Образовна политика и пракса: у складу или у раскораку?

Код одобреног скупа: 163  

Конференција

Педагошко друштво Србије
Теразије 26, 11 000 БеоградЈелена Јовановић
drustvo@pedagog.rs
381112687749
0668013246

Образовна политика и пракса: у складу или у раскораку?

Циљ научног скупа је да се размотре најновија научна сазнања о питањима, проблемима и дилемама у области образовне политике и праксе, њихове међусобне повезаности и зависности, да се размене искуства о делотворности спровођења мера образовне политике у постојећој образовној пракси, као и да се сагледају и критички анализирају могућности и изазови усклађивања глобалних тенденција у развоју образовања са специфичностима локалног контекста.

Образовна политика између глобалних трендова у развоју образовања и специфичности локалног образовног контекста; Повезаност научноистраживачког рада и образовне политике; Улога практичара у креирању и спровођењу образовне политике; Реформа образовања у Србији: полазишта, начин креирања, реализација и ефекти актуелних промена у образовању; Коришћење искустава других у образовној политици и пракси: домети и ограничења; Истраживања у области образовне политике: зашто и како?; Креирање и спровођење образовне политике: шта кажу практичари?; Образовне промене у Србији: стање и перспективе.

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

дипломирани педагог Наташа Стојановић , Гимназија „Свети Сава“ Педагошко друштво Србије
доктор наука спец. едукације и рехаби. Мирослав Павловић , ЗУОВ
доктор педагошких наука Емина Хебиб , Филозофски факултет Универзитета у Београду
ванредни професор Вера Спасеновић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
редовни професор Драгана Павловић Бренеселовић , Универзитет у Београду – Филозофски факултет
Редовни професор Снежана Медић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
доктор педагошких наука Зорица Шаљић , Филозофски факултет Универзитета у Београду

2

150

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

5600 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Филозофски факултет Универзитета у Београду, Ул. Чика Љубина, бр. 18-20, Београд 25.01.2019. 125