирани дефектолог-олигофренолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2009 Школа за основно образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју 6.октобар наставник дефектолог
2009 2018 Школа за основно образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју 6.октобар директор школе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Трибина- „Стручно упутство о начину пружања додатне подршке у образовању деци, ученицима и одраслим са сметњама у развоју у васпитној групи, школи и породици од стране школе за ученике са сметњама у развоју“ Аутор реализатор 2014
„ Актуелности у едукацији деце са сметњама у развоју у специјалној школи“ Аутор Зборник резимеа са првог стручног-научног скупа са међународним учешћем, Шабац 2012
„ Потенцијал специјалних школа као ресурсних центара-пилот пројекат Отворена школа" Коаутор Зборник резимеа са првог стручног-научног скупа са међународним учешћем, Шабац 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Друштва дефектолога града Кикинде, Друштва дефектолога Војводине, члан Здравствене комисије Црвеног крста Кикинде, члан Заједнице школа за образ. ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом РС

Гордана Николић

Члан програмског одбора и модератор
0653501963
gocadra@gmail.com
Звање:

Дефектолог 

Установа:

Педагошки факултет у Сомбору 

Радно место:

Ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 2004 Школа за оштећене слухом-наглуве ''Стефан Дечански'' Професор дефектолог; директор
2004 2005 Министарство просвете Саветник координатор за стратешка питања у образовању
2005 2010 Завод за унапређивање васпитања и образовања Руководилац сектора за специфична питања у образовању
2010 2018 Педагошки факултет у Сомбору Предавач у звању ванредног професора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Specifics of working with students on the autism spektrum –application of integrative approach in stimulating communication and learning, Коаутор Зборник међународног карактера, Педагошки факултет у Сомбору, стр. 90-107 2016
Улога знаковног језика у унапређивању комуникативне способности и школског успеха деце са оштећењем слуха. Коаутор Психологија, Vol. 15, 46 (1),стр. 77 2013
Значај односа друштва према особама са сметњама у развоју за реализацију образовне инклузије у Србији Коаутор Социолошки преглед, 140(4), стр 419 2015
Resourcing inclusion: Introducing finance perspectives to inclusive education policy rhetoric Коаутор UNESCO IBE 2018 Comparative Journal of Curriculum, Learning, and Asseshttps://doi.org/10.1007/s11125-018-9432-2 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Уџбеник: Теорија и пракса образовања ученика са сметњама у развоју , 2014, Педагошки факултет у Сомбору и Темпус пројекат, Аутор
Приручник: Алтернативни и аугментативни видови комуникације и Српски знаковни језик , 2015, Темпус пројекат, Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога србије-директор Развојног центра

Мирјана Ђорђевић

Члан програмског одбора и реализатор
069234597
mira.djordjevic81@gmail.com
Звање:

доцент доктор 

Установа:

Универзитет у Београду - Факултет за специјалну ед 

Радно место:

дефектолог-олигофренолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2006 British International School Асистент у настави
2006 2007 ОШ Сава Јовановић Сирогојно, Земун, ШОСО Милан Петровић, Нови Сад Наставник разредне наставе, дефектолог - олигофренолог
2007 2008 Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Сарадник у настави у звању сарадника
2008 2016 Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Сарадник у настави у звању асистента
2016 2018 Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Наставник у звању доцента
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Secondary consequences of specific language disorder – bihevioral problems in early childhood. Аутор Thematic Collection of International Improtance “Early intervention in special education and rehabilitation” (pp. 255–267)., 2016
Paralinguistic abilities of adults with intellectual disability. Аутор Research in developmental disabilities, 2016
Odnos između paralingvističkih sposobnosti i socijalnih veština kod odraslih osoba sa lakom i umerenom intelektualnom ometenošću Аутор Специјална едукација и рехабилитација 2016
Tipovi grešaka u tumačenju primarnih emocija kod odraslih osoba sa intelektualnom ometenošću Аутор Београдска дефектолошка школа 2016
Intruzivne misli i teorija uma. Аутор Специјална едукација и рехабилитација 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Научног одбора зборника радова „Друштвене и научне актуелности“, Члан уређивачког одбора часописа Београдска дефектолошка школа Члан уређивачког одбора часописа Frontiers in Psychology

