Међународни конгрес слависта

Код одобреног скупа: 158  

Конгрес

Савез славистичких друштава Србије
Студентски трг 3Милан Шиповац
sipovac@gmail.com
063408940
063408940

Међународни конгрес слависта

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

редовни професор Бошко Сувајџић , Филолошки факултет Универзитета у Београду
Редовни професор Рајна Драгићевић , Филолошки факултет Универзитета у Београду
Редовни професор Љиљана Бајић , Филолошки факултет Универзитета у Београду
Редовни професор Вељко Брборић , Филолошки факултет Универзитета у Београду

5 дана (укупно време рада: мин.)

200

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Стручни сарадник у школи

Радне биографије


Бошко Сувајџић

Члан програмског одбора и реализатор
0603049650
bosko.suvajdzic@mts.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Филолошки факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

Професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1990 2018 Филолошки факултет Универзитета у Београду професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Бановић Страхиња. Типолошки оглед. Аутор Зборник Матице српске за књижевност и језик, 1993, XLI, 1, стр. 13–39. 1993
Змија у бугарштицама. – Гује и јакрепи: књижевност, култура Аутор Београд: Балканолошки институт САНУ, Посебна издања 120. стр. 95-111. 2012
Типови болесног јунака у српској и бугарској усменој поезији. – Заједничко у словенском фолклору. Аутор Зборник радова. Уредник Љубинко Раденковић. – Београд: Балканолошки институт САНУ, Посебна издања 117, стр. 191–206. 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Орао се вијаше. Предвуковски записи српске усмене поезије, Библиотека Litteraria Serbica, 2014.Филолошки факултет у Београду, Филозофски факултет у Нишу, Ниш Аутор
Дновиде воде (Фолклорни елементи у српској књижевности), 2012. Orpheus – Филолошки факултет Универзитета у Београду, Нови Сад, Аутор
Певач и традиција,2010. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда Вукове задужбине за науку, Београд Вукова задужбина 2007
Награда „Миле Недељковић“ за најбољу фолклористичку студију, Аранђеловац Удружење грађана ”Баштина и будућност – Аранђеловац 1859” 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник Друштва за српски јези и књижевност Србије
Председник Међународног комитета слависта

Рајна Драгићевић

Члан програмског одбора и реализатор
063349030
rajnad@yahoo.com
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Филолошки факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

Професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 1994 Филолошка гимназија професор
1994 2018 Филолошки факултет Универзитета у Београду професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ка бољим уџбеницима за српски језик Аутор Уџбеник и савремена настава, зборник поводом 50 година рада Завода за уџбенике, Београд: Завод за уџбенике, 27–37. 2007
Типичне грешке ученика стечене у првом кругу усвајања градива у настави српског језика, Аутор Књижевност и језик LV, 1–2, 2008, 117–126. 2008
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Лексикологија и граматика у школи. Методички огледи, 2012 Аутор
Лексикологија српског језика, 2010 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Павле Ивић, награда за најбољу књигу године из области лингвистике Славистичко друштво Србије 2008
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник Савеза славистичких друштава

Љиљана Бајић

Реализатор и модератор
0638603410
ica.bajic@gmail.com
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Филолошки факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

Професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1974 1983 Рад у школама професор
1983 2018 Филолошки факултет Универзитета у Београду професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Uloga žanra u nastavi književnosti / Ljiljana Bajić // Književnost v izobraževanju – cilji, vsebine, metode (Obdobja 25 – Metode in vrsti). – Ljubljana : Filozofska faklulteta, 2008. – стр. 167-176. Аутор Ljubljana : Filozofska faklulteta – стр. 167-176. 2008
Фолклорни мотиви у збирци Божји људи Борисава Станковића / Љиљана Бајић // Аутор Зборник Матице српске за славистику. – Нови Сад. – св. 73 (2008), стр. 25-34; Зборник резимеа: књижевност, култура, фолклор, историја славистике. 2008
Русская литература в контексте преподавания литературы в сербской школе / Љиљана Бајић // Русский язык и литература в пространстве мировой культуры. – Гранада : Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), Гранадский университет (Испания) Аутор (електронско издање) 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Методички приступ збирци приповедне прозе / Љиљана Бајић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства , 1994. год. – 107 стр. Аутор
Одабране наставне интерпретације / Љиљана Бајић. – Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије, 1998. – 256 стр. Аутор
Књижевно дело Борисава Станковића у настави / Љиљана Бајић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002. – 193 стр. Аутор
Проучавање хумористичке прозе у настави / Љиљана Бајић. – Београд : Завод за уџбенике, 2008. – 120 стр. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда „Стојан Новаковић“ за најбољи уџбенички комплет у вишим разредима основне школе. Завод за уџбенике, Београд. 2006
Награда Вукове задужбине из Фонда Николе Вученова Вукова задужбина 1990

Вељко Брборић

Реализатор и модератор
0638413192
brboricv@eunet.rs
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Филолошки факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 2018 Филолошки факултет Универзитета у Београду професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Интерпункцијска терминологија од Вука до данас Аутор Начни састанак слависта у Вукове дане. – ISSN 0351-9066. – 33, 3 (2004), стр. 195–207. 2004
Творба речи и правопис – писање сложених детерминативних формација са првом страном компонентом // Творба речи и њени ресурси у словенским језицима (Зборник радова са четрнаесте међународне научне конференције) ---- 2012
Српски изговори и писма у двадесетом веку кроз уставна и законска решења, ---- 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
16. Правопис српског језика у наставној пракси, Београд, Филолошки факултет, 2004. – 450 стр. – ISBN 86-80267-75-9. Аутор
17. Правопис и школа, Београд; Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2011. 155 стр. ISBN 987-86-84885-49-6. Аутор