Образовна политика и пракса: у складу или у раскораку?

Код одобреног скупа: 163  

Конференција

Педагошко друштво Србије
Теразије 26, 11 000 БеоградЈелена Јовановић
drustvo@pedagog.rs
381112687749
0668013246

Образовна политика и пракса: у складу или у раскораку?

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

дипломирани педагог Наташа Стојановић , Гимназија „Свети Сава“ Педагошко друштво Србије
доктор наука спец. едукације и рехаби. Мирослав Павловић , ЗУОВ
доктор педагошких наука Емина Хебиб , Филозофски факултет Универзитета у Београду
ванредни професор Вера Спасеновић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
редовни професор Драгана Павловић Бренеселовић , Универзитет у Београду – Филозофски факултет
Редовни професор Снежана Медић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
доктор педагошких наука Зорица Шаљић , Филозофски факултет Универзитета у Београду

2 дана (укупно време рада: мин.)

150

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Филозофски факултет Универзитета у Београду, Ул. Чика Љубина, бр. 18-20, Београд 25.01.2019. 125

Радне биографије


Наташа Стојановић

Члан програмског одбора и реализатор
063698048
savapedagog@yahoo.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Гимназија „Свети Сава“ Педагошко друштво Србије 

Радно место:

стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 1993 ОШ „Вук Караџић“ Шабац Стручни сарадник
1993 1997 ОШ“Вук Караџић“ Поточац Стручни сарадника
1997 2002 ОШ“Стеван Јаковљевић“ Параћин Стручни сарадник
2002 2018 Гимназија „Свети Сава“ Београд Стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Правилник о друштвено-корисном и хуманитарном раду Реализатор правилник 2018
Праћење и унапређивање образовних стандарда за крај основног образовања Реализатор правилник 2014
Члан радне групе ЗВКОВ-а за ревизију стандарда за вредновање рада установа Извођач документ 2018
Обука запослених у образовању за примену општих стандарда постигнућа за крај општег средњег и средњег стручног образовања Реализатор ЗВКОВ 2018
Обука саветника-спољних сарадника Реализатор ЗВКОВ и МПНТР у оквиру Дигиталне ризнице 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Корак напред у сарадњи школе и родитеља», Педагошко друштво Србије, 2016. Коаутор
Предузетничко учење у гимназијама», МПНТР, 2010. Коаутор
Предлог почетне платформе за рад Савета за борбу против насиља над младима на Новом Београду, 2010. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије
Образовни форум
Национални просветни савет

Мирослав Павловић

Члан програмског одбора и реализатор
0655331038
miroslav.pavlovic@zuov.gov.rs
Звање:

доктор наука спец. едукације и рехаби. 

Установа:

ЗУОВ 

Радно место:

Саветник коорд. Центра за стр. усав.  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 2005 Институт за ментално здравље, Београд педагог
2005 2018 ЗУОВ Саветник координатор Центра за стручно усавршавање -ЗУОВ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Pavlović, M., Žunić-Pavlović, V., Glumbić, N. (2013). Students’ and teachers’ perceptions of aggressive behaviour in adolescents with intellectual disability and typically developing adolescents Коаутор Research in Developmental Disabilities, 34 (11), 3789-3797 2013
Žunić-Pavlović, V., Pavlović, M., Kovačević-Lepojević, M., Glumbić, N., Kovačević, R. (2013). The relationships between personal resiliency and externalising and internalising problems in adolescence. Коаутор Československá Psychologie, 57 (1), 1-14. 2013
Žunić-Pavlović, V., Pavlović, M., Glumbić, N. (2013). Drug use in adolescents with mild intellectual disability in different living arrangements. Коаутор Drugs: Education, Prevention, and Policy, 20 (5), 399-407 2013
Pavlović M. i Žunić-Pavlović, V. (2016). Naučna zasnovanost programa stručnog usavršavanja za prevenciju vršnjačkog nasilja. Коаутор Nastava i vaspitanje, 65(1), 77-92. ISSN 0547-3330; DOI 10.5937/nasvas/1601077P; UDK 37.06:364636 2016
Pavlović, M. i Žunić-Pavlović, V. (2015). Programi stručnog usavršavanja direktora Коаутор Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. ISBN 978-86-7447-126-5 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Поповић-Деушић, С., Павловић, М., Алексић, О., Пејовић-Милованчевић, М. (2003). Ментални поремећаји и њихов утицај на усвајање школских знања и вештина. Београд: Педагошко друштво Србије. Коаутор
Жунић-Павловић, В., Поповић-Ћитић, Б., Павловић, М. (2010). Програми превенције поремећаја понашања у школи. Београд: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Коаутор
Жунић-Павловић, В., Павловић, М. (2013). Третман поремећаја понашања у детињству и адолесценцији. Београд: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Плакетa града Београда за хуманитарни рад 2007. године Скупштина града Београда 2007
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво србије