Ирена Стојковић

Члан програмског одбора и реализатор
0653374071
Stojkovic.irena@yahoo.com
Звање:

Доктор психологије 

Установа:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију  

Радно место:

Ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2000 Дефекторошки факултет Универзитета у Београду Истраживач приправник
2000 2001 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду Асистент приправник
2001 2012 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду Асистент
2012 2017 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду Наставник у звању доцента
2017 2018 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду Наставник у звању ванредног професора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Подстицање социјалне компетентности деце без родитељског старања Коаутор У: Еurlyaid Conference 2017; early Childhooh intervention: For meeting sustainable development goals of the new millenium, Proceedings, Belgrade, СРБ 2017
Тешкоће у социјалном функционисању адолесцената различитог породичног и интелектуалног статуса Коаутор Настава и васпитање, 65 (2), 309-328 2016
Породица и интелектуалне способности адолесцената као чиниоци њиховог просоцијалног понашања. Коаутор Зборник института за педагошка истраживања, 48 (1), 48-69 2016
Социјалне вештине адолесцената са лаком интелектуалном ометеношћу. Коаутор Зборник радова VIII Међународног научног скупа Специјална едукација и рехабилитација данас одржаног од 7. до 9. новембра 2014. у Београду (313-320) 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан удружења Плава шкољка, Београд

Majda Schmidt Krajnc

Члан програмског одбора
041827296
majda.schmidt@um.si
Звање:

Red. prof. dr. 

Установа:

Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta,Slovenijа 

Радно место:

Specialna pedagogika 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1977 1980 Center za socialno delo Maribor Slovenija Svetovalka za otroke in mladostnike z MVO
1980 1991 OŠ Gustava Šiliha Maribor (šola s prilagojenim programom), Slovenija Svetovalna delavka–defektologinja za otroke z motnjami v raz
1991 2018 Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru, Slovenija Visokošolska profesorica–red. prof. dr. za specialno pedag.
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Education of children with intellectual disabilities in Slovenia. Коаутор Journal of policy and practice in intellectual disabilities, doi: 10.1111/jppi.12119 2015
Social skills of Slovenian primary school students with learning disabilities Коаутор Educational studies, doi: 10.1080/03055698.2014.930339 2014
Social participation of high school students with special needs : a case of promotion of systemic behavior and social responsibility Коаутор Systems research and behavioral science, doi: 10.1002/sres.2262 2015
Faktori koi vlijaat vrz izborot na profesija kaj licata so hronična povreda na rbetniot stolb vo republika Slovenija = The factors of occupational choice of persons with chronic spinal cord injury in the Republic of Slovenia. Коаутор Journal of special education and rehabilitation, doi: 10.19057/jser.2017.23, 2017
Perceived self-efficacy and social anxiety changes in high school students with learning disabilities (LD) during first year of secondary vocational education. Коаутор European journal of special needs education, http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08856257.2017.1410320, doi: 10.1080/08856257.2017.1410320 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Drama je biti starš vesoljca : drugačnost ni dolgočasna, je univerzalna. 2017, 1. izd. Maribor: Pivec. Коаутор
Gluhi in naglušni učenci v integraciji/inkluziji, 2006, (Zbirka Zora, 43). Maribor: Slavistično društvo, Коаутор
Socialna integracija otrok s posebnimi potrebami v osnovno šolo, 2001, (Knjižna zbirka Monografije, 4). Maribor: Pedagoška fakulteta. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Plaketa Antona Skale za prispevek pri razvoju defektološke teorije in prakse in za inovativno dejavnost Društvo defektologov Slovenije 1991
ZLATI ZNAK za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem ali drugem delu, ki pomembneje prispeva k celovitemu razvoju univerze Univerza v Mariboru, Slovenija 2010
Nagrada Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju visokega šolstva Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
International Association for the Scientific Study of Intellectual Disability - IASSIDD; Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije; SLODRA -Društvo spec. in rehabilitacijskih pedagogoв

Марија Јелић

Члан програмског одбора и модератор
063551107
jelic.m@eunet.rs
Звање:

дoктор педагошких наука, доцент 

Установа:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Радно место:

наставник у звању доцента 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2000 Дефекторошки факултет Универзитета у Београду Истраживач приправник
2000 2009 Save the Children Fund UK; Хелсиншки одбор за људска права у Србији Сарадник на пројектима
2010 2016 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду Асистент
2016 2018 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду Наставник у звању доцента на педагошкој групи предмета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Специфичности педагошког рада са ученицима с поремећајима понашања Аутор Објављен рад у часопису Педагошка стварност, 59(1), 109-124., 2013
Социјалне вештине адолесцената са лаком интелектуалном ометеношћу. Коаутор Зборник радова VIII међународног научног скупа ''Специјална едукација и рехабилитација данас'', 7-9. новембар 2014, Београд (стр.313-320). ФАСПЕР 2014
Вршњачки односи ученика: разлике с обзиром на интелектуалне способности и узраст. Аутор Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, ХLVI(1), 297-318, Објављен рад у часопису 2016
Тешкоће у социјалном функционисању адолесцената различитог породичног и интелеткуалног статуса. Коаутор Настава и васпитање, LXV(2), 309-328 Објављен рад у часопису, 2016
Мишљења и искуства васпитача о примени инклузивног васпитно-образовног рада у пракси. Коаутор Зборник радова са националног научног скупа: „Истраживачки приступ васпитној пракси“, 7-10 децембар 2017, Тара (стр.5-14). Смедерево 2017

Загорка Марков

Члан програмског одбора и модератор
0637223153
zagorka.markov@gmail.com
Звање:

професор високе школе 

Установа:

Висока школа струк. студија за образ. васпитача 

Радно место:

доктор дефектолошких наука 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2007 ВШССОВ у Кикинди Стручни сарадник
2007 2009 ВШССОВ у Кикинди Предавач
2009 2018 ВШССОВ у Кикинди Проф. Високе школе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Kорелати опажања сарадње између родитетеља и васпитача у предшколским установама Коаутор Зборник радова са националног научног скупа Сусрети педагога: “Васпитање данас'' (стр.127-132), 29-30 септембар, Београд 2017
Перцепција васпитача о сарадњи и партнерству са породицама деце са развојним сметњама Коаутор Зборник ВШССОВ, 11 (1), 127-140. 2016
Вршњачка подршка дјетету с интелектуалном ометеношћу у активностима ликовног васпитања у редовном вртићу Коаутор Васпитање и образовање, 50 (4), 95-111. 2016
Анксиозност деце и адолесцената из хранитељских породица Коаутор Настава и васпитање,59 (4),651-667. 2013
Различити приступи у терапији хиперкинетског поремећаја Аутор Педагогија,65, (1)118-128. 2010

Даница Васиљевић-Продановић

Члан програмског одбора
0606694095
vp.danica@gmail.com
Звање:

доктор наука 

Установа:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Радно место:

ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2000 Дефектолошки факултет, Београд истраживач приправник таленат стручни сарадник
2000 2006 Дефектолошки факултет, Београд асистент приправник
2006 2012 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Асистент
2013 2018 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Доцент
2018 2018 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Васпитање и образовање малолетних преступника у заводским условима Аутор Васпитање данас: Зборник радова Националног научног скупа Сусрети педагога (стр. 71-76). Београд: Филозофски факултет, Институт за педагогију и андраг 2017
Role of Computer and the Internet in Student's Learning. Коаутор Could technology support lerning eficiency,Proceedings of the 13th International Scientific Conference „eLearning and Software for Education“Bucharest 2017
The Effectiveness of the School Readiness Program with Support for Children with Behavior Problems Коаутор У: Грујић, Т. (ур.) Зборник ВШССОВ, 2/2015. ИССН 2217-5725, 115-130. 2015
Ефекти насиља у породици на понашање деце предшколског узраста Аутор Педагошка стварност. бр. 3, ИССН 0553-4569, стр. 491-199. 2012
Законски оквир и практичне импликације примене инклузије у образовању Коаутор Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских вредности: образовање и васпитање - традиција и вредности. Јагодина: ФПН. 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Преступници под лупом. (2011). Београд: Задужбина Андрејевић. ИСБН 978-86-7244-925-9. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Виктимолошко друштво Србије, Педагошко друштво Србије