Емина Хебиб

Члан програмског одбора и модератор
0638821612
ehebib@f.bg.ac.rs
Звање:

доктор педагошких наука 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1990 1995 Универзитет у Београду Филозофски факултет Одељење за педагогију и андрагогију асистент-приправник
1995 2006 Универзитет у Београду Филозофски факултет Одељење за педагогију и андрагогију асистент
2006 2013 Универзитет у Београду Филозофски факултет Одељење за педагогију и андрагогију доцент
2013 2018 Универзитет у Београду Филозофски факултет Одељење за педагогију и андрагогију ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Spasenović, V., Hebib, E. & Maksić, S. (2015). Serbia. In W. Horner, H. Dobert, L. R. Reuter & B. von Kopp (Eds.), The Education Systems of Europe (pp. 709-723). Коаутор Dordrecht: Springer International Publishing. 2015
Spasenović, V. & E. Hebib (2013). Education Policy between Global Tendencies in Education and Local Needs. In M. Despotović, E. Hebib & B. Nemeth (Eds.), Contemporary Issues of Education Quality (pp. 309-323). Коаутор Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu and Faculty of Adult Education and Human Resource Development 2013
Spasenović, V., Hebib, E. & Ljujić, B. (2014). Educational Reform in Serbia: What Has Been Done and What is Ahead. In V. Nicolescu, F. Stanciu & M. Drãmnescu (Eds.), 15th Коаутор International Conference: Educational Reform in The 21st Century in Balkan Countries (pp. 47-53). Bucharest: Lumina Publishing. 2014
Томић, М., Спасеновић, В. и Хебиб. Е. (2015). Дуални модел средњег стручног образовања: пример Аустрије. Коаутор Настава и васпитање, год. 64, бр. 1, 337-350. 2015
Ратковић, М., Хебиб, Е. и Шаљић, З. (2017). Инклузија у образовању као циљ и садржај реформи савремених школских система. Коаутор Настава и васпитање, год. 66, бр. 3, 437-450. 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Хебиб, Е. (2013). Како развијати школу – развојни и реформски процеси у области школског образовања. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду Аутор
Хебиб, Е. (2009). Школа као систем. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду Аутор
Хебиб, Е. (1996). Улога педагога у вредновању раду наставника. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије
Balkan Society for Pedagogy and Education

Вера Спасеновић

Члан програмског одбора и модератор
065344696
vspaseno@f.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 2005 Институт за педагошка истраживања Истраживач сарадник
2005 2007 Филозофски факултет Универзитета у Београду асистент
2007 2013 Филозофски факултет Универзитета у Београду доцент
2013 2018 Филозофски факултет Универзитета у Београду ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Pokušaji ostvarivanja pedagoškog pluralizma u obrazovnoj politici i praksi u Srbiji. Коаутор Acta Iadertina, 2017, Vol.14, No. 1, str. 1-14. 2017
Transformation in education control resulting from major political changes in South Africa and two Balkan states: 1990 – 2005. ---- 2017
Как результаты педагогических исследований (не)используются в сербском образовании, 2015 Коаутор Грани познания. № 7(41), С.65-73. www.grani.vspu.ru 2015
Education Policy Between Global Tendencies in Education and Local Needs, 2013, Contemporary Issues of Education Quality (323-336). Коаутор Belgrade: Institute for Pedagogy and Andragogy. 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Školski sistemi iz komparativne perspektive. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2013 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије
Balkan Society for Pedagogy and Education

Драгана Павловић Бренеселовић

Члан програмског одбора и реализатор
0641531846
dbrenese@f.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор  

Установа:

Универзитет у Београду – Филозофски факултет 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 1981 Филозофски факултет стручни секретар пројекта
1981 1982 Школигрица сарадник
1983 1985 Филозофски факултет библиотекар
1985 2018 Филозофски факултет наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
PAVLOVIĆ-BRENESELOVIĆ, Dragana, KRNJAJA, Živka. Transforming preschool teacher´s role: From implementer toward researcher. Коаутор Journal of faculty of Educational sciences (JFES), ISSN 1301-3718, 2013, god. 46, br. 1, str. 111-127. 2013
RNJAJA, Živka, PAVLOVIĆ BRENESELOVIĆ, Dragana. Politika obezbeđivanja kvaliteta predškolskog vaspitanja u Srbiji. Коаутор Pedagoški modeli evaluacije i strategije razvijanja kvaliteta obrazovanja. Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta, Institut za pedagogiju i andrag. 2014
Павловић-Бренеселовић, Драгана. Компетенције или компетентност : различити дискурси професионализма васпитача. Аутор Васпитање и образовање, 2014, год. 39, бр. 2, стр. 57-68. 2014
PAVLOVIĆ-BRENESELOVIĆ, Dragana. Partnerstvo u obrazovanju Аутор Andragoške studije, ISSN 0354-5415, 2010, br. 2, str. 123-138 2010
KRNJAJA, Živka, PAVLOVIĆ-BRENESELOVIĆ, Dragana. The justness of preschool education in Serbia: Ensuring equal Коаутор Sodobna pedagogika,, 2017, vol. 68(134), br. 3, str. 230-246 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Павловић Бренеселовић, Д. (2012). Од природних непријатеља до партнера – системски приступ односу породице и јавног васпитања, Београд: Филозофски факултет Аутор
KRNJAJA, Živka, PAVLOVIĆ-BRENESELOVIĆ, Dragana. Gde stanuje kvalitet. Knj. 1, Politika građenja kvaliteta u predškolskom vaspitanju. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju, 2013. Коаутор
Павловић Бренеселовић, Д. (2015). Где станује квалитет – истраживање са децом праксе дечјег вртића. Књига 2. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Аутор
PAVLOVIĆ-BRENESELOVIĆ, Dragana, KRNJAJA, Živka. Kaleidoskop : оsnove diversifikovanih programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju, 2017 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
BASOPED
CIP
Педагошко друштво Србије

Снежана Медић

Члан програмског одбора
0113282985
smedic@f.bg.ac.rs
Звање:

Редовни професор  

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

Професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 1993 Одељење за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду Доцент
1993 2001 Одељење за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду Ванредни професор
2001 2018 Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Програми за развој дидактичких компетенција универзитетских наставника и циљеви наставе високошколског образовања. Коаутор Образовање одраслих, 1, 10-26. 2018
Search For Differences In Learning And Education During The Aging Process. Аутор In: Aleksandra Pejatović, Regina Egetenmeyer, Maria Slowey (Eds.) Contribution of Research to Improvement of Adult Education Quality (153-166). 2016
Gender Approach Issue in Students´ Research Papers. (2016). Коаутор Institute for Pedagogy and Andragogy, Faculty of Philosophy; ESREA – European Society for Research on the Adult Education; Belgrade: Adult Educаtion 2016
Вредносне разлике као изазов у интергенерацијском и интеркултурном учењу Коаутор Андрагошке студије, бр. 2, 35-60. 2013
Писменост као кључна компетенција у европској политици образовања одраслих. Коаутор Иновације у настави, (3), 5-19. 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Око амфитеатра – изазови улоге универзитетског професора. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета (2018) Аутор
Стратешко управљање интегралном социјалном заштитом у локалној заједници. Београд: Стална конференција градова и општина (2010) Коаутор
Школа за родитеље – социо-едукативни програм за породицу. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета (1997) Коаутор
Образовање и социјализација одраслих, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства (1993) Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ESREA (European Society for Research on the Education of Adults)
World Commitee for Lifelong Learning, Education and Training
BASOPED (Balkan Society for Pedagogy and Education)
IFTA (International Family Therapy Association)
Друштво андрагога Србије

Зорица Шаљић

Члан програмског одбора
0631199999
d.una04@gmail.com
Звање:

доктор педагошких наука 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

наставник (доцент) 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2012 Центар за заштиту одојчади, деце и омладине Васпитач
2012 2015 Филозофски факултет Универзитета у Београду Асистент
2015 2018 Филозофски факултет Универзитета у Београду Доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ратковић, М., Хебиб, Е. И Шаљић, З. (2017). Инклузија у образовању као циљ и садржај реформи савремених школских система. Коаутор Настава И васпитање, вол.66, бр. 3, 437/450/ 2017
Хебиб, Е., Спасеновић, В. И Шаљић, З. (2016). Улога педагога у унапређивању евалуације школског рада. Коаутор Педагогија, год. 72, бр. 4, 2016
Шаљић, З. и Хебиб, Е. (2016). Улога педагога у пружању додатне подршке уценицима. Коаутор Педагогија, год. 71, бр. 1, 25-36. 2016
Шаљић, З. (2015). Превенција непожељних понашања ученика у постојећој школској пракси –законски и програмски оквир. Аутор Настава и васпитање, вол. 64, бр. 1, 145-160. 2015
Шаљић, З. ( 2014): Стручно усавршавање наставника у области превенције непожељних понашања ученика. Аутор Настава и васпитање, вол.63, бр.1, 95-106. 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Шаљић, З. (2017). Превенција антисоцијалног понашања уценика – Шта и како радити у школи? Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Balkan Society for Pedagogy and Education