Емина Копас-Вукашиновић

Члан програмског одбора
0638920238
emina.kopas@pefja.kg.a.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Факултет педагошких наука у Јагодини 

Радно место:

универзитетски наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1982 1997 Основна школа „Јован Поповић“, Кикинда Стручни сарадник - школски педагог
1997 2005 Виша школа за образовање васпитача „Зора Крџалић-Зага“, Кикинда Професор Више школе
2005 2010 Институт за педагошка истраживања, Београд Виши научни сарадник
2010 2018 Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Универзитетски наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Cooperation between the schoolmand the parents of children with speech disorder. Коаутор „School and families in partnership: looking into the future“ (pp.192-197). Nikosia: Cyprus Association of Inclusive Education, University of Cyprus 2007
Припрема за школу деце са говорно-језичким поремећајима. Коаутор У Н.Половина и Б. Богуновић(прир) Сарадња школе и породице: претпоставке, тешкоће и могућности (276-290). Београд: Институт за педагошка истраживања, 2007
Deca sa smetnjama u razvoju u zajednici Коаутор u Kopas-Vukašinović Emina (prir.): Perspektive kvalitetnog razvoja predškolskog deteta (114-130). Jagodina: Pedagoški fakultet, 2009
The Role and Place of Parents of Children with Disabilities in Inclusive Education in Serbia Коаутор in: Maria Adelina Villas-Boas, Ramiro Marques & Pedro Silva (eds), Families, schools and communities: New trends for a future with equity (pp. 191-211 2013
Combined Family and School Interventions – Adequate Support for Students with Behavioral Disorders Коаутор in: Karlovitz J.T. (edit), Some Current Issues in Pedagogy (37-50). Komarno: International Research Institute 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Педагошког друштва Србије

Марија Цвијетић

Члан програмског одбора и модератор
0642014202
cvijetic_marija@yahoo.com
Звање:

Асистент 

Установа:

Педагошки факултет у Сомбору 

Радно место:

мастер дефектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2017 Школа за образовање и ученика са сметњама у развоју „6. октобар“, Кикинда Наставник дефектолог
2017 2018 Педагошки факултет у Сомбору Асистент за ужу научну област Дефектолошке науке
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Однос моторичких способности и тежине поремећаја аутистичког спектра. Коаутор Специјална едукација и рехабилитација, 16(1), 35-54. 2017
Значај ране интервенције у третману тешкоћа у интелектуалном развоју. Аутор Београдска дефектолошка школа, 22(2), 61-78. 2016
Особе с ометеношћу и запошљавање, интимне везе, брак и родитељство Аутор Зборник Матице Српске за друштвене науке, 152(3), 619-628. 2015
Participation of children and youth with neurodevelopmental disorders in after-school activities. Коаутор Disability and Rehabilitation, https://doi.org/10.1080/09638288.2018.1457092 2018
Moдели сарадње васпитача и дефектолога у оквиру система предшколског васпитања и образовања Аутор Зборник радова Високе школе струковних студија за образовање васпитача, 10(1), 85-95. 2015
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда фондације „Миодраг Матић“ Друштво дефектолога Србије 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
члан Друштва за помоћ ментално недовољно развијеним особама града Кикинде

RADMILA ZEBA

Члан програмског одбора и реализатор
0915035914
zebarajka8@gmail.com
Звање:

profesor 

Установа:

Kabinet za jezičnu konverzaciju i poduku, Zagreb 

Радно место:

defektolog-logoped 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2004 Centar za autizam, Rijeka logoped
2004 2007 Centar za odgoj i obrazovanje, Rijeka logoped
2007 2007 Udruga osoba sa invalidnošću, Kutina logoped
2007 2018 Dječji vrtić, Zagreb logoped
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Likovni izraz u otkrivanju i suzbijanju dječje agresivnosti“ Коаутор „ Život i škola“ , Zagreb 2015
Crtež u logopedskom tretmanu autistične djece Аутор I. kongres logopeda Slovenije, Bled 2003
Prevencija poremećaja čitanja i pisanja u dječjem vrtiću Аутор Stručno-znanstveni skup „Dani Mate Demarina“, Medulin 2009
Kultura komuniciranja u dječjem vrtiću Аутор Stručno- naučni skup, Viša škola za obrazovanje vaspitača, Kikinda 2014
Govorno-jezični poremećaji sa sociološkog aspekta Аутор Stručno-znanstveni skup, Varaždin 2009
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
“ISKRICA“, vježbenica, FOMA, 2009. Zagreb, Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Hrvatsko logopedsko društvo

Ђурђа Гријак

Члан програмског одбора и модератор
063524468
gdjurdja@gmail.com
Звање:

ванредни професор, професор струк. студ. 

Установа:

Висока школа струк. студија за образ. васпитача 

Радно место:

наставник високе школе струковних студиј 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2007 Педагошки факултет у Сомбору Асистент- приправник
2007 2008 Педагошки факултет у Сомбору Асистент
2008 2010 Педагошки факултет у Сомбору Доцент
2010 2014 Државни унивезитет у Новом Пазару Доцент
2014 2018 ВШССОВ у Кикинди Професор струковних студија
2014 2018 Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Језик као фактор психолингвистичког развоја деце оштећеног слуха Аутор Годишњак за психологију 2014
„Идеална школа“ за децу оштећеног слуха Аутор Педагошка стварност 2012
Лингвистичка компетенција деце оштећеног слуха као предиктор успеха у читању Аутор Педагогија 2010
Металингвистички развој глуве и наглуве деце Аутор Докторска дисертација 2008
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Глуво дете на прагу писмености, 2018., Задужбина Андрејевић Аутор
Психологија ометених у развоју, 2016., ВШССОВ у Кикинди Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије, Удружење за психотерапију, саветовање и коучинг Србије

Гордана Чолић

Члан програмског одбора
0638365434
gordana.colic22@gmail.com
Звање:

магистар логопедије 

Установа:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Радно место:

стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2001 Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију, Београд Приправник
2001 2016 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Асистент на логопедији
2016 2018 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Динамика развоја лексикона код деце млађег школског узраста. Аутор Специјална едукација и рехабилитација, 12 (4), 441-453. 2013
Фонолошка свесност деце са развојном дисфазијом и деце типичног језичког развоја. Аутор Специјална едукација и рехабилитација, 14(2), 155-168 2015
Прагматске способности деце са дисграфијом. Аутор Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Одељење за логопедију. Магистарска теза 2010
Student's characteristics and their social competence. Коаутор In S. Nikolić et all. (Eds), Thematic collection of international importance „ Early Intervention in Special Education and Rehabilitation’’ (615-635) 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење логопеда Србије

Миа Марић

Члан програмског одбора
0656142826
mia.maric@pef.uns.ac.rs
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Педагошки факултет Сомбор 

Радно место:

наставник –ужа н област Психолошке науке 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2011 Средња економска школа Сомбор професор психологије
2011 2012 Педагошки факултет Сомбор Сарадник
2012 2016 Педагошки факултет Сомбор Доцент
2016 2018 Педагошки факултет Сомбор Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Аутизам - развојни пут, клиничка слика и значај образовања. Аутор Објављен рад (Београдска дефектолошка школа, 17(3), 601-612) 2011
Димензије квалитета инклузивног рада васпитача. Коаутор Објављен рад (Београдска дефектолошка школа, 22(2), 93-109) 2016
Породица и дете са сметњама у развоју. Коаутор Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју, Зборник резимеа, стр. 29. Ресурсни центар за специјалну едукацију Београд 2013
Деца са сметњама у развоју у оквиру савременог васпитно-образовног система Коаутор Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју, Зборник резимеа, стр. 22. Ресурсни центар за специјалну едукацију Београд 2013
Улога драмске радионице у учењу и развоју деце са посебним потребама Коаутор Зборник резимеа са научног скупа са међународним учешћем Драмско васпитање у образовању васпитача и учитеља, стр. 29-30. Педагошки факултет у Сомбору 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ментално здравље (уџбеник), 2013, Педагошки факултет Сомбор. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Подружнице психолога Западно-бачког округа (делује у саставу Друштва психолога Србије).